HOTĂRÂRE nr. 750 din 14 mai 2004privind modificarea Regulamentului de organizare şi functionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 mai 2004    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de organizare şi functionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, se modifica după cum urmeaza:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:"(2) CNCAN este institutie publică de interes naţional, cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii, aflata în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru."2. La articolul 5 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul cuprins:"d) initiaza proiecte de legi, proiecte de hotărâri ale Guvernului şi alte proiecte de acte normative în domeniul nuclear, pe care le supune spre aprobare sefului Cancelariei Primului-Ministru."3. Alineatul (6) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:"(6) Preşedintele raporteaza primului-ministru, anual sau ori de cate ori i se solicita, prin seful Cancelariei PrimuluiMinistru, stadiul desfăşurării activităţilor de control al activităţilor nucleare din România."4. La articolul 8 alineatul (1), litera j) va avea urmatorul cuprins:"j) raspunde de rezolvarea în condiţii corespunzătoare a sarcinilor stabilite de primul-ministru."5. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:"(2) Numirea şi eliberarea din functie a personalului cu functii de conducere se fac cu avizul sefului Cancelariei Primului-Ministru, în condiţiile legii."6. Alineatele (2), (3) şi (5) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:"(2) Prin ordin al presedintelui, cu avizul sefului Cancelariei Primului-Ministru, pot fi organizate servicii, birouri şi alte compartimente, în functie de necesitatile şi condiţiile concrete ale activităţii desfăşurate de CNCAN. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 171, exclusiv preşedintele......................................................................................... (5) Statul de functii al CNCAN se aproba prin ordin al presedintelui, cu avizul sefului Cancelariei Primului-Ministru."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------Seful Cancelariei Primului-Ministru,Alin TeodorescuPreşedintele Comisiei Naţionale pentruControlul Activităţilor Nucleare,Lucian Birop. Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Marian Sarbu,ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii socialiMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 750.----