LEGE nr. 175 din 17 mai 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsa între 18 şi 35 de ani, a unui teren în suprafaţa de 150-300 mp , din terenuri aflate în domeniul privat al unităţilor administrativteritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala."2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:"(3) Atribuirea terenurilor se face în ordinea de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local."3. Partea introductiva şi litera a) ale alineatului (1) al articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:"Art. 2. - De prevederile art. 1 beneficiaza, o singură dată, tinerii în vârsta de până la 35 de ani, care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) au implinit vârsta de 18 ani;"4. Litera c) a alineatului (1) al articolului 2 se abroga.5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:"(2) Cererea cuprinde numele şi prenumele solicitantului şi domiciliul acestuia, la care se anexeaza o copie de pe certificatul de nastere, o copie de pe cartea de identitate, o declaratie a solicitantului, pe propria raspundere, în care se menţionează că nu detine sau nu a detinut în proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte."6. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:"(3) Planurile urbanistice zonale (PUZ) şi planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuinte-tip insiruite sau cuplate care se realizează pe terenuri identificate potrivit art. 1 alin. (2) se initiaza şi se finanţează de consiliile locale."7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:"Art. 7. - Incalcarea prevederilor art. 3 alin. (2) prin nedeclararea de către solicitant ca detine sau a detinut în proprietate o locuinta ori un teren pe care se poate construi o locuinta constituie infractiunea de fals în declaratii şi se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal."  +  Articolul IILegea nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 17 mai 2004.Nr. 175.------