LEGE nr. 154 din 14 mai 2004privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 85 din 28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, adoptata în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 30 august 2003, cu urmatoarele modificari şi completari:1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un punct nou cu urmatorul cuprins:"Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:«(2) Normativele de cheltuieli privesc: actiunile de protocol; dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanti, precum şi costurile pentru convorbiri telefonice.»"2. La articolul I, după punctul 1 se introduc punctele 1^1 , 1^2 , 1^3 şi 1^4 , cu urmatorul cuprins:"1^1. Articolul 3 se abroga.1^2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:«Art. 5. - (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice din subordinea acestora aplica normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme şi pentru consumul de carburanti, prevăzute în anexa nr. 3, cu incadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.»1^3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:«(1^1) Normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme se aplică şi consiliilor locale şi consiliilor judetene.»1^4. Alineatul (6) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:«(6) Instituţiile publice, cu excepţia Administraţiei Prezidentiale, Parlamentului României, Curtii Constitutionale, Serviciului de Informaţii Externe, Ministerului Afacerilor Externe - pentru activitatea de exterior, Ministerului Administraţiei şi Internelor - pentru activităţi operative, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza şi Directiei Generale de Informaţii a Armatei, vor achizitiona autoturisme numai din producţia interna.»3. La articolul I, după punctul 2 se introduce punctul 2^1 cu urmatorul cuprins:"2^1 . Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:«(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) şi (4), Ministerului Afacerilor Externe şi misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Agentiei Naţionale de Presa ROMPRES, Centrului Naţional pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo da Vinci", Agentiei Naţionale "Socrates", precum şi consiliilor locale şi judetene.»"4. La articolul I, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:"3. Anexa nr. 1 se abroga."5. La articolul I, după punctul 3 se introduce punctul 4 cu urmatorul cuprins:"4. La anexa nr. 3 punctul II, liniutele 4 şi 5 se abroga."6. La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 5 cu urmatorul cuprins:"5. La anexa nr. 3 punctul II, liniuţa a 6-a va avea urmatorul cuprins:«- alte institutii publice.»"7. Articolul II va avea urmatorul cuprins:"Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă şi prin legea de aprobare a acesteia, va fi republicată, dandu-se textelor o noua numerotare."Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 8 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 154.------