LEGE nr. 164 din 14 mai 2004pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 19 mai 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003, cu urmatoarele modificari şi completari:1. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu urmatorul cuprins:"(6) Gradatia de merit acordată personalului din invatamant, potrivit prevederilor art. 50 alin. (3) şi ale art. 90 alin. (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza."2. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:"(3) Salariile de baza ale functionarilor publici a caror suspendare a raporturilor de serviciu inceteaza în condiţiile legii se stabilesc potrivit alin. (1) şi (2)."3. La articolul 22, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:"(2) Indemnizatia de conducere se stabileste la numirea în functie de către ordonatorul de credite, în procentele prevăzute pentru functiile publice respective în anexele nr. I-IV la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2003, cu excepţia functiilor publice de conducere ale caror salarii de baza cuprind şi indemnizatia de conducere."4. La articolul 22, după alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) şi (2^2) cu urmatorul cuprins:"(2^1) Pentru functia publică de conducere de director executiv, indemnizatia de conducere este de 50%.(2^2) Pentru functia publică de conducere de director executiv adjunct, indemnizatia de conducere este de 40%."5. La articolul 38, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:"(2) Funcţionarii publici pot fi numiti temporar intr-o functie publică de conducere, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, în care promovarea temporara se face pe durata suspendarii titularului."6. La articolul 46, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:"(7) La cererea angajatului, indemnizatia de concediu de odihnă se plateste de către angajator cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu."7. După articolul 50 se introduce articolul 50^1 cu urmatorul cuprins:"Art. 50^1. - Pentru anul 2004, aplicarea dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, şi ale art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 se suspenda."Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 164.----------