HOTĂRÂRE nr. 673 din 5 mai 2004pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 22 octombrie 2003 şi la 6 februarie 2004 şi la Bucureşti la 9 iulie 2003 şi la 18 februarie 2004, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare privind finantarea Proiectului de inchidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 18 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare privind finantarea Proiectului de inchidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 168/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă amendamentele convenite între Guvernul României şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 22 octombrie 2003 şi la 6 februarie 2004 şi la Bucureşti la 9 iulie 2003 şi la 18 februarie 2004, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare privind finantarea Proiectului de inchidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 168/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmeaza:1. Secţiunea 1.02 a articolului I "Condiţii generale; definitii" din Acordul de împrumut se completeaza cu sapte noi litere, literele o) - u), cu urmatorul cuprins:"o) acordul de grant înseamnă un acord incheiat sau care se va incheia între F.R.D.S. şi un primitor, în termenii şi condiţiile stabilite în partea C3 a anexei nr. 5 la acest acord; p) primitor înseamnă orice persoană eligibila, în concordanta cu criteriile stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M., sa primeasca şi sa administreze un grant pentru subproiect; q) F.R.D.S. înseamnă Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, înfiinţat prin Legea nr. 129/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca organism de interes public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridica şi având autonomie administrativa, sau orice succesor legal al acestuia; r) Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M. înseamnă manualul adoptat de F.R.D.S., aprobat de Banca şi Imprumutat, prin care se stabilesc criteriile şi procedurile pentru selectarea primitorilor şi a subproiectelor pentru S.D.S.C.M. şi prin care se definesc termenii şi procedurile aplicabile asistentei asigurate de F.R.D.S. în cadrul Proiectului, incluzând un acord de grant standard la care se face referire în partea C3 a anexei nr. 5 la acest acord. Manualul poate fi amendat periodic cu acordul Imprumutatului şi al Băncii; s) S.D.S.C.M. înseamnă Schema de Dezvoltare Sociala a Comunitatilor Miniere, un program de măsuri solicitate în concordanta cu prevederile sprijinului tehnic şi financiar pentru comunitatile miniere, după cum au fost descrise în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M.; t) grant pentru subproiect înseamnă un grant acordat sau propus să fie acordat de către F.R.D.S. unui primitor pentru realizarea unui subproiect în cadrul părţii B6 a Proiectului; şi u) subproiect înseamnă activităţile eligibile a fi finantate în cadrul părţii B6 a Proiectului în concordanta cu criteriile stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M. şi care vor fi realizate de către un primitor prin utilizarea unui grant pentru subproiect."2. Tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 "Tragerea sumelor din împrumut" se modifica şi va avea cuprinsul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.3. Paragraful 2 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:"2. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în moneda oricarei alte tari decat cea a Imprumutatului, pentru bunuri şi servicii furnizate de pe teritoriul oricarei alte tari decat cea a Imprumutatului; b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Imprumutatului sau pentru bunuri şi servicii furnizate pe teritoriul Imprumutatului; şi c) termenul costuri operationale aditionale înseamnă: (i) costuri cu combustibilul şi cu asigurarea mijloacelor de transport, pentru echipament de birou, materiale şi consumabile, salarii pentru personalul U.M.P. şi U.I.P.; şi (îi) cheltuieli F.R.D.S. pentru implementarea părţii B6 a Proiectului, incluzând: cheltuieli pentru echipament, consumabile de birou, închiriere spatiu, incalzire, electricitate, comunicatii, combustibil, salarii pentru personalul F.R.D.S. (altul decat funcţionarii publici), deplasare şi campanie de informare."4. Anexa nr. 2 "Descrierea Proiectului" se modifica şi se completeaza după cum urmeaza: a) Paragraful 1 al părţii A va avea urmatorul cuprins:"1. Închiderea a 31 de mine subterane, în conformitate cu aranjamentele asupra cărora s-a convenit cu Banca;" b) Partea B se completeaza cu doua noi paragrafe, paragrafele 6 şi 7, cu urmatorul cuprins:"6. asigurarea de granturi pentru subproiecte pentru finantarea Schemei de Dezvoltare Sociala a Comunitatilor Miniere (S.D.S.C.M.);7. finantarea serviciilor de consultanţă pe termen scurt pentru administrarea S.D.S.C.M. şi pentru realizarea supravegherii, evaluării şi monitorizarii subproiectelor, precum şi costurile de instruire a personalului, consultantilor şi primitorilor." c) Paragraful introductiv al părţii C va avea urmatorul cuprins:"Implementarea masurilor de intarire a capacităţii A.N.R.M. pentru administrarea Legii minelor şi a reglementarilor aferente, precum şi asistenţa pentru conducerea Proiectului, incluzând:" d) Partea C se completeaza cu doua noi paragrafe, paragrafele 10 şi 11, cu urmatorul cuprins:"10. monitorizarea implementarii acţiunilor prioritare din planul de actiune-pilot pentru managementul mediului din Valea Jiului;11. finantarea serviciilor de consultanţă pe termen scurt, în vederea stabilirii sistemului de management financiar, şi finantarea costurilor cu auditul Proiectului."5. Anexa nr. 4 "Achizitii" se modifica şi se completeaza după cum urmeaza: a) Partea C din secţiunea I se completeaza cu un nou paragraf, paragraful 3, cu urmatorul cuprins:"3. Achizitii de bunuri, lucrari şi servicii în cadrul părţii B6 a ProiectuluiBunurile pentru F.R.D.S., precum şi lucrarile, bunurile şi serviciile (altele decat serviciile de consultanţă), în cadrul granturilor pentru subproiecte, vor fi procurate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.15 din Ghid şi cu procedurile stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M." b) Paragraful 2 al părţii C din secţiunea II va avea urmatorul cuprins:"Serviciile pentru sarcinile care indeplinesc cerinţele stabilite în paragraful 5.1 din Ghidul pentru servicii de consultanţă vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul pentru servicii de consultanţă. Serviciile de consultanţă pe termen scurt pentru părţile B6 şi B7 ale Proiectului vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghid şi cu procedurile stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M."6. Anexa nr. 5 "Reglementari privind implementarea" se modifica şi se completeaza după cum urmeaza: a) Partea introductiva a paragrafului 2 din partea A va avea urmatorul cuprins:"2. Imprumutatul va realiza partea A a Proiectului prin G.C.I.M., părţile B1-B5 ale Proiectului prin A.N.D., partea B6 a Proiectului de A.N.D. prin F.R.D.S. şi partea C a Proiectului prin A.N.R.M. şi U.M.P. şi în acest scop va determina pe fiecare dintre G.C.I.M., A.N.D. şi A.N.R.M.:" b) După partea B se introduce partea C cu urmatorul cuprins:"C. Implementarea granturilor pentru subproiecteÎn scopul realizării părţii B6 a Proiectului, Imprumutatul:1. va repartiza o parte din sumele Proiectului alocate periodic pentru categoria (8), pentru categoria (3) în limita sumei de 280.000 USD echivalent şi pentru categoria (6) în limita sumei de 270.000 USD echivalent, prevăzute în tabelul din paragraful A.1 al anexei nr. 1 la acest acord, care vor fi puse gratuit la dispoziţia F.R.D.S., conform termenilor şi condiţiilor acceptabile Băncii;2. se va asigura ca F.R.D.S. va selecta subproiectele care vor fi finantate din sumele imprumutului, în conformitate cu criteriile şi procedurile stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M.; şi3. se va asigura ca F.R.D.S. va asigura fonduri sub forma de grant pentru subproiectele aprobate, în baza acordului standard, convenit cu Imprumutatul şi cu Banca (acord de grant), care se va incheia între F.R.D.S. şi fiecare primitor. Acordul de grant va include, printre altele: a) o descriere a subproiectului, împreună cu o estimare a costurilor acestuia; b) suma care va fi asigurata primitorului de către F.R.D.S., în vederea sprijinirii realizării subproiectului; c) planul de implementare a subproiectului; d) partea cu care i se cere sa participe (contribuţia primitorului), conform principiilor şi criteriilor stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M., la costul total pentru finantarea subproiectului pentru a cărui implementare îi este acordată acestui primitor asistenţa în cadrul acordului de grant; e) obligaţia primitorului de a achizitiona lucrari mici, bunuri şi servicii, care vor fi finantate în cadrul acordului de grant, în conformitate cu procedurile stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M.; f) obligaţia primitorului de a raporta F.R.D.S. progresul înregistrat în implementarea subproiectului şi de a permite reprezentantilor F.R.D.S. şi ai Băncii, dacă Banca va cere astfel, sa viziteze facilitatile, santierele şi alte activităţi care vor fi finantate în cadrul acordului de grant; precum şi g) obligaţia primitorului de a tine înregistrări şi conturi pentru cheltuielile efectuate în cadrul subproiectului şi care au fost finantate din sumele imprumutului, disponibilizate primitorului în cadrul acordului de grant, şi de a prezenta F.R.D.S., la intervale regulate, situaţii cu privire la aceste înregistrări şi conturi."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaBucureşti, 5 mai 2004.Nr. 673.  +  Anexa TRAGEREA SUMELOR DIN IMPRUMUTA. Generalitati1. Tabelul de mai jos precizeaza categoriile de articole care vor fi finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor imprumutului pe fiecare categorie şi procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:
      CategoriaSuma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)Procentul din cheltuielile care vor fi finanţate
    (1)Lucrări (cu excepţia părţii B1 a Proiectului)16.761.08978%
    (2)Bunuri (cu excepţia părţii B1 a Proiectului)3.129.449100% din cheltuielile externe,
      100% din cheltuielile locale (costuri ex-factory) şi 85% din cheltuielile locale pentru alte articole achiziţionate pe plan local
    (3)Servicii de consultanţă şi pregătire9.857.896100%
    (4)Credite în cadrul părţii B1 a Proiectului3.600.000100%
    (5)Plăţi stimulative în cadrul părţii B3 a Proiectului2.650.000100%
    (6)Costuri operaţionale adiţionale1.520.058100% (cu excepţia bunurilor produse pe plan local - 85%)
    (7)Avans pentru pregătirea Proiectului77.179,45Suma datorată în cadrul secţiunii 2.02 b) din acest acord
    (8)Granturi pentru subproiecte pentru S.D.S.C.M.5.000.000100%
    (9)Nealocate1.904.328,55  
      TOTAL:44.500.000
  ------------