LEGE nr. 147 din 11 mai 2004privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78 din 4 septembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 17 septembrie 2003, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(2) Cercetarea științifică și inovarea sunt activități care au ca scop: generarea, gestionarea, valorificarea și implementarea rezultatelor cercetării științifice și ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit privind materialele biologice valoroase, tehnologiile de cultură vegetală, de creștere și îngrijire a animalelor, procesarea resurselor agricole în produse alimentare, utilizarea rațională și conservarea resurselor naturale ale agriculturii și silviculturii, dezvoltarea rurală, organizarea și managementul exploatațiilor agricole, alte tehnologii de exploatare și industrializare în domeniul agricol.2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un punct nou, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, față de care răspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, și colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării, cu Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, cu Academia Română, cu Consorțiul Universităților de Științe Agricole, precum și cu alte ministere și instituții interesate pentru realizarea unor obiective în domenii specifice.3. La articolul I punctul 2, litera a^1) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:a^1) aprobă și finanțează planul sectorial din domeniul agricol, care conține programe și proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educației și Cercetării;4. La articolul I, după punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu următorul cuprins:3^1. La articolul 6 alineatul (2), după litera b^1) se introduce litera b^2) cu următorul cuprins:b^2) elaborează, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, normele metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor și proiectelor componente ale planului sectorial finanțat din bugetul propriu;5. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) și la pct. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a) și 2 și la pct. 1-3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, pe baza structurii și patrimoniului existente la 31 decembrie 2003. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăți comerciale. Stațiunile de cercetare-dezvoltare și fermele Istrița și Stoenești, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat.6. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins:5^1. După alineatul (1) al articolului 7 se introduc alineatele (1^1)-(1^4) cu următorul cuprins:(1^1) Institutele prevăzute la alin. (1) pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru investiții, dotări, aparatură, echipamente și instalații, cu respectarea prevederilor legale.(1^2) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a) și 2 și la pct. 1, 2 și 3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești(1^3) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca societăți comerciale cu capital de stat, acțiunile acestora fiind preluate de Agenția Domeniilor Statului, beneficiind de prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările și completările ulterioare.(1^4) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat și al centrelor de perfecționare agricolă."7. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:(3) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1), care se organizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare, și instituțiile publice de cercetare-dezvoltare pot înființa în cadrul structurii organizatorice subunități cu sau fără personalitate juridică necesare realizării obiectului lor de activitate. Modalitatea de constituire a acestora și relațiile funcționale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acestora, elaborat de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".8. La articolul I, punctul 7 va avea următorul cuprins:7. La articolul 8, alineatele (1), (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(1) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea și/sau în concesionarea institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a instituțiilor de învățământ agricol și silvic, a unităților de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii naționale din domeniul agricol, precum și a centrelor de perfecționare profesională în agricultură aparțin domeniului public al statului și rămân sau trec, după caz, în administrarea acestora pe durata realizării obiectului de activitate.(2) Unitățile menționate la alin. (1), care sunt organizate conform prezentei legi, beneficiază de dreptul de preemțiune la concesionarea terenurilor cu destinație agricolă aflate în domeniul public și privat al statului, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor și Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.(3) Suprafețele de teren agricol necesare desfășurării activității instituțiilor publice de cercetare-dezvoltare aparțin domeniului public al statului și se dau în administrarea acestora prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale sau Ministerul Educației și Cercetării, numai cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" sau al instituțiilor de învățământ superior, după caz."9. La articolul I, punctul 8 se abrogă.10. La articolul I, după punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" își organizează filiale împreună cu instituții de învățământ superior de profil în centrele universitare Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Brașov și București.11. La articolul I, după punctul 9 se introduce punctul 9^1 cu următorul cuprins:9^1. La articolul 11, literele b) și c) vor avea următorul cuprins:b) propune și realizează programe și proiecte de cercetări multidisciplinare;c) coordonează și avizează elaborarea programelor și a proiectelor de cercetare anuale și de perspectivă ale unităților și instituțiilor de cercetare;» 12. La articolul I punctul 10, litera f) a articolului 11 va avea următorul cuprins:f) organizează activități de perfecționare și specializare profesională și de atestare a cercetătorilor și poate acorda, în condițiile legii, titluri academice și grade profesionale în domeniu;13. La articolul I, după punctul 10 se introduce punctul 10^1 cu următorul cuprins:10^1. La articolul 11, după litera j) se introduce o literă nouă, litera k), cu următorul cuprins:k) evaluează și atestă activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol.14. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Pentru evaluarea și atestarea structurilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" se constituie Consiliul de evaluare și atestare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură și industrie alimentară, pentru institutele proprii sau cele aflate în subordonare ori coordonare, având în componență personalități științifice din domeniile respective. Pentru activitatea de evaluare și atestare se percep taxe de până la 5 salarii maxime ale unui cercetător științific gradul I, care se constituie venit la bugetul propriu al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".15. La articolul I punctul 12, litera a) a articolului 13^1 va avea următorul cuprins:a) conducerea se exercită de consiliul de administrație, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președinte al consiliului de administrație. Structura și numărul membrilor consiliului de administrație se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Numirea membrilor consiliului de administrație se face prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".16. La articolul I punctul 13, partea introductivă a articolului 14 și literele b), e) și f) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Finanțarea activităților din instituțiile publice de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, aflate în coordonarea sau în subordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", se realizează din venituri provenite, după caz, din:...............................................................b) contracte de finanțare pentru programe și proiecte sectoriale finanțate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și cofinanțarea unor programe proprii de către Academia de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» , obținute prin competiție sau direct;...............................................................e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanță și expertiză cu instituții, agenți economici, organizații neguvernamentale și alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de semințe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă și a oricăror alte produse realizate de acestea;17. La articolul I punctul 14, articolul 14^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14^1(1) În situația în care în cursul unui an veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, institutele naționale de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituțiile de învățământ agricol și silvic, unitățile de cercetare-dezvoltare din structura regiilor sau companiilor naționale din domeniul agricol pot contracta credite bancare, inclusiv prin gajarea producțiilor agricole asigurate la societățile de asigurare-reasigurare și/sau pot beneficia de împrumuturi de la Trezoreria Statului, după caz, în condițiile legii.(2) Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare, prin derogare de la prevederile legale în materie, pot desfășura operațiuni și prin bănci, cu excepția celor privitoare la fondurile care provin de la bugetul de stat.(3) Institutele naționale și instituțiile publice de cercetare-dezvoltare din agricultură pot beneficia de scrisoare de confort eliberată de Ministerul Finanțelor Publice pentru obținerea de credite bancare, în condițiile legii.18. La articolul I punctul 14, alineatul (2) al articolului 14^3 va avea următorul cuprins:(2) Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare se pot asocia pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administrație și cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» , cu alte unități de cercetare-dezvoltare, de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu agenți economici din țară și din străinătate.19. La articolul I punctul 15, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare de interes public, prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 și 6, beneficiază de prevederile legislației în vigoare privind subvențiile, creditarea și alte facilități acordate de stat agenților economici din agricultură, industrie alimentară și silvicultură.20. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Veniturile și cheltuielile unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 și 6 se cuprind în bugetele și în situațiile financiare ale acestora. Excedentele rezultate din execuția bugetelor unităților de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice, finanțate integral din venituri proprii, rămân la dispoziția acestora și se vor utiliza cu prioritate pentru finanțarea activității de cercetare-dezvoltare.21. La articolul I punctul 17, alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Finanțarea activităților Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" se asigură din cote aplicate asupra veniturilor realizate de unitățile de cercetare-dezvoltare din subordinea și din coordonarea sa, cu excepția celor provenite din contracte finanțate din fonduri publice. Cotele se stabilesc anual de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" prin bugetul de venituri și cheltuieli, care se avizează în condițiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Cota stabilită pentru finanțarea activității proprii a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" nu poate depăși 1% din veniturile realizate de unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în coordonare sau subordonare.22. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:(2) Ocuparea funcțiilor de director general/director din unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de concurs, pentru ocuparea funcției de director general, va face parte câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".23. La articolul I, punctul 21 va avea următorul cuprins:21. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Despăgubirea acționarilor societăților comerciale care se reorganizează în unități de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa nr. 5, se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, și va fi asigurată din surse proprii ale unităților nou-înființate.(2) Drepturile și obligațiile societăților comerciale, precum și ale unităților de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează în condițiile prezentei legi, trec asupra instituțiilor nou-înființate.» 24. La articolul I, punctul 22 se abrogă.25. La articolul I, după punctul 22 se introduce un punct nou, punctul 22^1, cu următorul cuprins:22^1. După articolul 22 se introduc articolele 22^1 -22^5 cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^1Documentațiile și informațiile științifice acumulate de unitățile de cercetare care se reorganizează în societăți comerciale până la data privatizării, precum și aparatura de laborator și materialul biologic de cercetare vegetal și animal se preiau fără plată de instituțiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".  +  Articolul 22^2Unitățile de cercetare-dezvoltare, reorganizate ca institute naționale sau ca instituții publice în baza prezentei ordonanțe de urgență, cuprinse în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 și 6, beneficiază de scutire de la plata obligațiilor bugetare neachitate, precum și a majorărilor de întârziere, a penalităților și dobânzilor aferente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. Sumele respective sunt cele stabilite în certificatele de obligații eliberate de organele fiscale competente pe baza controlului de fond. Aceste prevederi se aplică și obligațiilor bugetare reeșalonate la plată, pentru fiecare unitate în parte, potrivit legii.  +  Articolul 22^3Suprafețele de teren trecute potrivit legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență în administrarea institutelor, unităților, stațiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfecționare agricolă, precum și a instituțiilor de învățământ superior agricol și silvic rămân definitiv și irevocabil în administrarea acestora.  +  Articolul 22^4Suprafețele de teren prevăzute la art. 22^3 nu se pot înstrăina sau concesiona, în tot sau în parte, indiferent de destinație.  +  Articolul 22^5Pentru activități cu caracter sezonier, instituțiile de cercetare-dezvoltare pot încheia contracte de prestări de servicii pe perioadă determinată."26. Articolul II va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIReorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1-5 la Legea nr. 290/2002, cu modificările ulterioare, se va face la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", în termen de două luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. Reorganizările ulterioare acestui termen se fac la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", prin hotărâri ale Guvernului, inițiate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".27. Anexele nr. 1a), 1b),2,3,4 și 5 vor avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1.a)
  UNITĂȚI DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA ACADEMIEI DE
  ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHEIONESCU-ȘIȘEȘIT"
  ORGANIZATE CA INSTITUTE, CENTRE ȘI STAȚIUNI DE
  CERCETARE-DEZVOLTARE
  Nr. crt. Denumirea unității C-D care se desfiinteaza Sediul Denumirea unității care se infiinteaza Sediul
  Localitatea Județul Localitatea Județul
  0 1 2 3 4 5 6
  1. Institutul deCercetari pentru Cerea-le și Plante Tehnice Fundulea Fundulea Calarasi Institutul de Cercetare- Dezvoltare Agricola Fundulea Fundulea Calarasi
  1.1 Statiunea de Cercetare- Agricola Turda Turda Cluj Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola TurdaTurda Cluj
  1.2 Statiunea de Cercetari- Agricole Lovrin Lovrin Timiș Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Lovrin Lovrin Timiș
  1.3 Statiunea de Cercetari Agricole Teleorman Draganesti Vlasca Teleorman Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Teleorman Draganesti Vlasca Teleorman
  1.4 Statiunea de Cercetari Agrozootehni-ce Secuieni Secuieni Neamt Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Secuieni Secuieni Neamt
  1.5 Statiunea de Cercetari pentru Culturi Irigate Dobrogea Valu lui Traian Constanta Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Valu lui Traian Valu lui Traian Constanta
  1.6 Statiunea de Cercetari pentru Cereale și Plante Tehnice Pitesti Pitesti Arges Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Pitesti Pitesti Arges
  1.7 Statiunea de Cercetari Agricole Simnic Simnic Dolj Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Simnic Simnic Dolj
  1.8 Statiunea Centrala de Cercetari pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Braila Braila Braila Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Braila Braila Braila
  1.9 Statiunea de Cercetari Agricole Suceava Suceava Suceava Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Suceava Suceava Suceava
  1.10 Statiunea de Cercetari Agricole Livada Livada Satu Mare Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Livada Livada Satu Mare
  1.11 Statiunea de Cercetari Agrozooteh- nice Oradea Oradea Bihor Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Oradea Oradea Bihor
  1.12 Statiunea de Cercetari Agricole Podu Iloaiei Podu Iloaiei Iasi Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Podu Iloaiei Podu Iloaiei Iasi
  1.13 Statiunea de Cercetari pentru Culturi Irigate Marculesti Perisoru Calarasi Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Marculesti Perisoru Calarasi
  1.14 Stațiunea de Cercetare și Productie a Cartofului Tulcea Tulcea Tulcea Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Tulcea Tulcea Tulcea
  1.15 Statiunea de Cercetari pentru Plante Medicinale șiAromatice Fundulea Fundulea Calarasi Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Plante Medicinale și Aromatice Fundulea Fundulea Calarasi
  2. Institutul deCercetare și Productie a Cartofului Brasov Brasov Brasov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahar Brasov Brasov Brasov
  2.1 Statiunea de Cercetare și Productie a Cartofului Miercurea- Ciuc Miercurea- Ciuc Harghita Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof Miercurea- Ciuc Miercurea- Ciuc Harghita
  2.2 Statiunea de Cercetare și Productie a Cartofului Tg. Secuiesc Tg. Secuiesc Covasna Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc Tg. Secuiesc Covasna
  3. Institutul deCercetare și Productie pentru Cultu-ra PajiștilorBrasov Brasov Brasov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru PajistiBrasov Brasov Brasov
  3.1 Statiunea de Cercetare și Producție pentru Cultu-ra PajiștilorTimisoara Timisoara Timiș Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru PajistiTimisoara Timisoara Timiș
  4. Institutul de Cercetari pentru Viticultura și Vinificație- Valea Calugareasca Valea Caluga- rească Prahova Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura șiVinificație- Valea Calugareasca Valea Caluga- rească Prahova
  4.1 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Murfatlar Murfatlar Constanta Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație-Murfatlar Murfatlar Constanta
  4.2 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Blaj Blaj Alba Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieBlaj Blaj Alba
  4.3 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Vitivinicola Dragasani Dragasani Valcea Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieDragasani Dragasani Valcea
  4.4 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Iasi Iasi Iasi Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieIasi Iasi Iasi
  4.5 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Odobesti Odobesti Vrancea Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieOdobesti Odobesti Vrancea
  4.6 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Minis Minis Arad Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație- Minis Minis Arad
  4.7 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Bujoru Tg. Bujor Galați Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieBujoru Tg. Bujor Galați
  4.8 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Greaca Greaca Giurgiu Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieGreaca Greaca Giurgiu
  5. Institutul deCercetare și Productie pentru Pomicultura- Maracineni Maracineni Arges Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Pitesti Maracineni Maracineni Arges
  5.1 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Bistrita Bistrita Bistrita- Nasaud Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Bistrita Bistrita Bistrita- Nasaud
  5.2 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Cluj-Napoca Cluj-NapocaCluj Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Cluj-Napoca Cluj-NapocaCluj
  5.3 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Falticeni Falticeni Suceava Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Falticeni Falticeni Suceava
  5.4 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Voinesti Voinesti Dambovita Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Voinesti Voinesti Dambovita
  5.5 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Valcea Ramnicu Valcea Valcea Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Valcea Ramnicu Valcea Valcea
  5.6 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Iasi Iasi Iasi Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Iasi Iasi Iasi
  5.7 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Constanta Constanta Constanta Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Constanta Constanta Constanta
  5.8 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Tg. Jiu Tg. Jiu Gorj Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Horticultura Tg. Jiu Tg. Jiu Gorj
  5.9 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Baneasa București - Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa București București -
  5.10Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Geoagiu Geoagiu Hunedoara Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura Geoagiu Geoagiu Hunedoara
  6. Institutul de Cercetari pentru Legumiculturași Floricultura Vidra Vidra Ilfov Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura și Floricultura Vidra Vidra Ilfov
  6.1 Statiunea de Cercetare și Productie Legumicola Bacau Bacau Bacau Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau Bacau Bacau
  6.2 Statiunea de Cercetare și Productie Legumicola Buzau Buzau Buzau Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau Buzau Buzau
  6.3 Statiunea de Cercetare și Productie Legumicola Isalnita Isalnita Dolj Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Legumicultura Isalnita Isalnita Dolj
  6.4 Statiunea de Cercetare și Productie Legumicola Iernut Iernut Mures Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut Iernut Mures
  7. Institutul deCercetare și Productie pentru BovineBalotesti Balotesti Ilfov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti Balotesti Ilfov
  7.1 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Bovinelor Mures Arad Arad Arad Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad Arad Arad
  7.2 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Bovinelor Dancu Dancu Iasi Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu Dancu Iasi
  7.3 Statiunea de Cercetare și Productie pentru creșterea Bovinelor Targu Mures Targu MuresMures Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Targu Mures Targu MuresMures
  7.4 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Bovinelor Sighet Sighet Maramures Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Sighet Sighet Maramures
  7.5 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Bubalinelor Sercaia Sercaia Brasov Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bubalinelor Sercaia Sercaia Brasov
  7.6 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Bovinelor Dulbanu Dulbanu Buzau Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dulbanu Dulbanu Buzau
  8. Institutul deCercetare și Productie pentru Cresterea Ovinelor și Caprinelor Palas Palas Constanta Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor și Caprinelor Palas Palas Constanta
  8.1 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Ovinelor Popauti Popauti Botosani Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor Popauti Popauti Botosani
  8.2 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Ovinelor Caransebes Caransebes Caras- Severin Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor Caransebes Caransebes Caras- Severin
  8.3 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Ovinelor Bilciuresti BilciurestiDambovita Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor Bilciuresti BilciurestiDambovita
  8.4 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Ovinelor și Caprinelor Secuieni Secuieni Bacau Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea și Caprinelor Secuieni Secuieni Bacau
  9. Institutul deBiologie și Nutriție Animala Balotesti Balotesti Ilfov Institutul de Biologie și Nutriție Animala Balotesti Balotesti Ilfov
  10. Centrul de Cercetari Dezvoltare pentru Protectia Plantelor București București - Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Protectia Plantelor București București -
  11. Institutul deCercetare- Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole "Horting", București București - Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Industrializa-rea și Marketingul Produselor Horticole "Horting", București București -
  12. Centrul de Cercetare și Productie pentru Piscicultura Pescuit și Industriali- zarea Peștelui Galați Galați Galați Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit și Acvacultura Galați Galați Galați
  13. Institutul deEconomie Agrara București București - Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurala București București -
  14. Centrul de Cercetare și Proiectare"BIOS" Cluj-Napoca Cluj-NapocaCluj Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru Biostimulatori"BIOS" Cluj-Napoca Cluj-NapocaCluj
  15. Statiunea Centrala de Cercetari pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni Dabuleni Dolj Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru CulturaPlantelor pe Nisipuri Dabuleni Dabuleni Dolj
  16. Statiunea Centrala de Cercetari pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni Perieni Vaslui Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni Perieni Vaslui
  17. Statiunea de Cercetare pentru Piscicultura Nucet Nucet Dambovita Centrul de Cercetare - Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet Nucet Dambovita
   +  Anexa nr. 1.b)
  UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZA
  IN INSTITUTE NAȚIONALE IN SUBORDONAREA MINISTERULUI AGRICULTURII,
  PADURILOR, ȘI DEZVOLTARII RURALE ȘI IN COORDONAREA STIINTIFICA A
  ACADEMIEI DE STIINTE AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"
  Nr. crt. Denumirea unității C-D care se desfiinteaza Sediul Denumirea unității care se infiinteaza Sediul
  Localitatea Județul Localitatea Județul
  0 1 2 3 4 5 6
  1. Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Stefanesti Stefanesti Arges Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefanesti Arges
  2. Institutul deCercetari pentru Pedologie și Agrochimie București București - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protectia Mediului București București -
   +  Anexa nr. 2
  UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZA
  PRIN FUZIUNE CA INSTITUTE, CENTRE ȘI STATIUNI DE
  CERCETARE-DEZVOLTARE IN SUBORDINEA ACADEMIEI
  DE STIINTE AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"
  Nr. crt. Denumirea unității C-D care se desfiinteaza Denumirea unității C-D care o preia Denumirea unității C-D reorganizate Sediul
  LocalitateaJudețul
  0 1 3 5 6 7
  1.Statiunea de Cercetare și Productie a Carto-fului Marsani, jud Dolj Centrul de e Cercetare- Dezvoltare pentruCultura Plantelorpe Nisipuri Dabuleni, jud. Dolj Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni Dabuleni Dolj
  2.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cultura Sfeclei deZahar Brasov, jud. Brasov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentruCartof și Sfecla de Zahar Brasov, jud. Brasov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cultura Cartofului și Sfeclei de Zahar Brasov Brasov Brasov
  3.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Industrializarea Sfeclei de Zahar și Substanțelor Dulci Arad, jud. Arad Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentruCresterea Bovinelor jud. Arad Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad Arad Arad
  4.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Satu Mare Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Livada jud. Satu Mare Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola-LivadaLivada Satu Mare
  5.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Oradea Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Oradea Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola-OradeaOradea Bihor
  6.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cultura Pajiștilor Pitesti Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola-Pitesti Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola- Pitesti Pitesti Arges
   +  Anexa nr. 3
  UNITATI DE CERCETARE CARE SE REORGANIZEAZA
  IN SOCIETATI COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT
  Nr. crt. Denumirea unității C-D Sediul
  Localitatea Județul
  1.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahar Roman, jud. Neamt Roman Neamt
  2.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cultura Pajiștilor Vaslui Vaslui Vaslui
  3.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Dolj Carcea Dolj
  4.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Mehedinti Drobeta- Tr.Severin Mehedinti
  5.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Vrancea Focsani Vrancea
  6.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Zalau Zalau Salaj
  7.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Strejești Strejești Olt
  8.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Mures Tg. Mures Mures
  9.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Bovinelor Margineni Margineni Neamt
  10.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Ovinelor Rusetu Rusetu Buzau
  11.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Buzau*) Candesti- Buzau Buzau
  12.Institutul de Cercetare și Inginerie Tehnolo- gica pentru Irigatii și Drenaje Baneasa-Girgiu**) Baneasa Giurgiu
  13.SC Romsuintest Peris SA Peris Ilfov
  14.SC Institutul de Cercetare și Productie pentru Păsări și Animale Mici SA Balotesti***)Balotesti Ilfov
  -----------* Sectorul de cercetare cu suprafața și baza materială aferente și Ferma Istrița se preiau de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară - București** Patrimoniul de domeniu public al sectorului de cercetare cu suprafața și baza materială aferente se preiau de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare (ISPIF)- București*** Sectorul de cercetare - laboratoare și biblioteca se preiau de Institutul de Biologie și Nutriție Animală Balotești, prin creșterea patrimoniului de domeniul public al acestuia și diminuarea corespunzătoare a capitalului social deținut de stat la SC Institutul de Cercetare și Producție pentru Păsări și Animale Mici SA Balotești.
   +  Anexa nr. 4
  UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE PREIAU
  IN CADRUL INSTITUTIILOR DE INVATAMANT SUPERIOR AGRICOL DE
  STAT ȘI AL CENTRELOR DE PERFECTIONARE AGRICOLA
  Nr.crt Denumirea unității C-D care se preia Sediul Denumirea unității care preia
  Localitatea Județul
  1.Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație Pietroasa Pietroasele Buzau USAMV* București
  2.Ferma Istrita a Stațiunii de Dezvoltare Pomicola Buzau Istrita Buzau USAMV* București
  3.Ferma de Cercetare și Productie Agricola- Stoienești Stoienești Prahova USAMV* București
  4.Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pajisti-Jucu Jucu Cluj USAMV* Cluj-Napoca
  5.Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Ovine și Caprine Reghin Reghin Mures USAMV* Cluj-Napoca
  6.Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura - Lugoj (Caransebes) Lugoj Caras- Severin USAMV* a Banatului Timisoara
  7.Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Caracal Caracal Olt Universitatea Craiova
  8.Institutul de Cercetare-și Productie pentru Cultura și Industriali- zarea Sfeclei de Zahar și Substanțelor Dulci Fundulea Fundulea Calarasi Centrul de Perfectionare a Personalului din Mecanizarea Agriculturii - Stefanesti jud. Ilfov
  9.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cultura și Industriali- zarea Sfeclei de Zahar și Substanțelor Dulci Giurgiu Baneasa Giurgiu Centrul de Perfectionare a Personalului din Mecanizarea Agriculturii - Stefanesti, jud. Ilfov
  ---------- *) Universitatea de Stiinte Agricole și Medicina Veterinara
   +  Anexa nr. 5
  SOCIETATI COMERCIALE CARE SE
  REORGANIZEAZA IN INSTITUTII PUBLICE DE CERCETARE– DEZVOLTARE IN SUBORDINEA/COORDONAREA ACADEMIEI DE STIINTE
  AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"
  Nr. crt. Denumirea unității care se desfiinteaza Sediul Denumirea unității care se infiinteaza Sediul
  Localitatea Județul Localitatea Județul
  1. SC Statiunea de Cercetare și Productie pentru Animale de Blana SA Tg. Mures Tg. Mures Mures Statiunea de Cercetare- dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blana Tg.MuresTg.Mures Mures
  2. SC Sericarom București - Statiunea de Cercetari Sericicole, Baneasa- București București -
  3. Societatea Comerciala deCercetare- dezvoltare Rurala "CEDER" SA Cristian- Sibiu Cristian Sibiu Institutul de Cercetare- dezvoltare pentru Montanologie Cristian-SibiuCristian Sibiu
  4. Institutul deStudii și Proiecte pentru Îmbunătățiri Funciare- "SC ISPIF SA"București București - Institutul Național de Cercetare- dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F.- "ISPIF" București*) București -
  ----------*) în coordonarea Academiei de Stiinte Agricole și Silvice se preia sectorul de cercetare cu suprafața și baza materiala aferente, de la ICITID Baneasa Giurgiu.
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 11 mai 2004.Nr. 147. ---------