NORME TEHNICE din 29 aprilie 2004privind înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 13 mai 2004     +  Capitolul I Evidenţa şi inventarierea mormintelor şi operelor comemorative de război  +  Articolul 1Evidenţa mormintelor şi operelor comemorative de război rezultă din procedura de alcătuire a fişei fiecărui mormânt de război, respectiv fiecărei opere comemorative de război, în care sunt consemnate informaţiile tehnice şi ştiinţifice, toate intervenţiile umane, precum şi modificările din cauze naturale survenite în decursul timpului.  +  Articolul 2Formularele fişelor de evidenţă pentru mormântul de război, respectiv pentru opera comemorativă de război, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme tehnice.  +  Articolul 3Fişa de evidenţă a unui mormânt sau a unei opere comemorative de război se completează de către un specialist sau expert atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor, potrivit legii, desemnat de către direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4În scopul completării cu exactitate şi operativitate a fişei de evidenţă a unui mormânt de război sau a unei opere comemorative de război, specialistul desemnat este sprijinit de autorităţile şi instituţiile publice locale.  +  Articolul 5Etapele pe care specialistul sau, după caz, expertul trebuie să le urmeze în vederea completării fişei de evidenţă a unui mormânt sau opere comemorative de război sunt cele stabilite pentru procedura de alcătuire a fişei monumentelor istorice.  +  Articolul 6După centralizarea la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, fişele de evidenţă a unui mormânt de război sau a unei opere comemorative de război completate sunt transmise, pe suport de hârtie şi magnetic, Oficiului. Pe baza datelor înscrise în aceste fişe, Oficiul constituie evidenţa naţională a mormintelor de război, respectiv a operelor comemorative de război.  +  Articolul 7Oficiul ţine evidenţa mormintelor de război, respectiv a operelor comemorative de război, structurată pe judeţe, iar în cadrul acestora, pe categorii, în funcţie de natura lor. Înregistrarea în evidenţe a mormintelor şi operelor comemorative de război, în cadrul judeţului, se face începând cu municipiul reşedinţă de judeţ, după care urmează, în ordine alfabetică, celelalte municipii, oraşele şi comunele.  +  Articolul 8Pentru mormintele şi operele comemorative de război româneşti din străinătate evidenţa se ţine pe ţări, iar în cadrul acestora, pe localităţi şi regiuni sau zone, în ordine alfabetică.  +  Articolul 9Bazele de date privind listele nominale ale morţilor de război cuprind următoarele rubrici: numele, prenumele, gradul, unitatea militară, data şi locul naşterii, data şi locul morţii, locaţia mormântului, observaţii.  +  Articolul 10La primării se instituie un dosar cu documentaţia, ce conţine un exemplar al fişelor de evidenţă pentru toate mormintele şi operele comemorative de război din administrarea lor, precum şi un caiet de observaţii.  +  Articolul 11În cazul descoperirii unor noi morminte sau oseminte se iau măsuri de conservare şi se informează Oficiul, care procedează la identificarea şi luarea în evidenţă a acestora şi stabileşte locul unde urmează să fie reînhumate osemintele.  +  Articolul 12În funcţie de semnificaţia şi de importanţa memorial-simbolică, arhitecturală şi artistică a mormintelor şi operelor comemorative de război înregistrate, Oficiul propune înscrierea acestora în Lista monumentelor istorice.  +  Articolul 13Calitatea de monument istoric este marcată în mod obligatoriu la mormântul sau opera comemorativă de război printr-un însemn amplasat şi întreţinut de primărie, în condiţiile legii.  +  Articolul 14La fiecare 5 ani mormintele şi operele comemorative de război sunt inventariate, prin confruntarea datelor din fişele de evidenţă cu situaţia reală din teren.  +  Capitolul II Marcarea mormintelor de război  +  Articolul 15Marcarea mormintelor de război se face prin delimitarea locului de înhumare şi amplasarea unui însemn de căpătâi specific: cruce, stelă sau piatră de mormânt.  +  Articolul 16Însemnul de căpătâi este specific religiei celui înhumat, de forma şi dimensiunile prevăzute în anexele nr. 3a)-3c) la prezentele norme tehnice. Însemnele de căpătâi confecţionate în perioada anterioară prezentelor norme tehnice se păstrează. În cimitirele de onoare unde sunt instalate însemne de căpătâi model 1976 se ridică un însemn memorial comun de forma unei cruci, stele, troiţe etc.  +  Articolul 17Pe însemnul de căpătâi al celor cunoscuţi se înscriu următoarele date: gradul, numele şi prenumele, unitatea militară din care a făcut parte, vârsta, data morţii. Pe însemnul de căpătâi al celor necunoscuţi se înscrie: "EROU ROMÂN NECUNOSCUT". Pe piatra de mormânt poate fi gravată insigna celei mai înalte decoraţii conferite persoanei înhumate.  +  Articolul 18 (1) Pe însemnul memorial pentru mormintele de război comune se aplică, în principiu, următoarele: text comemorativ; înscrisuri privind numărul - necunoscuţi şi cunoscuţi; identitatea; unitatea şi data decesului celor înhumaţi; însemnul specific, care pentru mormintele din primul, respectiv al doilea război mondial, sunt cele prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice; elemente decorative. (2) Pe însemnele memoriale româneşti din străinătate se aplică şi stema României, iar textul comemorativ se gravează şi în limba ţării respective.  +  Articolul 19La solicitarea şi pe cheltuiala familiei, pe însemnul de căpătâi se pot aplica o fotografie a celui înhumat şi o candelă de dimensiuni reduse, însă fără a fi afectat aspectul general al ansamblului mormintelor.  +  Capitolul III Înfiinţarea, reorganizarea şi extinderea parcelelor şi cimitirelor de onoare  +  Articolul 20Înfiinţarea, reorganizarea şi extinderea parcelelor sau cimitirelor de onoare se fac potrivit legii, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a normelor sanitare.  +  Articolul 21La înfiinţarea sau extinderea unui cimitir de onoare se vor avea în vedere următoarele: a) fiecare dintre cei înhumaţi trebuie comemorat individual, după nume, fie pe însemnul de căpătâi, fie pe un însemn memorial comun; b) însemnele de căpătâi şi operele comemorative de război au caracter permanent; c) însemnele de căpătâi trebuie să fie uniforme; d) nu trebuie făcută discriminare pe criterii de rang militar sau civil, rasă ori religie a celui înhumat.  +  Articolul 22Suprafaţa destinată cimitirului de onoare se împrejmuieşte, se parcelează şi se numerotează, dispunându-se tăbliţe indicatoare pentru o regăsire uşoară a fiecărui mormânt. Locurile de înhumare, cu dimensiunile de 2-2,50 m x 1-1,20 m, se numerotează şi se grupează pe parcele, între acestea amenajându-se căile de acces necesare.  +  Articolul 23Parcelele de onoare ale eroilor din cimitirele militare de garnizoană sau din cele civile se delimitează prin borduri, respectându-se aceleaşi norme pentru însemnele de căpătâi.  +  Articolul 24La înfiinţarea sau reorganizarea cimitirului de onoare se amenajează căi de acces pietonale şi/sau carosabile, utilităţi, anexe, indicatoare, precum şi platou pavat sau asfaltat pentru desfăşurarea ceremoniilor şi onorurilor militare.  +  Articolul 25La fiecare cimitir de onoare se asigură stative pentru coroanele şi jerbele depuse la însemnul memorial comun şi se ridică cel puţin un catarg metalic pe care să fie arborat drapelul naţional, conform legii; înălţimea catargului este între 8 şi 20 m.  +  Articolul 26La intrarea în cimitirul de onoare se amplasează, la loc vizibil, panouri cu numele cimitirului şi al instituţiei care îl administrează, planul cimitirului, precum şi informaţii istorice utile. La cimitirele de onoare unde accesul publicului nu este permanent se afişează programul de vizitare.  +  Articolul 27Personalul necesar administrării, întreţinerii şi pazei cimitirului de onoare se asigură de către autorităţile publice locale ori de proprietarul sau deţinătorul acestora.  +  Articolul 28Întreţinerea construcţiilor, instalaţiilor, spaţiilor verzi şi a căilor de acces existente în cimitirele de onoare, precum şi dotarea cu materialele necesare se fac de către proprietarul sau deţinătorul acestora.  +  Articolul 29Amenajarea peisagistică a cimitirelor de onoare se realizează de un specialist, de preferinţă arhitect peisagist şi implică, în principiu, realizarea unei peluze generale, a plantaţiilor de flori la baza însemnelor comemorative, precum şi a plantaţiilor de arbuşti sau de arbori de diferite esenţe.  +  Capitolul IV Conservarea şi restaurarea mormintelor şi operelor comemorative de război  +  Articolul 30Pentru fiecare mormânt sau operă comemorativă de război se instituie zona sa de protecţie, prin care se asigură conservarea integrată a acestuia şi a cadrului său construit sau natural.  +  Articolul 31Până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui mormânt sau opere comemorative de război potrivit art. 30, se consideră zonă de protecţie suprafaţa delimitată cu o rază de 50 m în localităţi urbane, 100 m în localităţi rurale şi 500 m în afara localităţilor, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul mormântului sau operei comemorative de război.  +  Articolul 32În zonele de protecţie a mormintelor de război este interzisă desfăşurarea în aer liber a unor manifestări care, prin poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta asupra respectului datorat celor morţi, precum şi asupra sentimentelor rudelor venite să se reculeagă.  +  Articolul 33Lucrările de restaurare se execută în scopul eternizării memoriei celor căzuţi pentru patrie şi au în vedere respectarea, pe cât posibil, a formei şi amenajărilor iniţiale ale mormântului sau operei comemorative de război.  +  Articolul 34Principalele lucrări de restaurare vizează: repararea părţilor de construcţie distruse; reamplasarea însemnelor deteriorate sau dispărute; reconstrucţia împrejmuirilor, a gardurilor, a bordurilor, a plăcilor cu materiale care să asigure o cât mai îndelungată durată; regazonarea şi replantarea suprafeţelor de teren ale cimitirelor pentru un aranjament peisagistic cât mai elaborat; regruparea sau strămutarea osemintelor în cazul în care nu li se mai poate asigura integritatea sau conservarea corespunzătoare.  +  Articolul 35Lucrările de construcţii, respectiv reparaţii ale cimitirelor de onoare se fac astfel încât să nu afecteze integritatea, demnitatea şi respectul datorate celor înhumaţi. Lucrările se vor executa de persoane fizice sau juridice specializate şi autorizate în acest scop, sub supravegherea strictă a reprezentanţilor proprietarului sau deţinătorului acestora, cu orice titlu, şi ai Oficiului, după caz.  +  Articolul 36În cazul în care se consideră necesar, se pot iniţia lucrări de renovare, parţiale sau generale, în scopul ameliorării, consolidării constructive ori estetice a unui mormânt sau opere comemorative de război, fără a-i schimba semnificativ aspectul originar.  +  Articolul 37Finanţarea activităţilor de înfiinţare şi protejare se planifică pe urgenţe, sistematic, urmărindu-se cu prioritate restaurarea mormintelor şi operelor comemorative de război existente în ţară şi în străinătate, cu un grad de degradare ridicat.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 38Prezentele norme tehnice se aplică şi la înfiinţarea, reorganizarea, extinderea, administrarea, întreţinerea, paza, conservarea sau restaurarea mormintelor, a cimitirelor de onoare şi a operelor comemorative de război româneşti din străinătate, în măsura în care nu contravin legislaţiei statului respectiv, prevederilor convenţiilor internaţionale şi ale acordurilor bilaterale în domeniu, precum şi particularităţilor locale.  +  Articolul 39Anexele nr. 1, 2, 3a)*), 3b)*), 3c)*) şi 4*) fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Anexa 1-------la normele tehnice------------------FIŞA DE EVIDENŢĂa mormântului de război1. Identificare1.1. Codul1.2. Categoria1.3. Denumirea actuală1.4. Denumirea originară1.5. Denumirile anterioare2. Localizare administrativă/amplasament2.1. Statul2.2. Judeţul2.3. Localitatea2.4. Codul poştal2.5 Adresa2.6. Suprafaţa2.7. Referinţe cartografice/toponimie2.8. Referinţe cadastrale2.9. Referinţe privitoare la zona de protecţie2.10. Alte informaţii3. Statut de proprietate asupra terenului3.1. Actualul proprietar3.2. Proprietarul originar3.3. Proprietarii anteriori3.4. Utilizatorul4. Datare4.1. Data primelor înhumări4.2. Data inaugurării4.3. Alte informaţii5. Instituţii şi evenimente asociate istoriei mormântului de război5.1. Instituţia care l-a amenajat5.2. Autorul5.3. Istoric6. Descriere6.1. Tipul mormântului de război6.1.1. Izolat6.1.2. Grupat: în parcelă de onoare, cimitir de onoare, osuar, mausoleu etc.6.2. Evidenţa numerică; total înhumaţi6.2.1. Înhumaţi individual6.2.2. Înhumaţi în groapă comună6.2.3. Necunoscuţi6.2.4. Cunoscuţi6.2.5. Naţionalitatea6.3. Evidenţa nominală; se vor anexa listele nominale, pe naţionalităţi6.4. Numărul însemnelor de căpătâi6.5. Descrierea monumentelor funerare individuale6.6. Descrierea monumentului comemorativ comun6.7. Alte informaţii7. Conservare, restaurare, prezervare7.1. Starea generală de conservare7.2. Lucrările anterioare de restaurare7.3. Propunerile de restaurare, reabilitare, reconversie7.4. Organizaţia nonguvernamentală care colaborează la întreţinerea curentă8. Documentare/referinţe8.1. Bibliografia8.2. Dosarele şi rapoartele, în arhive8.3. Hărţile, planurile, desenele8.4. Fotografiile8.5. Alte informaţii9. Nivelul de interes/clasare9.1. Grupa valorică de interes naţional sau local9.2. Categoria după natura obiectivului9.3. Criteriile de evaluare globală9.4. Data şi documentul protecţiei9.5 Codul primit prin respectivul act10. Sistematizarea evidenţei10.1. Data redactării fişei10.2. Instituţia în cadrul căreia s-a redactat fişa de evidenţă a mormântului de război10.3. Autorul fişei şi calitatea acestuia10.4. Trimiterea la documentaţia fotografică aferentă10.5. Trimiterea la documentaţia desenată aferentă10.6. Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fişa de evidenţă a mormântului de război10.7. Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia s-a redactat fişa de evidenţă a mormântului de război10.8. Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice  +  Anexa 2-------la normele tehnice------------------FIŞA DE EVIDENŢĂa operei comemorative de război1. Identificare1.1. Codul1.2. Categoria1.3. Denumirea actuală1.4. Denumirea originară1.5. Denumirile anterioare2. Localizare administrativă/amplasament2.1. Statul2.2. Judeţul2.3. Localitatea2.4. Codul poştal2.5. Adresa2.6. Locaţiile anterioare2.7. Referinţele cartografice/toponimie2.8. Referinţele cadastrale2.9. Referinţele privitoare la zona de protecţie2.10. Alte informaţii3. Statut de proprietate3.1. Actualul proprietar3.2. Proprietarul originar3.3. Proprietarii anteriori3.4. Utilizatorul4. Datare4.1. Data inaugurării4.2. Alte informaţii5. Persoane şi evenimente asociate istoriei monumentului5.1. Ctitorul/finanţatorul5.2. Autorul5.3. Istoric6. Descriere6.1. Zona şi aşezarea6.2. Descrierea obiectivului individual6.3. Elementele de construcţie6.4. Materialele şi tehnicile de construcţie6.5. Componentele artistice6.6. Inscripţiile6.7. Alte informaţii7. Conservare, restaurare, prezervare7.1. Starea generală de conservare7.2. Lucrările anterioare de restaurare7.3. Propunerile de restaurare, reabilitare, reconversie8. Documentare/referinţe8.1. Bibliografia8.2. Dosarele şi rapoartele, în arhivă8.3. Hărţile, planurile, desenele8.4. Fotografiile8.5. Alte informaţii9. Nivelul de interes/clasare9.1. Grupa valorică interes naţional sau local9.2. Categoria după natura obiectivului9.3. Criteriile de evaluare globală9.4. Data şi documentul protecţiei9.5. Codul primit prin respectivul act10. Sistematizarea evidenţei10.1. Data redactării fişei de evidenţă a operei comemorative de război10.2. Instituţia în cadrul căreia s-a redactat fişa de evidenţă a operei comemorative de război10.3. Autorul fişei de evidenţă a operei comemorative de război şi calitatea acestuia10.4. Trimiterea la documentaţia fotografică aferentă10.5. Trimiterea la documentaţia desenată aferentă10.6. Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fişa de evidenţă a operei comemorative de război10.7. Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia s-a redactat fişa de evidenţă a operei comemorative de război10.8. Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice  +  Anexa 3a)---------la normele tehnice------------------Modelul - CRUCEA CRESTINA  +  Anexa 3b)---------la normele tehnice------------------Modelul - STELA MUSULMANA  +  Anexa 3c)---------la normele tehnice------------------Modelul - STELA ISRAELITA  +  Anexa 4--------la normele tehnice------------------Insemnul comemorativ pentru mormintele din Primul Razboi Mondial Insemnul comemorativ pentru mormintele din Al Doilea Razboi Mondial ---------