ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 29 aprilie 2004pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 12 mai 2004    Având în vedere faptul că în actualul context politico-militar ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii şi militarii angajaţi pe bază de contract din unele structuri militare trebuie să îndeplinească misiuni cât mai complexe pentru prevenirea, identificarea, evaluarea, monitorizarea şi contracararea vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale,luând în considerare:- faptul că prin adoptarea unor acte normative aplicabile pe plan naţional, în special în domeniul financiar, cadrele militare au pierdut anumite drepturi, fapt care a condus la diminuarea veniturilor salariale;- faptul că personalul din aceste servicii se află într-o situaţie discriminatorie faţă de o parte din categoriile de militari din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (Poliţie şi Ministerul Apărării Naţionale), care beneficiază de la 1 ianuarie 2004 şi, respectiv, 1 martie 2004 de creşterea valorii coeficientului de ierarhizare până la 8 şi, respectiv, a valorii sectoriale la 1.510.000 lei;- participarea acestor forţe în aceeaşi măsură cu celelalte categorii de militari la realizarea condiţiilor pentru integrarea în NATO şi Uniunea Europeană, acţionând permanent pentru prevenirea, identificarea, evaluarea, monitorizarea şi contracararea vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale,pentru compensarea eforturilor suplimentare depuse şi ca o măsură reparatorie firească,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, după punctul 4 de la litera D se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:"5. Pentru personalul militar din Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, precum şi din Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie şi Direcţia Generală a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei şi din aparatul central al Ministerului Justiţiei, valoarea de referinţă sectorială se stabileşte, începând cu luna septembrie 2004, la 1.510.000 lei."2. La anexa nr. 7, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. În situaţia în care baza de calcul pentru stabilirea drepturilor prevăzute la pct. 3 este mai mică decât solda lunară a funcţiei de militar, drepturile respective se calculează în funcţie de aceasta din urmă."  +  Articolul IISoldele de funcţie şi de grad, calculate potrivit art. I pct. 1, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea personalului militar.  +  Articolul IIIAplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează din fondurile aprobate la cheltuieli de personal pentru Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pe anul 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Claudiu Ştefan Seucan,secretar de statDirectorul ServiciuluiRomân de Informaţii,Alexandru-Radu Timoftep. Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,Constantin RotaruDirectorul Serviciuluide Protecţie şi Pază,Gabriel NaghiDirectorul Serviciuluide Telecomunicaţii Speciale,Tănase Tudorp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 aprilie 2004.Nr. 29.--------------