LEGE nr. 149 din 11 mai 2004pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 mai 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta lege se aplică următoarelor categorii de persoane aflate în insolvență și care vor fi denumite în continuare debitori:a) comercianții:1. societățile comerciale;2. cooperativele de consum și cooperativele meșteșugărești, denumite în continuare organizații cooperatiste, asociațiile teritoriale ale cooperativelor de consum și meșteșugărești, constituite potrivit Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești, cu modificările ulterioare, respectiv Legii nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit, cu modificările ulterioare, precum și societățile cooperative;3. persoanele fizice care acționează individual sau în asociații familiale;b) societățile agricole;c) grupurile de interes economic.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvență, fie prin reorganizarea activității acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la stingerea pasivului, fie prin faliment.3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(2) Plățile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziții emise de debitor sau, după caz, de administrator, iar în cursul falimentului, de lichidator.4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:(2^1) Disponibilitățile bănești vor putea fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:  +  Capitolul II Participanții la procedura reorganizării judiciare și a falimentului6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Organele care aplică procedura sunt: instanțele judecătorești, judecătorul-sindic, administratorul și lichidatorul.(2) Organele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor și operațiunilor prevăzute de prezenta lege, precum și realizarea în condițiile legii a drepturilor și obligațiilor celorlalți participanți la aceste acte și operațiuni.7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepția recursului prevăzut la art. 7, sunt de competența exclusivă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul debitorului, astfel cum figurează acesta în registrul comerțului, respectiv în registrul societăților agricole, și sunt exercitate de un judecător-sindic desemnat de președintele tribunalului în condițiile art. 8.8. Alineatul (2) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție, îndeplinirea actelor menționate la alin. (1) se va face prin publicitate, în cazurile expres prevăzute de lege.9. Alineatul (3) al articolului 6^1 se abrogă.10. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu prevede altfel.11. Alineatele (2) și (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:(2) Recursul va fi judecat de completuri specializate, în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea părților se face prin publicitate. În vederea soluționării recursului, se trimit la curtea de apel în copie certificată, sub semnătura grefierului-șef al tribunalului, numai actele care interesează rezolvarea recursului.(3) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile judecătorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanța de recurs.12. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul judecării recursului împotriva următoarelor hotărâri ale judecătorului-sindic:a) hotărârea de respingere a contestației debitorului, făcută în temeiul art. 31 alin. (5);b) hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, pronunțată în condițiile art. 77;c) hotărârea de soluționare a contestației la planul de distribuire a fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, făcută în temeiul art. 107.(5) Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii deschise împotriva unui debitor se constituie un singur dosar.13. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:(2) Dacă examinarea chestiunilor supuse deliberării în ședințele de judecată prezidate de judecătorul-sindic nu se poate finaliza într-o singură zi, deliberarea va continua de drept în prima zi lucrătoare următoare, fără o nouă înștiințare, procedându-se astfel în continuare până la rezolvarea tuturor chestiunilor.14. Alineatul (3) al articolului 10 se abrogă.15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive și executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs.16. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Adunarea creditorilor va fi convocată și prezidată de către administrator sau, după caz, de către lichidator, dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul ședințelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului sau, după caz, a lichidatorului.17. Alineatele (4) și (5) ale articolului 13^1 vor avea următorul cuprins:(4) Nu se va ține seama de declarațiile scrise trimise de creditori, cu excepția cazurilor în care legea admite votul prin adeziune. În cazul în care este permisă votarea prin corespondență, creditorii își pot transmite votul printr-un înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil.(5) La ședințele adunării creditorilor vor participa 2 delegați ai salariaților debitorului, votând pentru creanțele reprezentând salariile și alte drepturi bănești.18. Alineatul (6) al articolului 13^1 se abrogă.19. Alineatul (8) al articolului 13^1 va avea următorul cuprins:(8) Procesul-verbal al adunării creditorilor va fi semnat de președintele ședinței și va cuprinde în rezumat dezbaterile ținute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune și deciziile adoptate.20. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:(3) Calculul valorii totale a creanțelor prevăzute la alin. (2) împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la următoarele criterii:a) ulterior afișării tabelului definitiv și până la confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv;b) ulterior confirmării planului de reorganizare și până la afișarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; șic) ulterior afișării tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia.21. Alineatul (2) al articolului 15 se abrogă.22. Alineatele (4) și (5) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:(4) În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, aceștia vor putea alege un comitet format din 3-7 creditori dintre cei cu creanțe garantate și cei chirografari, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic.(5) Dacă nu se va obține majoritatea necesară, judecătorul-sindic va putea desemna comitetul potrivit criteriilor prevăzute la alin. (1) sau va putea menține comitetul desemnat anterior.23. Titlul secțiunii a 3^1-a din cadrul capitolului II va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 3^1 Adunarea generală a membrilor sau asociaților/acționarilor. Reprezentantul membrilor sau asociaților/acționarilor24. Alineatele (3) și (4) ale articolului 16^1 vor avea următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător adunării generale a membrilor grupurilor de interes economic și, respectiv, ai societăților cooperative; în cazul acestor persoane juridice, procentul prevăzut la alin. (2) se raportează la numărul membrilor acestora.(4) Membrilor sau, după caz, asociaților/acționarilor li se vor notifica, în condițiile legii, în mod obligatoriu:a) hotărârea de deschidere a procedurii;b) propunerea de îndeplinire a unor acte, operațiuni și plăți care depășesc condițiile obișnuite de exercitare a activității curente;c) solicitarea de intrare în faliment, precum și hotărârea judecătorului-sindic de intrare în faliment a debitorului;d) propunerea de vânzare în bloc sau de vânzare a imobilelor;e) raportul final și bilanțul general, întocmite de lichidator;f) hotărârea de închidere a procedurii.25. Articolul 16^2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16^2(1) În cadrul ședințelor adunării generale a membrilor sau, după caz, a asociaților/acționarilor, aceștia vor desemna, pe cheltuiala lor, un reprezentant, persoană fizică sau juridică, care să le reprezinte interesele și vor avea dreptul să analizeze situația debitorului, rapoartele întocmite de reprezentantul membrilor ori, după caz, al asociaților/acționarilor, măsurile luate de administrator sau de lichidator și efectele acestora și să propună, motivat, și alte măsuri.(2) Cu excepția cazurilor în care legea cere o majoritate specială, ședințele vor avea loc în prezența asociaților/acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social, iar deciziile se adoptă cu majoritate simplă, raportată la capitalul social reprezentat. În toate cazurile însă deciziile se adoptă doar cu votul asociaților/acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social.(3) Pentru grupurile de interes economic și, respectiv, societățile cooperative, procentele prevăzute la alin. (2) se raportează la numărul membrilor acestora.(4) Comunicarea sau notificarea oricărui act de procedură către membri sau, după caz, asociați/acționari se realizează la adresa reprezentantului membrilor ori, după caz, al asociaților/acționarilor, aleasă de acesta.(5) Reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociaților/acționarilor este împuternicit să exercite orice drepturi ori atribuții pe care le poate exercita debitorul persoană fizică, cu excepția cazurilor în care legea prevede că acestea vor fi exercitate de membri sau, după caz, asociați/acționari, individual ori în alte condiții.(6) În cazurile prevăzute la art. 16^1 alin. (4) lit. b), c), d) și e), reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociaților/acționarilor va putea formula obiecții în condițiile stabilite de lege, dar nu va participa la exercitarea votului pentru aprobarea măsurilor respective, dacă un astfel de vot este prevăzut de lege.26. Alineatele (1), (3) și (4) ale articolului 16^3 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16^3(1) Judecătorul-sindic va desemna un reprezentant dintre primii 3 asociați/acționari titulari ai părților sociale/acțiunilor cele mai mari, prin valoare..................................................................................(3) În cadrul primei ședințe a adunării generale a asociaților/acționarilor sau ulterior, aceștia vor putea alege, pe cheltuiala lor, un reprezentant, persoană fizică sau juridică; reprezentantul astfel desemnat va înlocui reprezentantul desemnat anterior de judecătorul-sindic.(4) În cursul activității sale judecătorul-sindic va putea cere asistența reprezentantului asociaților/acționarilor sau a unui delegat al acestuia.27. La articolul 16^3, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică, în mod corespunzător, în ceea ce privește desemnarea reprezentantului membrilor grupului de interes economic sau, după caz, ai societăților cooperative.28. Articolul 16^4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16^4Reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociaților/acționarilor poate îndeplini următoarele atribuții:a) propunerea de desemnare a unui administrator;b) consultarea cu administratorul sau lichidatorul cu privire la desfășurarea și administrarea procedurii;c) examinarea actelor săvârșite de debitor, administrator sau lichidator, a activității și situației financiare a debitorului, precum și a posibilității de continuare a activității acestuia;d) formularea și negocierea unui plan de reorganizare, precum și informarea și consilierea membrilor sau, după caz, a asociaților/acționarilor cu privire la conținutul oricărui alt plan propus;e) efectuarea oricăror alte activități necesare pentru protejarea intereselor membrilor sau, după caz, ale asociaților/acționarilor.29. Alineatele (1)-(4) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor sau ulterior, creditorii care dețin cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor pot decide desemnarea unui administrator - persoană fizică sau societate comercială -, stabilindu-i și remunerația, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului.(2) Creditorii nemulțumiți pot contesta decizia prevăzută la alin. (1), în termen de 3 zile, la judecătorul-sindic, care va soluționa, de urgență și deodată, toate contestațiile printr-o încheiere prin care va desemna administratorul propus de creditori sau, după caz, va menține administratorul desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii.(3) Dacă în termenul stabilit la alin. (2) decizia adunării creditorilor nu este contestată, judecătorul-sindic, printr-o încheiere, va desemna administratorul propus de creditori, dispunând totodată încetarea atribuțiilor administratorului pe care l-a desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii.(4) Administratorul, persoană fizică sau societate comercială, inclusiv reprezentantul acesteia, trebuie să aibă calitatea de practician în reorganizare și lichidare, în condițiile legii.30. Alineatul (5) al articolului 17 se abrogă.31. Literele c) și g) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:c) conducerea integrală, respectiv în parte, a activității debitorului, cu precizarea expresă, în acest caz, a atribuțiilor sale și a condițiilor de efectuare a plăților din contul averii debitorului;................................................................................g) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea;32. După litera e^1) a articolului 18 se introduce o literă nouă, litera e^2), cu următorul cuprins:e^2) sesizarea de urgență a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;33. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Administratorul va depune la dosarul cauzei un raport lunar cuprinzând descrierea modului în care s-a achitat de atribuțiile sale, precum și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 106 alin. (1) și art. 108.(2) Debitorul persoană fizică, reprezentantul membrilor sau al asociaților/acționarilor, oricare dintre creditori, precum și orice altă persoană interesată pot face contestație împotriva măsurilor luate de administrator.(3) Contestația trebuie să fie înregistrată în termen de 5 zile de la depunerea raportului prevăzut la alin. (1).(4) Judecătorul-sindic va soluționa contestația, în termen de 10 zile de la înregistrarea ei, în Camera de consiliu, cu citarea contestatorului și a administratorului, putând, dacă va considera necesar, să suspende executarea măsurii contestate.34. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:(3) În orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice, judecătorul-sindic poate dispune, prin încheiere, înlocuirea administratorului.35. Literele b) și f) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:b) conducerea activității debitorului;.................................................................................f) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea;36. Articolul 24 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Procedura va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de către creditori.(2) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor putea introduce cerere împotriva persoanelor juridice aflate sub supravegherea și controlul acestora, care, potrivit datelor de care autoritățile respective dispun, îndeplinesc criteriile prevăzute de dispozițiile legale speciale pentru pornirea procedurii prevăzute de prezenta lege.37. Alineatul (4) al articolului 25 va avea următorul cuprins:(4) Introducerea prematură și cu rea-credință de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau a reprezentanților legali ai persoanelor juridice debitoare, pentru prejudiciile pricinuite.38. La alineatul (1) al articolului 26, după litera c) se introduce o literă nouă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) o listă cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare formulării cererii introductive;39. Literele e)-g) ale alineatului (1) al articolului 26 vor avea următorul cuprins:e) o listă a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaților cu răspundere nelimitată, pentru societățile în nume colectiv și cele în comandită;f) o declarație prin care debitorul își arată intenția de intrare în faliment sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activității sau prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; dacă această declarație nu va fi depusă până la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezumă că debitorul este de acord cu începerea falimentului;g) o declarație pe propria răspundere sau un certificat de la registrul societăților agricole ori, după caz, oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive.40. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:(2) Dacă debitorul nu dispune, la momentul înregistrării cererii, de vreuna dintre informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) și g), el va putea înregistra acea informație la tribunal, în termen de 10 zile; dacă nu o va face, cererea sa va fi respinsă.41. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică, în mod corespunzător, în privința cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora.42. Titlul subsecțiunii 2 din secțiunea 1 a capitolului III va avea următorul cuprins:§ 2. Cererile creditorilor43. Articolul 29 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Orice creditor care are una sau mai multe creanțe certe, lichide și exigibile poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care este prezumat în insolvență din cauza încetării plăților față de acesta timp de cel puțin 30 de zile, în următoarele condiții:a) dacă creanțele izvorăsc din raporturi de muncă sau raporturi obligaționale civile, acestea trebuie să aibă un cuantum superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în condițiile legii și calculate la data formulării cererii introductive;b) în celelalte cazuri, creanțele trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive;c) în cazul unui creditor care deține creanțe din ambele categorii menționate la lit. a) și b), cuantumul total al creanțelor trebuie să fie superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în condițiile legii și calculate la data formulării cererii introductive.(2) Dacă între momentul formulării cererii de către un creditor și cel al judecării acestei cereri de către judecătorul-sindic sunt formulate cereri de către alți creditori, judecătorul-sindic va dispune conexarea acestora și va stabili îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creanțelor în raport cu valoarea însumată a creanțelor tuturor creditorilor care au formulat cereri.(3) Dacă s-a deschis o procedură într-un dosar, celelalte eventuale dosare aflate pe rol, cu același obiect, vor fi conexate la primul dosar.44. Alineatele (1)-(4) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Dacă cererea debitorului corespunde condițiilor stabilite la art. 25, 26 și 28, judecătorul-sindic va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii, pe care o va notifica în condițiile art. 58^1 . În cazul în care creditorii se opun deschiderii procedurii în termen de 15 zile de la publicarea notificării, judecătorul-sindic va ține, în termen de 10 zile, o ședință la care vor fi citați debitorul și creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia va soluționa, deodată, printr-o sentință, toate opozițiile.(2) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorilor, judecătorul-sindic va comunică cererea, în copie, debitorului și va dispune afișarea unei copii la ușa instanței.(3) Dacă, în termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul contestă că ar fi în stare de insolvență, în condițiile stabilite la art. 29, judecătorul-sindic va ține, în termen de 10 zile, o ședință la care vor fi citați debitorul și creditorii care au introdus cererea.(4) La cererea debitorului, judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze, în termen de 15 zile, la o bancă, o cauțiune de cel mult 10% din valoarea creanțelor. Cauțiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cauțiunea poate fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Dacă nu este consemnată în termen cauțiunea, cererea introductivă va fi respinsă.45. Alineatul (2) al articolului 32 se abrogă.46. Articolul 33 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Dacă debitorul nu a prezentat informațiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b), c), c^1), d) și g) sau le-a prezentat în mod necorespunzător, administratorul poate, pe cheltuiala averii debitorului, să angajeze, în condițiile legii, unul sau mai mulți experți de specialitate care, folosind bilanțul, registrele contabile și documentele contabile și extracontabile ale debitorului, să le întocmească sau, după caz, să le corecteze, cu maximă urgență.47. Articolul 34 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34Prin hotărârea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va desemna un administrator, stabilindu-i atribuțiile, potrivit art. 18, precum și remunerația, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului.48. La articolul 35^1, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35^1(1) Creditorul titular al unei creanțe garantate cu ipotecă, gaj sau altă garanție reală mobiliară ori drept de retenție, de orice fel, poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării menționate la art. 35 cu privire la creanța sa și valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a bunului asupra căruia poartă garanția sau dreptul de retenție, în una dintre următoarele situații:49. Articolul 38 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) După ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 31, este interzis administratorilor debitorilor persoane juridice, sub sancțiunea nulității, să înstrăineze, fără acordul judecătorului-sindic, acțiunile ori părțile lor sociale sau de interes, deținute la debitorul care face obiectul acestei proceduri.(2) Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea acțiunilor ori a părților sociale sau de interes, potrivit alin. (1), în registrele speciale de evidență sau în conturile înregistrate electronic.50. Articolul 39 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39Debitorul are obligația de a pune la dispoziție administratorului sau, după caz, lichidatorului toate informațiile cerute de acesta cu privire la activitatea și averea sa, precum și lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale făcute de el în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.51. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) În afară de cazurile prevăzute de prezenta lege sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operațiunile și plățile efectuate de debitor, ulterior deschiderii procedurii, sunt nule.52. Alineatele (5) și (6) ale articolului 40^1 vor avea următorul cuprins:(5) Creditorii, comitetul creditorilor ori reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociaților/acționarilor pot oricând adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilității de realizare a unui plan rațional de activitate.(6) Judecătorul-sindic va examina în termen de 15 zile cererea prevăzută la alin. (5), într-o ședință la care vor fi citați debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor și reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociaților/acționarilor.53. Alineatele (1) și (2) ale articolului 40^2 se abrogă.54. Alineatele (2) și (3) ale articolului 40^3 vor avea următorul cuprins:(2) Actele, operațiunile și plățile care depășesc condițiile menționate la alin. (1) vor putea fi autorizate de judecătorul-sindic; acesta va convoca o ședință în termen de maximum 20 de zile de la data primirii cererii, înștiințându-i pe creditori despre posibilitatea de a depune contestații motivate cu cel puțin 5 zile înainte de data convocării.(3) În cadrul ședinței prevăzute la alin. (2), judecătorul-sindic va soluționa toate contestațiile și va decide, prin încheiere, asupra cererii formulate de debitor/administrator.55. După articolul 40^4 se introduc două articole noi, articolele 40^5 și 40^6, cu următorul cuprins:  +  Articolul 40^5Deschiderea procedurii de insolvență nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanței sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condițiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.  +  Articolul 40^6Bunurile înstrăinate de administrator sau lichidator, în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri asigurătorii.56. Articolul 41 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) Administratorul va întocmi și va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăși 60 de zile de la desemnarea administratorului, un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.(2) Raportul va indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activității debitorului ori, după caz, motivele care nu permit reorganizarea și, în acest caz, propunerea de intrare în faliment.(3) Raportul prin care se propune intrarea în faliment a debitorului va fi supus aprobării adunării generale a creditorilor la prima ședință a acesteia.(4) Judecătorul-sindic va dispune, în termen de 48 de ore de la primirea raportului prevăzut la alin. (3), publicarea unui anunț referitor la raport în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în două ziare cu largă difuzare, cu indicarea datei ședinței adunării creditorilor și a faptului că este admisibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin orice mijloace și înregistrată la tribunal cu cel puțin 3 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.(5) Administratorul va asigura posibilitatea consultării raportului la sediul său, pe cheltuiala solicitantului. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului și la registrul comerțului sau, după caz, la registrul societăților agricole și va fi comunicată debitorului.57. După articolul 41 se introduce un articol nou, art. 41^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 41^1(1) În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, administratorul îi va informa pe creditorii prezenți despre voturile valabile primite în scris cu privire la raportul prin care se propune intrarea în faliment a debitorului.(2) Adunarea creditorilor va aproba raportul prevăzut la alin. (1) prin votul titularilor a cel puțin două treimi din creanțele prezente la vot.(3) În baza hotărârii adunării creditorilor de aprobare a raportului prevăzut la alin. (1), judecătorul-sindic va decide, prin încheiere, intrarea în faliment a debitorului în condițiile art. 77.(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul în care, până la data primei ședințe a adunării creditorilor a fost admis un plan de reorganizare de către judecătorul-sindic.58. Articolul 42 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Acțiunile introduse de administrator în aplicarea dispozițiilor prezentei secțiuni sunt scutite de taxele de timbru. Toate acțiunile și cererile introduse de lichidatorul judiciar sunt scutite de plată taxei de timbru.59. Articolul 44 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44Administratorul sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii.60. La articolul 45, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Administratorul sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acțiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terți și pentru restituirea de către aceștia a bunurilor transmise și a valorii altor prestații executate, realizate de debitor prin următoarele acte:61. La articolul 45 alineatul (2), partea introductivă și literele a) - c) vor avea următorul cuprins:(2) Următoarele operațiuni, încheiate în anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate și prestațiile recuperate, dacă sunt în paguba creditorilor:a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deținând cel puțin 20% din capitalul societății comerciale ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociaților, atunci când debitorul este respectiva societate în comandită, respectiv o societate agricolă, în nume colectiv sau cu răspundere limitată;b) cu un acționar deținând cel puțin 20% din acțiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a acționarilor, atunci când debitorul este respectiva societate pe acțiuni;c) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe acțiuni, cu răspundere limitată sau, după caz, societate agricolă;62. La alineatul (2) al articolului 45, după litera a) se introduce litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) cu un membru sau administrator, atunci când debitorul este un grup de interes economic;63. Alineatul (1) al articolului 46 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Acțiunea pentru anularea unui transfer patrimonial, potrivit art. 44 sau 45, poate fi introdusă de administrator/lichidator în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 18 lit.a), dar nu mai târziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii.64. Alineatul (2) al articolului 48 va avea următorul cuprins:(2) Terțul dobânditor, care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de către debitor, va avea împotriva averii o creanță de aceeași valoare, cu condiția ca terțul să fi acceptat transferul cu bună-credință și fără intenția de a-i împiedica, întârzia ori înșela pe creditorii debitorului.65. Articolul 50 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota, din oficiu, în registrele de publicitate aferente.(2) O persoană obținând un titlu sau dobândind o garanție ori un alt drept real asupra bunului respectiv, după efectuarea unei astfel de notări, va avea titlul sau dreptul său condiționat de dreptul de a fi recuperat bunul.66. Alineatul (3) al articolului 51 va avea următorul cuprins:(3) Administratorul/lichidatorul va putea menține contractele de credit și va putea, cu acordul cocontractanților, să le modifice clauzele, astfel încât acestea să asigure echivalența viitoarelor prestații ale debitorului. Modificările vor fi supuse aprobării judecătorului-sindic, care va avea în vedere dacă ele sunt atât în folosul averii debitorului, cât și în cel al averii creditorilor.67. Articolul 58 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Dacă un asociat dintr-o societate agricolă, societate în nume colectiv, societate în comandită ori cu răspundere limitată sau acționarul unei societăți pe acțiuni este debitor într-o procedură prevăzută de prezenta lege și dacă implicarea debitorului într-o astfel de procedură nu atrage dizolvarea acelei societăți, administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor debitorului în acea societate, potrivit ultimei situații financiare aprobate, sau poate propune ca debitorul să fie păstrat ca asociat, dacă ceilalți asociați sunt de acord.(2) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, în cazul membrilor societăților cooperative și ai grupurilor de interes economic.68. Alineatul (1) al articolului 58^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58^1(1) În urma deschiderii procedurii, administratorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 26 sau 32 ori, după caz, întocmită în condițiile art. 33, debitorului și oficiului registrului comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii.69. Alineatele (2) și (3) ale articolului 58^2 vor avea următorul cuprins:(2) Ședința de întrunire a adunării creditorilor va fi convocată la un termen situat în primele 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. d).(3) În funcție de circumstanțele cauzei și pentru motive temeinice, judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) cu maximum 30, 15, respectiv 15 zile.70. Alineatul (1) al articolului 58^4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58^4(1) Cu excepția salariaților ale căror creanțe vor fi înregistrate de administrator conform evidențelor contabile, toți ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; declarațiile de creanțe vor fi înregistrate într-un registru care se va păstra la grefa tribunalului.71. La articolul 58^4 , după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, titularilor de acțiuni la purtător.72. Alineatul (3) al articolului 58^5 va avea următorul cuprins:(3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului restituirea titlurilor originale și păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul va face mențiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartiție de sume între creditori, precum și la exercitarea votului în adunarea creditorilor.73. Alineatele (2) și (3) ale articolului 58^6 vor avea următorul cuprins:(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale.(3) Prin creanțe bugetare, în sensul prezentei legi, se înțelege creanțele izvorâte din impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte venituri bugetare, precum și accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalități și penalități de întârziere.74. Alineatul (1) al articolului 58^7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58^7(1) Administratorul va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri și a documentelor depuse și va putea efectua o cercetare amănunțită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă și prioritatea fiecărei creanțe.75. La articolul 58^9 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Creanțele exprimate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii procedurii.76. Alineatele (3) și (4) ale articolului 58^12 vor avea următorul cuprins:(3) Tabelul preliminar va fi, totodată, afișat de grefă la ușa instanței, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de afișare, și va fi comunicat debitorului.(4) O dată cu afișarea tabelului, administratorul va trimite imediat notificări creditorilor, ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul preliminar sau înlăturate, precizând totodată și motivele.77. Punctul 3 al alineatului (1) al articolului 58^16 va avea următorul cuprins:3. dreptul de a-și realiza creanțele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaților cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase.78. Litera c) a alineatului (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins:c) comitetul creditorilor, reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociaților/acționarilor, în termen de 30 de zile de la data afișării tabelului definitiv al creanțelor.79. Alineatele (1^1) și (1^2) ale articolului 59 se abrogă.80. Alineatele (1^3) și (5) ale articolului 59 vor avea următorul cuprins:(1^3) La cererea oricărei părți interesate, judecătorul-sindic poate scurta, pentru motive temeinice, perioadele prevăzute la alin. (1)...............................................................................(5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) conduce la decăderea părților respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare și, ca urmare, la trecerea, din dispoziția judecătorului-sindic, la faliment.81. Alineatele (1), (2), (3) și (6) ale articolului 60 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului și va cuprinde măsuri concordante cu interesele creditorilor și ale membrilor sau asociaților/acționarilor, precum și cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce privește modalitatea de selecție, desemnare și înlocuire a administratorilor și directorilor.(2) Planul de reorganizare va indica modalitatea și termenele la care se face lichidarea totală sau parțială a pasivului pentru fiecare creditor înscris în tabloul final de creanțe.(3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăși 2 ani, socotiți de la data confirmării...............................................................................(6) Amânările, eșalonările, scutirile sau reducerile la plata obligațiilor bugetare se înscriu în plan în condițiile prevăzute de legea specială în materie.82. Literele c) și d) ale alineatului (4) al articolului 60 vor avea următorul cuprins:c) dacă și în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociații din societățile în nume colectiv și asociații comanditați din societățile în comandită vor fi descărcați de răspundere;d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se va calcula la data propunerii planului;83. La alineatul (5) al articolului 60, literele A, F și partea introductivă a literei I vor avea următorul cuprins:A. păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor a conducerii activității sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității sale de către un administrator desemnat în condițiile legii;.............................................................................F. modificarea sau stingerea garanțiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditorului garantat, a unei garanții sau protecții echivalente, în condițiile prevăzute de art. 35^1 alin. (2) lit. c);.............................................................................I. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menționate la lit. C și D, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin următoarele metode:84. Alineatul (2) al articolului 60^3 va avea următorul cuprins:(2) Nu se consideră modificare a creanței sau a condițiilor de realizare a acesteia situația în care planul propus prevede revenirea la condițiile de realizare a creanței anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condițiilor respective, cum ar fi neplata uneia sau mai multor rate scadente ale unui împrumut, la termenele și în condițiile stipulate în contract, care conduce la accelerarea plății întregului rest al împrumutului.85. Alineatele (1) și (3) ale articolului 62 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) Câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa tribunalului și la registrul comerțului sau, după caz, registrul societăților agricole și va fi comunicată debitorului, administratorului, comitetului creditorilor și reprezentantului membrilor sau, după caz, al asociaților/acționarilor...............................................................................(3) Judecătorul-sindic va putea admite un plan propus de părțile legal îndreptățite, care conține toate informațiile și care denotă șanse obiective de realizare. Judecătorul-sindic poate să ceară părerea unui expert practician în reorganizare și lichidare autorizat, confirmând posibilitatea de realizare a planului, înainte de admiterea lui. Plata expertului va fi suportată din averea debitorului.86. Alineatul (3) al articolului 66 va avea următorul cuprins:(3) Acționarii și creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la administrator cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a vota.87. Alineatul (2) al articolului 67 va avea următorul cuprins:(2) Creditorii cu creanțe subordonate, membrii, asociații și acționarii pot participa la ședință, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acordă mai puțin decât ar primi în cazul falimentului.88. Litera b) a alineatului (6) al articolului 67 va avea următorul cuprins:b) membrii, asociații și acționarii, pentru drepturile reziduale derivând din calitatea lor.89. Alineatul (7) al articolului 67 va avea următorul cuprins:(7) Un plan va fi socotit acceptat de către o categorie de creanțe dacă în categoria respectivă planul este acceptat în următoarele condiții cumulative:a) de către o majoritate de două treimi din valoarea creanțelor din acea categorie;b) de către cel puțin jumătate din numărul titularilor de creanțe din categoria respectivă.90. Alineatul (1) al articolului 68 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68(1) La data stabilită, un plan va fi confirmat de către judecătorul-sindic dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:A. cel puțin 3 dintre categoriile de creanțe menționate la art. 67 alin. (5) acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiția ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul;B. fiecare categorie defavorizată de creanțe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect și echitabil prin plan;C. fiecare creanță care a respins planul va fi supusă unui tratament corect și echitabil prin plan.91. La articolul 68, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Tratament corect și echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) nici una dintre categoriile care resping planul și nici o creanță care respinge planul nu primesc mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului;b) nici o categorie sau nici o creanță aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale;c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici un membru, asociat, acționar sau categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ordinea de prioritate prevăzută la art. 108, nu primește nimic. Se consideră că membrii, asociații sau acționarii nu primesc nimic și în cazul în care planul prevede că aceștia vor primi o valoare cel mult egală cu o nouă contribuție financiară pe care au efectuat-o în favoarea debitorului, până la data confirmării planului, cu titlu irevocabil și nesupusă vreunei alte condiții decât cea a confirmării planului.92. Alineatele (1) și (2) ale articolului 70 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 70(1) În urma confirmării unui plan de reorganizare, debitorul își va conduce activitatea sub supravegherea administratorului și în conformitate cu planul confirmat, până când judecătorul-sindic va dispune, motivat, ca reorganizarea să înceteze și să se treacă la faliment, în condițiile art. 77 și următoarele.(2) În cazul reorganizării unei persoane juridice, aceasta va fi condusă de persoanele legal împuternicite să o reprezinte, sub supravegherea administratorului. Acționarii, asociații și membrii cu răspundere limitată nu au dreptul de a interveni în conducerea activității ori în administrarea averii debitoarei, cu excepția și în limita cazurilor expres și limitativ prevăzute în lege și planul de reorganizare.93. Alineatul (1) al articolului 73 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73(1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfășurarea activității aduce pierderi averii sale, administratorul, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum și reprezentantul membrilor ori, după caz, al asociaților/acționarilor poate solicita oricând judecătorului să aprobe intrarea în faliment, în condițiile art. 77 și următoarele.94. La alineatul (1) al articolului 77, după litera C se introduce o literă nouă, litera D, cu următorul cuprins:D. a fost aprobat raportul administratorului prin care se propune intrarea în faliment a debitorului, potrivit art. 41^1.95. Litera b) a alineatului (2) al articolului 77 va avea următorul cuprins:b) desemnarea unui lichidator, precum și stabilirea atribuțiilor și a remunerației acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului;96. Alineatul (1) al articolului 77^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 77^1(1) Lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor/administrator, menționată la art. 77 alin. (2) lit. d), debitorului și oficiului registrului comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii. Dispozițiile alin. (2) și (3) ale art. 58^1 se aplică în mod corespunzător.97. Articolul 80 se abrogă.98. După alineatul (2) al articolului 81 se introduc două alineate noi, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Când debitorul are bunuri și în alte județe, judecătorul-sindic va trimite notificări tribunalelor din acele județe, în vederea sigilării de urgență a bunurilor.(2^2) Documentele întocmite de alte tribunale, certificând că sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecătorului-sindic.99. Alineatele (2)-(4) ale articolului 100 vor avea următorul cuprins:(2) Cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege, lichidarea va începe de îndată după finalizarea de către lichidator a inventarierii bunurilor din averea debitorului.Bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca un ansamblu în stare de funcționare - sau individual. Dacă bunurile nu se pot vinde prin negociere directă, acestea vor fi vândute la licitație, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare.(3) Lichidatorul va angaja în numele debitorului un evaluator, persoană fizică sau juridică, ce va evalua bunurile din averea debitorului, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.(4) În funcție de circumstanțele cauzei și pe cât posibil, bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât individual, cât și în bloc; prin bloc, ca ansamblu funcțional, se înțelege o parte sau toate bunurile debitorului, necesare pentru desfășurarea unei afaceri, pentru care un cumpărător oferă un preț nedefalcat pe bunurile componente.100. La articolul 101, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde propuneri privind modalitatea de vânzare în bloc, după cum urmează:a) vânzare prin negociere directă către un cumpărător deja identificat, cu precizarea condițiilor minime ale contractului, cum ar fi prețul și modalitatea de plată;b) vânzare prin negociere directă, fără cumpărător identificat, cu precizarea prețului minim propus. În acest caz, lichidatorul poate negocia prețul concret al vânzării bunurilor, iar dacă prețul minim nu se poate obține, adunarea creditorilor se va întruni din nou pentru a decide dacă prețul minim inițial scade sau urmează să se treacă la vânzarea individuală a bunurilor;c) vânzare prin licitație, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare.101. Alineatul (2) al articolului 101 va avea următorul cuprins:(2) Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 20 de zile de la data primirii sesizării lichidatorului, înștiințându-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului.102. La articolul 101, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care vânzarea în bloc nu este necesară, iar cumpărătorul nu este identificat în mod ferm prin raport, adunarea creditorilor poate fixa un preț minim la care bunurile se pot vinde în bloc. Dacă acest preț nu este obținut, iar adunarea creditorilor nu decide altfel, bunurile vor fi vândute individual.103. Alineatul (3) al articolului 101 va avea următorul cuprins:(3) Dacă adunarea creditorilor aprobă raportul, judecătorul-sindic va da, printr-o încheiere, dispoziție lichidatorului să efectueze actele și operațiunile de lichidare, în condițiile propuse în raport.104. Alineatul (3) al articolului 102 va avea următorul cuprins:(3) Judecătorul-sindic va convoca o ședință, în termen de maximum 20 de zile de la data primirii cererii, notificând propunerea debitorului și creditorilor cu garanții reale asupra bunului și înștiințându-i despre posibilitatea de a depune contestații motivate cu cel puțin 5 zile înainte de data convocării.105. Articolul 104 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 104Valorile mobiliare vor fi vândute în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.106. Alineatul (2) al articolului 106 va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creanțe garantate, creditorii vor avea, pentru diferență, creanțe chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii lor, prevăzute la art. 108, și vor fi supuse dispozițiilor art. 37. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferență în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, în contul averii debitorului.107. Articolul 107 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 107(1) La fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, lichidatorul va prezenta judecătorului-sindic un raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe și un plan de distribuire între creditori. Raportul va prevedea și plata retribuției sale și a celorlalte cheltuieli, menționate la art. 108 pct.1.(2) Pentru motive temeinice, judecătorul-sindic poate prelungi cu cel mult o lună sau poate scurta termenul de prezentare a raportului și a planului de distribuire. Planul de distribuire va fi înregistrat la grefa tribunalului și lichidatorul va notifica aceasta fiecărui creditor. O copie de pe raport și o copie de pe planul de distribuire vor fi afișate la ușa tribunalului.(3) Orice creditor poate formula contestații la raport și la plan, în termen de 10 zile de la afișare. O copie de pe contestație se comunică, de urgență, lichidatorului și debitorului.(4) În termen de 20 de zile de la afișare, judecătorul-sindic va ține cu lichidatorul, cu debitorul și cu creditorii o ședință în care va soluționa, deodată, prin sentință, toate contestațiile.108. La articolul 108, punctul 2, litera a) a punctului 10 și punctul 11 vor avea următorul cuprins:2. creanțele reprezentând creditele, cu dobânzile și cheltuielile aferente, acordate de instituții de credit după deschiderea procedurii, precum și creanțele rezultând din continuarea activității debitorului după deschiderea procedurii;..............................................................................a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acționar deținând cel puțin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaților, ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic;..............................................................................11. creanțele membrilor, asociaților sau acționarilor persoanei juridice debitoare, derivând din dreptul rezidual al calității lor, în conformitate cu prevederile legale și statutare.109. Punctul 5 al articolului 108 se abrogă.110. Articolul 109 se abrogă.111. Articolul 112 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 112În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes economic ori a unei societăți în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanțelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat al creanțelor, împotriva grupului sau societății, judecătorul-sindic va autoriza executarea silită, în condițiile legii, împotriva asociaților cu răspundere nelimitată sau, după caz, membrilor, pronunțând o sentință definitivă și executorie, care va fi pusă în executare de lichidator, prin executor judecătoresc.112. Articolul 117 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 117În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, judecătorul-sindic va putea da o sentință de închidere a procedurii, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare.113. După articolul 117 se introduce un articol nou, articolul 117^1 , cu următorul cuprins:  +  Articolul 117^1(1) O procedură de reorganizare prin continuarea activității sau lichidare pe bază de plan va fi închisă, printr-o sentință, în urma îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată asumate în planul confirmat. Dacă o procedură începe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi închisă în conformitate cu alin. (2).(2) O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite și când fondurile nereclamate au fost depuse la bancă. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-sindic va pronunța o sentință, închizând procedura, iar în cazul persoanelor juridice dispunând și radierea acestora.114. Alineatul (1) al articolului 120 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 120(1) În cazul procedurii deschise în urma formulării cererii introductive de către debitor, în condițiile art. 25, dacă judecătorul-sindic constată, la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, că nu s-a depus nici o cerere, va pronunța o sentință de închidere a procedurii și de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii.115. Articolul 121 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 121Sentința de închidere a procedurii va fi notificată de judecătorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor, membrilor sau, după caz, asociaților/acționarilor, direcției teritoriale a finanțelor publice și oficiului registrului comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii, și se va afișa în extras la sediul tribunalului.116. Alineatul (1) al articolului 124 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 124(1) Judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, să fie suportată de către membrii organelor de conducere - administratori, directori, cenzori și de orice altă persoană - care au contribuit la ajungerea debitorului în această situație, prin una dintre următoarele fapte:a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;b) au făcut acte de comerț în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăți;d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea;e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit, în mod fictiv, pasivul acesteia;f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți;g) în luna precedentă încetării plăților au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți creditori.117. Articolul 126 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 126În vederea luării măsurilor prevăzute la art. 124, judecătorul-sindic va dispune măsuri asigurătorii, din oficiu sau la sesizarea făcută de către administrator/lichidator, de către oricare dintre creditori, membri sau, după caz, asociați/acționari.118. La articolul 127 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:(2) După închiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silită vor fi depuse într-un cont bancar distinct la dispoziția judecătorului-sindic pentru distribuirea acestor sume, în condițiile legii.119. Articolul 127^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 127^1(1) Constituie infracțiunea de bancrută simplă și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii în termenul prevăzut la art. 25.(2) Constituie infracțiunea de bancrută frauduloasă și se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 276 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fapta persoanei care:a) falsifică, sustrage sau distruge evidențele debitorilor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) pct.2 și 3, lit. b) și c) ori ascunde o parte din activul averii acestora;b) înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorilor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) pct.2 și 3, lit. b) și c), în alt act sau în situația financiară, sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșite în vederea diminuării aparente a valorii activelor;c) înstrăinează, în frauda creditorilor, în caz de insolvență a debitorilor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) pct.2 și 3, lit. b) și c), o parte însemnată din active." 120. Articolul 127^5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 127^5Refuzul debitorului persoană fizică sau al administratorului, directorului, directorului executiv sau reprezentantului legal al debitorului, persoană juridică, de a pune la dispoziție judecătorului-sindic, administratorului sau lichidatorului judiciar, în condițiile prevăzute la art. 32 alin. (1), documentele și informațiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit.a)-e) sau împiedicarea acestora, cu reacredință, de a întocmi documentația respectivă se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.121. După articolul 127^5 se introduce un articol nou, art. 127^6, cu următorul cuprins:  +  Articolul 127^6Infracțiunile prevăzute la art. 127^1 -127^5 se judecă în primă instanță de tribunal, cu celeritate.122. Articolul 129 se abrogă.  +  Articolul II(1) În vederea publicării citațiilor, convocărilor și notificărilor actelor de procedură efectuate de instanțele judecătorești după deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înființează Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară și faliment, publicație ce va fi editată de Oficiul Național al Registrului Comerțului.(2) Conținutul, etapele și condițiile de finanțare a publicării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară și faliment, precum și de publicare și distribuire a acestuia, inclusiv pe Internet, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) În vederea editării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară și faliment, prin ordin al ministrului justiției, emis în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se va stabili procedura de comunicare a informațiilor între instanțele judecătorești, judecătorii-sindici, administratorii sau lichidatorii numiți și Oficiul Național al Registrului Comerțului.(4) Publicarea actelor de procedură sau, după caz, a hotărârilor judecătorești în Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară și faliment înlocuiește, de la data publicării acestuia, citarea, convocarea și notificarea actelor de procedură efectuate individual față de participanții la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării.(5) Face excepție de la regula prezumției de comunicare a actelor de procedură instituită prin alin. (4) comunicarea citațiilor, convocărilor și notificărilor față de participanții la proces al căror sediu, domiciliu sau reședință se află în străinătate și față de care comunicarea actelor de procedură este supusă dispozițiilor Codului de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare.(6) Data publicării primului număr al Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară și faliment se stabilește prin hotărâre a Guvernului.(7) Prețul de vânzare a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară și faliment se va aproba prin hotărâre a Guvernului, adoptată pe baza fundamentării economice prezentate de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 30 de zile înaintea datei apariției primului număr.  +  Articolul IIIArticolele 89 și 90 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, se abrogă.  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999, aprobată prin Legea nr. 505/2002, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 7 se introduce un articol nou, art. 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1Atunci când administratorul sau lichidatorul judiciar consideră necesar, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligați să îi acorde concursul la îndeplinirea efectivă a atribuțiilor sale, stabilite de lege sau de judecătorul-sindic.2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Persoanele juridice străine, precum și persoanele fizice străine, care nu au domiciliul în România, pot activa în calitate de practician în reorganizare și lichidare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, dacă în statele în care își au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autoritățile publice care le autorizează, și în condițiile stabilite prin convenții bilaterale încheiate în acest scop de Uniune cu organismele similare din statele respective.(2) Persoanele fizice sau juridice care își au domiciliul sau, după caz, sediul profesional într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pot activa în calitate de practician în reorganizare și lichidare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, dacă au, în statul domiciliului sau, după caz, al sediului profesional, această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autoritățile publice care le autorizează.3. Litera c) a articolului 32 va avea următorul cuprins:c) alege și revocă președintele și pe ceilalți membri ai comitetului de conducere și membrii comisiei de cenzori a filialei;4. După articolul 32 se introduce un articol nou, articolul 32^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 32^1Comitetul de conducere a filialei este compus din 3-5 membri, din care un președinte, precum și 2 membri supleanți, desemnați de adunarea generală a filialei, dintre membrii filialei, pe o perioadă de 4 ani.  +  Articolul VArticolul III din Ordonanța Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2003, se abrogă.  +  Articolul VIArticolele 3 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 78/2003, se abrogă.  +  Articolul VIIAlineatul (1^2) al articolului 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VIII(1) Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) Ordonanța Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999, aprobată prin Legea nr. 505/2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin.(1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 11 mai 2004.Nr. 149.-------