HOTĂRÂRE nr. 637 din 29 aprilie 2004privind funcţionarea şi atribuţiile Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 11 mai 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În subordinea Ministerului Justiţiei se înfiinţează, ca structură specializată cu personalitate juridică, Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie, prin reorganizarea Serviciului Independent de Protecţie şi Anticorupţie, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Activitatea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Ansamblului de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor, Convenţiei împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, altor obligaţii asumate de România în tratate sau convenţii internaţionale referitoare la acest domeniu, ale Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi ale Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, precum şi ale hotărârilor Guvernului date în aplicarea acestei legislaţii.  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul prealabil al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. (2) Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie este condusă de un director general, ajutat de 3 directori generali adjuncţi. Activitatea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie se desfăşoară sub directa coordonare a ministrului justiţiei şi este controlată de comisiile de specialitate ale Parlamentului României. (3) Activitatea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie este finanţată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, directorul general fiind ordonator terţiar de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie emite ordine.  +  Articolul 4Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie desfăşoară activităţi de obţinere, verificare, prelucrare, stocare şi valorificare a informaţiilor în domeniul siguranţei naţionale, corespunzătoare Direcţiei Generale a Penitenciarelor, Regiei Autonome "Multiproduct", unităţilor şi întreprinderilor subordonate acestora, îndeplinind următoarele atribuţii principale: a) cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale, a faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase în rândul efectivelor de deţinuţi, precum şi a oricăror situaţii sau împrejurări din care pot rezultă asemenea pericole; b) identificarea persoanelor aflate în detenţie (arestaţi preventiv sau condamnaţi) care au avut legături cu organizaţii sau grupări teroriste, preluarea sub control a canalelor de legătură pe care acestea şi le creează cu exteriorul, în situaţiile în care există indicii că întreţin în continuare contacte cu structuri extremist-teroriste ori cu persoane implicate în trafic cu arme, droguri şi fiinţe umane; c) identificarea persoanelor aflate în detenţie care intenţionează organizarea unor acţiuni violente în penitenciare sau îndreptate împotriva personalului administraţiei penitenciare, precum şi a magistraţilor, cadrelor de poliţie ori a altor persoane aflate în diverse împrejurări în mediul penitenciar; prevenirea faptelor sau împrejurărilor ce pot constitui premise la producerea unor evenimente de natura celor prevăzute; d) prevenirea oricăror acţiuni de destabilizare a mediului penitenciar; e) conlucrarea cu instituţiile abilitate în realizarea acţiunilor de protejare a persoanelor incluse în Programul de protecţie a martorilor, care se află în stare de arest preventiv sau execută o pedeapsă privativă de libertate; f) protecţia contrainformativă a personalului din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile subordonate faţă de orice acţiuni care urmăresc angrenarea acestuia în fapte ce constituie ameninţări la adresa siguranţei naţionale ori în săvârşirea de infracţiuni sau fapte antisociale; g) prevenirea şi contracararea, împreună cu factorii abilitaţi, a faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor de nerespectare de către personalul Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate a actelor normative care reglementează activitatea profesională şi conduita acestora, a fenomenelor ce pot favoriza ori genera evenimente grave, a actelor de corupţie sau a altor fapte şi manifestări ce constituie încălcări ale legii.  +  Articolul 5Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie, potrivit Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, asigură controlul respectării şi aplicării acestor reglementări în Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi structurile coordonate ori subordonate acestora, precum şi la instanţele judecătoreşti, în locurile unde se lucrează cu informaţii clasificate. În acest scop, Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie desfăşoară următoarele activităţi: a) verifică şi avizează personalul din instituţiile menţionate anterior în vederea eliberării, potrivit legii, a certificatelor/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; b) asigură instruirea periodică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; c) întreprinde măsuri complexe în vederea verificării, în condiţiile legii, de fiecare dată când situaţia o impune, persoanelor titulare de certificate de securitate şi de autorizaţii de acces la informaţii clasificate; d) asigură împreună cu celelalte structuri specializate ale statului aplicarea măsurilor prevăzute de lege pentru verificarea, coordonarea şi controlul respectării normelor şi regulilor privind evidenţa, întocmirea, multiplicarea, păstrarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor clasificate; e) întreprinde măsuri specifice de prevenire şi contracarare a scurgerii de informaţii clasificate, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie cooperează şi conlucrează cu celelalte structuri de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pe bază de protocoale. (2) Informaţiile obţinute în mod accidental, care privesc aspecte ce fac obiectul de activitate al altor instituţii şi structuri specializate ale statului, vor fi comunicate de îndată acestora şi, după caz, beneficiarilor prevăzuţi de lege. (3) La solicitarea Ministerului Public, Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie execută acţiuni operative în sprijinul investigării şi documentării unor dosare de urmărire penală.  +  Articolul 7 (1) Personalul Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie este format din cadre militare în activitate şi salariaţi civili, care îndeplinesc atribuţii operative şi administrative. (2) Cadrele militare din Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute, pentru militarii forţelor armate, de reglementările legale, statutele şi regulamentele militare. (3) Echivalarea funcţiilor militare îndeplinite şi a vechimii în aceste funcţii cu funcţii civile şi stagii în aceste funcţii se face potrivit legii. (4) Pentru salariaţii civili se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, ale celorlalte acte normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale, precum şi ale celorlalte reglementări aplicabile personalului din instituţiile publice. (5) Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie organizează instruirea şi perfecţionarea pregătirii cadrelor militare active, precum şi a salariaţilor civili, în cadrul unui sistem propriu, iar pe bază de protocol, prin unităţi de învăţământ din cadrul instituţiilor militare de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi învăţământul universitar ori, după caz, postuniversitar. (6) Regulamentul privind descrierea şi portul uniformei militare se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare, referitoare la Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul justiţiei,Cristian Diaconescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 29 aprilie 2004.Nr. 637._______________