LEGE nr. 120 din 19 aprilie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 96 din 27 august 1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Pădurile, prin funcţiile ecologice, de protecţie şi socioeconomice pe care le îndeplinesc, constituie, indiferent de forma de proprietate, o avuţie de interes naţional de care beneficiază întreaga societate. În acest scop este necesară asigurarea gestionării durabile a pădurilor prin stabilirea de măsuri concrete de administrare, regenerare, îngrijire şi exploatare."2. Litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:"c) fondul forestier proprietate privată a unităţilor de cult (parohii, schituri, mănăstiri), a instituţiilor de învăţământ, Academiei Române sau a altor persoane de drept privat;"3. La articolul 4 se introduc alineatele (3), (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(3) La solicitarea deţinătorului majoritar al fondului forestier, proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, drumurile forestiere şi terenul aferent acestora trec, prin hotărâre a Guvernului, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale. (4) Întreţinerea şi păstrarea în permanentă stare de funcţionare a drumurilor forestiere revin proprietarilor acestora. (5) Construcţiile şi pepinierele care deservesc, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, teren forestier ce face obiectul retrocedării integrale pot fi închiriate sau vândute, potrivit legii, cu acordul deţinătorului actual al structurii silvice care administrează fondul forestier respectiv."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În vederea respectării reglementărilor referitoare la regimul silvic, proprietarii de păduri şi deţinătorii cu orice titlu au următoarele obligaţii: a) să elaboreze, prin unităţi specializate autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, amenajamente silvice sau, pentru terenuri forestiere în suprafaţă de până la 30 ha, studii sumare de amenajare. Modalitatea de elaborare şi conţinutul acestora sunt cele prevăzute de normele tehnice de amenajare a pădurilor, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Mijloacele financiare necesare elaborării se asigură de la bugetul de stat pentru persoane fizice care gestionează pădurea în mod individual sau în asociaţii. Pentru pădurile proprietate privată sau publică, cu suprafeţe de peste 30 ha, se întocmesc amenajamente silvice pe proprietar, asociaţie, proprietate indiviză sau unitate de producţie, după caz. Normele privind asigurarea şi decontarea fondurilor necesare elaborării amenajamentelor silvice sau studiilor sumare de amenajare se emit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; b) să asigure paza pădurilor în vederea prevenirii tăierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetaţiei forestiere, păşunatului abuziv, braconajului şi a altor fapte infracţionale sau contravenţionale. Proprietarii de păduri menţionaţi la art. 12 alin. (1) vor asigura paza prin structurile silvice de administrare, de stat sau private, după caz. Neasigurarea pazei prin structurile silvice autorizate atrage răspunderea contravenţională; c) să execute lucrările necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor, stabilite de organele autorităţii publice pentru silvicultură, cu mijloace proprii sau contra cost, prin structuri silvice autorizate; d) să asigure respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi, după caz, dotarea cu mijloace de primă intervenţie; e) să efectueze lucrările de împădurire şi de ajutorare a regenerării naturale, potrivit prevederilor amenajamentelor silvice şi ale normelor tehnice specifice. Lucrările de împădurire se vor executa în termen de cel mult 2 ani de la exploatarea masei lemnoase. În caz contrar se vor aplica măsurile prevăzute la art. 67 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic; f) să efectueze lucrările de întreţinere a plantaţiilor şi regenerărilor naturale până la realizarea stării de masiv; g) să execute la timp, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor tehnice specifice, lucrările de îngrijire a arboretelor - degajări, curăţări, rărituri, tăieri de igienă; h) să execute tăieri de arbori numai după punerea în valoare şi eliberarea documentelor specifice de către personalul silvic autorizat; i) să asigure, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi actelor normative în vigoare, întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere aflate în proprietate. (2) În situaţiile în care gospodărirea pădurilor, proprietate privată, aparţinând persoanelor fizice sau juridice, este asigurată pe baze contractuale de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau de structuri silvice autorizate, obligaţiile menţionate la alin. (1) se vor regăsi ca atare în contractele încheiate."5. După articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) Proprietarii de păduri au obligaţia să înfiinţeze un fond de conservare şi regenerare a pădurilor, purtător de dobândă, aflat la dispoziţia şi în contul administratorului, respectiv în contul structurii silvice care asigură serviciul public cu specific silvic din resursele prevăzute la art. 63 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic. (2) În situaţia în care masa lemnoasă recoltată se acordă în natură, contribuţia la fondul de conservare şi regenerare constituit potrivit alin. (1) se calculează pe baza preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare. (3) Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor se foloseşte pentru împădurirea unor terenuri goale, pentru regenerarea suprafeţelor parcurse cu tăieri, gospodărirea unor păduri cu funcţii speciale de protecţie şi acoperirea unor cheltuieli ocazionate de calamităţi asupra pădurilor. (4) Alimentarea fondului de conservare şi regenerare se face până la 31 decembrie, fondul are regimul rezervelor fiscale şi este deductibil fiscal. Evidenţa acestuia se ţine pe proprietar, iar nealimentarea lui la termenul legal, conform resurselor de la alin. (1), constituie contravenţie şi sancţiunea se aplică proprietarilor. Aplicarea sancţiunii nu exonerează proprietarul de obligaţia prevăzută la alin. (1). (5) Sumele rămase disponibile din acest fond la finele anului sunt folosite în exerciţiul financiar al anului următor în acelaşi scop, cu excepţia fondurilor publice."6. Litera a) a alineatului (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"a) defrişarea vegetaţiei forestiere, respectiv înlăturarea acesteia şi schimbarea folosinţei ori destinaţiei terenului, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;"7. Alineatele (1), (2), (4) şi (5) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Exploatarea masei lemnoase se face numai în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, studiilor sumare de amenajare şi cu respectarea instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare şi transport al materialului lemnos din păduri, emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. (2) Pentru masa lemnoasă destinată a se exploata, proprietarii sau deţinătorii cu orice titlu întocmesc acte de punere în valoare, în conformitate cu normele tehnice în vigoare, cu inventarierea prealabilă a arborilor destinaţi tăierii, de către personalul silvic delegat să utilizeze ciocanul silvic de marcat. Serviciul public cu specific silvic pentru proprietarii de păduri din fiecare localitate se asigură pe structura silvică autorizată ce administrează majoritatea fondului forestier din raza localităţii respective..................................................................... (4) Masa lemnoasă care se exploatează, transportă, depozitează, prelucrează sau se comercializează va fi însoţită, indiferent de locul în care aceasta se află, de documente prevăzute în reglementările privind controlul circulaţiei, depozitării, comercializării materialelor lemnoase şi funcţionării instalaţiilor de debitat lemn rotund, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (5) Formularele tipizate ale documentelor de însoţire necesare justificării provenienţei materialelor lemnoase se execută centralizat, prin grija autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, şi se distribuie contra cost persoanelor juridice autorizate să le folosească, prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic."8. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pădurile proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi cele proprietate privată indiviză sau a asociaţiilor formate de acestea se administrează de către proprietari, prin structuri silvice proprii autorizate, similare cu cele ale statului sau, la cerere, prin structuri silvice existente autorizate, pe baza contractelor convenite între părţi. Prin contractele încheiate întreaga responsabilitate privind respectarea regimului silvic este preluată de administrator. Pentru gospodărirea pădurilor prin structuri silvice proprii, deţinătorii menţionaţi mai sus angajează personal de specialitate, autorizat în condiţiile legii.................................................................. (3) Structurile silvice prevăzute la alin. (1) îndeplinesc, în condiţiile legii, atribuţii de serviciu public cu specific silvic. (4) Structurile silvice proprii autorizate, constituite de către unităţile administrativ-teritoriale sau asociaţii formate exclusiv din unităţi administrativ-teritoriale, au personalitate juridică şi funcţionează ca regii publice locale cu specific exclusiv silvic."9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Modalităţile concrete de repartizare a resurselor materiale şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice şi juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate şi administrate prin structurile silvice de stat, precum şi obligaţiile părţilor se reglementează prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Proprietarii de păduri la care se referă prezenta secţiune îşi pot gospodări pădurile ce le aparţin în condiţiile art. 12 alin. (1) sau pe bază contractuală prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva."11. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"(2) În vederea respectării obligaţiei prevăzute la alin. (1), proprietarii de păduri individuali sau constituiţi în asociaţii pot administra pădurile pe bază contractuală prin structuri silvice autorizate. (3) Supravegherea tehnică, serviciile publice silvice şi aplicarea amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare vor fi asigurate de structurile silvice autorizate din zonă, pe principiul teritorialităţii, pe bază contractuală."12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Administrarea pădurilor proprietate privată aparţinând parohiilor, schiturilor, mănăstirilor, unităţilor de învăţământ, unităţilor administrativ-teritoriale sau altor persoane juridice se face prin structuri silvice proprii autorizate sau pe bază contractuală, prin structuri silvice autorizate. (2) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), proprietarii pădurilor respective se pot asocia cu alţi deţinători în vederea gospodăririi acestora."13. Alineatele (2), (3) şi (4) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"(2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie de reprezentanţii legali ai părţilor în prezenţa reprezentantului împuternicit al structurilor aflate în subordinea autorităţii publice care răspunde de silvicultură, cu obligaţia de a certifica sub semnătură legalitatea clauzelor contractuale care se referă la regimul silvic. Aceste contracte se înregistrează la structurile aflate în subordinea autorităţii publice care răspunde de silvicultură, instituţii definite conform art. 19 şi 21, în a căror rază teritorială se află fondul forestier ce face obiectul contractului. (3) Rezilierea contractului din iniţiativa unei părţi se soluţionează conform legislaţiei civile şi în condiţiile asigurării obligatorii de către proprietar a administrării pădurilor, în continuare, în regim silvic prin structuri silvice autorizate. (4) Activitatea personalului silvic angajat de structurile silvice proprii care execută paza şi gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată este controlată, sub raportul regimului silvic, de personalul tehnic silvic al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al Autorităţii Naţionale de Control, prin structurile teritoriale silvice aflate în subordinea acestora."14. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Până la retrocedarea unor terenuri forestiere din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată, respectiv până la punerea în posesie conform prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are obligaţia să execute lucrările tehnice silvice conform prevederilor amenajamentelor silvice şi reglementărilor impuse de regimul silvic, acordând proprietarilor profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase respective. Profitul rezultat se acordă în bani sau în natură, la cererea proprietarului. (2) Suprafeţele forestiere de pe care masa lemnoasă a fost exploatată, în urma unor tăieri rase, definitive sau accidentale, şi neîmpădurite la data punerii în posesie de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva se vor împăduri pe cheltuiala acesteia. Suprafeţele se consideră împădurite la declararea reuşitei definitive."15. După articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - Fondul forestier naţional este arondat pe ocoale silvice ca structuri funcţionale de bază pentru aplicarea regimului silvic."16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Controlul respectării regimului silvic pentru întregul fond forestier naţional se exercită de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi de Autoritatea Naţională de Control, prin structurile teritoriale silvice, cu personalitate juridică, aflate în subordinea acestora. (2) Modul de organizare şi funcţionare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central şi local, precum şi structurile administrative aferente, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."17. Litera b) a articolului 21 va avea următorul cuprins:"b) analizează şi controlează modul de respectare a prevederilor amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare pentru toate pădurile, indiferent de natura proprietăţii;"18. După litera h) a articolului 21 se introduce litera h^1) cu următorul cuprins:"h^1) organizează, supraveghează şi coordonează serviciile publice cu specific silvic, administrarea fondului forestier, altul decât cel proprietate publică de stat, şi îndeplineşte atribuţii de avizare, aprobare, evidenţă, conform competenţelor primite prin reglementări specifice;"19. La articolul 21 se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:"(2) Salariaţii persoanelor juridice supuse controlului sunt obligaţi să permită accesul şi exercitarea controlului de către personalul cu atribuţii de control. (3) În timpul exercitării controlului personalul silvic cu atribuţii în acest sens este obligat să aibă asupra sa legitimaţia şi ordinul de serviciu sau delegaţia."20. Alineatul (3) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"(3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, precum şi alte structuri aflate în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură se constituie prin hotărâre a Guvernului."21. Litera a) a alineatului (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"a) taxa pentru ocuparea definitivă a terenurilor forestiere, potrivit prevederilor art. 92 alin. (4), cu excepţiile prevăzute de alin. (6), din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, care se va vărsa în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, fond aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;"22. La articolul 24 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Pentru schimbarea categoriei de folosinţă silvică a terenurilor cu destinaţie forestieră de la folosinţa lt; lt;pădure gt; gt; la altă categorie de folosinţă silvică, cu excepţia terenurilor destinate construcţiei drumurilor forestiere, solicitantul este obligat să plătească o taxă calculată conform prevederilor alin. (2) lit. a), ce se varsă în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică."23. Litera d) a alineatului (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"d) cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv, pentru terenurile ocupate, proprietate publică sau privată, care se achită anticipat administratorului acestora;"24. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care ocuparea temporară a terenului nu implică defrişarea vegetaţiei forestiere lemnoase, beneficiarul nu plăteşte proprietarului sau administratorului terenului sumele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).................................................................. (4) Preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, care se foloseşte pentru calculul obligaţiilor băneşti aferente ocupării terenurilor din fondul forestier naţional, prevăzute la art. 24 şi în prezentul articol, se stabileşte prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ţinând seama de preţurile de piaţă."25. După litera b) a articolului 28 se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:"b^1) bugetele locale."26. Literele d) şi h) ale alineatului (1) al articolului 29 vor avea următorul cuprins:"d) amenajarea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice constituite sau nu în asociaţii;................................................................. h) finanţarea, acolo unde este cazul, a cheltuielilor pentru regenerarea pădurilor, care depăşesc fondul de conservare şi regenerare, aflat la dispoziţia structurilor silvice autorizate;"27. După litera h) a alineatului (1) al articolului 29 se introduce litera i) cu următorul cuprins:"i) sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării asociaţiilor de proprietari de păduri."28. Alineatele (1), (2) şi (3) ale articolului 32 vor avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Tăierea, distrugerea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional sau din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, de către proprietari sau deţinători, dacă valoarea arborilor, puieţilor sau lăstarilor este de peste 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior sau dacă valoarea este sub această limită, dar fapta a fost săvârşită de cel puţin două ori în interval de doi ani, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă. (2) Dacă valoarea arborilor, puieţilor sau lăstarilor tăiaţi, distruşi sau scoşi din rădăcină este de peste 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. (3) Când valoarea arborilor, puieţilor sau lăstarilor tăiaţi, distruşi ori scoşi din rădăcină este de peste 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani."29. După litera c) a alineatului (1) al articolului 34 se introduc literele d) şi e) cu următorul cuprins:"d) stabilirea posibilităţii pădurilor în cadrul amenajamentelor silvice cu încălcarea prevederilor din normele tehnice de amenajare se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare pentru unitatea specializată respectivă şi cu amendă cuprinsă între 50.000.000 lei şi 100.000.000 lei; e) acceptarea de către membrii comisiei tehnico-economice, care autorizează soluţiile propuse în amenajamentele silvice respective, cu încălcarea prevederilor lit. d) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 25.000.000 lei şi 50.000.000 lei."30. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 31-33 se face de către personalul silvic prevăzut la art. 105 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, de către personalul silvic din structurile silvice autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, de către personalul silvic din Autoritatea Naţională de Control şi structurile teritoriale silvice aflate în subordinea acestora, precum şi de către organele de cercetare penală."31. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Unităţile de poliţie, împreună cu cele ale jandarmeriei, precum şi organele administraţiei publice locale ori, după caz, organele de pompieri militari au obligaţia de a sprijini organele silvice sau, după caz, de a le acorda asistenţă tehnică, potrivit competenţelor, în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi de combatere a fenomenului infracţional şi contravenţional şi, respectiv, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, atât în pădurile proprietate publică, cât şi în cele proprietate privată."32. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Marcarea şi evaluarea arborilor destinaţi tăierii şi eliberarea documentelor legale pentru exploatarea şi transportul materialelor lemnoase pentru proprietarii de terenuri forestiere care îşi administrează singuri pădurile se fac, la cerere, de către personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice, autorizate conform legii, care asigură serviciile publice cu specific silvic, conform prevederilor art. 10 alin. (4)."33. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - În înţelesul prezentei ordonanţe, structura silvică privată sau de stat este ocolul silvic autorizat, în cadrul căruia funcţionează districte şi cantoane silvice."34. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Structurile silvice similare cu cele de stat, precum şi personalul angajat vor fi autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentelor necesare autorizării."35. După articolul 43 se introduc articolele 43^1, 43^2 şi 43^3 cu următorul cuprins:"Art. 43^1. - (1) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, la solicitarea deţinătorilor, pot trece în fondul forestier naţional terenuri cu vegetaţie forestieră din afara acestuia, precum şi alte terenuri. (2) Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole în terenuri cu destinaţie forestieră este scutită de taxe, iar terenurile respective sunt scutite de impozite.Art. 43^2. - Destinaţia volumului masei lemnoase pe picior din pădurile proprietate publică se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.Art. 43^3. - Prin lege specială se va reglementa modul de gestionare a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional."  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va aproba ordinul prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 19 aprilie 2004.Nr. 120.-------------