DECRET nr. 219 din 14 iulie 1977privind conducerea unitară a activităţii de producţie a agregatelor minerale pentru construcţii, infiinţarea Centralei de exploatare industriala a agregatelor minerale pentru construcţii Tîrgovişte, în subordinea Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, precum şi trecerea unor unităţi în subordinea acestei centrale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 72 din 18 iulie 1977    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1În scopul infaptuirii unitare a politicii partidului şi statului în ramura materialelor de constructii, Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii indeplineste functia de coodonator unic şi raspunde de întreaga activitate de productie a agregatelor minerale pentru constructii.Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii îşi exercită functia de coordonator unic în activitatea de productie şi desfacere a agregatelor minerale pentru constructii faţă de toate unitatile socialiste din subordinea organelor centrale sau locale de stat, precum şi a organizaţiilor cooperatiste şi a celorlalte organizaţii obstesti.  +  Articolul 2Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii are urmatoarele drepturi, raspunderi şi sarcini cu privire la unitatile coordonate; a) efectueaza, împreună cu Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, lucrari geologice prin unitatile subordonate sau prin unitatile specializate ale altor organe centrale, în scopul identificării de noi rezerve de agregate minerale pentru constructii şi stabilirii posibilitatilor de valorificare a acestora; b) întocmeşte, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, proiectele planurilor anuale de dezvoltare economico-sociala şi de perspectiva, cu privire la producţia agregatelor minerale pentru constructii, în corelare cu necesarul fiecarui judet şi al economiei naţionale, iar după aprobarea acestora ia măsuri pentru realizarea lor; c) asigura dezvoltarea echilibrata pe teritoriul tarii a productiei de agregate minerale pentru constructii, urmarind crearea de unităţi puternice şi eficiente de exploatare a agregatelor minerale, în scopul reducerii cheltuielilor de productie şi a distantei medii de transport; d) împreună cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Comitetului de Stat al Planificarii, raspunde de: stabilirea normelor şi normativelor de consum şi de stoc pentru materii prime, materiale, combustibil şi energie, precum şi de luarea masurilor necesare pentru reducerea continua a normelor şi normativelor de consum; dezvoltarea şi încărcarea optima a capacităţilor de productie, folosirea intenisva a masinilor, utilajelor şi instalaţiilor, elaborarea şi urmarirea aplicarii normativelor de întreţinere, revizii şi reparatii de toate categoriile, precum şi a celor privind stocurile minime de piese de schimb necesare funcţionarii în condiţii de siguranţă a fondurilor fixe; e) raspunde, împreună cu celelalte organe care au în subordine unităţi de exploatare a agregatelor minerale pentru constructii, de calitatea productiei şi de infaptuira progresului tehnic şi ştiinţific; f) raspunde de elaborarea normelor de muncă unificate, urmarind realizarea de către unitatile socialiste a unui nivel ridicat al productivitatii muncii şi cresterea continua a eficientei economice; g) elaboreaza norme şi normative tehnice de specialitate; h) exercita controlul asupra tuturor exploatarilor de agregate minerale pentru constructii precum şi tehnologiilor, stabilind condiţiile tehnice de exploatare şi specializare a productiei; i) asigura intocmirea documentatiilor tehnice pentru dezvoltarea productiei şi modernizarea unităţilor de exploatare a agregatelor minerale pentru constructii, în conformitate cu sarcinile stabilite prin planurile anuale şi prevederile programelor de dezvoltare.Împreună cu Consiliul Naţional al Apelor şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, stabileste masurile de productie a podurilor, a celorlalte lucrari hidrotehnice de amenajare şi de regularizare a cursurilor de apa în zonele de exploatare a agregatelor.  +  Articolul 3În cazul în care Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii, în exercitarea atribuţiilor sale de organ central coordonator, constata încălcări ale dispoziţiilor legale de către personalul unităţii coordonate are dreptul: a) sa dispună luarea, de către conducătorii unităţilor socialiste coordonate, a masurilor necesare pentru stabilirea raspunderii materiale în cazul provocarii de pagube avutului obstesc şi pentru urmarirea recuperării acestora; b) să aplice persoanelor vinovate sanctiunile contraventionale, potrivit legii.Sanctiunile aplicate şi masurile dispuse potrivit prevederilor de la lit. a) şi b) vor fi aduse la cunoştinţa organelor superioare unităţii din care face parte persoana respectiva.  +  Articolul 4Pe data de 1 septembrie 1977 se infiinteaza Centrala de exploatare industriala a agregatelor minerale pentru constructii Tirgoviste, cu sediul în municipiul Tirgoviste, judeţul Dîmboviţa, în subordinea Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii, avînd ca obiect de activitate producţia de agregate mierale pentru constructii, precum şi producţia de utilaje şi piese de schimb specifice.Centrala exercita functia de coordonator de balanta cu privire la agregatele minerale pentru constructii din specificul sau.  +  Articolul 5Centrala de exploatare industriala a agregatelor minerale pentru constructii Tirgoviste se organizeaza, potrivit Decretului nr. 162/1973, pe structura Intreprinderii de exploatare industriala a agregatelor minerale pentru constructii Tirgoviste, avînd structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 1.Centrala se încadrează în gradul special de organizare, iar retribuirea personalului tehnic, economic şi de alta specialitate se face cu retributiile tarifare corespunzătoare grupei a V-a de ramuri.  +  Articolul 6Pe data de 1 septembrie 1977, unitatile şi subunitatile prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul decret trec în subordinea Centralei de exploatare industriala a agregatelor minerale pentru constructii Tirgoviste şi a întreprinderilor din subordinea acesteia.De asemenea, trec la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii investiţiile privind dezvoltarea productiei de agregate minerale pentru constructii, prevăzute în planurile ministerelor şi consiliilor populare, pe baza protocoalelor ce se vor incheia cu acestea.Pe aceeasi data obiectivul "Exploatarea mecanizata a balastierei II Calarasi", prevăzut în planul de investitii al Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii pe anii 1977 şi 1978, trece în planul Ministerului Industriei Metalurgice.Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare judetene şi al municipiului Bucureşti, la care rămîn în subordine unităţi de exploatare a agregatelor minerale pentru constructii, sînt obligate sa dezvolte şi sa modernizeze capacitatile existente, asigurind, cu sprijinul Ministerului Economiei Forestiere şi materialelor de Constructii, cresterea productiei şi îmbunătăţirea calităţii agregatelor, astfel ca, într-un termen cit mai scurt, să se asigure, din resursele teritoriale ale judeţului, intregul necesar al acestuia.Pe măsura clarificarii rezervelor de materii prime, organele centrale de sinteza, împreună cu ministerele şi consiliile populare judetene şi al municipiului Bucureşti, odata cu stabilirea lanurilor de stat anuale, vor propune transferarea la Ministerul Economiei Forstiere şi Materialelor de Constructii şi a altor unităţi de productie a agregatelor minerale pentru constructii, cu extractie din riuri sau cariere, precum şi sistarea activităţii acestora care nu au eficienta economica.  +  Articolul 7Activul şi pasivul unităţilor prevăzute în anexa nr. 2, stabilite prin bilantul ce se va incheia la 31 august 1977 - avindu-se în vedere şi parcul inventar al utilajelor aflate în exploatare la 30 iunie 1976 -, indicatorii de plan aferenti pe anii 1977-1978 şi cincinalul 1976-1980 şi contractele economice în curs de executare, trec la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii, pe bază de protocol incheiat între acesta, celelalte ministere, consilii populare judetene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8Pe data de 1 septembrie 1977 se infiinteaza, în subordinea Centralei de exploatare industriala a agregatelor minerale pentru constructii Tirgoviste, intreprinderile prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul decret, avînd obiectul de activitate, sediile şi gradele de organizare prevăzute în aceeasi anexa.  +  Articolul 9Intreprinderile înfiinţate potrivit art. 8 se organizeaza şi funcţionează potrivit prevederilor legale privind organizare şi conducerea unitatior socialiste de stat.Intreprinderile incadrate în gradul I şi II de organizare vor utiliza organigrama tip aprobata prin Decretul nr. 162/1973 pentru întreprinderi mici, iar cele incadrate în gradele III-VI vor utiliza organigrama tip prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul decret, cu excepţia Intreprinderii de exploatare industriala a agregatelor pentru constructii Bragadiru, care va utiliza organigrama tip pentru întreprinderi mici.  +  Articolul 10Numărul de posturi existent la unitatile şi subunitatile prevăzute în anexa nr. 2, cel corespunzător activităţii ce se preia de la Intreprinderea de constructii metalice şi prefabricate Bucureşti, din subordinea Ministerului Construcţiilor Industriale, precum şi numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 5, trec la Centrala de exploatare industriala a agregatelor minerale pentru constructii Tirgoviste, împreună cu fondul de retribuire aferent, pe baza protocoalelor ce se vor incheia.Ponderea personalului TESA din unitatile şi subunitatile prevăzute în anexa nr. 2, care trec la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii, este cea aprobata pentru fiecare dintre fiecare dintre ministere, consilii populare judetene şi al municipiului Bucureşti, în subordinea cărora se afla aceste unităţi şi subunitati.Numărul total de posturi şi, respectiv, numărul de posturi de execuţie de specialitate din aparatul central al Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii, se majoreaza cu 5 posturi de inginer.Personalul care trece la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie şi la unitatile subordonate acestuia se considera trasferat în interesul serviciului.  +  Articolul 11Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, Ministerul Industriei Construcţiilor de Masini şi Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii vor prezenta Consiliului de Ministri, în termen de 90 de zile de la data prezentului decret, programul de asigurare cu mijloace specializate necesare transportului agregatelor minerale pentru constructii şi utilaje necesare exploatarii industriale a agregatelor.  +  Articolul 12Ministerul Industriei Construcţiilor de Masini va lua măsuri pentru asigurarea utilajelor necesare dezvoltării productiei de agregate minerale pentru constructii.Ministerul Construcţiilor Industriale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei vor asigura, prin unitatile specializate din subordinea lor, potrivit reglementarilor în vigoare, efectuare reparatiilor capitale şi a reparatiilor curente de gradul II ale utilajelor grele: excavatoare, buldozere, autoincarcatoare, gredere, tractoare etc., folosite de către unitatile de exploatare industriala a agregatelor minerale pentru constructii.  +  Articolul 13Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Consiliul Naţional al Apelor şi titularii de plan vor elabora, pînă la 31 august 1977, programul de dezvoltare, coordonat pe teritoriul şi corelat cu planurile de amenajare a bazinelor hidrografice, a productiei de agregate minerale pentru constructii pe perioada 1978-1980, iar pînă la 30 septembrie 1978 pentru perioada 1981-1985, tinindu-se seama de resursele naturale din albia Dunarii şi riurilor, din lacurile de acumulare şi roci dure, astfel incit să se asigure integral necesarul consumatorilor, în condiţii de optimizare a transporturilor.  +  Articolul 14Ministerul Economei Forestiere şi Materialelor de Constructii împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Gondurilor Fixe, Ministerului Minelor, Petrolului şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare vor analiza periodic şi vor intreprinde măsuri operative în scopul asigurarii la termen a documentatiei necesare obiectivelor de investitii pentru agregate minerale.  +  Articolul 15Ministerele, consiliile populare judetene şi al municipiului Bucureşti vor asigura în continuare, în camine de nefamilisti aflate în administrarea unităţilor din subordinea lor, în limita locurilor folosite, spatiile necesare pentru personalul din unitatile şi subunitatile prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul decret.  +  Articolul 16Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe vor propune modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret în indicatorii de plan economci şi financiari, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1977, cu regasirea integrală a influentelor.  +  Articolul 17Dispoziţiile de la pct. 9 şi 10 ale anexei la Decretul Consiliul de Stat nr. 230/1974 privind indeplinirea de către ministerele cu caracter economic a functiei de organ central coordonator se modifica şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul decret.Anexele nr. 2 şi 3 la Decretul nr. 18/1972 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii, modificat prin decretul Consiliului de Stat nr. 400/1976, precum şi anexele nr. 1, 2 şi 8 la Hotărîrea Consiliului de Minsitri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica corespunzător prezentului decret.  +  Articolul 18- Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul decret.______________*)Anexele 1,4,5 se comunică numai instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUSESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 2 Unitatile şi subunitatile de exploatare industriala a agregatelor minerale pentru constructii, de confectii utilaje, piese de schimb şi reparatii care trec în subordinea Centralei de exploatare industriala a agregatelor minerale pentru constructii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Unitatea sau Localitatea Organul, centrala sau intreprinderea  subunitatea în subordinea careia se afla unitatea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. De la Ministerul Construcţiilor Industriale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Matasaru, Intreprinderea de constructii  Matasaru judeţul Dambovita metalice şi prefabricate                                                 Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Garoafa, Intreprinderea de constructii  Doaga judeţul Vrancea metalice şi prefabricate                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Prundeni, Intreprinderea de constructii  Zavideni judeţul Vilcea metalice şi prefabricate                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Apa, Intreprinderea de constructii  Apa judeţul Satu Mare metalice şi prefabricate                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Slatioara, Intreprinderea de constructii  Slatioara orasul Slatina, judeţul Olt metalice şi prefabricate                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Cringurile, Intreprinderea de constructii  Patroaia II judeţul Dîmboviţa metalice şi prefabricate                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatare Municipiul Oradea, Intreprinderea de constructii  Episcopia judeţul Bihor metalice şi prefabricate  Bihor Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Ulmi, Intreprinderea de constructii  Viisoara II municipiul Tirgoviste, metalice şi prefabricate                  judeţul Dîmboviţa Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Aricestii Rahtivani, Intreprinderea de constructii  Tirgsoru judeţul Prahova metalice şi prefabricate  Nou-Aricesti Bucureşti Intreprinderea de- Exploatarea Comuna Ghioroc, constructii metalice şi  Ghioroc I judeţul Arad prefabricate Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Dolhasca, Intreprinderea de constructii  Dolhasca judeţul Suceava metalice şi prefabricate                                                Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Ghimbav, Intreprinderea de constructii  Ghimbav municipiul Brasov, metalice şi prefabricate                  judeţul Brasov Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Malnas, Intreprinderea de constructii  Malnas judeţul Covasna metalice şi prefabricate                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Conmuna Bumbesti-Jiu, Intreprinderea de constructii  Meri judeţul Gorj metalice şi prefabricate                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia piese Municipiul Bucureşti Intreprinderea de constructii  de schimb şi metalice şi prefabricate  utilaje pentru Bucureşti  balastiere  Colentina───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelierul Municipiul Brasov, Intreprinderea de constructii  de reparatii şi judeţul Brasov metalice şi prefabricate  confectii Bucureşti  Brasov───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Curtisoara , Trustul de constructii  Slatina judeţul Olt industriale Craiova  II-Priza Olt  Proaspeti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Cateasca, Trustul de constructii  Catanele- judeţul Arges industriale Pitesti  Dutina───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Municipiul Arad, Trustul de constructii  Micalaca judeţul Arad industriale Timisoara───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Galicea, Trustul de constructii  Cremenari judeţul Vilcea industriale Pitesti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Suseni, Trustul de constructii  Suseni judeţul Mures pentru industria chimica Cluj───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Vadu Pasii, Trustul de constructii  Vadu Pasii judeţul Buzau industriale Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Simian, Trustul de constructii  Topolnita III municipiul Drobeta industriale Craiova  Cerneti Turnu Severin,                  judeţul Mehedinti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Mihailesti, Trustul de constructii  Mihailesti judeţul Ilfov industriale şi agrozootehnice                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Salcioara, Trustul de constructii  Banesti judeţul Dîmboviţa industriale şi agrozootehnice                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Nucet, Trustul de constructii  Nucet judeţul Dîmboviţa industriale şi agrozootehnice                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Ulmi, Trustul de constructii  Viisoara municipiul Tirgoviste, industriale Bucureşti                  judeţul Dîmboviţa───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Paulis, judeţul Arad Trustul de constructii  Simbateni pentru industria chimica Cluj───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana, Trustul de constructii  Balaceanu municipiul Ploiesti, industriale Ploiesti                  jud. Prahova───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Cordun, Trustul de constructii  Simionesti municipiul Roman, industriale municipiul Gheorghe                  jud. Neamt Gheorghiu Dej───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Beclean, Trustul de constructii   Beclean jud. Bistrita Nasaud industriale Cluj───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Cristesti, Trustul de constructii pentru  Cristesti municipiul Tirgu Mures, industria chimica Cluj                  jud. Mures───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Stejaru, jud. Tulcea Trustul de constructii  Movila Goala- industriale Constanta  Altin Tepe───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Valea Calugareasca, Trustul de constructii  Dirvaci jud. Prahova industriale Ploiesti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Floresti, Trustul de constructii  Floresti jud. Prahova industriale Ploiesti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Valenii de Munte Trustul de constructii  Pod Valeni jud. Prahova industriale Ploiesti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Tirgsoru Trustul de constructii  Stancesti Vechi, municipiul Ploiesti industriale Ploiesti                  jud. Prahova───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  II De la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Suraia Intreprinderea de prefabricate  Suria III judeţul Vrancea şi materiale pentru constructii                                               cai ferate Bucureşti din                                               subordinea Centralei de con-                                               structii cai ferate Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Gradinari, Intreprinderea de prefabricate  Gradinari IV judeţul Ilfov şi materiale pentru constructii                                               cai ferate Bucureşti din                                               subordinea Centralei de con-                                               structii cai ferate Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Breta Română, Intreprinderea de constructii  Bretea-Strei judeţul Hunedoara cai ferate Timisoara din                                               subordinea Centralei de                                               constructii cai ferate                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Umbrăreşti, Grupul de santiere drumuri şi  Condrea II judeţul Galaţi poduri din subordinea Centralei- Exploatarea Comuna Letca, de constructii cai ferate  Letca judeţul Salaj Bucureşti                                               Intreprinderea de constructii                                               cai ferate din subordinea                                               Centralei de constructii cai                                               ferate Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Berceni, Santierul 12 constructii cai  Corlăţeşti municipiul Ploiesti, ferate din subordiena                  judeţul Prahova Centralei de constructii cai                                               ferate Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Lipova, Intreprinderea de constructii  Lipova judeţul Arad cai ferate Timisoara din                                               subordinea Centralei de                                               constructii cai ferate                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Alunis, Directia judeteana de drumuri  Alunis judeţul Mures şi poduri Brasov───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Slatioara, Centrala de constructii cai  Slatioara orasul Slatina, judeţul Olt ferate Bucureşti.  III-Criva (investiţie)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    III. De la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Topoloveni, Trustul de constructii pentru  Topoloveni judeţul Arges imbunatatiri funciare                                               Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Farcasele, Trustul de constructii pentru  Stoenesti judeţul Olt imbunatatiri funciare Craiova───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Calafat, Trustul de constructii pentru  Calafat judeţul Dolj imbunatatiri funciare Craiova───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Vadu Pasii, Trustul de constructii montaj  Vadu Pasii II judeţul Buzau pentru agricultura şi industria                                               alimentara Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Pufesti, Trustul de constructii  Pufesti II judeţul Vrancea pentru imbunatatiri funciare                                               Galaţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Savirsin, Trustul de constructii pentru   Conop Savirsin judeţul Arad imbunatatiri funciare Timiş───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    IV. De la Ministerul Energiei Electrice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Vacaresti, Trustul electromontaj Bucureşti  Vacaresti judeţul Dîmboviţa───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    V. De la Ministerul Industriei Construcţiilor de Masini───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Calinesti, Intreprinderea de constructii  Calinesti judeţul Arges speciale, instalaţii şi montaj                                               Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    VI. De la Centrala materialelor de constructii Bucureşti din subordinea        Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Prundeni, Intreprinderea de prefabricate  Calina judeţul Vilcea din beton Craiova───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Bors, Intreprinderea de materiale  Sintion judeţul Bihor de constructii Oradea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Petresti, Intreprinderea de prefabricate  Ionesti-Gaesti orasul Gaesti, din beton "Progresul" Bucureşti                  judeţul Dîmboviţa───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Cornesti, Intreprinderea de materiale  Cornesti-Cheia judeţul Cluj de constructii Turda───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Simeria, Intreprinderea de materiale  Saulesti judeţul Hunedoara de constructii Deva───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Horia, Intreprinderea de materiale  Cotu Vamesului municipiul Roman, de constructii Roman                  judeţul Neamt───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    VII. De la consiliile populare judetene şi al municipiului Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia de Orasul Sebes, judeţul Alba Intreprinderea judeteana de  sortare Lancram constructii montaj Alba,  Bai municipiul Alba Iulia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Sintimbru, Intreprinderea judeteana de  Sintimbru - judeţul Alba constructii montaj Alba,  Cotul Mures municipiul Alba Iulia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Ghioroc, Trustul judetean de constructii-  Ghioroc II judeţul Arad montaj Timiş, municipiul                                               Timisoara───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatara Comuna suburbana Fintinele, Intreprinderea judeteana de  Fintinele municipiul Arad, constructii-montaj Arad,                  judeţul Arad municipiul Arad.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Municipiul Arad, Intreprinderea judeteana de  Micalaca judeţul Arad constructii -montaj Arad,                                               municipiul Arad───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Merisani, Intreprinderea de constructii,  Borlesti judeţul Arges prefabricate, agregate şi betoane                                               "Granitul" Bucureşti din                                               subordinea Centralei de                                               constructii-montaj Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Stefanesti, Intreprinderea de constructii  Golesti municipiul Pitesti, prefabricate, agregate şi                  judeţul Arges betoane "Granitul Bucureşti din                                               subordinea Centralei de                                               constructii-montaj Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Maracineni, Trustul judetean de constructii-  Gropeni municipiul Pitesti, montaj Arges, municipiul Pitesti                  judeţul Arges───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Orbeni, Intreprinderea judeteana de  Orbeni judeţul Bacau industrie locala Bacau,                                               municipiul Bacau.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Urechesti, Intreprinderea judeteana de  Urechesti I judeţul Bacau industrie locala Bacau,                                               municipiul Bacau.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Faraoani, Intreprinderea judeteana de  Faraoani judeţul Bacau industrie locala Bacau,  I şi II municipiul Bacau.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Beresti-Tazlau, Intreprinderea judeteana de  Bosoteni judeţul Bacau industrie locala Bacau,                                               municipiul Bacau.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Tirgu Ocna, Intreprinderea judeteana de  Velnita judeţul Bacau industrie locala Bacau,                                               municipiul Bacau.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Sectia Municipiul Bacau, Intreprinderea judeteana de  confectii judeţul Bacau industrie locala Bacau,  şi prelucrari municipiul Bacau.  mecanice,  turnatorie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia de Municipiul Bacau, Intreprinderea judeteana de  lucru foraje judeţul Bacau industrie locala Bacau,                                               municipiul Bacau.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia de Orasul Moinesti, Intreprinderea judeteana de  lucru confectii judeţul Bacau industrie locala Bacau,  şi prelucari municipiul Bacau.  mecanice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Sieu-Magherus, Intreprinderea judeteana de  Saratel judeţul Bistrita Nasaud industrie locala Bistrita                                               Nasaud, orasul Bistrita───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Chiuza, Intreprinderea judeteana de  Sasarm judeţul Bistrita Nasaud industrie locala Bistrita                                               Nasaud, orasul Bistrita───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Petru Rares, Intreprinderea judeteana de  Retegat judeţul Bistrita Basaud industrie locala Bistrita                                               Nasaud, orasul Bistrita───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Burcea, Intreprinderea judeteana de  Bucecea judeţul Botosani industrie locala Botosani,                                               municipiul Botosani,───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Cristian, Trustul judetean de  Cristian judeţul Brasov constructii montaj Brasov,                                               municipiul Brasov───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelierul Comuna Racos, Intreprinderea judeteana de  cariere calcar judeţul Brasov industrie locala Brasov,  extractie şi municipiul Brasov  prelucrare Racos───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia de Comuna Racos, Intreprinderea judeteana de  lucru scorie judeţul Brasov industrie locala Brasov,  bazaltica Racos municipiul Brasov───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Ghimbav, Trustul judetean de constructii  Stupini municipiul Brasov, montaj Brasov, municipiul                  judeţul Brasov Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Veresti, Intreprinderea judeteana de  Vernesti judeţul Buzau constructii montaj Buzau,                                               municipiul Buzau───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Nehoiu, Directia judeteana de  Setu judeţul Buzau drumuri şi poduri Buzau,                                               municipiul Buzau.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Veresti, Intreprinderea judeteana de  Cindesti judeţul Buzau industrie locala Buzau                                               municipiul Buzau───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Vipersti, Intreprinderea judeteana de  Viperesti judeţul Buzau industrie locala Buzau                                               municipiul Buzau───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Sacu, Intreprinderea judeteana de  Sacu judeţul Caras Severin constructii-montaj Caras-                                               Severin, municipiul Resita───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Naidas, Intreprinderea judeteana de   Naidas judeţul Caras Severin industrie locala Caraş-Severin,                                               municipiul Resita.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Moldova Noua, Intreprinderea judeteana de  Moldova judeţul Caras Severin industrie locala Caraş-Severin,                                                municipiul Resita.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Luna, Trustul judetean de constructii-  Grigoresti judeţul Cluj montaj Cluj municipiul                                               Cluj-Napoca.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatara Comuna Mihail Kogălniceanu, Intreprinderea de prefabricate  Sitorman judeţul Constanta şi materiale de constructii                                               comuna Mihail Kogălniceanu,                                               municipiul Constanta───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Mihail Kogălniceanu, Intreprinderea de prefabricate  Sibioara judeţul Constanta şi materiale de constructii,                                               comuna Mihail Kogălniceanu,                                               municipiul Constanta.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Cernavoda, Intreprinderea de prefabricate  Cernavodă judeţul Constanta din beton şi materiale de                                               constructii, Constanta                                               municipiul Constanta.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Mihail Kogălniceanu, Trustul de constructii-montaj  Sibioara judeţul Constanta municipiul Constanta───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Sfîntul Gheorghe, Intreprinderea judeteana de  Chilieni judeţul Covasna constructii-montaj Covasna,                                               orasul Sfîntu Gheorghe───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Unitatea de Orasul Sfîntul Gheorghe, Intreprinderea judeteana de  productie judeţul Constanta constructii-montaj Covasna,  "Bazaltul" orasul Sfîntu Gheorghe───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Titu, Intreprinderea de constructii  Fusea I judeţul Dîmboviţa prefabricate agregate şi                                               betoane "Granitul" Bucureşti                                               din subordinea Centralei de                                               constructii -montaj Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Titu, Intreprinderea de constructii  Fusea II judeţul Dîmboviţa prefabricate agregate şi                                               betoane "Granitul" Bucureşti                                               din subordinea Centralei de                                               constructii -montaj Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Petresti, Intreprinderea de constructii  Ionesti orasul Gaesti, prefabricate agregate şi                  judeţul Dîmboviţa betoane "Granitul" Bucureşti                                               din subordinea Centralei de                                               constructii -montaj Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Cringurile, Intreprinderea de constructii  Patroaia judeţul Dîmboviţa prefabricate agregate şi                                               betoane "Granitul" Bucureşti                                               din subordinea Centralei de                                               constructii -montaj Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Dragomiresti, Intreprinderea judeteana de  Dragomiresti judeţul Dîmboviţa constructii-montaj Dîmboviţa,                                               municipiul Tirgoviste───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Umbranesti, Trustul judetean de constructii-  Condrea I judeţul Galaţi montaj Galaţi,                                               municipiul Galaţi.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Runcu, Intreprinderea judeteana de  Runcu judeţul Gorj industrie locala Gorj,                                               municipiul Tirgu Jiu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Pestisani, Intreprinderea judeteana de  Pestisani judeţul Gorj industrie locala Gorj,                                               municipiul Tirgu Jiu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Tirgu Carbunesti, Intreprinderea judeteana de  Tirgu judeţul Gorj industrie locala Gorj,  Carbunesti municipiul Tirgu Jiu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Barbatesti, Intreprinderea judeteana de  Barbatesti judeţul Gorj industrie locala Gorj,                                               municipiul Tirgu Jiu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Saulesti, Intreprinderea judeteana de  Saulesti judeţul Gorj industrie locala Gorj,                                               municipiul Tirgu Jiu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Tintareni, Intreprinderea judeteana de  Tintareni judeţul Gorj industrie locala Gorj,                                               municipiul Tirgu Jiu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Tusnad, Intreprinderea judeteana de  Tusnad judeţul Harghita industrie locala Harghita,                                               orasul Miercurea Ciuc───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Siculeni, Intreprinderea judeteana de  Racu judeţul Harghita industrie locala Harghita,                                               orasul Miercurea Ciuc───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Siculeni, Intreprinderea judeteana de  Bradesti judeţul Harghita industrie locala Harghita,                                               orasul Miercurea Ciuc───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Ilia, Intreprinderea judeteana de  Ilia judeţul Hunedoara industrie locala Hunedoara,                                               municipiul Deva───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul simeria, Intreprinderea judeteana de  Simeria judeţul Hunedoara industrie locala Hunedoara,                                               municipiul Deva───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Sarmizegetusa, Intreprinderea judeteana de  Sarmizegetusa judeţul Hunedoara industrie locala Hunedoara,                                               municipiul Deva───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Cornetu, Intreprinderea de constructii,  Cornetu judeţul Ilfov prefabricate, agregate şi                                               betoane, "Granitul" Bucureşti                                               din subordinea Centralei de                                               constructii montaj Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Adunatii-Copaceni, Intreprinderea de constructii,  Copaceni judeţul Ilfov prefabricate, agregate şi                                               betoane, "Granitul" Bucureşti                                               din subordinea Centralei de                                               constructii montaj Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Gradinari, Grupul judetean de întreprinderi  Gradinari I judeţul Ilfov de industrie locala Ilfov,                                               municipiul Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Gradinari, Trustul judetean de constructii  Gradinari II judeţul Ilfov montaj Ilfov, municipiul                                               Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelierul de Satul Tincabesti, Grupul întreprinderilor de  confectii comuna Snagov, industrie locala Ilfov,  metalice şi judeţul Ilfov municipiul Bucureşti  turnatorie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelierul de Municipiul Giurgiu, Grupul întreprinderilor de  confectii judeţul Ilfov 11 industrie locala Ilfov,  metalice municipiul Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia de Comuna Curcani, Grupul întreprinderilor  lucru confectii judeţul Ilfov de industrie locala Ilfov,  metalcie municipiul Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia de Comuna Fundulea, Grupul întreprinderilor  lucru confectii judeţul Ilfob de industrie locala Ilfov,  metalice municipiul Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Atelierul de Comuna Manasia, Grupul întreprinderilor  confectii judeţul Ilfov de industrie locala Ilfov,  metalice municipiul Bucureşti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Izvoru Bizii, Intreprinderea judeteana de  Topolnita judeţul Mehedinti industrie locala Mehedinti,  I-Dudas municipiul Drobeta───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Izvoru Birzii, Intreprinderea judeteana  Topolnita judeţul Mehedinti de constructii montaj Mehedinti,  II-Harghita municipiul Drobeta                                               Turnu Severin───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Ungheni, Trustul judetean de constructii  Moresti judeţul Mures montaj Mures, municipiul                                               Tirgu Mures───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Singeorgiu de Padure, Trustul judetean de constructii  Singeorgiu judeţul Mures montaj Mures, municipiul  Mures Tirgu Mures───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatara Comuna Gornesti, Trustul judetean de constructii  Peris judeţul Mures montaj Mures,                                               municipiul Tirgu Mures───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Gheraesti, Trustul de constructii montaj  Gheraesti judeţul Neamt Iasi, municipiul Iasi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Dulcesti, Intreprinderea judeteana de  Corhana judeţul Neamt constructii-montaj Neamt,                                                municipiul Piatra Neamt───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Vinatori, Intreprinderea judeteana de  Vinatori judeţul Neamt constructii-montaj Neamt,                                               municipiul Piatra Neamt───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Slatina, Intreprinderea judeteana de  Glocociov judeţul Olt constructii montaj Olt,                                               orasul Slatina───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Intreprinderea judeteana  Slatioara I- Slatioara, de constructii montaj Olt,  Criva orasul Slatina, orasul Slatina                  judeţul Olt───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Trustul judetean de constructii  Slatioara II- Slatioara, montaj Dolj, municipiul Craiova  Criva orasul Slatina,                  judeţul Olt───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Stoenesti, Intreprinderea judeteana  Stoenesti I judeţul Olt de industrie locala Olt,                                               orasul Slantina───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Gostavatu, Intreprinderea judeteana  Gostavatu judeţul Olt de constructii-montaj Olt,                                               orasul Slatina───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Stoenesti, Directia judeteana de drumuri  Stoenesti II judeţul Olt şi poduri Olt, orasul Slatina───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Izbiceni, Intreprinderea judeteana  Izbiceni judeţul Olt de industrie locala Olt,                                               orasul Slatina.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Breaza, Intreprinderea "23 August"  Nistoresti judeţul Prahova Cîmpina din cadrul Grupului                                               judetean de întreprinderi                                               de industrie locala Prahova,                                               municipiul Ploiesti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Tinosu, Fabrica de materiale de  Pisculesti judeţul Prahova constructii "Drum nou"                                               Bucov din cadrul Grupului                                               judetean de întreprinderi                                               de industrie locala Prahova,                                               municipiul Ploiesti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Aricestii Rahtivani, Intreprinderea judeteana de  Aricesti judeţul Prahova constructii-montaj Prahova,                                               municipiul Ploiesti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Comarnic, Intreprinderea judeteana de  Comarnic judeţul Prahova industrie locala Prahova,                                               municipiul Ploiesti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna suburbana Bucov, Intreprinderea judeteana de  Bucov municipiul Ploiesti, industrie locala Prahova,                  judeţul Prahova municipiul Ploiesti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Albeşti-Paleologu, Intreprinderea judeteana  Albeşti - judeţul Prahova de industrie locala Prahova,  Paleologu municipiul Ploiesti.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Jibou, Intreprinderea judeteana de  Petricica judeţul Salaj constructii montaj Salaj,  Varului orasul Zalau───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Somes-Odorheiu, Intreprinderea judeteana de  Somes-Odorhei judeţul Sălaj industrie locala Salaj,                                               orasul Zalau───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Benesat, Intreprinderea judeteana de  Benesat judeţul Sălaj industrie locala Salaj,  (inclusiv orasul Zalau  prefabricate  şi confectii  metalice)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Racovita, Intreprinderea judeteana de  Bradul-Olt judeţul Sibiu industrie locala Sibiu,                                               municipiul Sibiu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Seica Mare, Intreprinderea judeteana de  Seica Mare judeţul Sibiu industrie locala Sibiu,                                               municipiul Sibiu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Atel, Intreprinderea judeteana de  Atel judeţul Sibiu industrie locala Sibiu,                                               municipiul Sibiu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Racovita, Intreprinderea judeteana de  Sebes-Olt judeţul Sibiu industrie locala Sibiu,                                               municipiul Sibiu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Valea Moldovei, Intreprinderea judeteana de  Berchisesti judeţul Suceava industrie locala Suceava  I şi II municipiul Suceava───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Belint, Intreprinderea de industrie  Chizatau judeţul Timiş locala "Extraceram", Timisoara,                                               municipiul Timisoara.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Exploatarea Comuna Belint, Trustul judetean de constructii   Belint judeţul Timiş montaj Timiş,                                               municipiul Timisoara───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Gavojdia, Intreprinderea de industrie  Lugojel judeţul Timiş locala "Extraceram", Timisoara,                                               municipiul Timisoara.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Turcoaia, Intreprinderea judeteana de  Iglicioara judeţul Tulcea industrie locala Tulcea,                                               municipiul Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Macin, Intreprinderea judeteana de  Bididia judeţul Tulcea industrie locala Tulcea,                                               municipiul Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Sarichioi, Intreprinderea judeteana de  Zebil- judeţul Tulcea industrie locala Tulcea,  Sarichioi municipiul Tulcea─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Exploatarea Comuna Somova, Intreprinderea judeteana de   Somova judeţul Tulcea industrie locala Tulcea,                                               municipiul Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Macin, Intreprinderea judeteana de  Vitelaru judeţul Tulcea industrie locala Tulcea,                                               municipiul Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Greci, Intreprinderea judeteana de  Ghinaultu judeţul Tulcea industrie locala Tulcea,                                               municipiul Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Mihai Bravu, Intreprinderea judeteana de  Denis-Tepe judeţul Tulcea industrie locala Tulcea,                                               municipiul Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Greci, Intreprinderea judeteana de  Frasin judeţul Tulcea industrie locala Tulcea,                                               municipiul Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Greci, Intreprinderea judeteana de   Imbulzita judeţul Tulcea industrie locala Tulcea,                                               municipiul Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Municipiul Rimnicu Vilcea, Intreprinderea judeteana de  Riureni judeţul Vilcea constructii montaj Vilcea,                                               municipiul Rimnicu Vilcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Ionesti, Intreprinderea judeteana de  Ionesti judeţul Vilcea industrie locala Vilcea,                                               municipiul Rimnicu Vilcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia de Comuna Cazanesti, Intreprinderea judeteana de  lucru judeţul Vilcea industrie locala Vilcea,  turnatorie municipiul Rimnicu Vilcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia de Municipiul Rimnicu Intreprinderea judeteana de  lucru confectii Vilcea, judeţul Vilcea industrie locala Vilcea,  metalice municipiul Rimnicu Vilcea                                               Punctul de lucru aparate de                                               clorinare Municipiul Rimnicu                                               Vilcea, judeţul Vilcea                                               Intreprinderea judeteana de                                               industrie locala Vilcea,                                               municipiul Rimnicu Vilcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Punctul de Municipiul Rimnicu Intreprinderea judeteana de  lucru aparate Vilcea, judeţul Vilcea industrie locala Vilcea,  de clorinare municipiul Rimnicu Vilcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Formatia de Orasul Dragasani, Intreprinderea judeteana de  lucru prelu- judeţul Vilcea industrie locala Vilcea,  carea metalelor municipiul Rimnicu Vilcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Adjud, Intreprinderea judeteana de  Adjudu Vechi- judeţul Vrancea industrie locala Vrancea,  Podu Turcului municipiul Focsani───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Pufesti, Intreprinderea judeteana de  Pufesti judeţul Vrancea industrie locala Vrancea,                                               municipiul Focsani───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Suraia, Intreprinderea judeteana de  Suraia II judeţul Vrancea industrie locala Vrancea,                                                municipiul Focsani───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Comuna Suraia, Intreprinderea judeteana de  Suraia I judeţul Vrancea constructii-montaj Vrancea,                                               municipiul Focsani───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Exploatarea Orasul Mărăşeşti, Intreprinderea judeteana de  Padureni-Putna judeţul Vrancea industrie locala Vrancea,                                               municipiul Focsani───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ: Împreună cu unitatile menţionate mai sus se trec la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Constructii şi subunitati de întreţinere şi reparatii utilaje, din subordiena ministerelor şi consiliilor populare judetene, care deservesc exploatarile respective şi care se vor stabili prin protocoale.  +  Anexa 3 INTREPRINDERILEce se infiinteaza, obiectul de activitate şi sediul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Sediul Obiectul de activitatecrt. unităţii unităţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1Intreprinderea de exploatare Municipiul Tirgoviste, Producţia de agregateindustriala a agregatelor judeţul Dîmboviţa minerale pentru constructii,minerale pentru constructii precum şi producţia deTirgoviste*) utilaje şi piese de                                                     schimb specifice- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiTirgsor- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiNistoresti- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiViisoara- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiIonesti-Gaesti- Sectia de exploatareaindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiFusea- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiPatroaia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2.Intreprinderea de exploatare Municipiul Alba Iulia, Extragerea, prelucrareaindustriala a agregatelor judeţul Alba agregatelor mineraleminerale pentru constructii pentru constructii şiAlba Iulia executarea de utilaje,                                                    piese de schimb şi                                                    reparatii utilaje                                                    specifice- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiSintimbru Mures- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiSaulesti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3.Intreprinderea de exploatare Municipiul Brasov, Extragerea, prelucrareaindustriala a agregatelor judeţul Brasov agregatelor minerale pentruminerale pentru constructii constructii şi executareaBrasov de utilaje, piese de schimb                                                    şi reparatii utilaje                                                    specifice- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiGhimbav- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale Chilieni───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4.Intrerpinderea de exploatare Comuna Garoafa, Extragerea, prelucrareaindustriala a agregatelor judeţul Vrancea agregatelor minerale pentruminerale pentru constructii constructii şi executarea deDoaga utilaje, piese de schimb şi                                                    reparatii utilaje specifice- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiCondrea- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiSuraia- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiPufesti- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiPadureni- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiDoaga───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5.Intreprinderea de exploatare Orasul Dragasani, Extragerea, prelucrareaindustriala a agregatelor judeţul Vilcea agregatelor minerale pentruminerale pentru constructii constructii şi executarea deDragasani utilaje, piese de schimb şi                                                    reparatii utilaje specifice- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiBorlesti- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiTopoloveni- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiCalina- Atelierul de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiGolesti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6.Intrerpinderea de exploatare Comuna Ghioroc, Extragerea, prelucrareaindustriala a agregatelor judeţul Arad agregatelor minerale pentruminerale pentru constructii constructii şi executarea deGhioroc utilaje, piese de schimb şi                                                    reparatii utilaje specifice- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiGhioroc- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiFintinele- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiSacu- Atelierul de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiLugojel───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7.Intreprinderea de exploatare Comuna suburbana Extragerea, prelucrareaindustriala agregatelor Bragadiru, municipiul agregatelor minerale pentruminerale pentru constructii Bucureşti constructii şi executarea deBragadiru utilaje, piese de schimb şi                                                    reparatii utilaje specifice- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiGradinari- Sectia de confectionatpiese şi reparatii Colentina───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8.Intreprinderea de exploatare Comuna Odoreu - Extragerea, prelucrareaindustriala a agregatelor Satu Mare agregatelor minerale pentruminerale pentru constructii constructii şi executarea deOdoreu-Satu Mare utilaje, piese de schimb şi                                                    reparatii utilaje specifice- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiEpiscopia Bihor- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiBenesat- Atelierul de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiApa───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9.Intreprinderea de exploatare Municipiul Roman, Extragerea, prelucrareaindustriala a agregatelor judeţul Neamt agregatelor minerale pentruminerale pentru constructii constructii şi executarea deRoman utilaje, piese de schimb şi                                                    reparatii utilaje specifice- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiCotu Vamesului- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiFaraoani- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiDolhasca───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10.Intreprinderea de exploatare Municipiul Slatina, Extragerea, prelucrareaindustriala a agregatelor judeţul Olt agregatelor minerale pentruminerale pentru constructii constructii şi executarea deSlatina utilaje, piese de schimb şi- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiTopolnita- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiSlatina- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiStoenesti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11Intreprinderea de exploatare Municipiul Turda, Extragerea, prelucrareaindustriala a agregatelor judeţul Cluj agregatelor minerale pentruminerale pentru constructii constructii şi executarea deTurda utilaje, piese de schimb şi                                                    reparatii utilaje specifice- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiSingeorgiu- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiGligoresti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12Intreprinderea de exploatare Municipiul Tulcea, Extragerea, prelucrareaindustriala a agregatelor judeţul Tulcea agregatelor minerale pentruminerale pentru constructii constructii şi executarea deTulcea utilaje, piese de schimb şi                                                    reparatii utilaje specifice- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiSibioara, cu:- Atelierul de exploatareindustriala agregatelorminerale pentru constructiiSibioara- Atelierul de exploatareindustriala agregatelorminerale pentru constructiiSitorman- Atelierul de exploatareindustriala agregatelorminerale pentru constructiiCernavoda- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiTurcoaia- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiBuzau- Sectia de exploatareindustriala a agregatelorminerale pentru constructiiZebil───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 6 TEXTELE MODIFICATE DIN ANEXA LA DECRETULCONSILIULUI DE STAT NR. 230/1974 privindindeplinirea de către ministerele cu caractereconomic a functiei de organ central coordonator──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Nr. Denumirea ministerului Ramurile sau domeniile de    crt. activitate supuse coordonarii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    9. Ministerul Construcţiilor - Constructii industriale          Industriale    10. Ministerul Economiei - Industria materialelor de          Forestiere şi Materialelor constructii (inclusiv industria          de Constructii portelanului şi faiantei de                                         constructii, cu excepţia                                         subramurilor prevăzute                                         la pct. 1 şi 5)                                       - Industria de extragere şi                                         prelucrare a agregatelor minerale                                         pentru constructii                                       - Industria de exploatare şi                                         prelucrare a lemnului                                       - Industria celulozei şi hirtiei                                       - Silvicultura──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────____________________