HOTĂRÂRE nr. 539 din 7 aprilie 2004privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 5 mai 2004    Având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Domeniu de aplicare  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte aplicarea standardelor referitoare la emisia de zgomot, procedurile de evaluare a conformitatii, marcarea, documentaţia tehnica şi modul de colectare a datelor cu privire la emisia de zgomot în mediu provenit de la echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, având ca scop buna funcţionare a pieţei interne în condiţii de protecţie a sănătăţii şi confortului oamenilor.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică echipamentelor destinate funcţionarii în exteriorul clădirilor, prevăzute la art. 12 şi 13 şi definite în anexa nr. 1. Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai echipamentelor introduse pe piaţa sau puse în funcţiune ca o unitate completa destinată scopului prevăzut. Sunt excluse din domeniul de aplicare accesoriile neactionate mecanic sau electric care sunt introduse pe piaţa ori puse în funcţiune separat, cu excepţia spargatoarelor şi daltilor portabile pentru beton şi a ciocanelor hidraulice.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) echipamentelor destinate în principal transportului rutier, feroviar, aerian sau naval, de mărfuri ori persoane; b) echipamentelor special proiectate şi construite cu destinaţie militară şi pentru poliţie şi celor destinate serviciilor de urgenta.Definiţii  +  Articolul 4 (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor:1. toate maşinile industriale definite la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţa a maşinilor industriale, care sunt autopropulsate sau pot fi deplasate şi care, indiferent de elementul sau elementele de actionare, sunt destinate a fi utilizate conform tipului lor în aer liber şi care contribuie la expunerea la zgomote în mediu. Se considera utilizare în exteriorul clădirilor utilizarea echipamentelor într-un mediu în care transmisia sunetului nu este afectată sau nu este afectată în mod semnificativ, de exemplu în corturi, sub copertine de protecţie împotriva ploii sau în carcasele clădirilor;2. echipamente neactionate de un motor, destinate aplicatiilor industriale sau de mediu, care conform tipului lor sunt destinate a fi utilizate în exteriorul clădirilor şi care contribuie la expunerea la zgomot în mediul înconjurător. Toate aceste tipuri de echipamente vor fi denumite în continuare echipamente; b) procedurile de evaluare a conformitatii: procedurile aplicabile, modulele A, Aa, G şi H, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate CE, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) marcare: aplicarea pe echipamente în mod vizibil, lizibil şi de nesters a marcajului european de conformitate CE însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore. Elementele de identificare ale marcajului CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare; d) nivelul de putere acustica L(WA) : puterea acustica amplificata cu coeficientul de ponderare A, masurata în dB în raport cu 1pW, conform prevederilor standardelor SR EN ISO 3744: 1997 şi SR EN ISO 3746: 1998; e) nivelul de putere acustica măsurat: un nivel de putere acustica determinat prin masurari conform prevederilor anexei nr. 3. Valorile măsurate pot fi determinate fie pe o singura masina industriala reprezentativa pentru tipul de echipament, fie ca medie a masurarilor efectuate pe un număr de maşini industriale; f) nivelul de putere acustica garantat: un nivel de putere acustica, determinat în conformitate cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 3, care include incertitudinile datorate variatiilor în procesul de fabricaţie şi în procedurile de măsurare, despre care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia confirma că nu a fost depăşit, având în vedere instrumentele tehnice folosite care sunt menţionate în documentaţia tehnica. (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare.Introducerea pe piaţa  +  Articolul 5 (1) Echipamentele prevăzute la art. 2 nu vor fi introduse pe piaţa sau puse în funcţiune până când producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia nu se asigura ca: a) echipamentele îndeplinesc prevederile prezentei hotărâri referitoare la emisiile de zgomot în mediu; b) procedurile de evaluare a conformitatii, prevăzute la art. 14, au fost realizate; c) echipamentul poarta marcajul CE şi indicarea nivelului de putere acustica garantat şi este însoţit de o declaraţie de conformitate EC. (2) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt stabiliţi în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţiile care rezultă din prezenta hotărâre revin oricărei persoane care introduce pe piaţa sau pune în funcţiune echipamentele în România.Supravegherea pieţei  +  Articolul 6 (1) Echipamentele prevăzute la art. 2 pot fi introduse pe piaţa sau puse în funcţiune numai dacă se conformează prevederilor prezentei hotărâri, poarta marcajul CE şi indicarea nivelului de putere acustica garantat şi sunt însoţite de o declaraţie de conformitate EC. (2) Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia Muncii. (3) Organismul de control şi autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene se vor sprijini în condiţii de reciprocitate în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin pentru supravegherea pieţei.Libera circulaţie  +  Articolul 7 (1) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţa ori punerea în funcţiune în România a echipamentelor prevăzute la art. 2, care satisfac prevederile prezentei hotărâri, poarta marcajul CE şi indicarea nivelului de putere acustica garantat şi sunt însoţite de o declaraţie de conformitate EC. (2) Cu ocazia targurilor, expoziţiilor, demonstratiilor şi a altor evenimente similare, organismul de control nu poate să împiedice prezentarea echipamentelor prevăzute la art. 2 care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri în condiţiile în care un anunţ vizibil indica cu claritate ca aceste echipamente nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri şi nu se introduc pe piaţa sau nu se pun în funcţiune până când nu se aduc în stare de conformitate de către producător ori de către reprezentantul autorizat al acestuia, după caz. Pe timpul demonstratiilor se vor lua măsurile adecvate de securitate pentru a asigura protecţia persoanelor.Prezumţia de conformitate  +  Articolul 8Se considera ca echipamentele prevăzute la art. 2 care poarta marcajul CE şi indicarea nivelului de putere acustica garantat şi care sunt însoţite de declaraţia de conformitate EC sunt conforme cu toate prevederile prezentei hotărâri.Declaraţia de conformitate EC  +  Articolul 9 (1) În vederea certificării faptului ca un exemplar din echipamentele prevăzute la art. 2 este conform prevederilor prezentei hotărâri, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia întocmeşte în scris o declaraţie de conformitate EC pentru fiecare tip de echipament fabricat. Conţinutul minim al declaraţiei de conformitate EC este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Declaraţia de conformitate EC se întocmeşte sau se traduce în limba română, dacă echipamentul este introdus pe piaţa sau pus în funcţiune în România. (3) Producătorul de echipamente prevăzute la art. 2 sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a păstra un exemplar al declaraţiei de conformitate EC timp de 10 ani de la data ultimei fabricatii a echipamentului, împreună cu documentaţia tehnica prevăzută în anexa nr. 5 pct. 3, în anexa nr. 6 pct. 3, în anexa nr. 7 pct. 2 şi în anexa nr. 8 pct. 3.1 şi 3.3.Neconformitatea echipamentului  +  Articolul 10 (1) În cazul în care organismul de control constata ca echipamentele prevăzute la art. 2 care sunt introduse pe piaţa sau puse în funcţiune nu respecta cerinţele prezentei hotărâri, ia toate măsurile corespunzătoare astfel încât producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia sa aducă echipamentele în stare de conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. (2) Organismul de control ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restrânge sau pentru a interzice introducerea pe piaţa ori punerea în funcţiune a echipamentelor în cauza sau pentru a se asigura ca acestea sunt retrase de pe piaţa în cazul în care: a) sunt depăşite valorile limita prevăzute la art. 12; sau b) continua neconformitatea cu alte prevederi ale prezentei hotărâri, deşi au fost luate măsuri potrivit alin. (1). (3) Organismul de control informează imediat, în scris, Ministerul Economiei şi Comerţului cu privire la deciziile luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei sale. (4) Ministerul Economiei şi Comerţului va informa imediat Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene asupra oricărei decizii adoptate conform prevederilor alin. (1) şi (2).Marcarea  +  Articolul 11 (1) Echipamentele prevăzute la art. 2, introduse pe piaţa sau puse în funcţiune, care îndeplinesc prevederile prezentei hotărâri, trebuie să poarte marcajul CE. (2) Marcajul CE trebuie să fie însoţit de indicarea nivelului de putere acustica garantat. Modelul acestei indicaţii este prevăzut în anexa nr. 4. (3) Marcajul CE şi indicaţia nivelului de putere acustica garantat trebuie aplicate în mod vizibil, lizibil şi de nesters pe fiecare exemplar de echipament. (4) Este interzisă aplicarea pe echipamente de marcaje sau inscripţii care pot sa induca în eroare cu privire la sensul ori forma marcajului CE sau la indicaţia nivelului de putere acustica garantat. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe echipamente, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE şi indicaţia nivelului de putere acustica garantat sa nu fie afectate prin aceasta. (5) În cazul în care echipamentele prevăzute la art. 2 se supun şi prevederilor altor reglementări tehnice armonizate care se referă la alte aspecte şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, marcajul va indica faptul ca un astfel de echipament îndeplineşte şi prevederile acelor reglementări tehnice armonizate. Dacă una sau mai multe dintre aceste reglementări tehnice armonizate permit producătorului ca în timpul unei perioade de tranzitie sa aleagă ce reglementări tehnice armonizate să aplice, marcajul CE va indica faptul ca echipamentele îndeplinesc numai prevederile reglementărilor tehnice armonizate aplicate de producător. În acest caz numărul şi denumirea acestor reglementări tehnice armonizate, asa cum sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, trebuie prezentate în documentele, notele sau instrucţiunile care însoţesc astfel de echipamente.Echipamente supuse limitarilor de zgomot  +  Articolul 12Nivelul de putere acustica garantat al echipamentelor enumerate în continuare nu trebuie să depăşească nivelul admisibil de putere acustica indicat în tabelul cu valori limita:1. ascensoare de şantier pentru materiale, în construcţii:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 3; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 3;2. maşini de compactat, doar cu cilindri vibratori şi nevibratori, plăci vibratoare şi maiuri vibratoare:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 8; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 8;3. compresoare (< 350 kW);- definiţie: anexa nr. 1 pct. 9; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 9;4. spargatoare de beton şi picamere portabile:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 10; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 10;5. vinci pentru construcţii acţionate cu motor cu combustie interna:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 12; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 12;6. buldozere (< 500 kW):- definiţie: anexa nr. 1 pct. 16; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 16;7. dumpere (< 500 kW):- definiţie: anexa nr. 1 pct. 18; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 18;8. excavatoare, hidraulice sau cu cabluri (< 500 kW):- definiţie: anexa nr. 1 pct. 20; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 20;9. încărcătoare - excavator (< 500 kW):- definiţie: anexa nr. 1 pct. 21; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 21;10. gredere (< 500 kW):- definiţie: anexa nr. 1 pct. 23; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 23;11. grupuri de actionare hidraulica:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 29; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 29;12. compactoare pentru gropi de gunoi, de tip încărcător cu cupa (< 500 kW):- definiţie: anexa nr. 1 pct. 31; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 31:13. cositori de gazon, cu excepţia echipamentului agricol şi forestier şi a utilajelor multifunctionale, a căror principala componenta motorizata are o putere instalata mai mare de 20 kW:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 32; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 32;14. maşini de tăiat gazon/maşini de tăiat margini de gazon:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 33; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 33;15. automacarale acţionate de motor cu combustie interna, cu contragreutate, cu excepţia altor automacarale cu contragreutate definite în anexa nr. 1 pct. 36 alin. 2, având o capacitate nominală nu mai mare de 10 t:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 36; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 36;16. încărcătoare (< 500 kW):- definiţie: anexa nr. 1 pct. 37; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 37;17. macarale mobile:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 38; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 38;18. motosape (< 3 kW):- definiţie: anexa nr. 1 pct. 40; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 40;19. finisoare de pavaj, cu excepţia celor echipate cu o grinda de netezire cu capacitate mare de compactare:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 41; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 41;20. grupuri electrogene (< 400 kW):- definiţie: anexa nr. 1 pct. 45; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 45;21. macarale turn:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 53; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 53;22. generatoare de sudura:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 57; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 57. ┌─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┐ │ Tipul echipamentului │Puterea neta ins- │Nivelul de putere acustica │ │ │talata P(în kW), │admis dB/1pW │ │ │puterea electrica ├───────────────┬───────────────┤ │ │Pel*1) în kW │ Etapa I │ Etapa II │ │ │ m masa în kg │De la 3.01.2005│De la 3.01.2007│ │ │Lăţimea de tăiere │ │ │ │ │L în cm │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Maşini de compactat, doar│ P ≤ 8 │ 108 │ 105 │ │cu cilindri vibratori, ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │plăci vibratoare şi ma- │ 8 < P ≤ 70 │ 109 │ 106 │ │iuri vibratoare ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ P > 70 │ 89 + 11 lg P │ 86 + 11 lg P │ ├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Buldozere, Încărcătoare, │ P ≤ 55 │ 106 │ 103 │ │Încărcătoare - excavator ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │pe senile │ P > 55 │ 87 + 11 lg P │ 84 + 11 lg P │ ├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Buldozere, Încărcătoare, │ │ │ │ │Încărcătoare - excavator │ P ≤ 55 │ 104 │ 101 │ │pe pneuri, Dumpere, Gre- │ │ │ │ │dere, Compactoare pentru │ │ │ │ │gropi de gunoi, de tip ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │încărcător, Automacarale,│ │ │ │ │acţionate de motor cu │ │ │ │ │combustie interna, cu │ │ │ │ │contragreutate, Macarale │ │ │ │ │mobile, Maşini de compac-│ P > 55 │ 85 + 11 lg P │ 82 + 11 lg P │ │tat doar cu cilindri ne- │ │ │ │ │vibratori, Finisoare de │ │ │ │ │pavaj, Grupuri de actio- │ │ │ │ │nare hidraulica │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Excavatoare, Ascensoare │ P ≤ 15 │ 96 │ 93 │ │de şantier pentru mate- ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │riale, în construcţii, │ P > 15 │ 83 + 11 lg P │ 80 + 11 lg P │ │Vinci pentru construcţii,│ │ │ │ │Moto-sape │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Spargatoare de beton şi │ m ≤ 15 │ 107 │ 105 │ │picamere portabile ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ 15 < m < 30 │ 94 + 11 lg m │ 92 + 11 lg m │ │ ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ m ≥ 30 │ 96 + 11 lg m │ 94 + 11 lg m │ ├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Macarale turn │ │ 98 + lg P │ 96 + lg P │ ├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Grupuri electrogene, │ Pel ≤ 2 │ 97 + lg Pel │ 95 + lg Pel │ │Generatoare de sudura ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ 2 < Pel ≤ 10 │ 98 + lg Pel │ 96 + Pel │ │ ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ Pel ≥ 10 │ 97 + lg Pel │ 95 + lg Pel │ ├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Compresoare │ P ≤ 15 │ 99 │ 97 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ P > 15 │ 97 + 2 lg P │ 95 + 2 lg P │ ├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Cositori de gazon, Maşini│ L ≤ 50 │ 96 │ 94*2) │ │de tăiat gazon/maşini de ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │tăiat margini de gazon │ 50 < L ≤ 70 │ 100 │ 98 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ 70 < L ≤ 120 │ 100 │ 98*2) │ │ ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ L ≤ 50 │ 105 │ 103*2) │ └─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────────┘*1) Pel pentru generatoarele de sudura: curentul convenţional de sudura multiplicat cu tensiunea conventionala de încărcare, la valoarea cea mai scăzută a duratei active indicată de producător.*2) Acestea sunt doar cifre indicative. Cifrele definitive vor depinde de modificările ulterioare ale prezentei hotărâri. În absenta unor astfel de modificări ulterioare, cifrele din etapa I vor continua să se aplice în etapa a II a.Nivelul de putere acustica admis se va rotunji la cel mai apropiat număr întreg (mai mic de 0,5 la numărul inferior, mai mare sau egal cu 0,5 la numărul superior).Echipamente supuse numai marcarii nivelului de zgomot  +  Articolul 13Nivelul de putere acustica garantat care se marcheaza pe echipamentele enumerate în continuare indica numai nivelul de zgomot produs de acestea:1. platforme aeriene de acces, acţionate cu motor cu combustie interna:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 1; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 1;2. maşini pentru curatat tufisuri:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 2; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 2;3. ascensoare de şantier pentru materiale, în construcţii, acţionate cu motor electric:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 3; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 3;4. ferastraie cu banda pentru santiere de construcţii:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 4; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 4;5. bancuri cu ferastrau circular, pentru santiere de construcţii:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 5; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 5;6. ferastraie portabile cu lant:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 6; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 6;7. vehicule combinate pentru spalare cu înaltă presiune şi golire prin aspirare:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 7; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 7;8. maşini de compactare, doar maiuri cu explozie:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 8; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 8;9. malaxoare pentru beton sau mortar:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 11; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 11;10. vinciuri pentru construcţii, cu motor electric:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 12; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 12;11. maşini pentru transportarea şi aplicarea sub presiune a betonului şi mortarului:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 13; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 13;12. transportoare cu banda:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 14; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 14;13. echipamente frigorifice montate pe vehicule:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 15; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 15;14. utilaje de foraj:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 17; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 17;15. echipamente pentru încărcarea şi descărcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioane:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 19; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 19;16. containere pentru sticlă reciclabila:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 22; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 22;17. maşini pentru tăiat iarba/maşini pentru tăiat margini de peluza:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 24; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 24;18. maşini pentru tăiat gard viu:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 25; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 25;19. vehicule pentru spalare cu înaltă presiune:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 26; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 26;20. maşini cu jet de apa cu înaltă presiune:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 27; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 27;21. ciocane hidraulice:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 28; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 28;22. maşini de tăiat rosturi:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 30; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 30;23. maşini pentru îndepărtat frunze prin suflare:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 34; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 34;24. maşini pentru colectat frunze:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 35; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 35;25. automacarale acţionate de motor cu combustie interna, cu contragreutate, doar alte "automacarale cu contragreutate" definite în anexa nr. 1 pct. 36 alin. 2, având o capacitate nominală nu mai mare de 10 t:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 36; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 36;26. containere mobile pentru deşeuri:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 39; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 39;27. finisoare de pavaj echipate cu o grinda de netezire cu capacitate mare de compactare:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 41; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 41;28. echipamente pentru piloti de fundaţii:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 42; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 42;29. lansatoare de conducte:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 43; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 43;30. maşini pe senile pentru piste:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 44; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 44;31. grupuri electrogene (≥ 400 kW):- definiţie: anexa nr. 1 pct. 45; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 45;32. maşini de maturat:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 46; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 46;33. autogunoiere:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 47; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 47;34. freze rutiere:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 48; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 48;35. scarificatoare:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 49; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 49;36. maşini pentru tocat/maruntit resturi vegetale:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 50; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 50;37. maşini de deszapezit cu organe rotative, autopropulsate, cu excepţia anexelor:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 51; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 51;38. vehicule pentru vidanjare:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 52; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 52;39. sapatoare de santuri:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 54; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 54;40. autobetoniere:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 55; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 55;41. grupuri de pompare a apei care nu se utilizează subacvatic:- definiţie: anexa nr. 1 pct. 56; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 56.Evaluarea conformitatii  +  Articolul 14 (1) Înainte de introducerea pe piaţa sau punerea în funcţiune a oricărui echipament prevăzut la art. 12, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia sa supună fiecare tip de echipament uneia dintre următoarele proceduri de evaluare a conformitatii: a) controlul intern al producţiei, completat cu evaluarea documentaţiei tehnice şi verificarea periodică prevăzută în anexa nr. 6; sau b) verificarea unităţii de produs, prevăzută în anexa nr. 7; sau c) asigurarea totală a calităţii, prevăzută în anexa nr. 8. (2) Înainte de introducerea pe piaţa sau punerea în funcţiune a oricărui echipament prevăzut la art. 13, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a supune fiecare tip de echipament procedurii de control intern al producţiei, prevăzută în anexa nr. 5. (3) Ministerul Economiei şi Comerţului în colaborare cu Inspecţia Muncii asigura condiţiile prin care Comisia Europeană şi orice stat membru al Uniunii Europene pot obţine, pe baza unei cereri întemeiate, toate informaţiile utilizate în timpul procedurii de evaluare a conformitatii pentru un tip de echipament şi, în special, documentaţia tehnica prevăzută în anexa nr. 5 pct. 3, anexa nr. 6 pct. 3, anexa nr. 7 pct. 2 şi în anexa nr. 8 pct. 3.1 şi 3.3.Organisme pentru evaluarea conformitatii  +  Articolul 15 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului recunoaşte în România organisme pentru a efectua sau pentru a superviza procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la art. 14 alin. (1), pe baza unor norme metodologice elaborate avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 9, aprobate prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ministerul Economiei şi Comerţului recunoaşte numai acele organisme care îndeplinesc cerinţele prevăzute de normele metodologice prevăzute la alin. (1), fără a fi obligat sa desemneze toate organismele care îndeplinesc aceste cerinţe. (3) Ministerul Economiei şi Comerţului va notifica la Comisia Europeană şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele recunoscute pe care le-a desemnat, precum şi sarcinile specifice şi procedurile de examinare pe care acele organisme le desfăşoară şi numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană. (4) Lista organismelor notificate şi numărul alocat acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică şi se actualizează în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Comisia Europeană. (5) În condiţiile în care se constată că un organism notificat nu mai îndeplineşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 9, Ministerul Economiei şi Comerţului retrage recunoaşterea unui astfel de organism. (6) Ministerul Economiei şi Comerţului informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate conform alin. (5), în scopul retragerii notificării la nivel european.Colectarea datelor cu privire la zgomot  +  Articolul 16 (1) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a transmite la Inspecţia Muncii o copie a declaraţiei de conformitate EC pentru fiecare tip de echipament prevăzut la art. 2, introdus pe piaţa sau pus în funcţiune în România. (2) Inspecţia Muncii transmite la Ministerul Economiei şi Comerţului o copie a declaraţiilor de conformitate EC prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora. (3) Ministerul Economiei şi Comerţului transmite la Comisia Europeană o copie a declaraţiei de conformitate EC pentru fiecare tip de echipament prevăzut la art. 2, în scopul colectării datelor pentru toate echipamentele din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri. Datele colectate de Comisia Europeană se pun la dispoziţia statelor membre ale Uniunii Europene şi a altor state interesate pe baza unei cereri adresate în acest scop.Reguli de utilizare  +  Articolul 17Autorităţile competente pot emite reglementări prin care introduc: a) măsuri de utilizare a echipamentelor prevăzute la art. 2 în anumite zone pe care le considera sensibile, inclusiv posibilitatea de limitare a orelor de lucru pentru astfel de echipamente; b) cerinţe specifice de asigurare a protecţiei pentru lucrătorii care utilizează astfel de echipamente, cu condiţia ca aceasta sa nu conducă la modificarea echipamentelor într-un mod care nu este specificat de prezenta hotărâre.Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 18 (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, în condiţiile legii. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) referitoare la cerinţele privind emisiile de zgomot şi procedurile de evaluare a conformitatii, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa, interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) referitoare la marcajul de conformitate şi indicarea nivelului de putere acustica garantat şi la declaraţia de conformitate EC, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) referitoare la păstrarea declaraţiei de conformitate EC şi a documentaţiei tehnice prevăzute în modulele de evaluare a conformitatii aplicabile din prezenta hotărâre, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organismul de control de comun acord cu producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Inspecţiei Muncii. (5) Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de către Inspecţia Muncii, din care rezultă sancţiuni şi restrictii de introducere pe piaţa sau punere în funcţiune a echipamentelor care funcţionează în exteriorul clădirilor ori retragerea de pe piaţa a acestora, trebuie să menţioneze: a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri; b) căile de atac împotriva deciziei, în condiţiile legii; şi c) termenele pentru exercitarea căilor de atac şi se aduce la cunoştinţa celui sancţionat într-un interval de 72 de ore.Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19Prevederile art. 6 alin. (3), art. 10 alin. (4), art. 15 alin. (3), (4) şi (6) şi ale art. 16 alin. (2) intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 20 (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Economiei şi Comerţului recunoaşte şi aproba organisme la nivel naţional. (2) Recunoaşterea şi aprobarea prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza normelor metodologice prevăzute la art. 15 alin. (1), care se elaborează în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (1), sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate şi numerele lor de identificare se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, ori de câte ori este necesar, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 21 (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care evaluarea conformitatii echipamentelor destinate pieţei naţionale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre de către organisme recunoscute şi aprobate la nivel naţional, în condiţiile prezentei hotărâri, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul naţional de conformitate CS şi indicaţia nivelului de putere acustica garantat, prevăzut la art. 11 alin. (2). Elementele de identificare ale marcajului naţional de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) De la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune numai a echipamentelor care poarta marcajul CE şi indicaţia nivelului de putere acustica garantat. (3) Se interzice aplicarea pe echipamente a marcajului CS concomitent cu marcajul CE, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 22 (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană prevederile referitoare la marcajul CE sunt aplicabile şi pentru marcajul CS. (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 18 se aplică şi în cazul produselor reglementate de prezenta hotărâre, care sunt introduse pe piaţa cu marcaj CS.  +  Articolul 23 (1) Până la data de 31 decembrie 2005 se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor reglementate de prezenta hotărâre, care sunt în curs de fabricaţie la data intrării în vigoare a acesteia. (2) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la etapa a II-a de reducere a nivelului de putere acustica admis intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 25Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţionala Directiva 2000/14/EC a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelul emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.  +  Articolul 26Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 27Începând cu data de 1 ianuarie 2005 orice dispoziţii naţionale contrare referitoare la nivelul de zgomot emis de echipamentele reglementate de prezenta hotărâre îşi încetează aplicabilitatea.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranta Maria IanculescuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 539.-----  +  Anexa 1DEFINIŢII ALE ECHIPAMENTELOR1. Platforma aeriană de acces, actionata cu motor cu combustie internaEchipament care consta minim dintr-o platforma de lucru, o structura extensibila şi un sasiu. Platforma de lucru este o platforma îngrădită sau o nacela ce poate fi deplasata sub sarcina în poziţia de lucru necesară. Structura extensibila este legată de sasiu şi susţine platforma de lucru, permitand miscarea acesteia în poziţia cerută.2. Masina pentru curatat tufisuriAparat portabil acţionat de un motor cu ardere interna prevăzut cu o lama rotativa executată din metal sau din material plastic, destinată tăierii buruienilor, curatarii tufisurilor, arboretului şi a plantelor similare. Dispozitivul de tăiere acţionează într-un plan aproximativ paralel cu solul.3. Ascensor de şantier pentru materiale, în construcţiiUn elevator acţionat cu motor cu combustie interna instalat temporar în santiere de construcţii, destinat utilizării de către personal autorizat să între în santiere de construcţii industriale şi civile, care deserveşte:(i) anumite paliere de oprire, prevăzut cu o platforma:- destinată exclusiv transportului de materiale,- care permite accesul persoanelor în timpul încărcării şi descărcării,- care permite accesul şi deplasarea persoanelor autorizate în timpul montarii, demontarii şi întreţinerii,- care este ghidata,- care se deplaseaza pe verticala sau pe un ghidaj cu o inclinatie de max 15° faţă de verticala,- sprijinita sau susţinută de: cablu, franghie, lant, mecanism cu surub şi piulita, pinion - cremaliera, cric hidraulic (direct sau indirect) sau un mecanism extensibil,- ai cărui stâlpi pot sa necesite sau nu, sustinere printr-o structura distinctă,sau(îi) un etaj superior sau o suprafaţa de lucru care se extinde până la capatul superior al ghidajului, de exemplu un acoperis, prevăzut cu un dispozitiv pentru transportul încărcăturii:- destinat exclusiv pentru transportul materialelor,- proiectat astfel încât sa nu fie necesară intrarea pe platforma pentru încărcare sau descărcare sau pentru întreţinere, montare şi demontare,- la care accesul persoanelor este interzis permanent,- care este ghidat,- proiectat să se deplaseze la un unghi de cel puţin 30 faţă de verticala, dar care poate fi utilizat pentru orice unghi,- susţinut de un cablu de oţel şi sistem de actionare cu troliu,- comandat prin sisteme de comanda de tipul celor cu presiune constanta,- care nu utilizează nici un fel de contragreutati,- având o incarcatura nominală maxima de 300 Kg,- având o viteză maxima de l m / s,- şi la care ghidajele trebuie să fie susţinute de structuri distincte.4. Fierastrau cu banda pentru santiere de construcţiiMasina alimentata manual, care cantareste mai puţin de 200 Kg, echipata cu o singura panza de fierastrau de forma unei benzi continue care este montata şi funcţionează între doua sau mai multe role de ghidare.5. Banc cu fierastrau circular, pentru santiere de construcţiiMasina alimentata manual, care cantareste mai puţin de 200 Kg, echipata cu o lama circulara de fierastrau, alta decât cea pentru crestare/canelare, având diametrul de 350 mm, fără a depăşi 500 mm, care este fixată în timpul operaţiei normale de tăiere şi o masa orizontala care este fixată în întregime sau parţial în timpul tăierii. Lama de fierastrau este montata pe un ax orizontal care nu se poate inclina, poziţie ce trebuie menţinută în timpul prelucrării. Masina poate avea oricare din următoarele caracteristici:- posibilitatea ridicării şi coborarii lamei de ferastrau prin masa;- cadrul masinii situat sub masa poate fi deschis sau cu închidere de protecţie;- suplimentar, fierastraul poate fi prevăzut cu o masa mobila actionata manual, care nu este adiacenta lamei de fierastrau.6. Fierastrau portabil cu lantUnealta cu motor destinată tăierii lemnului cu un lant de tăiere, care consta dintr-un ansmblu format din manere, motor şi dispozitiv de tăiere, proiectat să fie manevrat cu ambele mâini.7. Vehicul combinat pentru spalare cu înaltă presiune şi golire prin aspirareVehicul care poate lucra atât ca vehicul pentru spalare cu înaltă presiune, cat şi ca vehicul pentru golire prin aspirare. Vezi definiţiile vehicul pentru spalare cu înaltă presiune şi vehicul pentru golire prin aspirare.8. Masina de compactatMasina care compacteaza materiale, de exemplu umplutura de piatra sparta, pământ sau asfalt, prin acţiune de rulare, batere sau vibrare a organului de lucru. Masina poate fi autopropulsata, tractata, asistată de operator pedestru, sau poate fi un echipament atasat la o masina purtătoare. Maşinile de compactat se clasifica astfel:- rulouri compactoare cu operator : masina de compactat autopropulsata, având unul sau mai multe rulouri metalice sau pneuri; postul de lucru al operatorului este parte integrantă a masinii,- rulouri compactoare asistate de operator pedestru: masina de compactat autopropulsata, având unul sau mai multe rulouri metalice sau pneuri la care comenzile pentru deplasare, virare, franare şi vibrare sunt amplasate astfel încât să fie acţionate de un operator care însoţeşte masina sau prin comanda de la distanta,- rulouri compactoare tractate: masina de compactat cu unul sau mai multe rulouri metalice sau pneuri, care nu au un sistem propriu de propulsie şi la care postul de lucru al operatorului este amplasat pe masina de tractare,- plăci vibratoare şi maiuri vibratoare: maşini de compactat la care organul activ este, de regula, o placa plana care vibreaza. Acestea sunt conduse de un operator însoţitor sau lucrează ca echipament atasat unei maşini putratoare.- maiuri diesel: maşini de compactat la care organul activ este, de regula, o talpa plana, antrenata în mişcare predominant pe direcţie vericala prin presiunea exploziei. Masina este condusă de un operator însoţitor.9. CompresorOrice masina destinată utilizării împreună cu echipamente atasabile care comprima aerul, gazele sau vaporii până la o presiune mai mare decât presiunea de admisie. Compresorul cuprinde dispozitivul de comprimare propriu zis, masina motoare primara şi orice componenta sau dispozitiv aferent necesar pentru funcţionarea sigura a compresorului.Sunt excluse următoarele categorii de dispozitive:- ventilatoare, cum ar fi dispozitive care asigura circulaţia aerului la o presiune mai mare decât presiunea atmosferica cu nu mai mult de 110.000 pascali,- pompe de vid, cum ar fi dispozitive sau aparate pentru extragerea aerului dintr-un spaţiu închis la o presiune care nu depăşeşte presiunea atmosferica,- motoare cu turbina cu gaze.10. Spargatoare de beton şi picamere, portabileSpargatoare de beton şi picamere (indiferent de modul de actionare), destinate pentru lucrări în construcţii civile şi pe santiere de construcţii.11. Malaxor pentru beton sau mortarO masina care prepara betonul sau mortarul, indiferent de procedeul de încărcare, amestecare sau golire. Aceasta poate funcţiona intermitent sau continuu. Malaxoarele pentru beton montate pe autovehicule se numesc autobetoniere (a se vedea definitia nr. 55)12. Vinci pentru construcţiiO masina de ridicat actionata cu motor cu combustie interna care este instalata temporar, echipata cu mijloace de ridicare şi coborare a unei sarcini suspendate.13.Masina pentru transportarea şi aplicarea sub presiune a betonului şi mortaruluiComponenta a unei instalaţii de pompare şi aplicare prin pompare a betonului şi mortarului, cu sau fără amestecator; materialul este transportat la locul de punere în opera prin conducte, dispozitive de distribuţie sau brate de distribuţie.Pentru beton transportul materialului se realizează mecanic, cu pompe cu piston sau cu rotor.Pentru mortar transportul materialului se realizează mecanic, cu pompe cu piston, pompe cu melc, pompe cu furtun şi rotor sau pneumatic, prin compresoare cu sau fără camera de aer.Aceste maşini pot fi montate pe camioane, trailere sau vehicule speciale.14. Transportor cu bandaO masina instalata temporar, destinată transportului de materiale prin intermediul unei benzi acţionate de un motor.15. Echipament frigorific montat pe vehicule.O unitate pentru producerea frigului într-o incinta pentru mărfuri, amplasata pe vehicule de categoria N2, N3, O3 şi O4 definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211 din 11 februarie 2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 18 aprilie 2003.Unitatea de refrigerare poate fi alimentata cu energie dintr-o sursa proprie, dintr-o sursa distinctă montata pe vehicul, de la unul dintre motoarele vehiculului sau de la o sursa de energie independenta sau de intervenţie.16. BuldozerO masina autopropulsata pe roti sau pe senile, utilizata pentru a exercita o forta de impingere sau de tragere, prin intermediul unui echipament montat pe ea.17. Utilaje de forajO masina care este utilizata pentru forarea gaurilor în incinta santierelor prin:- foraj percutant;- foraj rotativ;- foraj rotopercutant.Maşinile de forat sunt stationare în timpul operaţiei de foraj. Acestea se pot deplasa de la un loc de lucru la altul cu propriul motor. Utilajele de foraj autopropulsate le includ pe cele montate pe camioane, pe sasiuri pe roti, pe tractoare, pe maşini pe senile, şi pe platforme de glisare (trase de vinci). Atunci când utilajele de foraj sunt amplasate pe camioane, tractoare şi trailere, sau pe o platforma pe roti, deplasarea se poate efectua cu viteze mai mari şi pe drumurile publice.18. DumperO masina autopropulsata pe roti sau pe senile având o bena deschisă, care transporta, descarca sau impastie materiale. Dumperele pot fi dotate cu un dispozitiv de autoincarcare.19. Echipament pentru încărcarea şi descărcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioaneEchipament acţionat cu un motor, atasat unui siloz sau unei auto-cisterne pentru umplerea sau golirea lichidelor sau materialelor solide în vrac cu ajutorul pompelor sau a echipamentelor similare20. Excavator, hidraulic sau cu cabluriMasina autopropulsata pe senile sau pe roti, având o platforma superioară capabilă să se roteasca minimum 360°, care excaveaza, deplaseaza şi basculeaza materialul prin acţiunea unei cupe de excavator ataşată la un braţ cu tija, sau la un braţ telescopic, fără ca sasiul sau cadrul inferior să se miste în vreun moment al ciclului masinii.21. încărcător - excavatorO masina autopropulsata pe roti sau pe senile a carei structura portanta prinicipala este proiectata pentru a purta un mecanism de încărcare cu cupa frontala şi unul de excavare cu cupa inversa montat în spate. Atunci când se utilizează pentru excavare cu cupa inversa din spate, în mod normal, masina sapa sub nivelul terenului prin miscari ale cupei către masina. Cupa de excavare ridica, deplaseaza şi descarca materialul în timp ce masina este stationara. Când este utilizata ca incarcartor, masina incarca sau sapa prin miscarea către înainte a masinii şi ridica, transporta şi descarca materialul.22. Container pentru sticlă reciclabilaUn container confectionat din orice material, utilizat pentru colectarea sticlelor. Este echipat cu cel puţin o deschidere pentru umplerea cu sticle şi alta pentru golirea containerului.23.GrederO masina autopropulsata pe roti, având o lama cu poziţie reglabila, amplasata între axa faţa şi axa spate, care taie, deplaseaza şi imprastie materialul, de obicei în scopul nivelarii terenului.24. Masina pentru tăiat iarba / masina de tăiat margini de peluzaUn aparat portabil acţionat de un motor cu combustie interna prevăzut cu banda (benzi) flexibila(e), cu fir(e), sau cu alte organe de tăiere similare, nemetalice, flexibile, cum ar fi organele de tăiere rotative destinate tăierii buruienilor, ierbii sau altor plante similare cu rezistenţa scăzută. Dispozitivul de tăiere acţionează într-un plan aproximativ paralel cu solul în cazul aparatului de tăiat iarba, sau perpendicular pe sol în cazul aparatului de tăiat marginile peluzei.25. Masina pentru tăiat gard viuEchipament portabil acţionat de o sursa de putere care este destinat utilizării de către un singur operator pentru taierea gardurilor vii şi a tufisurilor cu ajutorul uneia sau mai multor lame de tăiere cu mişcare liniara alternativa.26. Vehicul pentru spalare cu înaltă presiuneUn vehicul echipat cu un dispozitiv pentru spalarea canalelor colectoare sau a instalaţiilor similare, cu ajutorul unui jet de apa de înaltă presiune. Dispozitivul poate fi montat pe un sasiu de camion sau incorporat într-un sasiu propriu. Echipamentul poate fi fix sau demontabil ca în cazul unui dispozitiv interschimbabil.27. Masina cu jet de apa de înaltă presiuneO masina cu duze sau alte fante care maresc viteza, care permit apei, inclusiv celei cu aditivi, să fie expulzata sub forma unui jet liber. În general masina cu jet de apa de înaltă presiune consta dintr-un dispozitiv de antrenare, un generator de presiune, furtune, dispozitive de stropire, mecanism de siguranţă, dispozitive de comanda şi de măsurare. Maşinile cu jet de apa de înaltă presiune pot fi mobile sau fixe:- Maşinile cu jet de apa de înaltă presiune mobile, sunt uşor de transportat, sunt proiectate pentru a fi utilizate în amplasamente diverse şi, în acest scop, sunt în general dotate cu mijloace proprii de transport, sau sunt montate pe un vehicul. Toate liniile de alimentare sunt flexibile şi deconectabile;Maşinile cu jet de apa de înaltă presiune stationare sunt destinate utilizării într-o locatie pe o durată mai mare de timp, dar pot fi deplasate în alt loc cu un echipament adecvat. Ele sunt montate în general pe patine sau pe un sasiu cadru, iar liniile de alimentare sunt deconectabile.28. Ciocan hidraulicEchipament care utilizează sursa de energie hidraulica de la masina purtătoare pentru accelerarea unui piston, uneori cu jet de gaz, care apoi loveste o scula. Unda de soc generata de acţiunea cinetica se propaga prin scula în material şi provoacă ruperea acestuia. Ciocanul hidraulic are nevoie de o sursa de ulei sub presiune ca sa funcţioneze. Ansamblul masina purtătoare / ciocan hidraulic, este controlat de un operator, care de obicei este aşezat în cabina masinii purtătoare.29. Grup de actionare hidraulicaOrice masina destinată a fi utilizata cu echipament interschimbabil care comprima lichidele la o presiune mai mare decât presiunea de intrare. Acesta constituie un ansamblu format dintr-o masina motoare, o pompa cu sau fără rezervor şi accesorii, (cum sunt: aparatura de control, supapa de siguranţă).30. Masina de tăiat rosturiO masina mobila destinată pentru realizarea de decupari în beton, asfalt sau suprafeţe similare de drum. Utilajul taietor este o freza rotativa cu viteza mare. înaintarea frezei de tăiere beton se poate asigura:- manual;- manual, asistată mecanic;- cu sistem de actionare mecanic.31. Compactor pentru gropi de gunoi, tip încărcător cu cupaO masina de compactat autopropulsata pe roti, echipata în partea frontala cu un sistem de încărcare cu cupa şi cu roti metalice (tamburi) destinată în principal pentru compactarea, deplasarea, nivelarea şi încărcarea solului, gunoiului sau a deşeurilor sanitare.32. Cositoare de gazonO masina de tăiat iarba cu operator pedestru sau ambarcat, sau o masina cu echipament de de tăiat iarba, la care dispozitivul de tăiere acţionează într-un plan aproximativ paralel cu terenul şi care utilizează terenul pentru a determina înălţimea de tăiere cu ajutorul rotilor, amortizoarelor pneumatice sau patinelor, etc. şi care utilizează un motor cu ardere interna sau motor electric ca sursa de putere. Dispozitivele de tăiere pot fi:- elemente de tăiere rigide,sau- fir(e) nemetalic(e) sau cutit(e) nemetalic(e) articulat(e) liber, cu energie cinetica de peste 10 J fiecare; energia cinetica este determinata conform standardelor SR EN 786:2003, Anexa B.De asemenea, o masina de tăiat iarba cu operator pedestru sau ambarcat, sau o masina cu echipament de de tăiat iarba, cu dispozitiv de tăiere rotativ cu rotire în jurul unei axe orizontale, prin forfecare, prin intermediul unei bare fixe port-cutite sau a unui cutit (cositoare cu tambur).33. Masina de tăiat gazon/masina de tăiat margini de gazonO masina de tăiat gazon actionata electric cu conducător pedestru sau portabila, cu element(e) de tăiere nemetalice de tip fir sau cu cutite nemetalice liber pivotante, având o energie cinetica nu mai mare de 10 J fiecare, destinate pentru tăiat gazon sau plante similare cu rezistenta scăzută. Elementul(ele) de tăiere acţionează într-un plan aproximativ paralel cu solul, în cazul aparatului de tăiat gazon sau perpendicular pe sol, în cazul aparatului de tăiat margini de gazon. Energia cinetica este determinata utilizând standardele SR EN 786:2003, Anexa B.34. Masina pentru îndepărtat frunze prin suflareO masina actionata de o sursa de putere, destinată curatarii gazonului, aleilor, drumurilor, strazilor, etc. de frunze sau alte materiale cu ajutorul unui jet de aer cu viteza mare. Aceasta poate fi portabila (ţinuta în mana), sau neportabila dar mobila.35. Masina pentru colectat frunzeO masina actionata de o sursa de putere, destinată colectării frunzelor şi altor resturi vegetale care utilizează un dispozitiv de aspirare format dintr-o sursa de energie care produce vid în interiorul masinii, o duza de aspkare şi un container pentru materialul colectat. Aceasta poate fi portabila (ţinuta în mana), sau neportabila dar mobila.36. Automacara, actionata de motor cu combustie interna, cu contragreutateO platforma ridicatoare pe pneuri, actionata de motor cu combustie interna, având contragreutate şi echipament de ridicare (coloana, braţ telescopic sau braţ articulat).Acestea sunt:- autosasiu pentru teren accidentat (autosasiu pe pneuri prevăzut cu contragreutate destinat în principal pentru funcţionare pe terenuri naturale neamenajate şi pe terenuri accidentate, de exemplu în santiere de construcţii);- alte platforme ridicatoare cu contragreutate, cu excepţia platformelor ridicatoare cu contragreutate special construite pentru manipularea containerelor.37. ÎncărcătorO masina autopropulsata pe pneuri sau pe senile, având în partea frontala montat un mecanism cu cupa, structura suport şi racorduri, care incarca sau sapa prin miscarea de inaintare a masinii şi ridica, transporta şi descarca materialul.38. Macara mobilaO macara cu braţ autopropulsata, capabilă sa transporte, sa încarce sau sa descarce, fără a necesita cale de rulare fixa şi la care stabilitatea este asigurata prin forta de gravitatie. Aceasta poate fi pe pneuri, pe senile sau pe alte sisteme mobile, în poziţiile fixe aceasta poate fi sprijinita pe calaje sau alte dispozitive pentru mărirea stabilitatii. Suprastructura macaralei mobile poate fi de tipul cu rotire completa ( 360°), cu rotire parţială sau fără rotire. De obicei aceasta este dotată cu unul sau mai multe mecanisme de ridicare şi/sau cilindri hidraulici pentru ridicarea şi coborârea bratului şi a sarcinii. Macaralele mobile sunt echipate cu braţ telescopic, cu braţ articulat, cu braţ cu grinda cu zabrele sau cu o combinaţie a acestora, proiectate astfel încât să poată fi coborate cu usurinta. Sarcinile suspendate de braţ pot fi manevrate cu blocuri carlig sau alte dispozitive pentru încărcare - ridicare pentru utilizări speciale.39. Container mobil pentru deşeuriUn container pe roti proiectat corespunzător pentru depozitarea temporară a deşeurilor şi care este prevăzut cu capac.40. Moto-sape (sapa cu motor)O masina autopropulsata detinata pentru a fi condusă de un operator pedestru:- cu sau fără roata (roti) de sprijin ale carei organe de lucru acţionează ca unelte de sapare pentru a asigura propulsia motosapei,şi- actionata de una sau mai multe roti motoare, echipata cu unelte de săpat (motosapa cu roata (roti) motoare).41. Finisor de pavajO masina mobila pentru construcţia drumurilor utilizata pentru aplicarea pe suprafeţe a straturilor de material de construcţie, cum ar fi amestecurile bituminoase, betonul şi pietrisul. Finisorul de pavaj poate fi echipat cu o grinda de netezire cu capacitate mare de compactare.42. Echipament pentru piloti de fundaţiiEchipament de instalare şi de extragere piloti sau coloane de fundare pentru consolidarea terenurilor, ca de exemplu: ciocane cu impact, extractoare, vibratoare sau dispozitive statice de impingere/tragere a unui ansamblu al maşinilor şi componentelor, utilizat pentru instalarea sau extragerea piloţilor.Acest echipament include de asemenea:● echipamentul de batere a piloţilor compus dintr-o masina purtătoare (pe senile, pe pneuri, pe sine sau plutitoare), un dispozitiv pentru capul de ghidare, capul de de ghidare, sau alte sisteme de ghidare;● accesorii, cum sunt de exemplu capace pentru piloti, casti de protecţie, plăci, dispozitive de urmărire, dispozitive de prindere, dispozitive de manuire a piloţilor, piese de ghidare, dispozitive de protecţie acustica, dispozitive de absorbţie a socurilor/ vibratiilor, grupuri hidraulice sau grupuri electrogene şi dispozitive sau platforme pentru ridicarea/coborârea personalului.43. Lansator de conducteO masina autopropulsata pe senile sau pe pneuri special proiectata pentru a manevra şi a poza conducte şi pentru a transporta echipament tubular. Masina, al cărui proiect are la baza un tractor, are componente special proiectate, ca: sasiu, cadru principal, contragreutate, braţ şi mecanism de ridicat şi un braţ lateral care pivoteaza în jurul unei axe verticale.44. Masina pe senile pentru pisteO masina cu senile autopropulsata utilizata pentru a exercita o forta de impingere sau tragere pe zapada sau gheaţa, prin echipamentul montat.45. Grup electrogenOrice aparat care cuprinde un motor cu combustie interna care acţionează un generator electric rotativ şi care furnizează continuu energie electrica.46. Masina de maturatO masina de maturat şi colectat, cu echipament pentru maturarea deşeurilor spre o cale de aspiratie ce funcţionează pneumatic prin intermediul unui jet de aer cu viteza mare sau cu mecanism mecanic de colectare şi care transporta deşeurile într-un buncar colector. Dispozitivele de maturare şi colectare pot fi montate atât pe un sasiu de autocamion corespunzător cat şi încorporate în propriul lor sasiu. Echipamentul poate fi fix sau demontabil, ca în cazul unei caroserii interschimbabile.47. AutogunoieraUn vehicul proiectat pentru colectarea şi transportul gunoaielor menajere voluminoase, încărcarea făcându-se prin containere sau manual. Vehiculul poate fi echipat cu un mecanism de compactare. Un vehicul de colectare a gunoiului menajer cuprinde un sasiu cu cabina, pe care este montata caroseria. Poate fi echipata cu un dispozitiv de ridicare a containerelor.48. Freza rutieraO masina mobila folosită pentru îndepărtarea materialului de pavare, utilizând un tambur cilindric acţionat de un motor, pe a cărui suprafaţa este dispus un ansamblu de dinti de frezare acţionat prin rotatia cilindrului.49. ScarificatorO masina cu motor condusă de un operator pedestru sau ambarcat, care foloseşte terenul pentru a determina adâncimea de tăiere şi care este echipata cu un ansamblu corespunzător pentru a scarifica cu o adancime mai mare sau mai mica suprafaţa peluzelor în grădini, parcuri, şi alte zone similare.50. Masina pentru tocat/mamntit resturi vegetaleO masina actionata de la o sursa de putere, având unul sau mai multe dispozitive de tăiere care au rolul de a marunti materiale organice voluminoase, destinată pentru a fi utilizata în poziţie stationara, în general, este alcătuită dintr-o gura de alimentare prin care este introdus materialul (care poate fi depozitat sau nu într-un buncar), un dispozitiv care marunteste materialul prin orice metoda (tăiere, tocare, zdrobire sau alte metode), şi un jgheab de descărcare prin care materialul tocat este evacuat. Se poate ataşa un dispozitiv de colectare.5l. Masina de deszăpezit, cu organe rotativeO masina cu care se poate îndepărta zapada din zonele de trafic utilizând organe de lucru rotative şi sistem de aspirare şi evacuare prin suflare.52. Vehicul pentru vidanjareUn vehicul echipat cu un dispozitiv pentru colectarea apei, malului, namolului, gunoiului sau a altor materiale similare din canalizari sau instalaţii similare cu ajutorul vacuumului. Dispozitivul poate fi montat pe un sasiu de camion separat sau incorporat în propriul sasiu. Echipamentul poate fi fix sau demontabil, ca în cazul unui sistem de caroserii interschimbabile.53. Macara turnO macara cu braţ rotitor amplasat în vârful unui turn care în poziţia de lucru este aproximativ vertical. Macaraua este actionata cu motor şi este echipata cu mijloace de ridicare şi coborare a sarcinilor suspendate şi pentru deplasarea acestora, prin modificarea razei la care este ridicată incarcatura, prin rotire, sau prin deplasarea întregii instalaţii. Unele macarale turn realizează câteva din aceste miscari, dar nu în mod obligatoriu toate miscarile. Macaraua turn poate fi instalata într-o poziţie fixa sau poate fi echipata în asa fel încât să poată fi deplasata sau ridicată.54. Sapator de santuriMasina auto-propulsata, cu operator pedestru sau ambarcat, pe senile sau pneuri, având montat în faţa sau în spate, un echipament de excavator, proiectata în principal pentru a sapa santuri printr-o funcţionare continua, prin deplasarea masinii.55. AutobetonieraUn vehicul, echipat cu o bena, pentru transportul betonului gata preparat de la statia de betoane la locul de lucru; bena se poate roti atât în timpul transportului cat şi când masina stationeaza. Bena este golita la locul de lucru prin rotire. Bena poate fi actionata de la motorul vehiculului sau de la un motor auxiliar.56. Grup de pompare a apeiO masina constând dintr-o pompa de apa propriu zisa şi un sistem de actionare. Pompa de apa este un dispozitiv destinat trecerii apei de la un nivel de energie mai scăzut la unul mai ridicat.57. Generator de suduraOrice masina rotativa care produce un curent pentru sudura.  +  Anexa 2DECLARAŢIA DE CONFORMITATE ECDeclaraţia de conformitate EC trebuie să conţină următoarele elemente:1. Denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia;2. Denumirea şi adresa persoanei care păstrează documentaţia tehnica;3. Descrierea echipamentului;4. Procedura de evaluare a conformitatii aplicată şi, acolo unde este cazul, denumirea şi adresa organismului notificat implicat;5. Nivelul de putere acustica măsurat pentru un echipament reprezentativ al acestui tip;6. Nivelul de putere acustica garantat pentru acest echipament;7. O referire la prezenta hotărâre;8. Declaraţia ca echipamentul se conformează cerinţelor prezentei hotărâri;9. Declaraţia sau declaraţiile de conformitate şi referiri la alte reglementări tehnice armonizate aplicabile, unde este cazul;10. Locul şi data la care a fost emisă declaraţia;11. Date de identificare ale persoanei autorizate să semneze în numele producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia declaraţia de mai sus, care constituie un document cu efect juridic.  +  Anexa 3METODA DE MĂSURARE A ZGOMOTULUI EMIS ÎN AER DEECHIPAMENTELE UTILIZATE ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILORScopPrezenta anexa stabileşte metodele de măsurare a zgomotului emis în aer care trebuie utilizate pentru determinarea nivelelor de putere acustica ale echipamentelor din domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, în scopul realizării procedurilor de evaluare a conformitatii din prezenta hotărâre.Partea A stabileşte pentru fiecare tip de echipament prevăzut la art.2: (1) standardele de baza privind emisiile de zgomot; (2) dispoziţii generale suplimentare la aceste standarde de baza privind emisiile de zgomotpentru măsurarea nivelului de presiune acustica pe o suprafaţa de măsurare ce acoperă sursa şi pentru calcularea nivelului de putere acustica produs de sursa.Partea B stabileşte pentru fiecare tip de echipament prevăzut la art.2: (1) un standard de baza privind emisiile sonore, recomandat, inclusiv: i) o referire la standardul de baza privind emisiile de zgomot, ales din partea A;îi) suprafaţa de încercare;iii) valoarea constantei K(2A) ; iv) forma suprafeţei de măsurare; v) numărul şi poziţia microfoanelor ce vor fi utilizate (2) condiţiile de funcţionare, inclusiv: i) referirea la un standard, dacă exista;îi) cerinţele referitoare la montarea echipamentului;iii) o metoda pentru calcularea nivelelor puterii acustice rezultate, în cazul în care trebuie efectuate mai multe încercări în diferite condiţii de funcţionare; (3) alte informaţii.Atunci când se incearca tipuri specifice de echipament, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia poate alege, în general, unul din standardele de baza privind emisiile de zgomot din Partea A şi poate aplica condiţiile de funcţionare din Partea B pentru acest tip specific de echipament. Totuşi, în cazuri de litigii, trebuie utilizat standardul de baza privind emisiile de zgomot, recomandat, care este prevăzut în Partea B, împreună cu condiţiile de funcţionare din Partea B.  +  Partea A STANDARDE DE BAZA PRIVIND EMISIILE DE ZGOMOTPentru a determina nivelul puterii acustice a echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor, prevăzute la art.2? standardele de baza privind emisiile de zgomotStandardul SR EN ISO 3744:1997şiStandardul SR EN ISO 3746:1998pot fi, în general, suplimentate cu următoarele:1. Incertitudinea masurariiIncertitudinile de măsurare nu sunt luate în considerare în cadrul procedurilor de evaluare a conformitatii pentru faza de proiectare.2. Funcţionarea sursei în timpul incercarii2.1. Turatia ventilatoruluiÎn cazul în care motorul echipamentului sau sistemul hidraulic al acestuia este prevăzut cu unul sau mai multe ventilatoare, acesta sau acestea trebuie să funcţioneze în timpul incercarii. Turatia ventilatorului este stabilită şi indicată de producătorul echipamentelor funcţie de una din condiţiile de mai jos; aceasta trebuie să figureze în raportul de încercări deoarece va fi utilizata în masurari ulterioare.(a) Ventilator antrenat direct de motorDacă ventilatorul este antrenat direct de motor şi/sau de echipamentul hidraulic (de ex: de transmisia prin curea), el trebuie să funcţioneze în timpul incercarii.(b) Ventilator cu mai multe trepte de turatie distincteDacă ventilatorul poate funcţiona cu mai multe trepte de turatie distincte, încercarea trebuie realizată după cum urmează: i) la turatia maxima de funcţionare,sauîi) la o primă încercare, turatia ventilatorului trebuie reglata la zero, iar la a doua încercare ventilatorul trebuie reglat la turatia maxima. Nivelul presiunii sonore rezultant L(pA) va fi calculat prin combinarea rezultatelor ambelor încercări, utilizând următoarea ecuatie:L(pA) = 10 lg (0,3 x 10^[0,1L(pA)0%+0,7] x 10^[0,1L(pA)100%])unde:L(pA0%)este nivelul presiunii sonore determinat cu ventilatorul reglat la turatie zero.L(pA100%)este nivelul presiunii sonore determinat cu ventilatorul reglat la turatie maxima.(c) Ventilator cu viteza variabila în mod continuu:Dacă ventilatorul poate funcţiona cu turatie variabila continuu, încercarea trebuie efectuată conform prevederilor de la pct. 2.1. lit. (b) sau cu turatia ventilatorului reglata de producător, la nu mai puţin de 70 % din turatia maxima.2.2. Încercarea fără sarcina a unui echipament acţionatMotorul şi sistemul hidraulic al echipamentelor trebuie să fie preincalzite conform cu instrucţiunile şi trebuie respectate cerinţele de siguranţă, pentru efectuarea acestor masurari.Încercarea se efectuează cu echipamentul în poziţie stationara, fără ca echipamentul de lucru sau mecanismul de deplasare sa funcţioneze. Pentru realizarea incercarii, motorul trebuie sa funcţioneze în regim de mers în gol, la o valoare nu mai mica decât valoarea turatiei nominale corespunzătoare puterii utile (*)._________(*) Puterea utila este puterea exprimată în "kW EC" obţinută pe bancul de încercări la capatul arborelui cotit, sau a unui organ echivalent, masurata în conformitate cu metoda EC de măsurare a puterii motoarelor cu combustie interna pentru vehicule rutiere, cu excepţia cazului în care puterea ventilatorului de răcire a motorului este exclusa.În cazul în care masina este actionata de un grup generator sau de la reţea, frecventa curentului de alimentare indicată de producător pentru motorul electric va fi stabilă la ± l Hz, dacă masina este echipata cu un motor de curent alternativ şi tensiunea de alimentare va fi stabilă la ± l % din tensiunea nominală, dacă masina este echipata cu un motor de curent continuu. Tensiunea sursei de alimentare se măsoară la borna de conectare în cazul unui cablu nedetasabil, sau la bornele masinii, dacă aceasta este prevăzută cu un cablu detasabil. Forma de unda a curentului furnizat de grupul generator trebuie să fie similară cu cea obţinută de la reţea.Dacă masina este alimentata de la baterie, aceasta trebuie să fie complet încărcată.Turatia utilizata şi puterea utila corespunzătoare sunt stabilite de producătorul echipamentelor şi trebuie indicate în raportul de încercare.Dacă echipamentele sunt dotate cu mai multe motoare, ele trebuie să funcţioneze simultan în timpul încercărilor. Dacă aceasta nu este posibil, fiecare combinaţie posibila de motoare trebuie incercata.2.3. Încercare în sarcina a unui echipament acţionatMotorul şi sistemul hidraulic al echipamentelor trebuie să fie preincalzite conform cu instrucţiunile şi trebuie respectate cerinţele de siguranţa, pentru efectuarea acestor masurari, în timpul încercărilor nu trebuie utilizat nici un dispozitiv de avertizare, cum ar fi: claxonul sau avertizorul sonor pentru mersului înapoi al vehiculului.Turatia sau viteza echipamentului trebuie să fie înregistrată în timpul incercarii şi trebuie indicată în raportul de încercare.Dacă echipamentele sunt prevăzute cu mai multe motoare şi/sau sisteme de actionare, acestea trebuie să funcţioneze simultan în timpul încercărilor. Dacă aceasta nu este posibil, fiecare combinaţie de motoare şi/sau sisteme de actionare trebuie incercata.Pentru fiecare tip de echipament care se incearca în sarcina, trebuie stabilite condiţii specifice de funcţionare care, în principiu, produc efecte sau stresuri similare celor intalnite în condiţii de lucru reale.24. Încercarea echipamentelor portabilePentru fiecare tip de echipament portabil trebuie stabilite condiţiile convenţionale de funcţionare astfel încât sa producă efecte şi stresuri similare celor intalnite din condiţiile de lucru reale.3. Calculul nivelului de putere acustica la suprafaţaNivelul de putere acustica la suprafaţa trebuie determinat cel puţin de 3 ori. Dacă la cel puţin două valori determinate nu diferă cu mai mult de l dB, nu mai sunt necesare alte masurari; în caz contrar, masurarile trebuie continuate până când se obţin doua valori care nu diferă cu mai mult de l dB. Nivelul de putere acustica la suprafaţa, amplificat cu coeficientul de ponderare A, care se utilizează pentru calculul nivelului de putere acustica, este media aritmetica a celor mai înalte doua valori măsurate care nu diferă cu mai mult de l dB.4. Informtii care trebuie incluse în raportNivelul de putere acustica, amplificat cu coeficientul de ponderare A, al sursei supuse la încercare se va rotunji la cel mai apropiat număr întreg (mai mic de 0,5 la numărul inferior, mai mare sau egal cu 0,5 la numărul superior).Raportul trebuie să conţină datele tehnice necesare pentru identificarea sursei încercate precum şi codul incercarii la zgomot şi datele acustice.5. Poziţiile microfoanelor suplimentare pe suprafaţa de măsurare emisferica (standardul SR EN ISO 3744:1997).Suplimentar faţă de pct. 7.2.1 şi 7.2.2 al standardului SR EN ISO 3744:1997, se poate folosi un set de 12 microfoane distribuite pe suprafaţa unei emisfere de raza " r " a căror pozitionare este indicată sub forma de coordonate carteziene în tabelul de mai jos.Raza " r " a emisferei este egala sau mai mare decât dublul celei mai mari dimensiune a paralelipipedului de referinţa. Paralelipipedul de referinţa este definit ca cel mai mic paralelipiped dreptunghic în care poate fi cuprins echipamentul (fără accesorii) şi care se termina pe planul reflectant. Raza emisferei se rotunjeste la valoarea superioară cea mai apropiată de următoarele valori: 4, 10, 16 m.Numărul microfoanelor (12) poate fi redus la 6 dar, conform cerinţelor pct. 7.4.2 al standardului SR EN ISO 3744:1997, microfoanele din poziţiile 2, 4, 6, 8, 10 şi 12 trebuie utilizate în orice situaţie.În general trebuie utilizat aranjamentul cu 6 microfoane pozitionate pe suprafaţa de măsurare emisferica. Dacă în codul de încercări la zgomot din prezenta hotărâre exista alte specificaţii pentru un anumit echipament, trebuie utilizate aceste specificaţii.POZITIONAREA CELOR 12 MICROFOANE ──────────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────────   Numărul microfonului│ x/r │ y/r │ z ──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────          1 │ 1 │ 0 │ 1,5 m ──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────          2 │ 0,7 │ 0,7 │ 1,5 m ──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────          3 │ 0 │ 1 │ 1,5 m ──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────          4 │ -0,7 │ 0,7 │ 1,5 m ──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────          5 │ -1 │ 0 │ 1,5 m ──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────          6 │ -0,7 │ -0,7 │ 1,5 m ──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────          7 │ 0 │ -1 │ 1,5 m ──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────          8 │ 0,7 │ -0,7 │ 1,5 m ──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────          9 │ 0,65 │ 0,27 │ 0,71 r ──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────         10 │ -0,27 │ 0,63 │ 0,71 r ──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────         11 │ -0,65 │ -0,27 │ 0,71 r ──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────         12 │ 0,27 │ -0,65 │ 0,71 r ──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────          2 │ 0,7 │ 0,7 │ 1,5 m ──────────────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────6. Corecţia de mediu K(2A)Echipamentele trebuie măsurate pe un plan reflectant de beton sau asfalt neporos, caz în care corecţia de mediu K(2A) se stabileşte K(2A) = 0. Dacă în codul de încercări la zgomot din prezenta hotărâre exista alte specificaţii pentru un anumit echipament, trebuie utilizate aceste specificaţii.  +  Partea B CODURI DE ÎNCERCARE A ZGOMOTULUI PENTRU ANUMITE ECHIPAMENTE0. ECHIPAMENTE CARE SE INCEARCA FĂRĂ SARCINAStandard de baza privind emisiile de zgomotStandardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de încercareSuprafaţa reflectanta de beton sau asfalt neporos.Corecţia de mediu K2AK(2A)=0Suprafaţa de măsurare /numărul poziţiilor microfoanelor / distanta de măsurare(i) Dacă dimensiunea cea mai mare a paralelipipedului de referinţa nu depăşeşte 8m: emisferica / 6 microfoane pozitionate conform prevederilor de la pct.5 Partea A / conform prevederilor de la pct.5 Partea A(îi) Dacă cea mai mare dimensiune a paralelipipedului de referinţa depăşeşte 8m: paralelipiped conform standardului SR EN ISO 3744:1997 cu distanta de măsurare d = 1m.Condiţiile de funcţionare în timpul incercariiÎncercarea în gol:Încercările la zgomot se vor efectua conform pct. 2.2. Partea A.Perioada(dele) de observatie / determinarea nivelului de putere acustica rezultat dacă se utilizează mai mult de o condiţie de funcţionare.Perioada de observatie trebuie să fie de cel puţin 15 secunde.1. Platforme aeriene de acces, actionata cu motor cu combustie internaVezi Nr. 02. Maşini pentru curatat tufisuriStandard de baza privind emisiile de zgomotStandardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de încercare:Standardul SR ISO 10884:2003Suprafaţa de măsurare /numărul poziţiilor microfoanelor / distanta de măsurare:Standardul SR ISO 10884:2003Condiţiile de operare în timpul incercarii::Încercare sub sarcina:Standardul SR ISO 10884:2003 punctul 5.3Perioada (perioadele) de observatie:Standardul SR ISO 10884:20033. Ascensoare de şantier pentru materiale, în construcţiiVezi Nr. 0Centrul geometric al motorului va fi pozitionat deasupra centrului emisferei de măsurare; platforma se va misca fără sarcina şi va părăsi emisfera - dacă este necesar - în direcţia punctului 1.4. Fierastraie cu banda pentru santiere de construcţiiStandard de baza privind emisiile de zgomotStandardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de măsurare / numărul poziţiei microfoanelor/distanta de măsurare:Standardul SR ISO 7960:2003 Anexa J cu d = 1mCondiţiile de operare în timpul incercarii:Încercare sub sarcina:Corespunzător standardului SR ISO 7960:2003 Anexa J (numai punctul J2 (b))Perioada de observatie:Corespunzător cu standardul SR ISO 7960:2003, Anexa J5. Bancuri cu fierastrau circular, pentru santiere de construcţiiStandard de baza privind emisiile de zgomotStandardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de măsurare/numărul poziţiilor microfoanelor/distanta de măsurare:Standardul SR ISO 7960:1995, Anexa J, distanta de măsurare d =1mCondiţiile de operare în timpul incercarii:Încercare în sarcinal:Standardul SR ISO 7960:2003, Anexa J (numai punctul J2 (b))Perioada de observatie:Standardul SR ISO 7960:2003 Anexa A6. Fierastraie portabile cu lantStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de încercare:Standardul SR ISO 9207:2003Suprafaţa de măsurare/numărul poziţiilor microfoanelor/distanta de măsurare:Standardul SR ISO 9207:2003Condiţiile de operare în timpul incercarii:Încercare sub sarcina /încercare în gol:Sarcina maxima a fierastraului de tăiat lemne/ motor la turatie maxima fără sarcina:(a) antrenare cu motor cu combustie: standardul SR ISO 9207:2003 punctele 6.3 şi 6.4(b) antrenare cu motor electric: un încercare conform standardului SR ISO 9207:2003 punctul 6.3 şi un încercare cu motorul la turatie maxima fără sarcinaPerioada (perioadele) de observare / determinare a nivelului de putere acustica rezultat dacă se foloseşte mai mult decât o condiţie de operare:Standardul SR ISO 9207:2003 punctele 6.3 şi 6.4Nivelul puterii acustice rezultat L(WA) se calculează prin formula:L(WA) = 10 lg 1/2 [10^(0,1LW1) + 10^(0,1LW2)]unde L(W1) şi L(W2) sunt nivelele puterii acustice medii pentru doua moduri diferite de operare, definite mai sus.7. Vehicule combinate pentru spalare cu înaltă presiune şi golire prin aspirareDacă este posibila operarea simultană a ambelor posturi ale echipamentului, acesta se va face conform cu prevederile de la nr. 26 şi nr.52 din prezenta anexa.Dacă nu, nivelele presiunii acustice vor fi măsurate separat şi se va considera valoarea mai mare.8. Maşini de compactare, doar maluri cu explozie(i) Rulouri nevibratoare:Vezi Nr. 0(îi) Rulouri vibratoare cu operator:Standard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţiile de operare în timpul incercarii::Montarea echipamentului:Rola vibratoare va fi instalata pe unul sau mai multe materiale elastice adecvate, cum sunt perna/perne de aer. Aceste perne de aer vor fi confectionate dintr-un material suplu (elastomer sau similar) şi vor fi umflate, la o presiune, care să asigure ridicarea masinii la minim 5 cm; se vor evita efectele de rezonanta. Dimensiunea pernei (pernelor)de aer va fi astfel încât să asigure stabilitatea masinii în timpul incercarii.Încercare sub sarcinaMasina va fi incercata în poziţie stationara, cu motorul la turatia nominală (declarata de fabricant) şi mecanismul (mecanismele) de deplasare deconectate. Mecanismul de compactare trebuie să fie acţionat utilizând forta maxima de compactare corespunzător combinatiei dintre frecventa maxima şi amplitudinea maxim pentru aceasta frecventa conform declaraţiei producătorului.Perioada de observatie:Perioada de observatie va fi de minim 15 secunde.(iii) Plăci vibratoare, maiuri vibrante, maiuri explozive, role vibratoare cu actionare pedestra Standard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de încercare:Standardul SR EN 500 - 4: 2003, Anexa CCondiţii de operare pe durata incercarii:Încercare sub sarcinaStandardul SR EN 500 - 4: 2003, Anexa CPerioada de observatie:Standardul SR EN 500 - 4: 2003, Anexa C9. CompresoareStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de măsurare / numărul poziţiilor microfoanelor/distanta de măsurare- emisfera / şase microfoane pozitionate conform cu Partea A punctul 5/ conform cu Partea A punctul 5sau- paralelipiped conform standardului SR EN ISO 3744:1997, cu distanta de măsurare d = 1mCondiţiile de operare în timpul incercarii:Montarea echipamentuluiCompresoarele vor fi instalate pe planul reflector; compresoarele montate pe talpa vor fi plasate pe un suport cu înălţime de 0,4 m, în cazul în care condiţiile de instalare ale producătorului nu impun altfel.Încercare sub sarcinaCompresorul ce urmează a fi încercat va fi încălzit şi va funcţiona în condiţii stabile ca pentru funcţionare continua. El va fi întreţinut şi lubrifiat corespunzător precizărilor producătorului.Determinarea nivelului de putere acustica se va face la sarcina maxima sau în condiţiile de funcţionare, care trebuie să fie reproductibile şi reprezentative pentru operatia cea mai zgomotoasa din utilizarea tipica a masinii încercate, indiferent care este mai zgomotos.Planul întregului utilaj va fi astfel încât, anumite componente, de exemplu racitoarele se vor monta la distanta de compresor, avându-se grija ca atunci când se efectuează încercarea de zgomot să se aibă în vedere separarea zgomotului generat de aceste componente. Separarea diverselor surse de zgomot, poate necesita echipament special pentru atenuarea zgomotului acestor surse în timpul masurarii. Caracteristicile zgomotului şi descrierea condiţiilor de operare a unor asemenea părţi se vor menţiona separat în raportul de încercare.În timpul incercarii gazul eliminat de la compresor va fi evacuat prin ţevi în afară ariei de încercare. Se va avea grija, ca nivelul de zgomot generat de gazul eliminat, să fie cu cel puţin 10 dB mai mic, decât cel măsurat în toate punctele de măsurare, de exemplu la umplerea unui amortizor de zgomot.Se va avea grija ca evacuarea aerului sa nu introducă nici un fel de zgomot suplimentar, cauzat de turbulenta de la supapa de evacuare.Perioada de observatie:Perioada de observatie va fi de minim 15 secunde.10. Spargatoare de beton şi picamere, portabileStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de măsurare /numărul poziţiilor microfoanelor/distanta de măsurare:Emisfera / şase poziţii pentru microfoane conform cu Cap. A, punct 5 şi tabelul următor/ corespunzător masei echipamentului, asa cu este data în tabelul următor: ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │Masa echipamentului m │ Raza semisferei │ Z pentru poziţia │ │ în kg │ │microfoanelor 2,4,6 şi 8│ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ m < 10 │ 2 m │ 0,73 m │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ m ≥ 10 │ 4 m │ 1,50 m │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘Condiţiile de operare iti timpul incercarii:Montarea echipamentului:Toate dispozitivele vor fi încercate în poziţie verticala.Dacă dispozitivul încercat are un exhaustor de aer, axele acestuia vor fi echidistante faţă de doua poziţii ale microfoanelor. Zgomotul sursei de putere nu va influenţa măsurarea emisiei de zgomot a dispozitivului încercat.Suportul dispozitivului:În timpul derulării incercarii, dispozitivul încercat va fi cuplat la o unealta incastrata într-un bloc de beton, de forma cubica, plasata într-o groapa de beton facuta în pământ. O piesa intermediara de oţel poate fi inserată, în timpul incercareelor, între dispozitiv şi unealta suport. Aceasta piesa intermediara trebuie să formeze o structura stabilă între dispozitiv şi unealta suport. Figura 10.1 cuprinde aceste cerinţe.Caracteristicile bloculuiBlocul va fi de forma unui cub cu lungimea laturii de 0,60 m 2 mm, cat mai regulat posibil. Acest bloc va fi făcut din beton armat şi vibrat corespunzător în straturi de până la 0,20 m pentru a se evita sedimentari excesive.Calitatea betonuluiCalitatea betonului trebuie să corespundă normei standardului SR EN 206 - 1: 2002Blocul în forma de cub va fi armat cu ajutorul unor bare de oţel cu diametrul de 8 mm fără legături, fiecare bara fiind independenta de celelalte; construcţia unei astfel de structuri este prezentată în figura 10.2.Unealta suportUnealta va fi fixată în bloc şi va fi alcătuită dintr-un berbec, cu un diametru nu mai mic de 178 sau nu mai mare de 220 mm, şi o mandrina identică cu cea folosită în mod normal cu dispozitivul care se incearca şi se supune standardului SR ISO 1180:2003, dar suficient de lung pentru a permite efectuarea incercarii.Pentru integrarea celor două componente se va efectua un tratament corespunzător. Unealta va fi fixată în bloc astfel încât baza berbecului să fie la 0,30 m faţă de partea superioară a blocului (vezi figura 10.2).Blocul trebuie să-şi menţină calităţile mecanice în special în punctul de imbinare între unealta suport şi beton, înainte şi după fiecare încercare se va verifica dacă unealta fixată în blocul de beton este solidară cu acesta.Pozitionarea cubuluiCubul se monteaza într-un canal cimentat, acoperit cu un gratar de protecţie de cel puţin 100 Kg / mp, asa cum este redat în figura 10.3, astfel încât faţa superioară a gratarului să fie la acelaşi nivel cu solul. Pentru a evita orice zgomot parazit blocul va fi izolat faţă de fundul şi marginile gropii prin intermediul unor blocuri elastice, a căror frecventa de rupere nu va fi mai mare de jumătate din cadenta de lovire, masurata şi exprimată ca bătăi pe secunda.Deschizatura în gratarul de protecţie prin care trece mandrina va fi cat mai mica posibil şi etansata cu un material izolant fonic.Încercare în sarcinaDispozitivul încercat va fi conectat la unealta suport.Încercarea dispozitivului se va face în condiţii stationare având aceeaşi stabilitate acustica ca în regim normal de funcţionare.Încercarea dispozitivului se va face la puterea maxima specificată în instrucţiunile furnizate beneficiarului.Perioada de observatie:Perioada de observatie va fi de minim 15 secunde.Valoarea lui A trebuie să fie astfel încât placa absorbanta sprijinita pe articulatia elastica J să facă contact cu pământul.11. Malaxoare pentru beton sau mortarStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţiile de operare în timpul incercarii:Încercare în sarcinaDispozitivul de amestecare(bidonul) va fi umplut la capacitatea prescrisă cu nisip, având granulatia de O până la 3 mm şi umiditatea de 4 până la 10 %.Dispozitivul de amestecare va funcţiona cel puţin la turatia prescrisă.Perioade de observatiePerioada de observatie va fi de cel puţin 15 secunde12. Vinciuri pentru construcţiiVezi Nr. 0Centrul geometric al motorului va fi pozitionat deasupra centrului emisferei; vinciul va fi conectat dar nici o greutate nu va fi aplicată.13. Maşini pentru transportarea şi aplicarea sub presiune a betonului şi mortarului Standard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţiile de operare în timpul incercarii::Dacă masina este echipata cu un braţ, acesta este dispus vertical, iar conducta de evacuare va fi intoarsa spre gura palniei, în alta varianta, masina va fi echipata cu o conducta orizontala, la cel puţin 30 m în spate, faţă de gura palniei.Încercare în sarcina:(i) Pentru maşinile de imprastiere şi transport a cimentului:Sistemul de transport şi conducta vor fi alimentate cu un agent similar cimentului, cimentul poate fi înlocuit de un amestec, de exemplu cenusa fina. Utilajul, va funcţiona la capacitatea maxima, iar durata unui ciclu de funcţionare nu va fi mai mare de 5 secunde, (dacă această perioadă este depăşită, trebuie să se adauge apa peste ciment pentru a se atinge aceasta valoare).(îi) Pentru maşinile de imprastiere şi transport a mortarului:Sistemul de transport şi conducta vor fi alimentate cu un agent similar mortarului de finisare, cimentul poate fi înlocuit cu un amestec, de exemplu de metilceluloza. Utilajul va funcţiona la capacitatea maxima, iar durata unui ciclu de funcţionare nu va fi mai mare de 5 secunde (dacă această perioadă este depăşită, trebuie să se adauge apa peste ciment pentru a se atinge aceasta valoare).Perioada de observatiePerioada de observatie va fi de cel puţin 15 secunde.14. Transportor cu bandaVezi Nr. 0Centrul geometric al motorului va fi pozitionat deasupra centrului emisferei de măsurare: banda se va misca neincarcata, şi părăseşte semisfera, dacă este necesar, în direcţia punctului 1.15. Echipamente frigorifice montate pe vehicule.Standard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997;Condiţiile de operare în timpul incercarii::Încercare în sarcinaEchipamentul de răcire va fi instalat într-un spaţiu de marfa real sau simulat şi va fi încercat într-o poziţie stationara, la care înălţimea echipamentului de răcire este dimensiunea cea mai importanţa din cerinţele instalaţiei viitoare; aceasta este indicată în instrucţiunile furnizate cumpărătorului. Sursa de putere a echipamentului de răcire va funcţiona la o turatie ce va permite operarea la viteza maxima a compresorului şi a ventilatorului, specificată în instrucţiuni. Dacă se intenţionează ca alimentarea echipamentului de răcire să se facă prin intermediul motorului autovehiculul, motorul nu va fi folosit în timpul incercarii, iar echipamentul de răcire va fi conectat la o sursa electrica corespunzătoare.Tractoarele detasabile vor fi indepartate în timpul incercarii.Echipamentele de răcire instalate în unităţile frigorifice din spaţiile de marfa la care se poate alege între mai multe surse de alimentare, vor fi încercate separat pentru fiecare sursa. Rezultatul incercarii trebuie cel puţin sa reflecte modul de funcţionare care conduce la emisia de zgomot cea mai mare.Perioada de observatiePerioada de observatie va fi de cel puţin 15 secunde16. BuldozereStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997;Suprafaţa de încercare:Standardul SR ISO 6395:2003Suprafaţa de măsurare /numărul de poziţii de microfoane /distanta de măsurare:Standardul SR ISO 6395:2003Condiţiile de operare în timpul incercarii::Montarea echipamentuluiBuldozerele pe senile vor fi încercate într-un loc corespunzător punctului 6.3.3 din SR ISO 6395:2003Încercare în sarcina:Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa BPerioada sau perioadele de observare şi consideratii asupra diferitelor condiţii de lucru, dacă exista:Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa B17. Utilaje de forajStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997;Condiţiile de operare în timpul incercarii:Încercare în sarcina:Standardul SR EN 791:2003, Anexa APerioade de observatiePerioada de observatie va fi de cel puţin 15 secunde18. DumpereStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de încercare:Standardul SR ISO 6395:2003Suprafaţa de măsurare /numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distantei:Standardul SR ISO 6395:2003Condiţiile de operare în timpul incercarii:Încercare în sarcina:Conform standardului SR ISO 6395:2003, Anexa C, cu următorul amendament:C 4.3. al doilea paragraf este înlocuit cu:«Motorul funcţionează la turatia reglata la nivel maxim ( relanti maxim). Maneta schimbatorului de viteza va fi la punctul mort. Se duce cuva basculantei în poziţia de basculare - golire - la 75 % din cursa efectuată de aceasta, şi apoi se manevreaza pe aceeaşi cursa de 3 ori. Aceasta succesiune de operaţii alcătuieşte un ciclu de funcţionare pentru funcţionarea hidraulica în condiţii stationare. Dacă nu se foloseşte motorul pentru bascularea cuvei, acesta va funcţiona la relanti, cu maneta de viteza în punctul mort. Măsurarea se va efectua fără bascularea cupei, iar timpul de observatie va fi de 15 secunde.»Perioada (perioadele) de observatie/determinarea nivelului puterii acustice rezultate, dacă se folosesc în mai multe condiţii de lucruStandardul SR ISO 6395:2003, Anexa C19. Echipamente pentru încărcarea şi descărcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioaneStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţiile de operare în timpul incercarii:Încercare în sarcinaEchipamentul se incercareeaza cu camionul în stationare. Motorul ce asigura deplasarea echipamentului va funcţiona la turatia care produce puterea maxima prevăzută în instrucţiunile furnizate beneficiarului.Perioada de observatiePerioada de observatie va fi de cel puţin 15 secunde20. Excavatoare, hidraulice sau cu cabluriStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997;Suprafaţa de încercare:Standardul SR ISO 6395:2003Suprafaţa de măsurare/numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distantei:Standardul SR ISO 6395:2003Condiţiile de operare în timpul incercarii:Încercare în sarcina:Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa APerioada(perioadele) de observatie / determinarea nivelului puterii acustice rezultate dacă exista mai multe condiţii de lucru:Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa A21. Încărcătoare - excavatorStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de încercare:Standardul SR ISO 6395:2003Suprafaţa de măsurare / numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distantei:Standardul SR ISO 6395:2003Condiţiile de operare în timpul incercarii:Încercare în sarcina:Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa DPerioada (perioadele) de observatie / determinarea nivelului puterii acustice rezultate dacă se folosesc mai multe condiţii de lucru :Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa D22. Containere pentru sticlă reciclabilaStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Pentru acest cod de încercare de zgomot, se foloseşte nivelul de presiune acustica al unui eveniment-unic L ls, asa cum este definit în SR EN ISO 3744:1997, punctul 3.2.2, pentru măsurarea nivelului de presiune acustica la poziţiile microfoanelor.Corecţia de mediu K(2A)Măsurare în aer liberK(2A)=0Masurari în incinteValoarea constantei K(2A), determinata conform Anexei A la standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi ≤ 2,0 dB, caz în care nu se va ţine seama de constanta K(2A),Condiţiile de operare în timpul incercarii:Măsurarea zgomotului se va face în timpul unui ciclu complet, respectiv pentru cazul containerului neincarcat şi pentru cazul în care în container se introduc 120 de sticle.Caracteristicile acestor sticle sunt redate mai jos:- capacitate: 75 cl- greutate: 370 30 g.Operatorul prinde fiecare sticlă de partea superioară (gatul sticlei), având fundul îndreptat către gura de încărcare, apoi o introduce cu grija prin gura de încărcare în direcţia centrului containerului, evitandu-se dacă este posibil lovirea sticlelor de pereţii containerului.Se foloseşte numai o singura gura de încărcare pentru introducerea sticlelor în container, aceastafiind cea mai apropiată de al 12-lea microfon de măsurare.Durata (duratele) de observatie / determinarea nivelului puterii sunetului dacă se foloseşte mai mult de o condiţie de operarePentru determinarea nivelului ponderat A al presiunii acustice, este preferabil, ca acesta să fie măsurat simultan cu 6 microfoane, pentru fiecare sticlă aruncata în container.Nivelul ponderat A de determinare al presiunii acustice mediu pe suprafaţa de măsurare este calculat în conformitate cu standardul SR EN ISO 3744:1997, punctul 8.1.Nivelul ponderat A de determinare al presiunii acustice mediu al tuturor celor 120 de sticle, calculată ca medie logaritmica a nivelului ponderat A de determinare al presiunii acustice mediu pe suprafaţa de măsurare.23. GredereStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de încercare:Standardul SR ISO 6395:2003Suprafaţa de măsurare /numărul de poziţii al microfoanelor/distanta de măsurat:Standardul SR ISO 6395:2003Condiţiile de operare în timpul incercarii:Încercare în sarcina:conform standardului SR ISO 6395:2003, Anexa BPerioada (perioadele) de observatie / determinarea nivelului puterii sunetului rezultat dacă exista mai multe condiţii de lucru:Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa B24. Maşini pentru tăiat iarba/maşini pentru tăiat margini de peluzaVezi Nr. 2Masina de tăiat va fi pozitionata de un dispozitiv adecvat în asa fel încât dispozitivul de tăiere să fie situat deasupra centrului emisferei. Pentru maşinile de tăiat iarba, centrul dispozitivului de tăiere se va afla la o distanta de 50 mm deasupra solului. Pentru reglarea lamelor masinii, taisul va fi fixat cat mai aproape posibil de suprafaţa de încercare.25. Maşini pentru tăiat gard viuStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de încercare:Standardul SR ISO 11094:2003,În caz de disputa, masurarile vor fi efectuate în aer liber, pe o suprafaţa artificiala (punctul 4.1.2 din SR ISO 11094:2003)Corecţia de mediu K(2A)Măsurare în aer liberK(2A)=0Masurari în incinteValoarea constantei K(2A), determinata fără a utiliza o suprafaţa artificiala, în conformitate cu Anexa A din standardul SR EN ISO 3744:1997 va fi ≤ 2,0 dB, caz în care nu se va ţine seama de constanta K(2A).Suprafaţa de măsurare /numărul şi pozitionarea microfoanelor /măsurarea distantei:Standardul SR ISO 11094:2003,Condiţiile de operare în timpul incercarii:Montarea echipamentuluiMasina pentru taierea gardului viu, va fi ţinuta în poziţie normală, pentru a putea fi folosită sau de o persoană, sau de un dispozitiv adecvat, astfel încât dispozitivul de tăiat al masinii să fie situat deasupra centrului emisferei.Încercare în sarcinaFoarfeca masinii de tuns va funcţiona la viteza nominală cu dispozitivul de tăiere în funcţiune.Perioada de observatiePerioada de observatie va fi de cel puţin 15 secunde.26. Vehicule pentru spalare cu înaltă presiuneStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţiile de operare în timpul incercarii:Încercare în sarcinaSpalatorul de înaltă presiune va fi încercat în poziţie fixa. Motorul şi componentele auxiliare vor funcţiona la viteza prescrisă de producător pentru funcţionarea echipamentului de lucru; pompa (pompele) de înaltă presiune funcţionează la puterea maxima, pentru a furniza presiunea indicată de fabricant. Prin folosirea unei duze modificate, valva de reducere a presiunii se va afla chiar în punctul de trecere a jetului. Zgomotul de curgere al duzei nu va avea influenţa asupra rezultatelor masurarilor.Perioada de observatiePerioada de observatie va fi de cel puţin 30 secunde27. Maşini cu jet de apa cu înaltă presiuneStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de măsurare /numărul şi pozitionarea microfoanelor /măsurarea distantei:Paralelipiped / conform: Standardul SR EN ISO 3744:1997, cu latura de d=l m.Condiţiile de operare în timpul incercarii:Montarea echipamentuluiMasina de spălat cu jet de apa de înaltă presiune va fi instalata pe un plan reflectant: maşinile vor fi aşezate pe un suport cu înălţimea de 0,40 m, dacă producătorul nu cere altfel în condiţiile de instalare.Încercare în sarcinaMasina de spălat cu jet de apa de înaltă presiune va fi adusă în poziţie fixa conform cu cea prescrisă de producător, în timpul incercarearii diuza va fi cuplata la masina de spălat cu jet de apa de înaltă presiune care produce cea mai mare presiune dacă este folosită conform cu instrucţiunile producătorului.Perioada de observatiePerioada de observatie va fi de cel puţin 15 secunde28. Ciocan hidraulicStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de măsurare /numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distantei:Semisfera / 6 microfoane, conform secţiunii A, paragraf 5 / r = 10 mCondiţii de operare în timpul încercărilor:Montarea echipamentuluiPentru încercare ciocanul este atasat la un suport şi o structura specială tip bloc va fi folosită.Figura 28.1 reda caracteristicile acestei structuri, iar figura 28.2 arata poziţia suportului.SuportulSuportul pentru încercarea ciocanului trebuie să îndeplinească cerinţele specificatiilor tehnice de încercare a ciocanului în special pentru domeniul de greutăţi, puterea hidraulica, presiunea în conducta de alimentare cu ulei, şi în conducta de retur pentru egalizarea presiunii.MontajulMontajul mecanic, la fel ca şi conexiunile (furtune, conducte) trebuie să corespundă cu specificaţiile existente în datele tehnice ale ciocanului. Trebuie eliminat orice zgomot semnificativ produs de conducte şi diverse componente mecanice necesare pentru instalare. Toate conexiunile între conexiunile componentelor trebuie să fie bine strânse.Stabilitatea ciocanului şi forta de prindere staticaCiocanul va fi bine fixat pe suport pentru a-i conferi acestuia aceeaşi stabilitate ca şi pentru condiţiile normale de lucru. Ciocanul trebuie să lucreze în poziţie verticala.UnealtaPentru masurari va fi folosit un ciocan fără vârf. Lungimea ciocanului trebuie să întrunească cerinteledin Figura 28.1 (blocul de încercare).Încercare în sarcinaPuterea hidraulica de admisie şi debitul de uleiCondiţiile de lucru ale ciocanului hidraulic pot fi ajustate corespunzător, măsurate şi raportate împreună cu valorile corespunzătoare stipulate în specificaţiile tehnice, în timpul incercarii, ciocanul poate fi folosit astfel încât să poată fi atinsa 90 %, sau mai mult, din valoarea maxima a puterii hidraulice de admisie şi a debitului de ulei al ciocanului.Trebuie avut grija ca toate incertitudinile din lantul de măsurare ale p(s) şi Q, sunt ţinute în marja 5 %. Acest lucru asigura determinarea puterii hidraulice de admisie a ciocanului cu o eroare de 10 %. Presupunand o dependenta lineara între puterea hidraulica de admisie şi puterea sunetului emis, rezultă o variatie mai mica de 0,4 dB în determinarea nivelului puterii sunetului.Componente ajustabile ce influenţează puterea ciocanuluiPresetarea tuturor acumulatorilor, valvelor de presiune centrale şi altor componente care pot fi reglate trebuie realizată conform valorilor din datele tehnice. Dacă una din vitezele de lovire este opţională, masurarile trebuie să se facă folosind toate setarile. Sunt prezentate valorile minime şi maxime.Marimi ce trebuie măsurate:p(s) - valoarea medie a presiunii hidraulice de alimentare în timpul funcţionarii ciocanului, inclusiv pentru cel puţin 10 lovituri;Q - valoarea medie a fluxului de intrare al uleiului spargatorului masurata simultan cu p(s);T - temperatura uleiului trebuie să fie cuprinsă între +40/+60°C în timpul masurarilor; temperatura dispozitivului hidraulic a spargatorului trebuie stabilizata la temperatura normală de lucru înaintea începerii masurarilor ;P(a) - presiunile gazului de preumplere pentru toţi cilindrii trebuie să fie masurata în regim static (fără ca spargatorul sa funcţioneze), la temperatura ambianta constanta de +15/+25°C. Temperatura ambianta masurata trebuie să fie înregistrată cu presiunea gazului de umplere a cilindrilor masurata.Parametrii ce trebuie evaluaţi din parametrii de funcţionare masurati:P(ÎN) - puterea hidraulica furnizată pe secţiunea de ingustare P(ÎN)=p(s) . QMăsurarea presiunii hidraulice furnizate, p(s)- presiunea p(s) trebuie să fie masurata cat mai aproape posibil de orificiul de intrare ÎN-port al ciocanului;- presiunea ps va fi masurata cu un manometru (diametru minim de 100 mm, şi o clasa de precizie de 1,0% FSO);Debitului de ulei pe secţiunea de ingustare, Q- Q trebuie măsurat de la presiunea conductei de alimentare cat mai aproape de orificiul de intrare ÎN-port al ciocanului;- Q, trebuie măsurat cu un debitmetru electronic (clasa de precizie 2,5 % din valoarea citită a debitului).Punctul de măsurare a temperaturii uleiului, T- T va fi masurata în rezervorul de ulei sau în conducta hidraulica de legătură cu ciocanulPunctul de măsurare va fi specificat în raport- precizia de citire a temperaturii trebuie să fie de 2°C faţă de valoarea reală.Perioada de observatie / determinarea nivelului puterii sonore rezultate:Perioada de observatie va fi de cel puţin 15 secundeMasurarile vor fi repetate de 3 ori sau chiar mai mult, dacă este necesar. Rezultatul final este calculat ca medie aritmetica, a doua cele mai mari valori, care nu diferă cu mai mult de l dB.Definiţiid - Diametrul sculei (mm);d(1) - Diametrul nicovalei, 1200 100 mm;d(2) - Diametrul interior al structurii suportului nicovalei, ≤ 1800 mm;d(3) - Diametrul platformei blocului de încercare, ≤ 2200 mm;d(4) - Diametrul deschiderii sculei în platforma, ≤ 350 mm;;d(5) - Diametrul dispozitivului de etansare al sculei, ≤ 1000 mm;h(1) - Lungimea vizibila a sculei între partea cea mai joasa a carcasei şi partea superioară a suprafeţei dispozitivului de etansare al sculei, (mm), ht=d d/2 ;h(2) - Grosimea dispozitivului de etansare al sculei deasupra platformei, ≤ 20 mm (dacă dispozitivul de etansare al sculei este aşezat sub platforma, grosimea ei nu este limitată; poate fi confectionat dintr-un cauciuc spongios);h(3) - Distanta între partea superioară a platformei şi partea superioară a suprafeţei nicovalei, 250 50 mm;h(4) - Grosimea cauciucului spongios izolant al platformei, ≤ 30 mm;h(5) - Grosimea nicovalei, 350 50 mm;h(6) - Penetratia sculei, ≤ 50 mm.Dacă se foloseşte o structura bloc de forma patrata, lungimea maxima a ei este de 0,89 x diametrul corespunzătorSpaţiul gol dintre platforma şi nicovala poate fi umplut cu cauciuc spongios sau alt material absorbant, cu densitatea < 220 Kg / mc,29. Grupuri de actionare hidraulicaStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţii de operare ta timpul incercareelor:Montarea echipamentuluiCompactor acţionat hidraulic va fi instalat pe un plan reflectant; compactorul acţionat hidraulic skid-mounted va fi aşezat pe un suport cu înălţimea de 0,40 m, dacă producătorul nu stabileşte altfel în condiţiile de instalare.Încercare în sarcinaÎn timpul incercarii, nici o alta scula nu va fi cuplata la compactorul acţionat hidraulic.Compactorul acţionat hidraulic va fi adus în poziţie fixa conform cu cea prescrisă de producător.El va funcţiona la viteza nominală şi presiune nominală. Viteza şi presiunea nominală sunt cele din instrucţiunile furnizate cumpărătorului.Perioada de observatiePerioada de observatie va fi de cel puţin 15 secunde30. Maşini de tăiat rosturiStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţiile de operare în timpul incercarii:Încercare în sarcinaFreza va fi echipata cu lama cea mai mare prevăzută de producător în instrucţiunile furnizate cumpărătorului. Motorul va funcţiona la turatie maxima, cu freza în poziţie stationara.Perioada de observatiePerioada de observatie va fi de cel puţin 15 secunde31. Compactor pentru gropi de gunoi, tip încărcător cu cupaVezi nr. 3732. Cositoare de gazonStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997;Suprafaţa de încercare:Standardul SR ISO 11094:2003,În caz de neconcordanta, masurarile vor fi efectuate în aer liber pe o suprafaţa artificiala (punctul 4.1.2 din standardul SR ISO 11094:2003,)Corecţia de mediu K(2A)Măsurare în aer liber :K(2A)-0Masurari în incinte:Valoarea constantei K(2)A, determinata fără a utiliza o suprafaţa artificiala şi în conformitate cu Anexa A la standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi ≤ 2,0 dB, caz în care K(2A) nu va fi luată în considerare.Suprafaţa de măsurare /numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distantei :Standardul SR ISO 11094:2003,Condiţii de lucru în timpul incercariiMontarea echipamentuluiDacă rotile masinii de tuns gazonul pot cauza o tasare a suprafeţei artificiale de mai mult de l cm, rotile vor fi plasate pe suporti pentru a fi la nivel cu suprafaţa artificiala înainte de tasare. Dacă dispozitivul de tăiere nu poate fi separat de rotile acţionate ale masinii de tuns, utilajul va fi încercat pe suporti cu dispozitivul de tăiere funcţionând la turatia maxima indicată de fabricant.Suportii vor fi confectionati astfel încât ei sa nu influenteze rezultatele masurarii.Încercare în gol:Standardul SR ISO 11094:2003,Perioada de observatieStandardul SR ISO 11094:2003,33. Maşini de tăiat gazon/maşini de tăiat margini de gazonVezi poz. 32.Utilajul va fi pozitionat de un dispozitiv adecvat într-un mod încât dispozitivul de tăiat să fie situat deasupra centrului emisferei. Pentru maşinile de tăiat gazonul, centrul dispozitivului de tăiere va fi menţinut la o distanta de aproximativ 50 mm deasupra solului. Pentru ajustarea cutitelor masinii, masina de ajustat gazon va fi fixată cat mai aproape posibil de suprafaţa de încercare.34. Maşini pentru îndepărtat frunze prin suflareStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997;Suprafaţa de încercare:Standardul SR ISO 11094:2003,În caz de neconcordanta, masurarile vor fi efectuate în aer liber pe o suprafaţa artificiala, (punctul 4.1.2 din standardul SR ISO 11094:2003,).Corecţia de mediu K(2A):Măsurare în atmosfera:K(2A)=0Măsurare în incinta:Valoarea constantei K(2A), determinata fără a utiliza o suprafaţa artificiala şi în conformitate cu Anexa A la standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi ≤ 2,0 dB, caz în care K(2A) nu va fi luată în considerare.Suprafaţa de măsurare / numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distantei:Standardul SR ISO 11094:2003,Condiţii de lucru în timpul incercariiMontarea echipamentuluiVentilatorul de frunze va fi montat în poziţie normală de funcţionare, astfel încât suflanta să fie situata la o înălţime de (50 25 mm), deasupra centrului semisferei; dacă ventilatorul de frunze este portabil, va fi susţinut atât de o persoană cat şi de un dispozitiv corespunzător.Încercare în sarcinaVentilatorul va funcţiona la turatie nominală, şi la debitul nominal de aer prescris de producător.Perioada de observatie:Perioada de observatie va fi de cel puţin 15 secundeNotă: Dacă ventilatorul de frunze poate fi folosit şi ca dispozitiv colector de frunze, el va fi încercat în ambele configuratii; în acest caz va fi folosită cea mai mare valoare35. Maşini pentru colectat frunzeStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997;Suprafaţa de încercare:Standardul SR ISO 11094:2003,În caz de neconcordanta masurarile vor fi efectuate în aer liber pe o suprafaţa artificiala (punctul 4.1.2 din standardul SR ISO 11094:2003,)Corecta de mediu K(2A)Măsurare în aer liber :K(2A)=0Masurari în incinte :Valoarea constantei K(2A), determinata fără a utiliza o suprafaţa artificiala şi în conformitate cu Anexa A la standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi ≤ 2,0 dB, caz în care K(2A) nu va fi luată în considerare.Suprafaţa de măsurare /numărul de poziţii al microfoanelor /măsurarea distantei:Standardul SR ISO 11094:2003,Condiţii de încercare:Montarea echipamentuluiColectorul de frunze va fi montat în poziţie normală de funcţionare, astfel încât dispozitivul de colectare să fie situat la 50 25 mm deasupra centrului semisferei; dacă colectorul de frunze este ţinut manual, va fi susţinut atât de o persoană cat şi de un dispozitiv corespunzător.Încercare în sarcinaColectorul va funcţiona la turatie nominală, şi la debitul nominal de aer prescris de fabricantPerioada de observatiePerioada de observatie va fi de cel puţin 15 secundeNotă: Dacă colectorul de frunze mai poate fi folosit şi ca dispozitiv exhaustor de frunze, el va fi încercat în ambele configuratii; în acest caz va fi folosită valoarea cea mai ridicată.36. Automacarale, acţionate de motor cu combustie interna, cu contragreutateStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţiile de operare în timpul incercarii:Vor fi respectate cerinţele de securitate şi informaţiile producătoruluiRegimul de ridicareCu motostivuitorul în poziţie stationara şi având incarcatura, (un material ne-izolant fonic ,exemplu: oţel sau beton; cel puţin 70% din capacitatea actuala menţionată în instrucţiunile producătorului), ridicată, de la cea mai joasa poziţie, cu viteza maxima, la înălţimea de ridicare aplicabilă acestui tip de motostivuitor industrial în conformitate cu standardele europene relevante din seria "securitatea moto-stivuitoarelor industriale". Dacă înălţimea maxima de ridicare în acest caz este mica, ea poate fi utilizata în masurarile individuale, înălţimea de ridicare va fi înscrisă în raportul de încercare.Regimul de deplasareSe deplaseaza utilajul, neincarcat, la viteza maxima de la o poziţie iniţială, până la o distanta egala cu de trei ori lungimea sa, marcată A-A, (linia care uneste microfoanele din poziţiile 4 şi 6); se va continua deplasarea masinii cu acceleratia sa maxima până la linia B-B (linia care uneste microfoanele din poziţiile 2 şi 8). Când spatele masinii a trecut linia B-B, pedala de acceleratie poate fi eliberata.Dacă masina are o transmisie cu mai multe trepte, se va selecta viteza care asigura cea mai mare viteza posibila peste distanta masurataPerioada (perioadele) de observatie / determinare a nivelului intensitatii acustice dacă se utilizează mai mult decât o condiţie de funcţionare;Perioada de observatie este:- pentru regimul de ridicare: pe parcursul întregului ciclul de ridicare;- pentru regimul de deplasare: perioada de timp începe când centrul masinii trece linia A-A şi se termina când centrul masinii atinge linia B-B.Nivelul de putere acustica rezultat pentru toate tipurile de motostivuitoare se poate calcula cu formula:L(WA) = 10 log (0,7 x 10^0,1 LWA(c) + 0,3 x 10^0,1 LWA(a))Unde indicele "a" indica "regimul de ridicare" şi indicele "c" indica regimul de deplasare.37. ÎncărcătoareStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997;Suprafaţa de încercare :Standardul SR ISO 6395:2003Suprafaţa de măsurare / numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distantei:Standardul SR ISO 6395:2003Condiţiile de operare în timpul incercarii:Montarea echipamentuluiÎncărcătoare cu senile vor fi încercate pe o locatie corespunzătoare cu punctul 6.3.3 din Standardul SR ISO 6395:2003Încercare în sarcinaStandardul SR ISO 6395:2003, Anexa CPerioada(perioadele) de observatie / determinarea nivelului intensitatii sunetului rezultat dacă se folosesc mai multe condiţii de lucru:Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa C38. Macarale mobileStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţiile de operare în timpul incercarii:Montarea echipamentuluiDacă macaraua este echipata cu picioare, acestea vor fi extinse la maxim şi macaraua va fi inaltata pe postamentul ei în poziţia de mijloc a posibilei inaltimii a suportului.Încercare în sarcinaMacaraua mobila, care urmează a fi incercata, va fi prezentată în versiunea standard conform descrierii producătorului. Puterea motorului, luată în considerare pentru determinarea limitei zgomotului este cea nominală a motorului folosit pentru miscarea macaralei. Macaraua va fi echipata cu contragreutatea maxim admisă montata pe structura rotitoare.Înainte de efectuarea oricăror masurari, motorul şi sistemul hidraulic al macaralei mobile vor fi aduse la temperatura normală de lucru, urmând instrucţiunile producătorului şi toate procedurile relevante legate de securitate, precizate în manualul de instructuni.Dacă macaraua mobila este echipata cu mai multe motoare, prioritar va funcţiona motorul ce asigura actionarea macaralei. Motorul pentru deplasarea macaralei va fi oprit.Dacă motorul macaralei este echipat cu un ventilator, acesta trebuie să funcţioneze în timpul incercarii. Dacă ventilatorul poate funcţiona cu mai multe turatii, incercareul va fi efectuat cu ventilatorul funcţionând la turatii cea mai mare.Masurarile pentru macaraua mobila se vor face în următoarele trei (de la (a) la (c)) sau patru (de la (a) la (d)) condiţii:Pentru toate condiţiile de lucru se vor aplica următoarele:- turatia motorului la 3/4 din turatia maxima specificată pentru funcţionarea macaralei, cu o toleranta de 2%.- acceleratia şi deceleratia la valoarea maxima fără miscari periculoase ale încărcăturii sau ale blocului suspendat;- miscari la viteza maxima posibila stipulate în manualul de instrucţiuni pentru condiţiile date;(a) RidicareaMacaraua mobila trebuie încărcată cu o greutate care să creeze 50% din forta maxima a cablului.Incercareul consta în ridicarea unei greutăţi şi coborârea imediata la poziţia de start. Lungimea bratului macaralei va fi aleasă astfel încât perioada de desfăşurare a incercareelor complete să fie cuprinsă între 15 şi 20 secunde.(b) RotireaCu bratul macaralei fixat la un unghi de 40 până la 50° faţă de orizontala şi fără sarcina, partea superioară a caruciorului macaralei va fi rotita cu 90° spre stanga, urmată imediat de rotirea înapoi la poziţia de start. Bratul macaralei va fi fixat la lungimea lui minima. Perioada de observatie va fi: timpul necesar pentru parcurgerea ciclului de funcţionare.(c) BasculareaÎncercarea începe cu ridicarea bratului scurt al macaralei de la poziţia de lucru cea mai joasa, urmată imediat de coborârea bratului macaralei în poziţia iniţială. Miscarea se va efectua fără sarcina. Durata incercarii va fi de cel puţin 20 de secunde.(d) Telescoparea (dacă este cazul)Cu bratul macaralei pozitionat la 40 până la 50° faţă de orizontala şi fără sarcina, cu bratul macaralei complet retras, cilindrul telescopic numai pentru prima secţiune va fi extins împreună cu prima secţiune până la întreaga lungime şi apoi retras imediat împreună cu prima secţiune.Perioada(perioadele) de observatie / determinarea nivelului presiunii acustice rezultate, dacă se folosesc mai multe condiţii de lucruNivelului presiunii acustice rezultate este calculat funcţie de: i) dacă se foloseşte telescopareaL(WA) = 10 log (0,4 x 10^0,1 LWA(a) + 0,25 x 10^0,l LWA(b) +0,25 x 10^0,1 LWA(c) + 0,1 x 10^0,1 LWA(d))îi)dacă nu se foloseşte telescopareaL(WA) = 10 log (0,4 x 10^0,1 LWA(a) + 0,3 x 10^LWA(b) +0,3 x 10^0,1 LWA(c))undeL(WAa) - este nivelul de putere acustica pentru ciclul de ridicareL(WAb) - este nivelul de putere acustica pentru ciclul de rotireL(WAc) - este nivelul de putere acustica pentru ciclul de basculareL(WAd) - este nivelul de putere acustica pentru ciclul de telescopare (dacă este cazul)39. Containere mobile pentru deşeuriStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de încercare:- Suprafaţa reflectanta: beton sau asfalt neporos;- Sala de laborator care are un spaţiu liber pe suprafaţa reflectanta.Corecţia de mediu K(2A)Măsurare în aer liber :K(2A)=0Masurari în incinte:Valoarea constantei K2A, determinata în conformitate cu Anexa A din Standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi ≤ 2,0 dB; în acest caz, K(2A) nu va mai fi luată în considerare.Suprafaţa de măsurare / numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distantei:Semisfera / şase poziţii ale microfoanelor, conform cu Partea A punctul 5 / r = 3mCondiţiile de operare în timpul incercarii:Toate masurarile vor fi efectuate cu un container gol.Încercarea nr.l: trantirea libera a capacului pe corpul containeruluiPentru a reduce influenţa lui asupra masurarilor, operatorul va sta în partea din spate a containerului (partea cu balamalele). Pentru a evita deformarea în timpul caderii, capacul va fi lăsat sa cada, fiind eliberat din zona sa de mijloc.Măsurarea este efectuată în timpul urmatorulului ciclu, repetat de 20 de ori:- iniţial, capacul se ridica vertical;- capacul este eliberat în faţa, dacă este posibil fără a fi impins, operatorul fiind aşezat în spatele containerului, fără a se misca până când capacul se închide ;- după închiderea completa, capacul este ridicat în poziţia iniţială.Notă: Dacă este necesar operatorul se poate deplasa temporar pentru a ridica capaculIncercareul Nr.2. Deschiderea completa a capaculuiPentru a reduce influenţa sa asupra incercarii, operatorul trebuie să stea în spatele containerului (pe partea balamalei) pentru containerele cu patru roti, sau pe partea dreaptă a containerului (între poziţia 10 şi 12 a microfonului) pentru containerele cu doua roti. Capacul trebuie să fie lăsat sa cada de la mijloc sau cat mai aproape de mijlocul sau.Pentru a preintampina orice mişcare a containerului, rotile trebuie să fie blocate pe timpul incercarii. Pentru containerele cu doua roti, pentru a preintampina orice salt al containerului operatorul îl poate fixa prin aşezarea mainii sale pe rama superioară.Masurarile se efectuează în conformitate cu următorul ciclu:-iniţial, capacul este deschis orizontal;-capacul este lăsat sa cada fără a fi impins;-după deschiderea completa, şi înainte de o posibila mişcare brusca, capacul este ridicat în poziţia sa iniţială.Încercarea nr.3. Rostogolirea containerului pe un traseu artificial neregulat.Pentru acest încercare se foloseşte o pista artificiala care simulează un teren accidentat. Aceasta pista de încercare consta din două benzi paralele de plasa de oţel (lungă de 6m şi lata de 400 mm) fixate în plan reflectant aproximativ la fiecare 20 cm. Distanta dintre cele doua benzi este adaptată în conformitate cu tipul containerului pentru a permite rotilor sa ruleze pe toată lungimea pistei. Condiţiile de montaj trebuie să asigure o suprafaţa plana. Dacă este necesar, pista este fixată de sol cu un material elastic pentru a se evita emiterea de zgomote parazite.Note: Fiecare banda poate fi formată din mai multe elemente cu lăţimea de 400 mm montate împreună.Un exemplu de pista adecvată este dat în Figurile 39.1 şi 39.2.Operatorul este situat în partea dinspre balama a capacului.Măsurarea este efectuată în timpul în care operatorul trage containerul de-a lungul pistei artificiale, cu o viteză constanta de aproximativ l m/s, între punctele A şi B (distanta de 4,24m- vezi Figura 39.3) când axa rotii, pentru containerul cu doua roti sau prima axa a rotilor pentru containerul cu 4 roti, atinge punctul A sau punctul B. Aceasta procedura se repeta de trei ori pe fiecare direcţie.În timpul incercarii, pentru containerul cu 2 roti, unghiul dintre container şi pista trebuie să fie de 45° Pentru containerul cu 4 roti, operatorul trebuie să asigure un contact corespunzător al tuturor rotilor cu pista.Perioada(perioadele) de observare / determinare a nivelului puterii sonore rezultat dacă se folosesc mai multe condiţii de operare.Incercareele Nr. l şi 2. Căderea libera a capacului în direcţia corpului containerului şi deschiderea completa a capacului.Dacă este posibil, masurarile se fac simultan la şase poziţii ale microfonului. Dacă acest lucru nu este posibil nivelele acustice măsurate la fiecare poziţie a microfoanelor vor fi ordonate în ordine crescatoare, iar nivelele puterii acustice vor fi calculate prin asocierea valorilor pentru fiecare poziţie a microfonului în conformitatea cu sirul lor.Nivelul puterii acustice la un singur eveniment A-ponderat, este măsurat pentru fiecare din cele 20 de inchideri şi 20 deschideri ale capacului la fiecare punct de măsurare.Nivelele puterii acustice, L(WA închidere) şi L(WA deschidere) sunt calculate din media patratica ale celor mai mari cinci valori dintre cele obţinute.Încercarea Nr.3 Rostogolirea containerului peste o pista artificiala neregulata.Perioada de observare T trebuie să fie egala cu durata necesară acoperirii distantei între punctul A şi punctul B de pe pista.Nivelul puterii acustice L(WA rostogolire) este egal cu media a şase valori care diferă prin cel puţin 2 dB.Dacă acest criteriu nu este îndeplinit prin de şase masurari, atunci ciclul se repeta atât cat este necesar.Nivelul rezultat al puterii sunetului se calculează cu:                      1L(WA) = 10 log --- ( 10^0,1 LWA Închidere + 10^0,1 LWA deschidere + 10^0,1 LWA rostogolire)                      3Figura 39.2Figura 39.340. Moto-sape (sapa cu motor)Vezi Nr.32:Scula trebuie deconectata în timpul masurarilor41. Finisoare de pavajStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţiile de operare în timpul incercarii:Încercarea sub sarcinaMotorul masinii trebuie să funcţioneze la turatia nominală indicată de fabricant. Toate subansamblele vor fi activate şi vor funcţiona la următoarele turatii:-sistemul de transport: cel puţin 10% din valoarea maxima-sistemul de imprastiere: cel puţin 40% din valoarea maxima-tasarea(viteza, lovirea): cel puţin 50% din valoarea maxima ;-vibratoarele (viteza, momentul de dezechilibrare) cel puţin 50% din valoarea maxima ;-bare de presiune (frecventa, presiune): cel puţin 50% din valoarea maxima.Perioada de observatiePerioada de observatie va fi de cel puţin 15 secunde42. Echipamente pentru piloti de fundaţiiStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de încercate:Standardul SR ISO 6395:2003Condiţiile de operare în timpul incercarii:Încercare în sarcinaEchipamentul pentru piloti de fundaţie se instaleaza deasupra unui pilot care este destul de bine incastrat în sol astfel încât echipamentul sa lucreze la o viteză constanta, în cazul ciocanelor de batere, capul trebuie prevăzut cu un cap de lemn nou. Capul pilotului trebuie să fie la o înălţime de 0,50 m deasupra ariei de încercare.Perioada de observatiePerioada de observatie va fi de minimum 15 secunde.43. Lansatoare de conducteVezi Nr. 044. Maşini pe senile pentru pisteVezi Nr. 045. Grupuri electrogeneStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997;Corecţia de mediu K(2A)Măsurare în aer liber:K(2A)=0Măsurare în interior:Valoarea constantei K(2A) determinata fără suprafaţa artificiala şi cu respectarea anexei A la Standardul SR EN ISO 3744:1995, va fi ≤ 2 dB, caz în care K(2A) trebuie ignorat.Măsurarea suprafeţei /numărului a distantei de pozitionare /distanta de măsurare:Semisfera/ 6 poziţii ale microfoanelor conform cu partea A pct. 5/ cu partea A pct. 5. Dacă l>2m: un paralelipiped conform cu Standardul SR EN ISO 3744:1995 pot fi folosite cu o distanta de măsurare de d=l m.Condiţiile de operare în timpul incercarii:Montarea aparaturiiGeneratorii de putere trebuie instalati pe planul de reflectie; generatorii de putere montati pe platforme mobile trebuie asezati pe un suport de 0,40 m înălţime dacă nu este indicat altfel de condiţiile de instalare ale fabricantului.Incercareul sub sarcina:Standardul SR ISO 8528-10:2003, pct.9Perioada de observare:Perioada de observare trebuie să fie de cel puţin 15 sec.46. Maşini de maturatStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1995Condiţii de operare în timpul incercariiIncercareul sub sarcinaMasina de maturat trebuie incercata în poziţie stationara. Motorul şi unităţile anexe funcţionează la viteza prescrisă de producător pentru funcţionarea echipamentului de lucru; matura lucrează la viteza ei maxima, şi nu este în contact cu solul; sistemul de aspirare trebuie să lucreze la puterea sa maxima de absorbţie, cu o distanta între sol şi gura de absorbţie a sistemului de absorbţie nu mai mare de 25 mm.Perioada de observare:Perioada de observare trebuie să fie de cel puţin 15 sec.47. AutogunoiereStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţii de lucru în timpul incercarii:Incercareul sub sarcinaVehiculul de colectare a gunoiului trebuie să fie încercat în poziţie stationara în următoarele condiţii de lucru.1.Motorul trebuie să meargă la turatia maxima prevăzută de fabricant. Echipamentul de colectare nu trebuie să funcţioneze, incercareul nu se va face pentru vehiculele care au numai alimentare electrica.2.Sistemul de compactare funcţioneazăVehiculul de colectare a gunoiului şi buncarul receptor al deşeurilor sunt goale.Dacă turatia motorului este accelerata automat când funcţionează sistemul de compactare, aceasta valoare se va măsura. Dacă valoarea masurata este mai mica decât turatia prevăzută de fabricant cu mai mult de 5%, atunci incercareul se va efectua cu motorul accelerat din cabina, pentru a se asigura turatia prevăzută de fabricant.Dacă turatia motorului pentru sistemul de compactare nu este indicată de fabricant sau dacă vehiculul nu este prevăzut cu un accelerator automat, atunci turatia motorului asigurata din cabina trebuie să fie de 1200 rotatii pe minut.3. Dispozitivul de ridicare se misca în sus şi în jos fără sarcina şi fără container. Turatia motorului este obţinută şi controlată ca în cazul funcţionarii sistemul de compactare (pct.2).4. Materialul cade în vehiculul de colectare a gunoiului.Materialele sunt descărcate în vrac cu sistemul de ridicare în buncar (iniţial gol). Un container cu 2 roti cu o capacitate de 240 litri care respecta standardul SR EN 840 - 1:2002, trebuie folosit pentru aceasta operaţie. Dacă dispozitivul de ridicare nu este capabil sa ridice un astfel de container, va fi folosit un container cu o capacitate apropiată de 240 litri.Materialul trebuie să fie alcătuit din 30 de tuburi de PVC, fiecare având o masa aproximativă de 0,4 kg fiecare, şi următoarele dimensiuni:- lungime : 150 mm 0,5 mm- diametrul exterior nominal: 90 mm + 0,3/ -0 mm- adâncimea nominală: 6,7 mm+0,9/-0 mmPerioada(perioadele) de observare / determinarea nivelului puterii sunetului rezultat dacă sunt folosite mai multe condiţii de operare:Perioada de observare trebuie să fie:1. Cel puţin 15 secunde. Nivelul puterii acustice rezultat trebuie să fie L(WA1)2. Cel puţin trei cicluri complete, dacă sistemul de compactare lucrează automat. Dacă sistemul de compactare nu lucrează automat, ci ciclu cu ciclu, masurarile se vor efectua cel puţin pe durata a trei cicluri. Nivelul puterii acustice rezultat (L(WA2)) trebuie să aibă valoarea mediei radacinii patrate a trei (sau mai multor) masurari.3. Cel puţin trei cicluri complete de lucru în mod continuu, inclusiv integralitatea ridicării dispozitivului de ridicare şi coborarii dispozitivului de ridicare . Nivelul puterii acustice rezultat (L(WA3)) trebuie să aibă valoarea mediei radacinii patrate a trei (sau mai multor) masurari.4. Cel puţin trei cicluri de lucru complete, fiecare incluzând căderea a 30 de tuburi în buncar. Fiecare ciclu nu trebuie să depăşească 5 sec. Pentru aceste masurari L(pAeq.,T) este înlocuit cu L(pA.,1s) Nivelul puterii acustice rezultat (L(WA4)) trebuie să aibă valoarea mediei radacinii patrate a trei (sau mai multor) masurari.Nivelul puterii acustice rezultat este calculat de:L(WA) = 10 1og(0,06x10^0,1 LWA1 + 0,53x10^0,1 LWA2 + 0,4x10^0,1 LWA3 + 0,01x10^0,1 LWA4 )Notă: în cazul vehiculului de colectat gunoi alimentat numai electric, coeficientul asociat lui L(WA1) este considerat a fi egal cu 0.48. Freze rutiereStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţii de lucru în timpul incercarii:Montarea echipamentuluiAxa longitudinala a masinii de maruntit carosabilul trebuie să fie paralela cu axa y.Incercareul sub sarcinaMasina de maruntit carosabilul trebuie adusă în starea stationara în intervalul specificat în instrucţiunile furnizate cumpărătorului. Motorul şi toate anexele trebuie să funcţioneze la vitezele lor specifice mersului în gol.Perioada de observarePerioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde49. ScarificatoareStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de încercare:Standardul SR ISO 11094:2003,În caz de litigiu masurarile trebuie să fie efectuate în aer liber pe o suprafaţa artificiala (pct.4.1.2 din Standardul SR ISO 11094:2003,)Corecţia de mediu K(2A)Masurari în aer liber :K(2A)=0Masurari în interior:Valoarea constantei K(2A) determinata fără o suprafaţa artificiala şi cu respectarea anexei A din Standardul SR EN 3744:1997 trebuie să fie ≤ 2dB în care caz K(2A) trebuie ignorat.Suprafaţa de măsurare /numărului poziţiilor microfonului/distanta de măsurareStandardul SR ISO 11094:2003,Condiţii de lucru în timpul incercariiIncercareul sub sarcinaScarificatorul trebuie să funcţioneze cu motorul mergand la turatia nominală şi cu dispozitivele sale de lucru mergand în gol.(funcţionând, dar fără a acţiona)Perioada de observarePerioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde50. Maşini pentru tocat/maruntit resturi vegetaleStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de încercare:Standardul SR ISO 11094:2003,Corecţia de mediu K(2A)Măsurare în aer liber :K(2A)=0Măsurare în interior:Valoarea constantei K(2A) determinata fără o suprafaţa artificiala şi cu respectarea anexei A din Standardul SR EN 3744:1997 trebuie să fie ≤ 2dB în care caz K(2A) trebuie ignorat.Suprafaţa de măsurare /numărului poziţiilor microfonului/distanta de măsurareStandardul SR ISO 11094:2003,Condiţii de lucru în timpul incercariiIncercareul sub sarcinaTocatorul/maruntitorul trebuie încercat tocand una sau mai multe bucăţi de lemn.Ciclul de lucru consta din tocarea unei bucăţi rotunde de lemn (brad uscat sau placaj), de cel puţin 1,5 m lungime, care este ascutit la un capăt şi are un diametru aproximativ egal cu maximum prevăzut din proiectare de a fi acceptat de tocator în conformitate cu instrucţiunile producătorului.Perioada de observare/determinare a nivelului de acustic rezultat:Perioada de observare trebuie încheiată atunci când nu mai este deloc material în zona de tocare, dar nu trebuie să depăşească 20 sec. Dacă ambele condiţii de funcţionare sunt posibile atunci se înregistrează nivelul de puterea acustica maxim.51. Maşini de deszăpezit, cu organe rotativeStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţii de lucru în timpul incercariiIncercareul sub sarcinaAruncatorul de zapada trebuie încercat în poziţie stationara. Aruncatorul de zapada, în conformitate cu recomandările producătorului, trebuie să lucreze cu echipamentul sau de lucru la viteza maxima şi cu motorul la viteza corespunzătoare.Perioada de observarePerioada de observare trebuie să fie de cel puţin 15 sec.52. Vehicule pentru vidanjareStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţii de lucru în timpul incercariiIncercareul sub sarcinaVehiculul aspirator trebuie încercat în poziţie stationara. Motorul şi unităţile auxiliare lucrează la viteza indicată de producător pentru funcţionarea echipamentului de lucru; pompa (pompele) de vacuum lucrează la viteza ei(lor) maxima indicată de producător. Echipamentul de aspirare este folosit în asa fel încât presiunea interna să fie egala cu presiunea externa (0% vacuum). Zgomotul de scurgere a duzei de aspirare nu trebuie să aibă nici-o influenţa asupra rezultatelor masurarii.Perioada de observarePerioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde53. Macarale turnStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de măsurare/numărului poziţiilor microfonului/distanta de măsurareMasurari la nivelul soluluisemisfera/ 6 microfoane pozitionate conform Părţii A paragraf 5/conform Părţii A paragraf 5.Masurari făcute la înălţimea bratului macaraleiAtunci când mecanismul de ridicare este pozitionat la înălţimea bratului macaralei, suprafaţa de măsurare trebuie să fie o sfera cu raza de 4 m, centrul acesteia trebuie să coincida cu centrul geometric al vinciului.Atunci când masurarile se efectuează cu mecanismul de ridicare la nivelul stationar al macaralei, suprafaţa de măsurare este o sfera ; Suprafaţa(S) este egala cu 200 mý.Poziţiile microfonului vor fi după cum urmează (vezi figura 53.1):Patru poziţii ale microfonului pe un plan orizontal trecând prin centrul geometric al mecanismului (H=h/2)cu L=2,80 mşi d=2,80 -1/2L=jumătatea distanţei dintre doua poziţii consecutive ale microfonului;1-lungimea mecanismului (de a lungul axei bratului);b-lăţimea mecanismului;h=înălţimea mecanismului;d=distanta între suportul microfonului şi mecanism pe direcţia bratului.Celelalte doua poziţii ale microfonului trebuie să se găsească în punctele de intersectie ale sferei şi linia verticala ce trece prin centrul geometric al mecanismuluiCondiţii de lucru în timpul incercariiMontarea echipamentuluiMăsurarea echipamentului de ridicareMecanismul de ridicare în timpul incercarii trebuie montat într-unul din următoarele moduri.Poziţia trebuie descrisă în raportul de încercare.(a) Mecanismul de ridicare la nivelul soluluiMacaraua montata trebuie plasata pe o suprafaţa dreapta reflectanta de ciment sau asfalt neporos.(b) Mecanismul de ridicare stationat pe braţMecanismul de ridicare trebuie să fie la minimum 12 m de sol(c) Mecanismul de ridicare fixat la solMecanismul de ridicare trebuie fixat pe o suprafaţa dreapta reflectanta de ciment sau asfalt neporos.Măsurarea generatorului de energieCând generatorul de energie este atasat la macara, fie ca este sau nu legat de mecanismul de ridicare, macaraua trebuie montata pe o suprafaţa dreapta reflectanta de ciment sau asfalt neporos.Atunci când mecanismul de ridicare este situat pe braţ, masurarile de zgomot pot fi efectuate cu mecanismul montat pe braţ sau fixat pe sol.Atunci când sursa de energie care alimentează macaraua este independenta de aceasta (provine de la reţea sau de la generator electric sau de la o sursa de energie hidraulica ori pneumatica) se măsoară numai zgomotul vinciului.Atunci când generatorul de energie este atasat de macara, generatorul de energie şi mecanismul de ridicare trebuie măsurate separat dacă ele nu sunt combinate. Când cele doua dispozitive sunt combinate masurarile se vor referi la tot ansamblul.Pe durata incercarii mecanismul de ridicare şi generatorul de energie trebuie instalate şi folosite în conformitate cu instrucţiunile fabricantuluiIncercareul fără sarcinaGeneratorul de energie incorporat în macara trebuie să funcţioneze la puterea maxima prevăzută de fabricantMecanismul de ridicare trebuie să funcţioneze fără încărcare, cu tamburul rotindu-se cu o viteză corespunzătoare vitezei maxime de deplasare a carligului atât la coborare cat şi la ridicare. Aceasta viteza trebuie specificată de fabricant. Se va utiliza pentru rezultatele incercarii cel mai mare din două nivele ale puterii acustice (de la coborare sau de la urcare).Incercareul sub sarcinaGeneratorul de energie incorporat în macara va lucra la puterea maxima prevăzută de fabricant.Mecanismul de ridicare va lucra cu o tensiune pe cablu la tambur corespunzătoare cu sarcina maxima (la raza minima ) cu carligul miscandu-se la viteza maxima. Valorile sarcinii şi vitezei trebuie specificate de fabricant. Viteza trebuie verificata în timpul incercarii.Perioada(perioadele) de observare/determinare a nivelului acustic rezultat în cazul în care se folosesc mai multe condiţii de operare.Pentru masurarile nivelului presiunii acustice a mecanismului de ridicare, perioada de măsurare trebuie să fie (t(r)+t(f)). secunde:t(r) - fiind perioada, în secunde, înainte de activarea frânei, cu mecanismul de ridicare lucrand în modul arătat mai înainte Pentru scopul incercarii t(r) = 3 secundet(f)- fiind perioada în secunde între momentul în care frina este activata şi cel în care carligul ajunge în poziţie completa de repaus .Dacă este folosit un integrator perioada de integrare trebuie să fie egala cu (t(r)+T(f)). secunde.Valoarea mediei radacinii patrate a poziţiei microfonului va fi data de:L(pi) = 10 lg s(t(r) 1^0,1 Lri + t(r) 1^0,1 Lfi) (t(r)+T(f)) t;L(ri) fiind nivelul presiunii sunetului la poziţia microfonului i pe perioada t(r);L(fi) fiind nivelul presiunii sunetului la poziţia microfonului i pe perioada de franare;54. Sapatoare de santuriVezi Nr. 055. AutobetoniereStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Condiţiile de operare în timpul incercariiIncercareul sub sarcinaBetoniera trebuie incercata în poziţie stationara. Toba este umpluta cu ciment de consistenta medie (măsura de propagare între 42 şi 47 cm) în conformitate cu capacitatea specificată. Motorul de antrenare a tobei trebuie să lucreze la turatia care produce viteza maxima de rotire a tobei indicată în instrucţiunile furnizate de vânzător.Perioada de observare:.Perioada de observare va fi de cel puţin 15 sec.56. Grupuri de pompare a apeiStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Suprafaţa de măsurare /numărului poziţiilor microfonului/distanta de măsurareParalelipiped/ în conformitate cu Standardul SR EN ISO 3744:1997 cu distanta de măsurare d=l mCondiţii de operare în timpul IncercareariiMontarea echipamentuluiUnitatea de pompare a apei trebuie instalata pe un plan reflectant: unităţile de pompare apa montate pe un cadru trebuie plasate pe un suport având înălţimea de 0,40 m, dacă nu sunt alte cerinţe în instrucţiunile de instalare ale producătorului.Incercareul sub sarcinaMotorul trebuie să funcţioneze la punctul de maxima eficienta indicat în instrucţiunile furnizate de fabricant.Perioada de observare:Perioada de observare va fi de cel puţin 15 sec.57. Generatoare de suduraStandard de baza privind emisiile de zgomot:Standardul SR EN ISO 3744:1997Corecţia de mediu K(2A)Măsurare în aer liber:K(2A)=0Măsurare în interior:Valoarea constantei K(2)A determinata în conformitate cu anexa A a Standardului SR EN ISO 3744:1997 trebuie să fie ≤ 2,0 dB în care caz K(2A) va fi ignorat.Suprafaţa de măsurare /numărului poziţiilor microfonului/distanta de măsurareSemisfera / 6 poziţii ale microfonului în conformitate cu Partea A pct. 5 / în conformitate cu Partea A pct. 5;Dacă 1>2 m: un paralelipiped în conformitate cu Standardul SR EN ISO 3744:1997 poate fi folosit cu distanta de măsurare d=l mCondiţiile de operare iti timpul incercarii:Montarea echipamentuluiGeneratoarele de sudura vor fi instalate pe un plan reflectant. Generatoarele montate pe un cadru vor fi aşezate pe un suport având o înălţime de 0,40 m dacă nu sunt alte cerinţe în instrucţiunile de instalare ale producătorului.Incercareul sub sarcina:Standardul SR ISO 8528-10:2003 pct.9Perioada de observare:Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde.  +  Anexa 4MODEL PENTRU INDICAREA NIVELULUI DE PUTERE ACUSTICADacă indicarea este micşorată sau marita funcţie de mărimea echipamentului, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus. în astfel de situaţii, dimensiunea verticala a indicatiei trebuie, pe cat posibil, sa nu fie mai mica de 40 mm.  +  Anexa 5CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI1. Controlul intern al producţiei este procedura prin care producătorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia, care îndeplineşte obligaţiile de la pct. 2, asigura şi declara ca echipamentul în cauza satisface cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul de conformitate CE şi indicarea nivelului de putere acustica garantat, conform prevederilor de la art.ll, pe fiecare echipament, şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC conform prevederilor de la art 9.2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să întocmească documentaţia tehnica descrisă la pct.3 şi trebuie să o păstreze timp de cel puţin 10 ani, de la data fabricării ultimului produs, ce va fi prezentat spre examinare, la cerere, Inspecţiei Muncii şi Ministerului Economiei şi Comerţului. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia pot sa imputerniceasca o altă persoană sa păstreze documentaţia tehnica, situaţie în care trebuie să se indice numele şi adresa acestei persoane în declaraţia de conformitate EC.3. Documentaţia tehnica trebuie să permită efectuarea evaluării conformitatii echipamentului cu cerinţele prezentei hotărâri. Documentaţia tehnica trebuie să conţină cel puţin următoarele: a) denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia; b) descrierea echipamentului; c) marca; d) denumirea comercială; e) tipul, seria şi numerele; f) date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului şi evaluarea emisiilor de zgomot, incluzând, dacă este cazul, schite şi orice descriere sau explicaţie necesară pentru înţelegerea acestora; g) referirea la prezenta hotărâre; h) raportul tehnic al masurarilor zgomotului efectuate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri; i) instrumentele tehnice folosite şi rezultatele evaluării incertitudinilor datorate variatiilor în procesul de fabricaţie şi legătură lor cu nivelul puterii sonore garantat.4. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare ca procesul de fabricaţie să asigure în mod continuu conformitatea echipamentului produs cu documentaţia tehnica prevăzută la pct. 2 şi pct. 3 şi cu cerinţele prezentei hotărâri.  +  Anexa 6CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI COMPLETATCU EVALUAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE ŞI VERIFICAREA PERIODICĂ1. Controlul intern al producţiei completat cu evaluarea documentaţiei tehnice şi verificarea periodic este procedura prin care producătorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia, care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, pct. 5 şi pct. 6, asigura şi declara ca echipamentul în cauza satisface cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul de conformitate CE şi indicarea nivelului de putere acustica garantat conform prevederilor de la art. ll pe fiecare echipament şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC conform prevederilor de la art. 9.2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să întocmească documentaţia tehnica descrisă la pct. 3 şi trebuie să o păstreze timp de cel puţin 10 ani, de la data fabricării ultimului produs, ce va fi prezentat spre examinare, la cerere, Inspecţiei Muncii şi Ministerului Economiei şi Comerţului. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia pot sa imputerniceasca o altă persoană sa păstreze documentaţia tehnica, situaţie în care trebuie să se indice numele şi adresa acestei persoane în declaraţia de conformitate EC.3. Documentaţia tehnica trebuie să permită efectuarea evaluării conformitatii echipamentului cu cerinţele prezentei hotărâri. Documentaţia tehnica trebuie să conţină cel puţin următoarele: a) denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia; b) descrierea echipamentului; c) marca; d) denumirea comercială; e) tipul, seria şi numerele; f) date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului şi evaluarea emisiilor de zgomot, incluzând, dacă este cazul, schite şi orice descriere sau explicaţie necesară pentru înţelegerea acestora; g) referirea la prezenta hotărâre; h) raportul tehnic al masurarilor zgomotului efectuate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri; i) instrumentele tehnice folosite şi rezultatele evaluării incertitudinilor datorate variatiilor în procesul de fabricaţie şi legătură lor cu nivelul de putere acustica garantat.4. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare ca procesul de fabricaţie să asigure în mod continuu conformitatea echipamentului produs cu documentaţia tehnica prevăzută la pct. 2 şi pct. 3 şi cu cerinţele prezentei hotărâri.5. Evaluarea de către organismul notificat înainte de introducerea pe piaţa înainte ca primul echipament să fie introdus pe piaţa sau pus în funcţiune, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să pună la dispoziţia unui organism notificat ales de acesta, o copie a documentaţiei tehnice.În situaţia în care exista dubii privind credibilitatea documentaţiei tehnice, organismul notificat trebuie să informeze cu privire la aceasta pe producător sau pe reprezentantul autorizat al acestuia şi, dacă este necesar, va efectua sau va impune efectuarea de modificări în documentaţia tehnica, sau va efectua eventual, încercările pe care le considera necesare.După ce organismul notificat emite un raport prin care confirma ca documentaţia tehnica îndeplineşte prevederile prezentei hotărâri, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia poate aplica marcajul CE pe echipament şi poate emite o declaraţie de conformitate EC, conform prevederilor de la art. 11 şi respectiv art. 9, pentru care îşi asuma întreaga responsabilitate.6. Evaluarea de către organismul notificat în timpul fabricaţiei.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, trebuie să implice în continuare organismul notificat în procesul de fabricaţie în conformitate cu una din următoarele proceduri alese de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia: a) organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a verifica faptul ca echipamentul produs este în mod continuu conform cu documentaţia tehnica şi cu cerinţele prezentei hotărârii; în special organismul notificat se va concentra asupra următoarelor aspecte: i) marcarea corecta şi completa a echipamentului, conform art. 11;îi) emiterea declaraţiei de conformitate EC conform art. 9;iii) instrumentele tehnice folosite şi rezultatele evaluării incertitudinilor datorate variatiilor în procesul de fabricaţie şi legătură lor cu nivelul de putere acustica garantat.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să permită accesul liber organismului notificat la toate documentaţia interna care susţin aceasta procedura, la toate rezultatele efective ale auditurilor interne şi acţiunile corective care au fost luate, după caz.Numai în cazul în care auditurile mai sus menţionate au condus la rezultate nesatisfacatoare, organismul notificat va efectua încercări de zgomot care, pe baza aprecierii şi experienţei sale, pot fi simplificate sau efectuate în totalitate, conform prevederilor din anexa nr. 3 pentru tipul de echipament în cauza, b) organismul notificat trebuie să efectueze sau impune efectuarea de audituri ale produsului la intervale aleatorii. O mostra corespunzătoare a echipamentului final, aleasă de organismul notificat, trebuie să fie examinata şi trebuie efectuate încercări la zgomot corespunzătoare, conform prevederilor din anexa nr.3, sau trebuie realizate încercări cu efect echivalent pentru a verifica conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. Auditul de produs trebuie să includă următoarele aspecte: i) marcarea corecta şi completa a echipamentului conform art. 11;îi) emiterea declaraţiei de conformitate EC conform art. 9.În ambele proceduri frecventa auditurilor se va stabili de organismul notificat în funcţie de rezultatele evaluărilor anterioare, de necesitatea monitorizarii acţiunilor corective şi a altor îndrumări cu privire la frecventa auditurilor care pot fi determinate de producţia anuală şi capacitatea generală a producătorului de a menţine valorile garantate; cu toate acestea, un audit trebuie efectuat cel puţin o dată la trei ani.În situaţia în care exista dubii privind credibilitatea documentaţiei tehnice, sau cu privire la menţinerea normelor în timpul producţiei, organismul notificat trebuie să informeze cu privire la aceasta pe producător sau pe reprezentantul autorizat al acestuia.În cazurile în care echipamentul supus auditului nu este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri organismul notificat trebuie să informeze Ministerul Economiei şi Comerţului.  +  Anexa 7VERIFICAREA UNITATE DE PRODUS1. Verificarea unităţii de produs este procedura prin care producătorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia asigura şi declara ca echipamentul pentru care a fost emis certificatul prevăzut la pct. 4, este conform cerinţelor prezentei hotărâri. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice pe echipament marcajul CE însoţit de informaţii suplimentare conform prevederilor de la art. 11 şi sa elaboreze declaraţia de conformitate EC prevăzută la art. 9.2. Cererea pentru efectuarea verificării unităţii de produs trebuie înaintată de producător sau reprezentantul autorizat al acestuia unui singur organism notificat ales de către acesta.Aceasta cerere trebuie să includă următoarele: a) denumirea şi adresa producătorului şi dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat al acestuia, se adauga denumirea şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă care să precizeze ca aceasta cerere nu a mai fost înaintată unui alt organism notificat; c) o documentaţie tehnica în conformitate cu cerinţele de mai jos: i) o descriere a echipamentului;îi) denumirea comercială;iii) tipul, seria şi numerele; iv) date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului şi evaluarea emisiilor de zgomot, incluzând, dacă este cazul, schite şi orice descriere sau explicaţie necesară pentru înţelegerea acestora; v) referirea la prezenta hotărâre.3. Organismul notificat are următoarele obligaţii: a) sa verifice dacă echipamentul a fost fabricat conform documentaţiei tehnice; b) sa stabilească de comun acord cu solicitantul procedurii asupra locului unde se vor efectua încercările de zgomot, în conformitate cu prezenta hotărâre; c) să efectueze sau sa impună efectuarea încercărilor de zgomot necesare, în conformitate cu prezenta hotărâre.4. Dacă echipamentul îndeplineşte prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat trebuie să emita un certificat de conformitate, prevăzut în anexa nr.10, pe care îl transmite solicitantului. în situaţia în care organismul notificat refuza sa emita un certificat de conformitate acesta trebuie să precizeze motivele detaliate care au stat la baza refuzului.5. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze împreună cu documentaţia tehnica copii ale certificatului de conformitate timp de 10 ani de la data la care echipamentul a fost introdus pe piaţa.  +  Anexa 8ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂŢII1. Asigurarea totală a calităţii descrie procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, asigura şi declara ca echipamentul în cauza îndeplineşte cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, trebuie să aplice pe fiecare produs marcajul CE, însoţit de informaţii suplimentare conform prevederilor de la art. 11 şi sa elaboreze declaraţia de conformitate EC prevăzută la art. 9.2. Producătorul trebuie să aplice un sistem de asigurare a calităţii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricaţie şi inspecţia finala a produsului şi pentru încercări conform prevederilor de la pct3; sistemul calităţii aprobat este supus supravegherii, conform prevederilor de la pct. 4.3. Sistemul de asigurare a calităţii:3.1 Producătorul trebuie să înainteze o cerere pentru evaluarea propriului sistem de asigurare a calităţii, unui organism notificat ales de acesta.Cererea trebuie să cuprindă următoarele: a) Toate informaţiile relevante pentru categoria de produs avută în vedere, inclusiv documentaţia tehnica pentru toate echipamentele aflate deja în faza de proiectare sau de fabricaţie, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: i) denumirea şi adresa producătorului, sau a reprezentantului autorizat al acestuia;îi) o descriere a echipamentului;iii) marca; iv) denumirea comercială; v) tipul, seria şi numerele; vi) date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului şi evaluarea emisiilor de zgomot, incluzând, dacă este cazul, schite şi orice descriere sau explicaţie necesară pentru înţelegerea acestora;vii) referinţa la prezenta hotărâre;viii) raportul tehnic al masurarilor zgomotului efectuate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri; ix) instrumentele tehnice folosite şi rezultatele evaluării incertitudinilor datorate variatiilor în procesul de fabricaţie şi legătură lor cu nivelul de putere acustica garantat; x) o copie a declaraţiei de conformitate EC. b) Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii.3.2 Sistemul de asigurare a calităţii trebuie să asigure conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de producător trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a politicii şi a procedurilor privind calitatea, cum sunt programe, planuri, manuale şi înregistrări privind calitatea.3.3 Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să cuprida în special o descriere adecvată a următoarelor: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii cu privire la calitatea proiectului şi a produsului; b) documentaţia tehnica ce trebuie elaborata pentru fiecare produs, care trebuie să conţină cel puţin informaţiile prevăzute la pct. 3.1 pentru documentaţia tehnica menţionată la lit.a); c) tehnicile de control şi verificare ale proiectului, procedurile şi măsurile sistematice care vor fi utilizate la proiectarea produselor aparţinând categoriei de produse vizate; d) tehnicile corespunzătoare de fabricaţie, control al calităţii şi asigurare a calităţii, precum şi procesele şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate; e) examinarile şi încercările efectuate înainte, în timpul şi după fabricare, cu indicarea frecvenţei cu care se efectuează acestea; f) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoarte de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat, etc; g) mijloace de monitorizare a realizării calităţii cerute pentru proiect şi produs şi funcţionarea eficienta a sistemului asigurare a calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Se considera ca sunt sunt conform cerinţelor de calitate sistemele de asigurare a calităţii care implementeaza standardul EN ISO 9001.Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienta în evaluarea tehnologiei echipamentului în cauza. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizita de evaluare la sediul producătorului.Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă şi concluziile evaluării trebuie adusăla cunoştinţa producătorului.3.4. Producătorul trebuie să-şi ia angajamentul ca îndeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul de asigurare a calităţii asa cum a fost aprobat şi trebuie să asigure ca acesta este menţinut la un nivel corespunzător şi eficient.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calităţii cu privire la orice intenţie de modificare a sistemului de asigurare a calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul de asigurare a calităţii modificat continua sa satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţa producătorului.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului de asigurare a calităţii este de a asigura ca producătorul îşi îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul de asigurare a calităţii aprobat.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspecţii în locurile de: proiectare, producţie, control, încercări şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia sistemului de asigurare a calităţii; b) înregistrările privind calitatea prevăzute în capitolul referitor la proiectare din sistemul de asigurare a calităţii, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor, etc. c) înregistrările privind calitatea prevăzute în capitolul referitor la fabricaţie din sistemul de asigurare a calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoarte privind calificarea personalului implicat, etc.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul de asigurare a calităţii şi trebuie să emita şi sa transmită producătorului un raport de audit.4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului, în timpul acestor vizite organismul notificat poate efectua sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica faptul ca sistemul de asigurare a calităţii funcţionează corect, dacă considera necesar. Organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul trebuie să păstreze şi sa pună la dispoziţia Inspecţiei Muncii şi Ministerului Economiei şi Comerţului pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament, următoarele documente: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b); b) modificările prevăzute la pct. 3.4, al doilea paragraf; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, paragraful final, la pct. 4.3 şi la pct.4.4.6. Fiecare organism notificat trebuie să furnizeze informaţii relevante cu privire la aprobările sistemelor de asigurare a calităţii emise şi retrase, celorlalte organisme notificate.  +  Anexa 9CRITERII MINIME CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERAREPENTRU NOTIFICAREA ORGANISMELOR1. Organismul, directorul sau şi personalul responsabil cu efectuarea operaţiilor de verificare trebuie să fie alţii decât proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul echipamentului, şi alţii decât reprezentanţii autorizaţi ai acestora. Aceştia nu se pot implica direct sau în calitate de reprezentanţi autorizaţi în proiectarea, fabricarea, comercializarea sau întreţinerea unor astfel de echipamente şi nuci nu trebuie să fie reprezentanţi ai părţilor implicate în aceste activităţi. Aceasta nu exclude posibilitatea schimbului de informaţii tehnice între producător şi organismul notificat.2. Organismul şi personalul acestuia trebuie să efectueze operaţiunile de evaluare şi verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională şi competenţa tehnica şi trebuie să fie independenţi de orice presiuni şi stimulente, în special de natura financiară, care ar putea influenţa deciziile sau rezultatul muncii lor, în mod special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane care au un interes legat de rezultatul verificărilor.3. Organismul trebuie să aibă la dispoziţie personalul necesar şi sa dispună de dotările necesare care să îi permită îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor sale administrative şi tehnice legate de operaţiunile de inspecţie şi supraveghere; trebuie să aibă acces la echipamentul necesar pentru efectuarea oricăror verificări speciale.4. Personalul responsabil cu efectuarea inspecţiilor trebuie să aibă: a) pregătire tehnica şi profesională temeinica; b) cunoştinţe suficiente ale cerinţelor pentru a evalua documentaţia tehnica; c) cunoştinţe suficiente ale cerinţelor pentru încercările pe care le efectuează şi experienta practica adecvată pentru astfel de încercări; d) abilitatea de a întocmi certificatele, înregistrările şi rapoartele cerute pentru autentificarea rezultatelor încercărilor efectuate.5. Imparţialitatea personalului de inspecţie trebuie garantată. Remunerarea personalului nu trebuie să fie dependenta de numărul încercărilor efectuate sau de rezultatele acestora.6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, pentru încercările efectuate, în conformitate cu legislaţia naţionala în domeniu, dacă răspunderea civilă nu revine statului prin lege.7. Personalul organismului este obligat sa păstreze secretul profesional cu privire la toate informaţiile obţinute cu ocazia efectuării încercărilor conform prevederilor prezentei hotărâri sau a altor prevederi din reglementări naţionale emise în aplicare, cu excepţia situaţiei în care informaţiile sunt solicitate de către Inspecţia Muncii şi Ministerul Economiei şi Comerţului.  +  Anexa 10                         VERIFICAREA UNITĂŢII DE PRODUS                  - MODEL AL CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE - ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CERTIFICAT DE CONFORMITATE EC │ ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ │ 1. PRODUCĂTOR │2. CERTIFICAT DE CONFORMITATE EC Nr. │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 3. DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI │4. ORGANISMUL NOTIFICAT CARE A EMIS │ │ │ CERTIFICATUL │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 5. RAPORT AL LABORATORULUI │6. HOTĂRÂREA GUVERNULUI APLICABILĂ │ │ Nr. .......... Data: ............ │ HGnr......../........... │ │ Nivelul puterii acustice măsurate : │ │ │ ............ dB │ │ ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤ │ 7. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI │ │ │ │ Tipul echipamentului : Categoria : │ │ │ │ Numele comercial: │ │ │ │ Tip Nr. : Nr. de identificare: │ │ │ │ Tipul motorului/ motoarelor: Producător: │ │ │ │ Tipul de energie: Putere/ turatie: │ │ │ │ Alte caracteristici tehnice cerute: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8. URMĂTOARELE DOCUMENTE CARE POARTA NUMĂRUL DIN CASETA 2 SUNT │ │ ANEXATE LA ACEST CERTIFICAT : │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9. VALIDAREA CERTIFICATULUI │ │ (Ştampila) │ │ │ │ Loc │ │ │ │ │ │ (Semnatura) │ │ │ │ Data: / / │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘-----------