HOTĂRÂRE nr. 617 din 21 aprilie 2004privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere art. 4 pct. 3 din Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2002,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Comitetul naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, denumit în continuare Comitetul director, organism de coordonare şi monitorizare a programelor desfăşurate în România pentru prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului, în coordonarea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.  +  Articolul 2Comitetul director are rolul de a revizui şi aproba planurile operative şi strategice periodice ale Programului Internaţional privind Munca Copilului, de a stabili priorităţile de politică şi programele, inclusiv zonele, sectoarele unde trebuie dezvoltate programe de acţiune, precum şi de a obţine sprijin guvernamental şi resurse pentru aceste programe de acţiune.  +  Articolul 3Comitetul director are următoarele atribuţii principale: a) formulează orientări de politică pentru programele menite să elimine cele mai grave forme ale muncii copilului şi pentru integrarea activităţilor Programului Internaţional privind Munca Copilului în celelalte eforturi naţionale pentru combaterea celor mai grave forme ale muncii copilului; b) îndrumă cu privire la domeniile prioritare pentru programele privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului, precum şi cu privire la sprijinul acordat prin Programul Internaţional privind Munca Copilului în acest domeniu; c) analizează, monitorizează şi evaluează periodic activităţile Programului Internaţional privind Munca Copilului, propunând revizuirea acestora acolo unde este necesar; d) sprijină îndeplinirea de către Guvern şi agenţiile responsabile a obiectivelor şi scopurilor stabilite prin programele Biroului Internaţional al Muncii în domeniul eliminării celor mai grave forme ale muncii copilului; e) formulează propuneri privind modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul eliminării celor mai grave forme ale muncii copilului.  +  Articolul 4 (1) Comitetul director este compus din 15 membri. (2) Membrii Comitetului director sunt desemnaţi după cum urmează: a) 9 membri din partea Guvernului; Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor desemna câte un membru, iar Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, precum şi Inspecţia Muncii vor desemna câte 2 membri; b) un membru desemnat de comun acord de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) un membru desemnat de comun acord de către confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; d) un membru desemnat de către Asociaţia Preşedinţilor Consiliilor Judeţene din România; e) un membru desemnat de către Asociaţia Secretarilor Generali ai Consiliilor Judeţene din România; f) 2 membri desemnaţi la recomandarea coordonatorului naţional al Programului Internaţional privind Munca Copilului şi a Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului, dintre organizaţiile neguvernamentale cu activităţi în domeniul eliminării muncii copilului. (3) Reprezentarea din partea Guvernului în Comitetul director este asigurată de conducătorii instituţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) sau de persoane, desemnate de către aceştia prin ordin ori, după caz, decizie, competente să angajeze instituţiile pe care le reprezintă. (4) Nominalizarea membrilor care fac parte din Comitetul director se face în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Preşedintele Comitetului director este inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii.  +  Articolul 5 (1) Membrii Comitetului director sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani. (2) În măsura în care aplicarea Programului Internaţional privind Munca Copilului necesită anumite modificări, o treime din numărul reprezentanţilor prevăzuţi la art. 4 alin. (2) lit. b), c), d), e) şi f) va fi schimbată în componenţa Comitetului director, o dată la 2 ani, în funcţie de necesităţile apărute. (3) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comitetului director preşedintele şi membrii acestuia nu primesc indemnizaţie.  +  Articolul 6 (1) Comitetul director se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare şi, la convocarea preşedintelui, în şedinţe extraordinare. (2) Comitetul director poate adopta hotărâri cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. (3) În prima şedinţă, care are loc în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul director aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi. (4) Comitetul director poate înfiinţa subcomitete de lucru specializate pe domenii de activitate.  +  Articolul 7 (1) La şedinţele Comitetului director pot participa, ca invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai unor instituţii sau organizaţii, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) Comitetul director poate invita la întrunirile sale reprezentanţi ai organizaţiilor patronale, sindicale, ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai audiovizualului, ai Clubului Român de Presă şi alţi reprezentanţi ai presei scrise, precum şi ai universităţilor, institutelor de cercetare, organizaţiilor internaţionale şi ai oricăror alte organizaţii sau persoane care, prin activitatea lor, au sau pot avea legătură cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă. (3) La şedinţele Comitetului director pot participa, cu rol consultativ, reprezentanţi ai Biroului Internaţional al Muncii şi specialişti din alte instituţii, după caz. (4) În îndeplinirea atribuţiilor Comitetul director poate solicita consultanţă reprezentanţilor UNICEF sau altor organizaţii internaţionale.  +  Articolul 8 (1) Comitetul director are un secretariat care asigură desfăşurarea activităţii curente şi acţionează în numele acestuia. (2) Membrii Secretariatului Comitetului director sunt desemnaţi prin decizie de către inspectorul general de stat din cadrul Inspecţiei Muncii.  +  Articolul 9 (1) Comitetul director prezintă ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei un raport anual privind activitatea desfăşurată în prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului, întocmit pe baza rapoartelor instituţiilor membre. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) este prezentat primului-ministru de către ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei.  +  Articolul 10În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul director va elabora un plan naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării copiilor prin muncă în România, care se va aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:----------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul sănătăţii,Ovidiu Brînzanp. Ministrul educaţiei şi cercetării,Ioana-Irinel Chiran,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Neculae Eugeniu Plăiaşu,secretar de statBucureşti, 21 aprilie 2004.Nr. 617.----------------