ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004    Având în vedere necesitatea protejării populaţiei în situaţii de urgenţă, ca urmare a multiplicării şi diversificării riscurilor de natură nonmilitară care pot avea efecte dramatice asupra vieţii şi sănătăţii unui mare număr de persoane,pentru a asigura instituirea şi implementarea, în cel mai scurt timp, a cadrului legal care să permită un răspuns adecvat şi coordonat pe timpul producerii situaţiilor de urgenţă, în scopul restabilirii rapide a stării de normalitate, ţinând seama şi de necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în procesul aderării la Uniunea Europeană, precum şi de obligaţiile ţării noastre în calitate de membru NATO,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare servicii de urgenţă, ca structuri specializate în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile, subordonate autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Serviciile de urgenţă sunt servicii de urgenţă profesioniste şi servicii de urgenţă voluntare. (3) Serviciile de urgenţă profesioniste se constituie în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectorat General. (4) Serviciile de urgenţă voluntare se constituie ca servicii publice descentralizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor. (5) Inspectoratul General se înfiinţează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Serviciile de urgenţă şi Inspectoratul General asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice de protecţie civilă, de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de gestionare a situaţiilor de urgenţă, potrivit competenţelor stabilite prin legile în vigoare."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Serviciile de urgenţă profesioniste judeţene şi al municipiului Bucureşti se înfiinţează ca structuri unificate, realizate prin reorganizarea inspectoratelor de protecţie civilă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, a brigăzilor şi grupurilor de pompieri militari. (2) Serviciile de urgenţă profesioniste funcţionează ca inspectorate judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică."4. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Activitatea serviciilor de urgenţă voluntare constituite în subordinea consiliilor locale este condusă de profesionişti în domeniu, salariaţi ai administraţiei publice locale."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. (2) Structura organizatorică şi dotarea serviciilor de urgenţă se realizează pe baza criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul General şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor de urgenţă se întocmesc pe baza regulamentului-cadru elaborat de Inspectoratul General şi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Activitatea serviciilor de urgenţă este coordonată de prefect, la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi de primar, la nivelul comunelor, oraşelor şi celorlalte municipii."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Inspectoratul General se organizează şi funcţionează ca structură unificată, realizată prin reorganizarea Comandamentului Protecţiei Civile şi a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor, şi este ajutat de un prim-adjunct şi un adjunct, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Inspectoratul General, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, emite metodologii, norme, regulamente şi proceduri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Inspectoratul General şi serviciile de urgenţă fac parte din sistemul naţional pentru managementul situaţiilor de urgenţă, potrivit legii. (3) Inspectoratul General asigură coordonarea şi controlul de specialitate al serviciilor de urgenţă."9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul General colaborează cu structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit prevederilor legale în vigoare."10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Inspectoratului General se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar statul de organizare al acestuia, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."11. Articolul 14 se abrogă.12. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Bunurile mobile şi imobile din domeniul public sau privat al statului, aflate în folosinţa Comandamentului Protecţiei Civile, a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari şi a structurilor subordonate acestora, se transmit în folosinţa Inspectoratului General şi a structurilor subordonate acestuia, cu acelaşi titlu, pe bază de proces-verbal."13. Alineatul (2) al articolului 25 se abrogă.14. Alineatul (1) al articolului 26 se abrogă.15. Alineatul (1) al articolului 27 se abrogă.16. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Obligaţiile şi acţiunile internaţionale privind integrarea euroatlantică, protecţia civilă, apărarea împotriva incendiilor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asumate de Comandamentul Protecţiei Civile şi de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se îndeplinesc de către Inspectoratul General. (2) Inspectoratul General este punct de contact naţional în relaţia cu organizaţiile internaţionale de profil."17. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Inspectoratul General şi serviciile de urgenţă profesioniste asigură planificarea şi mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege, precum şi la declararea stărilor de mobilizare şi război."18. Expresia "servicii publice comunitare" şi denumirea "Inspectorat" se înlocuiesc cu "servicii de urgenţă", respectiv "Inspectorat General".  +  Articolul IIDemilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum şi principalele activităţi şi etape pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează pe baza unui program elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 88/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 21 aprilie 2004.Nr. 25.--------------