ORDIN nr. 229 din 8 aprilie 2004privind înfiinţarea Centrului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 229 din 8 aprilie 2004
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 189 din 21 aprilie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 3 mai 2004  Având în vedere prevederile Regulamentului Comisiei (EC) nr. 2.244/2003 din 18 decembrie 2003 privind sistemul de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit şi ale Documentului de poziţie referitor la cap. 8 - pescuit, prin care s-a acceptat acquisul comunitar în domeniul pescuitului,în temeiul prevederilor art. 3 pct. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată prin Legea nr. 604/2003,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1În cadrul Direcţiei de pescuit şi acvacultură din Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se înfiinţează Centrul de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit.  +  Articolul 2Prin Centrul de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit, denumit în continuare Centru de monitorizare, se va urmări activitatea de pescuit în apele marine naţionale şi internaţionale a navelor de pescuit care arborează pavilion românesc, cu lungimi mai mari de 15 m, precum şi a navelor de pescuit care arborează pavilionul altor state şi activează în apele marine naţionale.  +  Articolul 3Echipamentele pentru dotarea navelor de pescuit care arborează pavilion românesc şi a Centrului de monitorizare se vor asigura de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 4Direcţia de pescuit şi acvacultură din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va raporta semestrial, la 1 mai şi la 1 noiembrie, Comisiei Europene date referitoare la sistemul de monitorizare a navelor de pescuit.  +  Articolul 5Notificarea către Comisia Europeană va cuprinde următoarele date: a) numărul navelor de pescuit monitorizate prin satelit în jumătatea anterioară a anului; b) lista navelor de pescuit care au avut în mod repetat echipamentul pentru monitorizare prin satelit scos din funcţiune sau defect; c) situaţia zonelor de pescuit în care au activat navele de pescuit care arborează pavilionul altor state, recepţionate de Centrul de monitorizare, în jumătatea anterioară a anului; d) timpul total petrecut de navele de pescuit în zonele de pescuit naţionale.  +  Articolul 6Toate navele de pescuit cu lungimi mai mari de 15 m şi care arborează pavilion românesc au obligaţia de a avea instalat la bord echipament special pentru transmiterea datelor prin satelit.  +  Articolul 7Echipamentul de transmitere a datelor instalat la bordul navelor de pescuit trebuie să transmită automat următoarele date: a) numele/numărul de identificare al navei de pescuit; b) poziţia geografică în momentul transmiterii, cu o eroare de maximum 500 m şi un interval de confidenţă de 99%; c) data şi timpul exprimat în Universal Time Coordinated (UTC) ale poziţiei navei de pescuit în momentul transmisiei.  +  Articolul 8Frecvenţa de transmitere automată a datelor de la nava de pescuit către Centrul de monitorizare trebuie să fie de cel puţin o dată la două ore.  +  Articolul 9Întreruperea intenţionată sau defectarea repetată a echipamentului instalat la bordul navei de pescuit atrage, după caz, suspendarea licenţei de pescuit pentru o perioadă de până la 3 luni.  +  Articolul 10Datele referitoare la monitorizarea prin satelit a navelor de pescuit, care sunt transmise către Comisia Europeană, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11Direcţia de pescuit şi acvacultură din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va prezenta periodic Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră situaţia navelor de pescuit înregistrate şi monitorizate prin satelit.  +  Articolul 12Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor va informa periodic şi ori de câte ori este nevoie situaţia navelor de pescuit care activează fără a avea instalat la bordul acestora sistemul de monitorizare prin satelit.  +  Articolul 13Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va încheia un contract pentru furnizarea serviciului de comunicaţii prin satelit cu o societate specializată în acest domeniu.  +  Articolul 14Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 6 luni de la data publicării.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Ioan Rus  +  Anexa              Formatul electronic al datelor necesare a fi transmise    A. Conţinutul înregistrării poziţiei
  Date Codul Obligato- riu opţio- nal Observaţii
  Începutul înregistrării SR M Detaliu despre sistem; indică începutul înregistrării
  Adresa AD M Detaliu despre mesaj; destina- ţia; codul Alpha-3 ISO al ţării
  Mesajul TM M Detaliu despre mesaj; scrierea mesajului, POS
  Indicativul radio RC M Detaliu despre înregistrare a vasului
  Numărul voiajului TN O Detaliu despre activitate; se- ria numărului voiajului reali- zat de vas în anul curent
  Numele vasului NA O Înregistrarea vasului
  Numărul intern IR O*1) Detaliu despre înregistrarea vasului; numărul unic de înre- gistrare a vasului format din codul Alpha-3 ISO al ţării, urmat de un număr
  Numărul extern XR O Detaliu despre înregistrarea vasului; numărul care se vede pe vas
  Latitudine (în decima- le) LT M Detaliu despre activitate; po- ziţia vasului la data transmi- terii
  Longitudine(în decima- le) LG M Detaliu despre activitate; po- ziţia vasului la data transmi- terii
  Viteza SP M*2) Viteza vasului în zecimi de noduri
  Direcţia CO M*2) Direcţia vasului pe scala de 360°
  Data DA M Detaliu despre mesaj; data transmisiei
  Ora TI M Detaliu despre mesaj; ora transmisiei
  Terminarea înregis- trării ER M Detaliu despre sistem; indică terminarea înregistrării
      *1) Obligatoriu pentru navele de pescuit comunitare şi româneşti.    *2) Opţional până la 31 decembrie 2005.    B. Structura înregistrării poziţiei:    Fiecare transmisie a datelor va fi structurată astfel:    - dublu slash (//) şi caracterele SR indică începutul mesajului,    - dublu slash (//) şi codul ce indică începutul datelor,    - simplu slash (/) separă codurile datelor,    - perechile de date sunt separate prin spaţiu,        - caracterele ER şi dublu slash (//) indică sfârşitul înregistrării    C. Definiţia datelor┌────────────┬─────────────┬──────┬────────────┬────────────┬─────────────────┐│ Categoria │ Date │Codul │ Tipul │Conţinuturi │ Definiţii │├────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│Detalii │Începutul │ SR │ │ │Indică începutul ││despre │înregistrări │ │ │ │înregistrării ││sistem ├─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │Sfârşitul │ ER │ │ │Indică sfârşitul ││ │înregistrări │ │ │ │înregistrării │├────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│Detalii │Adresa │ AD │ Char*3 │Adresa ISO- │Adresa celui ce ││despre │destinaţiei │ │ │3166 │primeşte mesajul ││mesaj ├─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │Mesajul │ TM │ Char*3 │Cod │Primele litere ││ │ │ │ │ │ale mesajului ││ ├─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │Data │ DA │ Num*8 │AAAALLZZ │Anul,luna şi ziua││ ├─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │Ora │ TI │ Num*4 │OOMM │Ore şi minute ( ││ │ │ │ │ │Universal Time ││ │ │ │ │ │Coordinated)(UTC)│├────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│Detalii │Indicativ │ RC │ Char*7 │IRCS Code │Indicativul în- ││despre în- │radio │ │ │ │ternaţional radio││registrarea │ │ │ │ │al vasului ││vasului ├─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │Numele │ NA │ Char*30 │ISO 8859,1 │Numele vasului ││ │vasului │ │ │ │ ││ ├─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │Numărul │ XR │ Char*14 │ISO 8859,1 │Numărul care se ││ │extern │ │ │ │vede pe vas ││ ├─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │Numărul │ IR │ Char*3 │ISO 3166+ │Numărul unic dat ││ │intern │ │ Char*9 │max.9 N │vasului în urma ││ │ │ │ │ │înregistrării în ││ │ │ │ │ │registrul flotei │├────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│Detalii │Latitudinea │ LT │ Char*7 │+/-DD.ddd │Valoare negativă ││despre │(în decimale)│ │ │ │dacă latitudinea ││activitate │ │ │ │ │este în emisfera ││ │ │ │ │ │sudică ^1) (World││ │ │ │ │ │Geodetic System ││ │ │ │ │ │1984)(WGS84) ││ ├─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │Longitudinea │ LG │ Char*8 │+/-DD.ddd │Valoare negativă ││ │(în decimale)│ │ │ │dacă longitudinea││ │ │ │ │ │este în emisfera ││ │ │ │ │ │vestică^1) (World││ │ │ │ │ │Geodetic System ││ │ │ │ │ │1984)(WGS84) ││ ├─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │Viteza │ SP │ Num*3 │Noduri*10 │e.g.//SP/105= ││ │(în decimale)│ │ │ │10,5 noduri ││ ├─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │Direcţia │ CO │ Num*3 │Scala de 360│e.g.//CO/270= ││ │ │ │ │grade │270° ││ ├─────────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │Numărul │ TN │ Num*3 │001-999 │Seria numărului ││ │voiajului │ │ │ │voiajului reali- ││ │ │ │ │ │zat de vas în ││ │ │ │ │ │anul curent │└────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴────────────┴─────────────────┘     1) semnul plus (+) nu trebuie neapărat să fie transmis.-------------