HOTĂRÂRE nr. 568 din 15 aprilie 2004privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 mai 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 48 alin (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Societatea Comercială "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A. în forma juridică de filială a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., ca societate comercială pe acţiuni, denumită în continuare Societatea.  +  Articolul 2 (1) Sediul şi capitalul social ale Societăţii înfiinţate potrivit art. 1 sunt prevăzute în statutul acesteia, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (1) Sediul şi capitalul social ale Societăţii înfiinţate potrivit art. 1 sunt prevăzute în statutul acesteia, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Societatea are ca activitate principală servicii de grădinărit peisagistic, servicii de cultivare a specialităţilor horticole şi a produselor de seră, servicii de creare, întreţinere, protecţie şi pază a perdelelor forestiere de protecţie a căilor ferate, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Societatea este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. (4) Capitalul social iniţial al Societăţii este în valoare de 1.000.000.000 lei, împărţit în 40.000 de acţiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei, şi se constituie prin aporturi în natură (active) şi în numerar subscrise de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R., corespunzător obiectului de activitate, în baza datelor din bilanţul contabil întocmit la data de 31 decembrie 2003. (5) Participaţiile la capitalul social iniţial sunt subscrise şi integral vărsate de C.F.R., în calitate de acţionar unic. (6) Efectuarea aporturilor de către C.F.R. se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (7) În cazul în care valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută în anexă, se va solicita rectificarea corespunzătoare la registrul comerţului, în termen de 30 de zile de la semnarea documentelor prevăzute la alin. (6). (8) Valoarea terenurilor subscrise ca aport la capitalul social iniţial al Societăţii nu este cuprinsă în capitalul social iniţial prevăzut în anexă. Aceste terenuri se vor evalua până la data de 31 decembrie 2004, modificându-se în mod corespunzător capitalul social. (9) Pe toată perioada în care C.F.R. este acţionar majoritar la Societate se pot efectua transferuri de active, corporale şi necorporale, fără plată, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, între Societate şi C.F.R., precum şi cu alte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor societăţilor comerciale implicate, modificându-se capitalul social în mod corespunzător. (10) Societatea se poate privatiza în condiţiile legii, C.F.R. putând păstra pachetul majoritar de acţiuni. (11) Pe perioada în care C.F.R. este acţionar majoritar Societatea poate vinde active din patrimoniu persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la propunerea consiliului de administraţie, cu acordul adunării generale a acţionarilor a C.F.R., exprimat prin mandat special dat reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor a Societăţii. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea unui activ în integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în condiţiile legii.  +  Articolul 3Societatea poate desfăşura activităţi comerciale pe bază de contracte de prestări de servicii sau asociere, veniturile rezultate constituind venituri proprii, în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Personalul iniţial necesar desfăşurării activităţii Societăţii este preluat de la C.F.R. în funcţie de competenţa profesională şi de disciplina în activitate, conform legislaţiei în vigoare. (2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă al personalului Societăţii, personalul acesteia va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal prevăzute în actualul contract colectiv de muncă al C.F.R., precum şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Societatea este condusă de adunarea generală a acţionarilor, formată din reprezentanţii C.F.R. şi ai celorlalţi acţionari. (2) Adunarea generală a acţionarilor a C.F.R. numeşte reprezentanţii acesteia în adunarea generală a acţionarilor Societăţii. (3) Convocarea, cvorumul şi atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul Societăţii.  +  Articolul 6 (1) Adunarea generală a acţionarilor alege membrii consiliului de administraţie al Societăţii. Pe perioada în care C.F.R. este acţionar unic membrii consiliului de administraţie şi preşedintele acestuia sunt numiţi la propunerea adunării generale a acţionarilor a C.F.R. (2) Directorul Societăţii este şi preşedintele consiliului de administraţie.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Neculae Eugeniu Plăiaşu,secretar de statBucureşti, 15 aprilie 2004.Nr. 568.  +  AnexăSTATUT 15/04/2004