ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 30 aprilie 2004    Având în vedere faptul că finalizarea privatizării în mod accelerat a societăţilor comerciale care se mai află în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, mai ales a celor cu impact semnificativ în plan economic şi social, precum şi consolidarea unor privatizări, în scopul menţinerii acestor societăţi comerciale în activitate şi fără perturbări sociale majore, servesc interesului public general şi imediat,având în vedere importanţa urgentării punerii în aplicare a noilor prevederi speciale, ceea ce justifică caracterul de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică societăţilor comerciale la care statul este acţionar şi aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului sau societăţilor comerciale privatizate de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, la care se aprobă consolidarea conform prevederilor cap. V.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) APAPS - Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului; b) certificat de obligaţii bugetare - certificatul emis de instituţia bugetară, la solicitarea APAPS, privind datoriile restante ale societăţii comerciale, inclusiv dobânzi şi penalităţi de orice fel aferente acestora. Pentru creanţele preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 577/2003, certificatul de obligaţii bugetare va fi emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; c) creanţe proprii şi credite bugetare gestionate de către APAPS - dividende, fonduri de restructurare şi redresare, credite garantate de către APAPS, împrumuturi pentru plata furnizorilor de utilităţi, precum şi sumele lăsate la privatizare cu titlu gratuit la dispoziţia societăţii comerciale, în situaţia desfiinţării contractelor de privatizare; d) notificarea APAPS - notificarea transmisă societăţii comerciale de către APAPS cu privire la datoriile reprezentând creanţele proprii şi/sau credite bugetare gestionate de către APAPS; e) ordin comun - actul administrativ prin care se acordă înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare restante ale societăţii comerciale, emis de către APAPS împreună cu fiecare creditor bugetar; f) act adiţional la ordinul comun - actul administrativ prin care se acordă înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate până la data emiterii ordinului comun, altele decât cele care au făcut obiectul ordinului comun, sau/şi prin care se acordă înlesnirile prevăzute în cap. V şi VI; g) program de conformare - plan de măsuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale precizate prin prevederile autorizaţiei de mediu de către titularul activităţii, sub controlul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în scopul respectării reglementărilor privind protecţia mediului.  +  Capitolul II Metode speciale de privatizare  +  Secţiunea 1 Privatizarea accelerată  +  Articolul 3Privatizarea accelerată este metoda de diminuare a participaţiei statului prin vânzarea acţiunilor societăţii comerciale, prin licitaţie cu strigare, în termen de 10 zile de la publicarea ofertei de vânzare.  +  Articolul 4 (1) Oferta de vânzare va fi precedată de publicarea unui anunţ de vânzare cu cel puţin 10 zile înainte. (2) Anunţul de vânzare va cuprinde societăţile comerciale care vor fi privatizate în condiţiile prezentei secţiuni, datele de identificare ale acestora, obiectul de activitate, numărul de acţiuni şi cota din capitalul social deţinut de stat care se vinde.  +  Articolul 5Oferta de vânzare va cuprinde:- preţul de începere a licitaţiei;- documentele de participare ale ofertanţilor;- taxa de participare;- garanţia de participare;- locul, data şi ora la care se ţine licitaţia.  +  Articolul 6Anunţul şi oferta de vânzare se afişează la sediul APAPS şi se publică în unul sau mai multe cotidiene locale şi naţionale, precum şi în alte mijloace de informare în masă, după caz.  +  Articolul 7 (1) Pentru participarea la licitaţie potenţialii cumpărători depun la sediul APAPS următoarele documente: a) dovada privind depunerea taxei de participare şi a garanţiei de participare; b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă investitorul la licitaţie, dacă este cazul; c) documentele care certifică identitatea şi calitatea investitorului:- pentru persoanele juridice române:(i) copii de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;(îi) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă română;(iii) declaraţie pe propria răspundere, autentificată la un notar public, privind:- achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari;- faptul că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;- faptul că nu se află în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;- pentru persoanele juridice străine:(i) actul de înmatriculare a societăţii comerciale străine;(îi) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină;(iii) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment şi în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002;- pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale: copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi declaraţie pe propria răspundere privind achitarea obligaţiilor fiscale;- pentru persoanele fizice române: copie de pe actul de identitate, precum şi declaraţie pe propria răspundere privind achitarea obligaţiilor fiscale;- pentru persoanele fizice străine: copie de pe paşaport şi dovada că nu au obligaţii bugetare restante. (2) Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute la alin. (1) conduce la eliminarea acestora din licitaţie. (3) În cazul în care din conţinutul documentelor prevăzute la alin. (1) nu rezultă îndeplinirea cerinţelor APAPS prevăzute în anunţul de vânzare, comisia de licitaţie poate solicita şi accepta informaţii suplimentare date pe propria răspundere a potenţialilor cumpărători. În cazul în care licitaţia se adjudecă de către un ofertant aflat în această situaţie, încheierea contractului va fi condiţionată de completarea informaţiilor solicitate.  +  Articolul 8Vânzarea se face prin licitaţie deschisă cu strigare, în cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii având dreptul să anunţe, prin strigare şi prin ridicarea talonului de participare, un preţ egal sau mai mare ori mai mic decât preţul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă.  +  Articolul 9 (1) Licitaţia se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 2 ofertanţi acceptaţi. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţia în care la licitaţie se prezintă un singur ofertant, procedura de vânzare a acţiunilor se transformă în negociere, numai dacă acesta oferă preţul de pornire publicat în oferta de vânzare. (3) Licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive sau olandeze, respectiv la un preţ în urcare sau în scădere, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă, astfel: a) dacă se oferă preţul de pornire a licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va creşte preţul cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanţi acceptă preţul astfel majorat şi nimeni nu oferă un preţ mai mare; b) dacă nici unul dintre ofertanţi nu oferă preţul de pornire a licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va scădea preţul cu câte un pas de licitare până când se înregistrează prima ofertă de cumpărare de cel puţin 20% din preţul de pornire. În cazul în care mai mulţi ofertanţi oferă 20% din preţul de pornire, licitaţia va continua după regula licitaţiei competitive prevăzute la lit. a) până la adjudecarea acţiunilor; c) dacă nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrală a preţului, preşedintele comisiei de licitaţie, cu acordul prealabil al instituţiei publice implicate, poate solicita participanţilor formularea de oferte de cumpărare cu plata preţului în rate; d) în situaţia în care nici unul dintre ofertanţi nu oferă cel puţin 20% din preţul de pornire, licitaţia se declară închisă.  +  Articolul 10Dacă la şedinţele de licitaţie prevăzute la art. 9 nu se prezintă nici un ofertant, APAPS poate decide organizarea unei noi licitaţii cu strigare sau schimbarea metodei de privatizare.  +  Articolul 11La închiderea licitaţiei/negocierii, preşedintele comisiei de licitaţie anunţă câştigătorul şi se întocmeşte procesul-verbal de licitaţie/negociere.  +  Articolul 12Preţul de ofertă este calculat de APAPS pe baza raportului de evaluare simplificat. În situaţia în care preţul rezultat din raportul de evaluare simplificat are valoare negativă, preţul de ofertă va fi de 20% din valoarea nominală a unei acţiuni.  +  Articolul 13 (1) Plata preţului de vânzare se va face în maximum 15 zile de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni. (2) În situaţia în care cumpărătorul nu achită preţul la termenul prevăzut la alin. (1) plus 15 zile în care acesta datorează penalităţi la nivelul celor percepute pentru întârzierea la plata creanţelor bugetare, contractul de vânzare-cumpărare se desfiinţează de drept.  +  Articolul 14 (1) În situaţia desfiinţării contractelor conform art. 13 alin. (2), APAPS poate încheia contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni cu ofertantul clasat pe locul 2. (2) În situaţia în care 2 sau mai mulţi ofertanţi s-au clasat pe locul 2, APAPS poate încheia contractul cu ofertantul care a avut numărul de participare la licitaţie cel mai mic.  +  Secţiunea a 2-a Privatizarea prin transferul drepturilor dobândite de APAPS ca urmare a desfiinţării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni  +  Articolul 15Prevederile prezentei secţiuni se aplică societăţilor comerciale la care contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni a fost desfiinţat ca urmare a efectelor pactului comisoriu de gradul IV sau prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi la care APAPS nu s-a reînscris ca acţionar.  +  Articolul 16APAPS poate înstrăina drepturile dobândite în urma desfiinţării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni ale societăţilor comerciale, potrivit art. 15, prin încheierea unui contract de înstrăinare.  +  Articolul 17APAPS poate formula o ofertă de înstrăinare a drepturilor dobândite ca urmare a desfiinţării acestui contract, prin publicarea unui anunţ într-un cotidian de circulaţie naţională şi în format electronic.  +  Articolul 18Oferta de înstrăinare va cuprinde preţul pachetului de acţiuni vândut, care este egal cu diferenţa dintre preţul prevăzut iniţial în contractul de vânzare-cumpărare şi preţul/restul de preţ, după caz, achitat de către cumpărător în contul acestuia până la desfiinţarea contractului, la care se adaugă dobânda aferentă în situaţia în care preţul se plăteşte în rate.  +  Articolul 19Anunţul de înstrăinare va cuprinde: a) denumirea societăţii comerciale; b) date de identificare; c) numărul de acţiuni care au făcut obiectul contractului desfiinţat şi procentul din capitalul social aferent acestora la momentul înstrăinării; d) data şi ora până la care se vor putea depune ofertele la sediul APAPS; e) alte condiţii stabilite de APAPS.  +  Articolul 20Ofertantul care intenţionează să dobândească drepturile prevăzute la art. 16 trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute pentru ofertanţi de reglementările în vigoare referitoare la achiziţionarea unui pachet de acţiuni deţinut de APAPS în societăţile comerciale cu capital de stat.  +  Articolul 21Ca urmare a publicării ofertei APAPS, ofertantul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 20 poate depune o ofertă de cumpărare în vederea dobândirii drepturilor menţionate la art. 16.  +  Articolul 22APAPS va putea accepta transferul drepturilor prevăzute la art. 16 doar dacă prin oferta de cumpărare sunt îndeplinite condiţiile menţionate în anunţul de înstrăinare.  +  Articolul 23 (1) Plata preţului acţiunilor dobândite se va efectua integral sau în rate pe o perioadă de până la 3 ani, cu un avans de cel puţin 30% din preţ. (2) În situaţia în care plata preţului se face în rate, se va percepe dobândă, iar diferenţa de preţ va fi garantată prin instituirea unei garanţii reale mobiliare asupra întregului pachet de acţiuni.  +  Articolul 24În baza contractului de înstrăinare şi a confirmării de către APAPS a plăţii preţului acţiunilor sau avansului, după caz, dobânditorul se va înscrie ca acţionar al societăţii comerciale.  +  Articolul 25Procedura prevăzută în prezenta secţiune nu este supusă reglementărilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002.  +  Capitolul III Restructurarea la privatizare a datoriilor societăţii comerciale către creditorii bugetari şi APAPS  +  Articolul 26 (1) APAPS şi instituţiile bugetare creditoare, la solicitarea APAPS, vor acorda societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în proces de privatizare, următoarele înlesniri: a) scutirea totală sau parţială de la plată a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2003, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, precum şi credite şi garanţii acordate de creditorii bugetari; b) scutirea totală sau parţială de la plată a obligaţiilor reprezentând creanţe proprii şi credite bugetare gestionate de către APAPS; c) scutirea totală sau parţială de la plată a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2003 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, precum şi a celor reprezentând creanţele proprii şi a celor provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administraţiei publice locale; d) în cazul scutirii parţiale, diferenţa rămasă de plată în sarcina societăţii comerciale va fi achitată eşalonat pe o perioadă de până la 5 ani, cu 6 luni perioadă de graţie, cuprinsă în perioada de eşalonare, conform graficului întocmit de către creditorul bugetar, autoritatea administraţiei publice locale sau APAPS, după caz; e) scutirea de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data de 31 decembrie 2003, cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; f) scutirea totală de la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel aferente creanţelor prevăzute la lit. b), cuprinse în notificările emise de APAPS, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (2) Facilităţile prevăzute la alin. (1) lit. c) pot fi acordate numai dacă autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc în acest sens. (3) De la prevederile alin. (1) lit. a) fac excepţie obligaţiile bugetare restante ale societăţilor comerciale, reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia individuală pentru asigurările de şomaj, TVA suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursă, pentru care se acordă următoarele înlesniri: a) eşalonarea la plată a obligaţiilor bugetare restante pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, cuprinsă în perioada de eşalonare, conform graficului întocmit de creditorul bugetar care administrează venitul respectiv; b) scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare eşalonate conform lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; c) TVA suspendată în vamă se va înscrie în primul decont de TVA depus după privatizare atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, fără plata efectivă a acesteia. Se scutesc de la plată dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente TVA suspendate în vamă, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile. (4) De la prevederile alin. (1) fac excepţie obligaţiile bugetare restante ale societăţilor comerciale, datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, şi contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, pentru care se acordă, după caz, următoarele înlesniri: a) eşalonarea obligaţiilor bugetare restante pe o perioadă de 5 ani, cu 6 luni perioadă de graţie, cuprinsă în perioada de eşalonare; b) scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (5) Întocmirea graficelor de eşalonare la plată şi precizarea sumelor care fac obiectul înlesnirilor se fac de creditorul bugetar, autoritatea administraţiei publice locale sau APAPS, după caz. (6) Obligaţiile bugetare datorate şi neachitate până la data emiterii ordinului comun, de natura celor prevăzute la alin.(1) şi/sau (3) şi care nu fac obiectul înlesnirilor la plată, se eşalonează la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, cuprinsă în perioada de eşalonare, prin emiterea unui act adiţional la ordinul comun. (7) Se scutesc la plată, prin actul adiţional la ordinul comun, dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente obligaţiilor ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (6), calculate până la data emiterii ordinului comun. (8) Pentru obligaţiile bugetare ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de orice fel între data transferului dreptului de proprietate şi data emiterii ordinului comun. (9) Înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare care fac obiectul ordinului comun îşi pierd valabilitatea în situaţia în care societatea comercială nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data emiterii ordinului comun. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenţă obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv. (10) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prin ordinul comun şi actul adiţional la ordinul comun atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate. (11) Sumele care fac obiectul înlesnirilor la plată sunt cele stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate la cererea APAPS, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza actelor de control, efectuate de organele teritoriale ale creditorilor bugetari şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru bugetele locale, precum şi în notificările emise de APAPS. (12) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării APAPS, ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale sau locale creditoare vor emite certificatele de obligaţii bugetare prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată. (13) La data scutirii la plată a obligaţiilor societăţii comerciale către APAPS se anulează la plată şi obligaţia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creanţelor proprii şi creditelor bugetare gestionate de către APAPS. (14) Pentru sumele reprezentând obligaţii eşalonate la plată se datorează şi se calculează dobânzi conform prevederilor legale în vigoare, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de graţie acordată la eşalonare dobânzile datorate conform legii se achită lunar. (15) Înlesnirile la plată prevăzute în prezentul articol se acordă prin ordin comun al instituţiei publice care administrează creanţele respective şi APAPS. (16) Criteriile de selecţie şi de încadrare în grilă privind acordarea înlesnirilor sunt cele stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002. (17) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, APAPS va face notificarea către Consiliul Concurenţei în numele tuturor furnizorilor de ajutor de stat. Orice formă de ajutor de stat reglementată prin prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 143/1999 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. (18) Prevederile alin.(16) se aplică şi societăţilor comerciale privatizate în baza Legii nr. 137/2002. (19) Suspendarea executării silite prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 137/2002 se extinde de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor până la împlinirea ultimului termen de plată prevăzut în ordinele comune sau până la data pierderii valabilităţii înlesnirilor acordate prin ordin comun sau prin act adiţional la ordinul comun. (20) Înlesnirile la plată pentru obligaţiile societăţii comerciale, datorate şi neachitate către bugetele locale, se acordă prin hotărâre a consiliului local.  +  Articolul 27Pentru societăţile comerciale privatizate şi pentru care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu s-au emis ordine comune pentru acordarea înlesnirilor la plată, aceste ordine vor fi emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.  +  Capitolul IV Dispoziţii speciale privind finalizarea privatizării unor societăţi comerciale  +  Articolul 28 (1) Se aprobă stingerea prin conversie în acţiuni a următoarelor creanţe asupra Societăţii Comerciale "Fortus" - S.A. Iaşi, creanţe ce vor fi cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare: a) creanţele bugetare reprezentând contribuţia la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, exigibile la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; b) creanţele bugetare reţinute şi înregistrate de către societatea comercială şi plătibile în numele terţilor, exigibile la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală pentru asigurările sociale, contribuţia individuală pentru asigurările de şomaj, contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursă, precum şi dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, datorate şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (2) Acţiunile rezultate în urma conversiei vor fi transferate pe bază de protocol la APAPS pentru a fi vândute la acelaşi preţ pe acţiune şi în aceleaşi condiţii cu acţiunile vândute prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni. (3) Sumele încasate de APAPS în urma vânzării vor fi virate bugetelor, după deducerea cheltuielilor aferente privatizării. (4) TVA suspendată în vamă se va înscrie în primul decont de TVA depus după privatizare atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, fără plata efectivă a acesteia. Reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.  +  Articolul 29Pentru Societatea Comercială "Tractorul UTB" - S.A. Braşov se aprobă scutirea la plată a tuturor sumelor acordate cu titlu de împrumut de către APAPS în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov.  +  Articolul 30 (1) Se scutesc la plată datoriile Societăţii Comerciale "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc, reprezentând creditul acordat de Ministerul Finanţelor Publice potrivit Hotărârii Guvernului nr. 935/1997 privind alocarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului a sumei de 6 miliarde lei pentru finanţarea producţiei de tractoare fabricate de Societatea Comercială "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc, inclusiv majorările, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestuia pentru sumele datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (2) Se convertesc în acţiuni datoriile societăţii comerciale către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuţia angajaţilor, datorate la data de 31 decembrie 2002.  +  Capitolul V Consolidări ale unor privatizări efectuate de APAPS  +  Articolul 31Prezentul capitol se aplică societăţilor comerciale privatizate în vederea consolidării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni.  +  Articolul 32Societăţile comerciale pentru care au fost emise ordine comune pot beneficia pentru obligaţiile rămase de plată la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de scutirea totală sau parţială de la plată a creanţelor proprii şi a celor provenite din credite bugetare gestionate de APAPS, precum şi de scutirea totală de la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere aferente acestora, cuprinse în notificările emise de APAPS, de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni şi până la data emiterii ordinului comun.  +  Articolul 33În situaţia în care ordinele comune pentru acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare au fost emise într-o perioadă mai mare de 90 de zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, iar societăţile comerciale şi-au achitat obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal, cu termene scadente începând cu data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, până la data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal, înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare acordate societăţilor comerciale prin ordine comune îşi menţin valabilitatea cu toate efectele prevăzute de lege.  +  Articolul 34Se acordă Societăţii Comerciale "Cost" S.A. Târgovişte următoarele înlesniri: a) se scutesc la plată orice alte obligaţii bugetare anterioare semnării contractului de privatizare şi necuprinse în ordinele comune; b) se convertesc în acţiuni obligaţiile bugetare restante datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, acumulate între data de 1 ianuarie 2002 şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; c) se scutesc la plată dobânzile şi penalităţile aferente creanţelor proprii APAPS, calculate între data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; d) se scutesc la plată dobânzile şi penalităţile de întârziere neachitate, aferente debitelor prevăzute la lit. a) şi b), calculate până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, prin ordin comun, şi cele calculate după data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni până la data emiterii ordinului comun, prin actul adiţional la ordinul comun.  +  Articolul 35 (1) Se acordă Societăţii Comerciale "Industria Sârmei" - S.A. Câmpia Turzii următoarele înlesniri: a) se scutesc la plată datoriile reprezentând creditele pentru plata furnizorilor de utilităţi, acordate de APAPS în baza Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie; b) se scutesc la plată obligaţiile bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, cu excepţia obligaţiilor bugetare locale, acumulate între data de 1 ianuarie 2003 şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; c) se convertesc în acţiuni obligaţiile bugetare restante datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, acumulate între data de 1 ianuarie 2003 şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; d) se scutesc la plată dobânzile şi penalităţile de întârziere neachitate, aferente debitelor prevăzute la lit. a)-c), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, prin ordin comun, şi cele calculate după data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor până la data emiterii ordinului comun, prin actul adiţional la ordinul comun. (2) Scutirile prevăzute la alin. (1) se acordă prin act adiţional întocmit la ordinul comun.  +  Articolul 36Se scutesc la plată datoriile Societăţii Comerciale "Mefin" - S.A. Sinaia, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente dividendelor cuvenite APAPS, datorate şi neachitate la data de 31 decembrie 2001, cu diminuarea corespunzătoare a obligaţiei de plată a APAPS către bugetul general consolidat.  +  Articolul 37 (1) Pentru societăţile comerciale privatizate şi pentru care s-au încheiat convenţii de eşalonare a creanţelor furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale se scutesc la plată majorările şi penalităţile de întârziere calculate de furnizorii de utilităţi între data transferului dreptului de proprietate şi data încheierii convenţiei de eşalonare a creanţelor furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale. (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se acordă prin act adiţional la convenţia de eşalonare. (3) De la data încheierii convenţiei de eşalonare, sub condiţia respectării prevederilor acesteia, nu se mai calculează majorări şi penalităţi de întârziere pentru sumele care au făcut obiectul eşalonării. (4) Pe perioada pe care au fost acordate eşalonări la plată furnizorii de utilităţi vor calcula dobânzi la nivelul celor aferente creanţelor bugetare.  +  Articolul 38Termenul legal prevăzut la art. 14 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea APAPS pentru încheierea convenţiilor de eşalonare, începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 39 (1) Pe perioada de la transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor până la realizarea prevederilor ordinului comun sau, după caz, până la ultima plată efectuată conform graficului de eşalonare prevăzut în ordinul comun se suspendă aplicarea oricărei măsuri de executare silită începută de către instituţiile bugetare creditoare şi APAPS asupra societăţii comerciale şi nu se va face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. (2) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au acordat înlesnirile prin ordin comun atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate.  +  Articolul 40 (1) Înlesnirile la plată acordate prin ordinele comune îşi pierd valabilitatea şi în situaţia în care societatea comercială privatizată nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal, cu scadenţe ce se împlinesc ulterior datei emiterii ordinului comun. (2) În cazul în care societatea comercială privatizată nu achită la scadenţă obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile bugetare cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv. (3) La societăţile comerciale la care contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni ale statului au fost semnate după data intrării în vigoare a Legii nr. 137/2002 şi pentru care ordinele comune de acordare a înlesnirilor la plată s-au comunicat societăţilor comerciale după data de 1 decembrie 2003 şi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, obligaţiile bugetare cu termene scadente după data semnării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni ale statului şi până la data emiterii ordinului comun, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, se vor achita în 180 de zile de la data emiterii ordinului comun.  +  Articolul 41La societăţile comerciale pentru care au fost extinse înlesnirile la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâri ale Guvernului adoptate în temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se extind înlesnirile la plată până la data de 31 decembrie 2002 şi pentru creanţele proprii ale instituţiei publice implicate.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 42 (1) În situaţia în care ulterior semnării ordinului comun se constată că sumele şi celelalte informaţii care au stat la baza acordării înlesnirilor la plată au fost eronate şi au implicaţii majore în conţinutul ordinului comun, pe baza documentelor care atestă această situaţie, APAPS şi creditorul bugetar, care au aprobat înlesnirea la plată, anulează ordinul comun. (2) Anularea ordinului comun va fi comunicată debitorului de către APAPS. În această situaţie documentaţia va fi completată în mod corespunzător şi va fi reanalizată în vederea acordării înlesnirii la plată printr-un nou ordin comun. (3) În situaţia în care se constată erori materiale de altă natură decât cele prevăzute la alin. (1), APAPS şi creditorul bugetar pot încheia un act adiţional de rectificare a ordinului comun prin care s-au acordat înlesnirile la plată.  +  Articolul 43 (1) La societăţile comerciale privatizate sumele reprezentând fonduri de restructurare şi redresare acordate în baza Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 şi/sau credite acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995, datorate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se convertesc în acţiuni ce revin de drept statului. (2) Se convertesc în acţiuni şi dobânzile, penalităţile de întârziere, precum şi alte sume similare, aferente sumelor prevăzute la alin. (1) datorate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Administratorii societăţilor comerciale privatizate vor convoca în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă adunarea generală extraordinară a acţionarilor, având pe ordinea de zi majorarea capitalului social cu sumele prevăzute la alin.(1) şi (2). (4) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine în termen de 5 zile de la convocare. (5) Acţiunile rezultate din conversia prevăzută la alin.(1) şi (2) se vând de către APAPS cu acordarea dreptului de preferinţă cumpărătorului participaţiei statului la capitalul social sau succesorului legal al acestuia. (6) Cumpărătorul sau succesorul legal al acestuia îşi va exprima opţiunea în termen maxim de 15 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a majorării capitalului social cu sumele prevăzute la alin. (1) şi (2). (7) În cazul în care cumpărătorul sau succesorul legal al acestuia nu îşi manifestă dreptul de preferinţă în termenul prevăzut la alin. (6) sau nu acceptă preţul de ofertă, APAPS va putea vinde acţiunile rezultate din conversie prin orice metodă. (8) Operaţiunile prevăzute la alin. (1)-(7) se realizează prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 44Studiile de evaluare sau expertiză elaborate în cadrul procesului de privatizare, postprivatizare sau lichidare voluntară pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul APAPS se realizează de către un evaluator autorizat, persoană fizică sau juridică română sau străină, care va fi angajat direct de către APAPS sau de către societatea comercială, dintre evaluatorii agreaţi de APAPS, pe bază de selecţie de oferte.  +  Articolul 45 (1) Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat care nu au depus timp de 3 ani consecutiv situaţii financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la registrul comerţului ori care şi-au încetat activitatea se dizolvă de drept şi se radiază din registrul comerţului la solicitarea APAPS, în calitate de acţionar majoritar. (2) Bunurile rămase după radierea prevăzută la alin. (1) se vând direct de către APAPS prin una dintre metodele prevăzute de legislaţia în materia privatizării, veniturile obţinute astfel fiind considerate venituri din privatizare. Transferul dreptului de proprietate al acestor bunuri din patrimoniul societăţii comerciale către APAPS nu este supus taxei pe valoarea adăugată. (3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică numai societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care nu au creditori comerciali privaţi, care să poată să îşi valorifice creanţele în condiţiile legii.  +  Articolul 46Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materia concurenţei şi ajutorului de stat.  +  Articolul 47 (1) Pe perioada derulării înlesnirilor la plată acordate societăţilor comerciale prin ordin comun, potrivit prevederilor Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă aplicarea oricăror măsuri de executare silită începute de către instituţia publică implicată asupra societăţii comerciale şi nu se va face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. (2) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au acordat înlesnirile prevăzute în ordinul comun atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite.  +  Articolul 48În scopul îndeplinirii unor angajamente asumate de Guvernul României, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai mult de 6 luni, se suspendă judecarea tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare, precum şi orice procedură de executare silită până la finalizarea procedurilor de dizolvare şi lichidare voluntară, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, îndreptate împotriva următoarelor societăţi comerciale:- Societatea Comercială "COLOROM" - S.A. Codlea;- Societatea Comercială "REPUBLICA" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "CUG" - S.A. Cluj-Napoca;- Societatea Comercială "TURNU" - S.A. Turnu Măgurele;- Societatea Comercială "BRAFOR" - S.A. Braşov;- Societatea Comercială "AMPELUM" - S.A. Zlatna;- Societatea Comercială "AUTOTRANSPORT" - S.A. Braşov;- Societatea Comercială "IAIFO" - S.A. Zalău;- Societatea Comercială "ENERGOREPARAŢII" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "ROCAR" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "CMB" - S.A. Bocşa;- Societatea Comercială "UTEPS" - S.A. Alba Iulia;- Societatea Comercială "FORAJE SONDE" - S.A. Târgu Cărbuneşti;- Societatea Comercială "SEREDILE" - S.A. Galaţi;- Societatea Comercială "FLACĂRA" - S.A. Buzău;- Societatea Comercială "SINCAR" - S.A. Brăila;- Societatea Comercială "VERACHIM" - S.A. Giurgiu.  +  Articolul 49Pentru societăţile comerciale privatizate de APAPS şi la care în dosarele de prezentare în vederea privatizării nu a fost prevăzută posibilitatea acordării de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare şi/sau a creanţelor proprii ale APAPS faţă de aceste societăţi comerciale, dar contractele de privatizare deja încheiate cuprind prevederi referitoare la acordarea de înlesniri la plată, la solicitarea APAPS, creditorii bugetari şi/sau APAPS, după caz, vor acorda înlesnirile la plată prevăzute în contracte, dar în limita prevederilor din actele normative în vigoare la data privatizării acestora.  +  Articolul 50Metodele speciale de privatizare şi măsurile de restructurare la privatizare a datoriilor societăţilor comerciale către creditorii bugetari şi APAPS, prevăzute în cap. II şi III, precum şi la art. 39-42 şi la art. 44-47, se pot aplica şi de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale a căror listă se va aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 51Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu celelalte dispoziţii legale în materia privatizării, în măsura în care acestea nu sunt contrare dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 52Ordonanţa Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 33/2003, se completează după cum urmează:1. La articolul 3 se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:"(3) Eşalonarea la plată a obligaţiilor bugetare restante prevăzute la alin. (2) se acordă prin ordin comun al creditorilor bugetari şi al APAPS, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Se scutesc la plată majorările de întârziere, dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la alin. (2), calculate până la data emiterii ordinului comun."2. După articolul 11 se introduce un articol nou, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - Se scutesc la plată majorările de întârziere, dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente creanţelor care fac obiectul conversiei prevăzute la art. 3-5, datorate de la data finalizării privatizării până la data realizării conversiei, precum şi orice alte accesorii aferente creanţelor bugetare achitate de societatea comercială, datorate şi calculate la data finalizării privatizării."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Preşedintele Autorităţiipentru Privatizareşi Administrarea Participaţiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MuşetescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 29 aprilie 2004.Nr. 26._______________