HOTĂRÂRE nr. 580 din 31 august 1994privind vămuirea unor categorii de bunuri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 2 septembrie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Taxa vamală pentru bunurile prevăzute la poziţiile tarifare 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 şi 87.16 din Tariful vamal de import al României se aplică şi în cazul introducerii acestora în ţara de către persoanele fizice.  +  Articolul 2Pentru bunurile noi, din aceste categorii, valoarea în vamă se determina luându-se în considerare preţul extern din factura de cumpărare, emisă de producător sau de o firmă reprezentantă a acestuia care comercializează asemenea produse. Prin bunuri noi se înţelege bunurile neînmatriculate în străinătate.  +  Articolul 3Pentru bunurile folosite, valoarea în vamă pe fiecare categorie de vehicule se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor, avizat de ministrul transporturilor.În funcţie de data primei înmatriculări în străinătate a bunurilor, valoarea în vamă pentru autoturisme se diminuează procentual potrivit anexei la prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Valoarea în vamă se transforma în lei în baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României în fiecare vineri.Acest curs se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru determinarea valorii în vamă a mărfurilor importate ale căror declaraţii vamale sau chitanţe vamale se înregistrează în cursul săptămânii respective.  +  Articolul 5Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri pot fi introduse în ţară direct de persoanele fizice sau comandate în străinătate direct sau prin intermediul unei persoane juridice române.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre intră în vigoare la 5 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, data la care orice dispoziţie contrară se abrogă.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comerţului,Cristian IonescuMinistrul transporturilor,Aurel NovacBucureşti, 31 august 1994.Nr. 580.  +  AnexăDIMINUAREA PROCENTUALĂa valorilor în vamă                                                       Procent                                                      ---------    1. După un de la prima înmatriculare 20    2. După al doilea an de la prima înmatriculare 15    3. După al treilea an de la prima înmatriculare 10    4. După la patrulea an de la prima înmatriculare 5    5. După al cincilea an şi următorii ani de la prima       înmatriculare 2-------