METODOLOGIE din 1 aprilie 2004privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 30 aprilie 2004   +  Articolul 1 (1) Activităţile şi lucrările privind paza, reparaţiile, întreţinerea curentă, cercetarea, punerea în valoare, restaurarea, consolidarea şi conservarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se realizează în conformitate cu Programul de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. (2) Programul de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se elaborează pentru perioade de 5 ani de către Ministerul Culturii şi Cultelor, se avizează de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) Programul de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial cuprinde ansamblul de măsuri cu caracter tehnico-administrativ asupra acestor monumente şi zonei lor de protecţie sau, după caz, asupra zonei protejate, pe o perioadă de 5 ani. (2) Realizarea programului prevăzut la alin. (1) se detaliază prin planuri anuale de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, denumite în continuare planuri anuale de protecţie şi gestiune. (3) Planurile anuale de protecţie şi gestiune sunt elaborate de consiliul judeţean pe teritoriul căruia se află monumentul istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, cu consultarea proprietarilor, administratorilor sau a titularilor altor drepturi reale asupra imobilelor în cauză, precum şi a consiliului local respectiv, şi sunt avizate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi de autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu. (4) Planurile anuale de protecţie şi gestiune cuprind măsurile cu caracter administrativ şi tehnic, specifice pentru fiecare monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, aflat pe teritoriul de competenţă al consiliului judeţean respectiv. Modelul Planului anual este prevăzut în anexa la prezenta metodologie.  +  Articolul 3 (1) Măsurile cu caracter tehnic şi administrativ sunt cele care privesc, după caz, problemele de natură juridică, realizarea cadastrului, stabilirea zonelor de protecţie sau a zonelor protejate, realizarea studiilor, cercetărilor, expertizelor, proiectelor şi a execuţiei lucrărilor de întreţinere, conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) sunt executate de persoane cu pregătire de specialitate şi atestate de către Ministerul Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 4 (1) Elaborarea planurilor anuale de protecţie şi gestiune se realizează prin prevederea în cadrul acestora a activităţilor şi lucrărilor asupra monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, precum şi a modului de finanţare a acestora. (2) Finanţarea lucrărilor de reparaţie, întreţinere curentă, punere în valoare, cercetare, restaurare, consolidare şi conservare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial sunt în sarcina proprietarilor, administratorilor sau a titularilor altor drepturi reale, după caz. (3) Finanţarea lucrărilor de cercetare, conservare, consolidare şi restaurare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, indiferent de regimul de proprietate al acestora, se poate face şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (4) Finanţarea lucrărilor de reparaţie, întreţinere curentă şi a celor de punere în valoare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se poate face şi din venituri proprii şi din alocaţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în limita sumelor prevăzute în bugetele anuale ale ordonatorilor principali de credite, după caz. (5) În cadrul planurilor anuale de protecţie şi gestiune, consiliile judeţene sunt obligate să prevadă modalitatea concretă de finanţare a activităţilor şi lucrărilor asupra monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, în condiţiile art. 2 alin. (3). (6) În vederea prevederii în planurile anuale de protecţie şi gestiune a finanţării lucrărilor de cercetare, conservare, consolidare şi restaurare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, consiliile judeţene sunt obligate să obţină acordul prealabil al Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Anexa la metodologiePLAN DE PROTECŢIE ŞI GESTIUNEA MONUMENTELOR ÎNSCRISE PE LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL (UNESCO)PE ANUL .........I. MONUMENTUL ....................II. COD LISTA MONUMENTELOR ISTORICE ROMÂNIA ...................III. COD LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL ...................IV. LOCALIZARE: SAT ........... COMUNĂ ............ ORAŞ/MUNICIPIU ......V. ADRESA: STRADA ................... NR. ...... COD POŞTAL ............VI. PROPRIETAR/ADMINISTRATOR/TITULAR AL ALTOR DREPTURI REALE ............
  OrdineDenu- Iniţi-Surse Buget/mii lei Termene Execu-Acor- Res-
  prio- mire atorul de tant duri ponsa-
  rităţicapi- finan-globalanual final parţi-pro- Proto-bil
  tol ţare al iect coale pro-
  pro- Con- iect
  tecţie tracte
  din
  Pro-
  gramul
  cadru;
  cod
  PREŞEDINTELE CONSILIULUI ARHITECT ŞEF, ŞEF BIROU MONUMENTE LISTAJUDEŢEAN, PATRIMONIULUI MONDIAL,------