METODOLOGIE din 1 aprilie 2004privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 30 aprilie 2004   +  Articolul 1Lista monumentelor istorice din România înscrise în Lista patrimoniului mondial este prevăzută în anexa A la prezenta metodologie.  +  Articolul 2 (1) Monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se realizează în conformitate cu reglementările UNESCO în domeniu, cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001, şi cu prevederile prezentei metodologii. (2) Monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale prin specialişti cu studii în domeniu şi acreditaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor, în conformitate cu prevederile art. 9 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001, şi de către Comitetul Patrimoniului Mondial de pe lângă UNESCO.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei metodologii, monitorizarea desemnează acţiunea prin care se evaluează periodic rezultatele măsurilor de protecţie asupra monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.  +  Articolul 4Monitorizarea realizată de Comitetul Patrimoniului Mondial de pe lângă UNESCO reprezintă o evaluare periodică, la fiecare 5 ani, prin care este analizată respectarea obligaţiilor asumate de statele membre la solicitarea înscrierii monumentului istoric respectiv în Lista patrimoniului mondial.  +  Articolul 5 (1) Monitorizarea realizată de autorităţile administraţiei publice locale cuprinde două etape: a) evaluarea stării de conservare; b) planul de măsuri care se impun a se lua în urma evaluărilor prevăzute la lit. a). (2) Evaluările prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează şi asupra zonei de protecţie a monumentului istoric sau, după caz, asupra zonei protejate.  +  Articolul 6 (1) Evaluarea se realizează de două ori pe an de către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza unui grafic de monitorizare, unitar pentru toate monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. Modelul graficului de monitorizare este prevăzut în anexa B la prezenta metodologie. (2) În cazul în care apar degradări majore la monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale realizează evaluarea prevăzută la art. 5. (3) Evaluările sunt înscrise în fişe de monitorizare, care se ataşează fişei monumentului istoric respectiv. Modelul fişei de monitorizare este prevăzut în anexa C la prezenta metodologie. (4) În urma evaluărilor prevăzute la alin. (1) şi (2), autorităţile administraţiei publice locale elaborează planul de măsuri prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b), în care se stabilesc responsabilităţi, termene şi resurse financiare, în vederea protejării monumentului istoric respectiv. (5) Planul de măsuri prevăzut la alin. (4) este parte integrantă din planul anual de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.  +  Anexa A la metodologieLISTA MONUMENTELOR ISTORICE DIN ROMÂNIA ÎNSCRISEÎN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL
  Nr. crt. DENUMIRE OFICIALĂ LOCALIZARE JUDEŢ COD - DATA ÎNSCRIERII PE LISTA PATRIMO- NIULUI MONDIAL
  C.1 SITURI SĂTEŞTI CU BISERICI FORTIFICATE DIN TRANSILVANIA 596 bis
  C.1.1 CÂLNIC SAT/COM. CÂLNIC ALBA 596 bis - 1999
  C.1.2 PREJMER SAT/COM. PREJMER BRAŞOV 596 bis - 1999
  C.1.3 VISCRI SAT VISCRI COM. BUNEŞTI BRAŞOV 596 bis - 1999
  C.1.4 DÂRJIU SAT/COM. DÂRJIU HARGHITA 596 bis - 1999
  C.1.5 SASCHIZ SAT/COM. SASCHIZ MUREŞ 596 bis - 1999
  C.1.6 BIERTAN SAT/COM. BIERTAN SIBIU 596 - 1993
  C.1.7 VALEA VIILOR SAT/COM. VALEA VIILOR SIBIU 596 bis - 1999
  C.2 MĂNĂSTIREA HUREZU ORAŞ HOREZU SAT ROMANII DE JOS VÂLCEA 597 - 1993
  C.3 BISERICI DIN MOLDOVA 598
  C.3.1 BISERICA "TĂIEREA CAPULUI SF. IOAN BOTEZĂTORUL" SAT/COM. ARBORE SUCEAVA 598 - 1993
  C.3.2 BISERICA "ADORMIREA MAICII DOMNULUI ŞI SF. GHEORGHE" A MĂNĂSTIRII HUMOR SAT/COM. MĂNĂSTIREA HUMORULUI HUMORULUI SUCEAVA 598 - 1993
  C.3.3 BISERICA "BUNA VESTIRE" A MĂNĂSTIRII MOLDOVIŢA SAT/COM. VATRA MOLDOVIŢEI SUCEAVA 598 - 1993
  C.3.4 BISERICA "SF. CRUCEA" SAT/COM. PĂTRĂUŢI SUCEAVA 598 - 1993
  C.3.5 BISERICA "SF. NICOLAE" A MĂNĂSTIRII PROBOTA SAT/COM. PROBOTA SUCEAVA 598 - 1993
  C.3.6 BISERICA "SF. GHEORGHE" A MĂNĂSTIRII SF. IOAN MUNICIPIUL SUCEAVA SUCEAVA 598 - 1993
  C.3.7 BISERICA "SF. GHEORGHE" A MĂNĂSTIRII VORONEŢ ORAŞ GURA HUMORULUI SAT VORONEŢ SUCEAVA 598 - 1993
  C.4 CENTRUL ISTORIC SIGHIŞOARA MUNICIPIUL SIGHIŞOARA MUREŞ 902 - 1999
  C.5 ANSAMBLULUI BISERICI DE LEMN DIN MARAMUREŞ 904
  C.5.1 BISERICA "INTRAREA ÎN BISERICA A MAICII DOMNULUI" SAT/COM. BÂRSANA MARAMUREŞ 904 - 1999
  C.5.2 BISERICA "SF. NICOLAE" SAT/COM. BUDEŞTI MARAMUREŞ 904 - 1999
  C.5.3 BISERICA "SF. PARASCHIVA" SAT/COM. DESEŞTI MARAMUREŞ 904 - 1999
  C.5.4 BISERICA "NAŞTEREA MAICII DOMNULUI" IEUD DEAL SAT/COM. IEUD DEAL MARAMUREŞ 904 - 1999
  C.5.5 BISERICA "SF. ARHANGHELI" PLOPIŞ SAT PLOPIŞ COM. ŞIŞEŞTI MARAMUREŞ 904 - 1999
  C.5.6 BISERICA "SF. PARASCHIVA" SAT POIENILE IZEI COM. BOTIZA MARAMUREŞ 904 - 1999
  C.5.7 BISERICA "SF. ARHANGHELI" ROGOZ SAT ROGOZ COM. TÂRGU LĂPUŞ MARAMUREŞ 904 - 1999
  C.5.8 BISERICA "SF. ARHANGHELI" SAT/COM. ŞURDEŞTI MARAMUREŞ 904 - 1999
  C.6 CETĂŢILE DACICE DIN MUNŢII ORĂŞTIEI 906
  C.6.1 SARMIZEGETUSA REGIA - GRĂDIŞTEA DE MUNTE SAT/COM. GRĂDIŞTEA DE MUNTE HUNEDOARA 906 - 1999
  C.6.2 COSTEŞTI CETĂŢUIA SAT COSTEŞTI DEAL COM. ORŢIŞOARA DE SUS HUNEDOARA 906 - 1999
  C.6.3 COSTEŞTI BLIDARU SAT COSTEŞTI DEAL COM. ORŢIŞOARA DE SUS HUNEDOARA 906 - 1999
  C.6.4 LUNCANI PIATRA ROŞIE SAT LUNCANI COM. BOŞOROD HUNEDOARA 906 - 1999
  C.6.5 BĂNIŢA SAT BĂNIŢA HUNEDOARA 906 - 1999
  C.6.6 CĂPÂLNA SAT CĂPÂLNA COM. SĂSCIORI ALBA 906 - 1999
   +  Anexa B la metodologie
                         GRAFIC DE MONITORIZARE A STĂRII DE
           CONSERVARE A MONUMENTULUI/ANSAMBLULUI/SITULUI ÎNSCRIS PE LISTA
      PATRIMONIULUI MONDIAL ŞI A MĂSURILOR DIN PLANUL DE PROTECŢIE ŞI GESTIUNE
   
  Nr. crt. Activitate Executant [nume în clar] Termen propus Dată execuţie
  1. Elaborarea fişei de evidenţă a monumen- mentului/ansamblului/sitului înscris pe Lista Patrimoniului Mondial
  2. Elaborarea fişei de conservare
  3. Deschiderea Dosarului monumentului is- toric, în dublu exemplar, la Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, care îl completează cu informaţii la zi, pe care le comu- nică şi la Institutul Naţional al Mo- numentelor Istorice
  4. Înmânarea Obligaţiei de folosinţă pro- prietarului sau deţinătorului de alte drepturi reale
  5. Diagnosticul monumentului - Stabilirea planului de măsuri anual, pe termen lung Inspecţie la începerea acţiunilor pre- văzute în Planul de măsuri anual
  6. Inspecţie la finalizarea acţiunilor prevăzute în Planul de măsuri anual
  7. Inspecţii obişnuite de două ori pe an pentru verificarea stării de conservare a monumentului - Raportare
  8. Inspecţii extraordinare în caz de cala- mităţi - Raportare
  9. Pregătirea analizei experţilor trimişi de Comitetul Patrimoniului Mondial - dosare complete activităţi
  10. Vizita experţilor Comitetului Patrimo- niului Mondial - Vizita la monumentele vizate, în compania acestora
  11. Analiza Raportului vizitei şi întocmi- rea unui Plan de măsuri ca rezultat al acesteia şi al celor discutate la faţa locului
  12. Inserarea în Planul pentru anul următor elaborat de Consiliul judeţean respec- tiv, a rezultatelor şi recomandărilor experţilor Comitetului Patrimoniului Mondial
  13. Publicarea anuală a rezultatelor moni- torizării în Buletinul Monumentelor Istorice
   +  Anexa C la metodologieFIŞA DE MONITORIZARE A MONUMENTELOR ÎNSCRISE PE LISTA PATRIMONIULUI MONDIALI. MONUMENTUL ....................II. COD LISTA MONUMENTELOR ISTORICE ROMÂNIA ...................III. COD LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL ...................IV. LOCALIZARE:JUDEŢ .......... SAT ........... COMUNĂ ............ ORAŞ/MUNICIPIU ........V. ADRESA: STRADA ................... NR. ...... COD POŞTAL ............VI. PROPRIETAR/ADMINISTRATOR/TITULAR AL ALTOR DREPTURI REALE ...............
  Nr. crt. Activitatea Responsabil/colectiv [nume în clar] Data
  1. Completarea fişei de evidenţă*1)
  2. Completarea fişei de conservare*2)
  3. Actualizarea fişei de conservare la începerea implementării Programului anual de protecţie şi gestiune*3)
  4. Urmărirea implementării măsurilor din planul anual de protecţie şi gestiune*4
  5. Înscrierea în Dosarul monumentului a tuturor informaţiilor privitoare la demararea unui proces de restaurare*5)
  6. Urmărirea aplicării soluţiilor şi meto- dologiei din Proiectul de restaurare avizat - verificări periodice*6)
  7. Menţionarea în Dosarul monumentului a acţiunilor de întreţinere curentă
  8. Menţionarea în Dosarul monumentului a acţiunilor avizate în zona sa de pro- tecţie
  9. Verificări semestriale ale stării de conservare a monumentelor, cu menţio- narea măsurilor luate*7)
  10. Vizita raportorilor Comitetului Patri- moniului Mondial - menţionarea obser- vaţiilor şi a recomandărilor acestora*8
  11. Măsurile luate ca urmare a recomandări- lor raportorilor Comitetului Patrimo- niului Mondial*9)
  ____________*1) Se completează de către specialiştii din Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul naţional. Se actualizează ori de căte ori este nevoie, în funcţie de îmbogăţirea sau modificarea informaţiei*2) Se completează odată cu Fişa de evidenţă sau la scurt timp după aceea de specialiştii din Direcţia judeţeană pentru cultură,culte şi patrimoniul cultural naţional*3) Se completează anual*4) Planul sau extrasul din Planul anual de protecţie şi gestiune privitor la un monument/ansamblu/sit se anexează Dosarului monumentului*5) Datele esenţiale ale proiectului, avizele obţinute pentru fazele de proiectare şi execuţie, graficul lucrărilor, recepţiile parţiale şi finale*6) Pentru fiecare verificare se întocmeşte un proces verbal, care se anexează Dosarului monumentului, iar data şi obiectul verificării se înscriu în fişa de monitorizare*7) Procesul verbal se comunică Direcţiei Monumentelor Istorice din Ministerul Culturii şi Cultelor şi Institutul Naţional al Monumentelor istorice*8) Raportul întocmit în urma acestei vizite se anexează la Dosarul monumentului*9) Se iau de către Ministerul Culturii şi Cultelor împreună cu Consiliul judeţean respectiv--------