PRESCRIPŢIE TEHNICĂ din 15 decembrie 2003 privind "Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice" PT C 11-2003*)
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 bis din 29 ianuarie 2004  ----------- Notă *) Aprobată de Ordinul nr. 336 din 15 decembrie 2003 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 29 ianuarie 2004.

  ANEXĂ")

  image

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  1. 1 GENERALITĂTI

   '

   1. 1.1 Scop

    Prezenta prescripţie tehnică face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte..

    Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele tehnice minime obligatorii privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte, în scopul funcţionării acestora în condiţii de siguranţă.

    Autoritatea tehnică care asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnică este ISCIR-Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi siguranţa în funcţionare a instalaţiilor în categoria cărora se integrează cazanele de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte.

   2. 1.2 Referinţe normative

    Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescripţii tehnice şi alte reglementări naţionale.

    1. 1.2.1 Legi şi hotărâri

     • Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

     • Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici-persoane fizice sau juridice-în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor, republicată in 1997

     • Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor republicată, aprobată prin Legea nr. 11/1994

     • Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii

     • Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711/30.09.2002

    2. 1.2.2 Standarde

     Standardele aplicabile sunt menţionate în anexa S.

   3. 1.3 Termeni şi definiţii

    1. 1.3.1 abur energetic: aburul destinat alimentării unei turbine.

    2. 1.3.2 abur industrial (tehnologic): aburul destinat unor scopuri tehnologice.

    3. 1.3.3 agent economic: societate comercială cu sediul în România având personalitate juridică, constituită într-una din formele de organizare definite de legislaţia în vigoare şi a cărei activitate este înscrisă la Registrul Comerţului.

    4. 1.3.4 apă brută: apa de suprafaţă sau de adâncime cu care este alimentată instalaţia de tratare a apei.

    5. 1.3.5 apă de adaos: apa tratată, folosită pentru completarea pierderilor.

    6. 1.3.6 apă de alimentare: apa care intră în cazan, compusă din apă de adaos şi condensat recuperat.

    7. 1.3.7 apă de injecţie: apa folosită la reglarea temperaturii aburului supraîncălzit.

    8. 1.3.8 apă de purjă: apa eliminată din instalaţie în scopul menţinerii indicilor admişi sau pentru evacuarea nămolului care se formează în cazan.

    9. 1.3.9 apă de umplere : apa necesară umplerii cazanului şi/sau circuitului de termoficare.

    10. 1.3.10 apă din cazan : apa din spaţiul sub presiune din limitele cazanului.

    11. 1.3.11 apă din circuitul termic: apa vehiculată sub presiune în circuitul cazanelor de apă caldă sau de apă fierbinte.

    12. 1.3.12 avarie: orice eveniment produs la cazan sau echipamentele aferente, care periclitează funcţionarea cazanului în condiţii de securitate.

    13. 1.3.13 cazane: cazanele de abur, apă caldă şi apă fierbinte.

    14. 1.3.14 condensat recuperat: condensat de la turbine (condensat de bază), de la vaporizatoare, de la prima treaptă a transformatoarelor de abur şi cel rezultat direct din condensarea aburului industrial, care se returnează în centrala termică.

    15. 1.3.15 condiţionare: procedeu care urmăreşte reducerea acţiunii dăunătoare a fluidelor prin tratarea cu produse chimice pentru evitarea: - apariţiei depunerilor;

     • - coroziunilor;

     • - impurificării aburului.

    16. 1.3.16 coroziune: proces care constă în distrugerea unui material sau a proprietăţilor acestuia datorită reacţiilor chimice şi electrochimice care au loc între fluid şi material.

    17. 1.3.17 depuneri: rezultatul unui regim chimic necorespunzător caracterizat pnn aglomerarea de particule pe o suprafaţă de schimb de căldură.

    18. 1.3.18 echipament de condiţionare: totalitatea instalaţiilor, utilajelor, aparatelor ş1 produselor chimice folosite la condiţionarea apei de alimentare, apei de cazan şi a aburului.

    19. 1.3.19 fluid: apa de adaos, apa de alimentare a cazanelor, apa din cazane, abur şi condensat:

    20. 1.3.20 indici de avarie: indicii chimici precizaţi de constructorul cazanului care pot periclita siguranţa în funcţionare

    21. 1.3.21 service privind regimul chimic: activitate de verificare a indicilor de calitate din circuitul apă abur-condensat şi de supraveghere a instalaţiilor de tratarea apei precum şi activitatea de condiţionare chimică sau termochimică a apei.

    22. 1.3.22 tratarea apei: totalitatea procedeelor tehnologice care au drept scop realizarea indicilor de calitate impuşi pentru apa de alimentare, apa din cazan, apa de umplere şi apa de injecţie.

     Termenii şi definiţiile menţionate anterior se aplică numai în sensul prezentei prescripţii tehnice.

   4. 1.4 Abrevieri

    AMC -Aparate de măsurare şi control CUI - Cod unic de înregistrare

    CAEN - Clasificarea activităţilor din economia naţională IT - Inspecţia teritorială

    PT - Prescripţie tehnică

    RSVTI - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor

  2. 2 CONDITII PRIVIND INTRODUCEREA PE PIATĂ A INSTALATIILOR DE TRATARE A APEI ŞI A PRODUSELOR CHIMICE DE CONDIŢIONARE, SPĂLARE CHIMICĂ ŞI

   CONSERVARE A CAZANELOR

   Instalaţiile de tratare a apei, masele schimbătoare de ioni şi produsele chimice de condiţionare, spălare chimică şi conservare a cazanelor pot fi introduse pe piaţă numai dacă sunt omologate/înregistrate de către ISCIR-INSPECT.

   Omologarea se efectuează în conformitate cu procedura prezentată în anexa U.

   Instalaţiile de tratare a apei şi produsele chimice de condiţionare, spălare chimică şi conservare aferente cazanelor pot fi introduse pe piaţă numai dacă sunt însoţite de:

   • - certificat de calitate;

   • - instrucţiuni de montare, punere în funcţiune şi exploatare, în limba română;

   • - fişa tehnică a instalaţiei/echipamentului şi a produsului chimic;

   • - fişa tehnică a masei schimbătoare de ioni, care va cuprinde cel puţin datele din anexa L;

   • - certificatul de omologare/înregistrare al tipului de produs.

  3. 3 AVIZUL OBLIGATORIU DE INSTALARE A CAZANELOR PRIVIND REGIMUL CHIMIC

   Avizul obligatoriu de instalare pentru regimul chimic este obligatoriu pentru cazanele de abur şi de apă fierbinte. Se vor completa anexele K, L, M şi N, care se ataşează la documentaţia întocmită conform prescripţiei tehnice PT C 1, Colecţia ISCIR. Realizarea şi menţinerea indicilor chimici prevăzuţi în avizul obligatoriu de instalare sunt obligatorii pentru proprietarii/utilizatorii de cazane.

  4. 4 AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE PRIVIND REGIMUL CHIMIC AL CAZANELOR DE ABUR, DE APĂ CALDĂ ŞI DE APĂ FIERBINTE

   Cazanele noi sau vechi montate din nou nu pot fi puse în funcţiune fără autorizaţia de funcţionare eliberată de ISCIR-INSPECT IT în a cărei rază de activitate se află instalaţia.

   Pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare inspectorul de specialitate va verifica:

   1. a) existenţa avizului obligatoriu de instalare privind regimul chimic;

   2. b) documentele prevăzute la pct. 2;

   3. c) documentul de atestare a rezultatelor corespunzătoare obţinute la operaţia de pregătire a suprafeţelor interioare, încheiat între proprietar şi executantul acestei operaţii, atunci când aceasta se execută;

   4. d) organizarea activităţii în centrala termică conform datelor din avizul obligatoriu de instalare, prezentând autorizaţiile pentru personalul de deservire (laboranţi-operatori pentru tratarea apei, autorizat conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice) sau contractul de service privind supravegherea regimului chimic cu agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT;

   5. e) prizele şi dispozitivele de prelevare a probelor de apă şi abur conform avizului obligatoriu de instalare;

   6. f) existenţa, dotarea şi organizarea laboratorului sau punctului chimic din centrala termică (în cazul în care nu are contract de service cu agent economic autorizat de ISCIR­

    INSPECT), conform avizului obligatoriu de instalare;

   7. g) existenţa registrului de analize, conform avizului obligatoriu de instalare;

   8. h) indicii de calitate analizaţi la data verificării care se vor compara cu cei prevăzuţi în documentaţia din aviz obligatoriu de instalare.

   Rezultatul verificărilor se va consemna într-un proces verbal conform modelului din anexa O.

  5. 5 REGIMUL CHIMIC AL CAZANELOR

   1. 5.1 Consideraţii generale

    Regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte reprezintă totalitatea condiţiilor necesare pentru:

    • - obţinerea de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte conform cerinţelor consumatorilor;

    • - evitarea apariţiei depunerilor sau coroziunilor pe suprafeţele de transfer termic ale cazanelor sau pe circuitele de apă caldă sau de apă fierbinte.

    Asigurarea unui regim chimic corespunzător implică îndeplinirea următoarelor condiţii:

    • alimentarea cazanelor cu apă având indicii de calitate impuşi de constructorul cazanului sau prevăzuţi în prezenta prescripţie tehnică;

    • pregătirea corespunzătoare a suprafeţelor de transfer termic ale cazanelor înainte de punerea în funcţiune sau după efectuarea reparaţiilor, atunci când acestea se execută;

    • condiţionarea corespunzătoare a apei de alimentare şi a apei din cazan;

    • conservarea corespunzătoare a cazanelor şi a circuitelor „apă-abur-condensat", a circuitelor de apă caldă şi de apă fierbinte în perioadele de oprire;

    • controlul regimului chimic prin asigurarea de:

     • - personal de deservire (laboranţi-operatori pentru tratarea apei), autorizat în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice sau contract de service privind asigurarea regimului chimic cu agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT;

     • - laborator sau punct chimic dotat corespunzător;

     • - aparatură de măsurare şi control a indicilor de calitate ai fluidelor, după caz;

     • - dispozitive pentru prelevarea probelor de apă tratată, apă de alimentare, apă din cazan, abur saturat, abur supraîncălzit, condensat, apă din circuitul de apă caldă sau de apă fierbinte, prevăzute de constructorul cazanului şi de proiectantul centralei termice.

   2. 5.2 Obligaţii şi responsabilităţi

    Agenţii economici care proiectează centrale termice, cei care deţin cazane, consumatorii de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte precum şi agenţii economici care efectuează lucrări de spălare chimică, condiţionare şi service privind regimul chimic al instalaţiilor au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

    1. a) proiectantul centralei termice răspunde de:

     • - concepţia corectă a proceselor tehnologice de tratare/condiţionare alese, astfel încât să se asigure realizarea indicilor prevăzuţi de constructorul cazanului sau a prescripţiei tehnice şi a condiţiilor impuse de consumatori;

     • - prevederea, prin proiect, a modului de control al indicilor de calitate din circuitul „apă-abur­ condensat", respectiv de apă fierbinte sau de apă caldă;

     • - prevederea, prin proiect, a dotării corespunzătoare a laboratoarelor sau punctelor chimice şi a personalului laborant-operator pentru tratarea apei, autorizat şi în număr necesar;

    2. b) agentul economic proprietar/utilizator răspunde de:

     - respectarea indicilor de calitate şi·efectuarea analizelor cu frecvenţa necesară conform datelor din avizul obligatoriu de instalare obligatoriu pe regim chimic, care se vor consemna în

     registru-jurnal; . < .

     . . .•....

     . .... . . i

     . .. . .••

     • - examinarea în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei personalului laborant-operator pentru tratarea apei şi de deservire a instalaţiilor de tratare/condiţionare, după caz;

     • - funcţionarea corespunzătoare a dispozitivelor pentru prelevarea probelor, a aparatelor de măsurare şi control a indicilor de calitate ai fluidelor din circuitul „apă-abur-condensat", respectiv de apă caldă şi de apă fierbinte;

     • - asigurarea pregătirii şi conservării corespunzătoare a suprafeţelor interioare la punerea în funcţiune şi respectiv pe timpul opririlor, conform instrucţiunilor elaborate de unităţile de proiectare sau constructoare a cazanelor;

     • - realizarea operaţiilor de spălare chimică, condiţionare şi service tratare apă cu agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT; în cazul în care proprietarul/utilizatorul cazanului va efectua aceste operaţii cu agenţi economici neautorizaţi de ISCIR-INSPECT, acesta poartă întreaga responsabilitate şi se va retrage autorizaţia de funcţionare a cazanelor; pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, cazanele vor fi examinate, verificate şi investigate tehnic cu un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT;

      ' , ' ?

     • - unitatea deţinătoare are obligaţia de a întocmi şi afişa în sala cazanelor instrucţiuni tehnice interne, care vor prevedea sarcinile care revin personalului de deservire a cazanului şi instalatiilor aferente, conforme cu documentatiile de însotire; aceste instructiuni tehnice se vor reactualiza ori de câte ori apar modificări în instalaţie;

    3. c) agenţii economici consumatori de abur, de apă caldă sau de apă fierbinte au obligaţia de a returna condensatul, respectiv apa caldă şi apa fierbinte, în cantitatea şi la calitatea stabilite prin proiectul instalaţiilor de tratare, conform avizului de instalare obligatoriu;

    4. d) agenţii economici autorizaţi pentru efectuarea lucrărilor de spălare chimică, condiţionare şi service privind regimul chimic al instalaţiilor răspund de:

    • - menţinerea valorilor indicilor chimici în limitele impuse, conform avizului de instalare obligatoriu;

    • - determinarea indicilor chimici, cu frecvenţa impusă de constructorul cazanului sau de prezenta prescripţie tehnică , cu personal laborant-operator pentru tratarea apei propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT;

    • - utilizarea produselor chimice de condiţionare nu trebuie să influenţeze negativ valorile celorlalţi indici chimici impuşi sau valoarea purjei cazanului; se interzice utilizarea unor produse care conduc la apariţia unor depuneri de substanţe organice.

   3. 5.3 Semnificaţiile indicilor de calitate folosiţi în prezenta prescripţie tehnică sunt prezentate în anexa P.

  6. 6 INDICI DE CALITATE

   1. 6.1 Fluidele din circuitele centralelor termice vor satisface indicii chimici prevăzuţi de constructorul cazanelor şi de proiectantul centralei termice. În anexa R sunt prevăzuţi indicii chimici obligatorii pentru cazanele existente şi recomandaţi pentru cazanele noi.

   2. 6.2 În cazul în care aburul, apa caldă sau apa fierbinte pot intra în contact cu alimente, persoane sau obiecte de uz igienico-sanitar, pentru degazarea chimică a apei de alimentare, pentru conservarea cazanelor sau în vederea condiţionării este interzisă utilizarea substanţelor care pot pune în pericol sănătatea persoanelor.

   3. 6.3 La cazanele de abur, de apă caldă .şi de apă fierbinte se vor urmări indicii chimici de avarie, impuşi de constructorul cazanului, iar la depăşirea acestora cazanul se opreşte din funcţiune (numai în cazul în care constructorulprevede aceşti indici).

   4. 6.4 Dacă într-o centrală termică sunt montate cazane de categorii diferite privind regimul chimic şi alimentarea se face din bară comună, indicii de calitate ai apei de alimentare vor fi cei ai cazanului cu regimul chimic cel mai restrictiv.

  7. 7 SUPRAVEGHEREA REGIMULUI CHIMIC

   1. 7.1 Indicii de calitate ai fluidelor trebuie să fie urmăriţi în laboratoare sau puncte chimice proprii sau prin contracte de service privind urmărirea regimului chimic cu agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPEC T. Indicii chimici determinaţi prin analize vor fi comparaţi cu indicii admişi, iar în cazul depăşirii indicilor admişi se vor lua măsurile necesare.

   2. 7.2 Supravegherea regimului chimic prin contract de service cu agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT se poate efectua în centrale termice unde debitul total de abur al centralei este maxim 1O t/h sau debitul caloric al centralelor de apă caldă sau de apă fierbinte este de maxim 5 Gcal/h.

   3. 7.3 În cazuri motivate, determinările efectuate cu aparatele de analiză şi control automate ale instalaţiilor din centrala termică pot înlocui analizele de laborator, dar trebuie să asigure aceeaşi exactitate şi frecvenţă.

   4. 7.4 Instalaţiile de tratare a apei pot fi echipate cu un minim de aparate de măsurare şi control prevăzute în anexa N. Se va respecta echiparea prevăzută de constructorul instalaţiei în schema de montare.

   5. 7.5 Pentru instalaţiile de tratare a apei, frecvenţa analizelor şi valorile admise ale indicilor chimici se vor stabili de către proiectantul centralei termice având în vedere cerinţele constructorului cazanului. Acestea vor fi precizate în instrucţiunile de exploatare întocmite şi afişate de către proprietar/utilizator.

   6. 7.6 Regimul chimic va fi supravegheat de personal cu pregătire corespunzătoare (laboranţi-operatori pentru tratarea apei) instruit şi autorizat în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

   7. 7.7 La centralele termice unde debitul nominal al cazanelor în funcţiune nu depăşeşte 10 t/h şi nu sunt mai mult de două cazane în funcţiune, având în vedere automatizarea şi protecţia cazanelor şi a instalaţiilor anexe, fochistul poate îndeplini şi sarcinile laborantului-operator pentru tratarea apei, cu condiţia să fie autorizat de ISCIR-INSPECT şi ca laborant-operator pentru tratarea apei. Acest lucru se va preciza de către proiectantul centralei termice în documentaţia de aviz obligatoriu de instalare pe regim chimic.

   8. 7.8 Personalul laborant-operator pentru tratarea apei face parte din personalul de exploatare- deservire al centralei termice.

    Obligaţiile personalului laborant-operator pentru tratarea apei sunt:

    1. a) să cunoască instalaţia de tratare a apei, circuitul „apă-abur-condensat" al centralei termice şi instrucţiunile de exploatare;

    2. b) să asigure supravegherea indicilor de calitate ai fluidelor prin efectuarea analizelor în conformitate cu standardele în vigoare şi cu frecvenţa impusă;

    3. c) să cunoască implicaţiile depăşirii valorilor indicilor de calitate asupra funcţionării în condiţii de siguranţă a cazanelor;

    4. d) să ia măsurile necesare pentru încadrarea indicilor de calitate în valorile impuse;

    5. e) să înscrie în registrul-jurnal de analize chimice valorile tuturor indicilor de calitate a fluidelor, să semneze pentru acestea şi să comunice şefului ierarhic superior orice abaten co.nstatată.faţă .iridichde calitat.e admişi;

    6. f) să predea şi sa ia în primire schimbul verifid.nd buna funcţionare a instalaţiei de tratare a apel

    şi indicii de calitate ai fluidelor; rezultatul predării-primirii schimbului se va consemna obligatoriu în registrul de analize chimice.

    Condiţionarea chimică nu exclude determinarea indicilor de calitate, cu frecvenţa şi la valorile impuse de avizul obligatoriu de instalare pe regim chimic şi conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, de către laboranţii-operatori pentru tratarea apei autorizaţi de ISCIR INSPECT.

   9. 7.9 Metodele de referinţă pentru determinarea indicilor chimici prevăzuţi în prezenta prescripţie tehnică vor fi cele stabilite de standardele în vigoare. Pentru controlul indicilor de calitate pot fi folosite şi alte metode sau aparate de măsurare şi control, cu condiţia ca rezultatele obţinute să corespundă din punct de vedere al exactităţii cu rezultatele obţinute prin metodele standardizate.

   10. 7.10 La apariţia în exploatare a unor deficienţe (depuneri, coroziuni etc.) provocate de nerespectarea regimului chimic, constatate cu ocazia controalelor efectuate, a unor accidente tehnice sau la solicitarea proprietarului/utilizatorului, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a :făcut constatarea va dispune măsurile necesare în vederea readucerii instalaţiilor la o stare normală de funcţionare. Atunci când în cadrul măsurilor dispuse inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT a admis şi/sau a recomandat efectuarea spălării chimice de dezincrustare a suprafeţelor interioare, proprietarul/utilizatorul are obligaţia de a efectua operaţiile respective numai cu unităţi autorizate de către ISCIR-INSPECT.

    Atunci când spălarea chimică/condiţionarea se consideră finalizată se va solicita controlul din partea ISCIR-INSPECT IT pentru verificarea operaţiei efectuate. La verificare va asista şi agentul economic care a efectuat spălarea chimică. Verificarea constă în efectuarea reviziei interne a cazanului, verificarea existenţei procedurii de spălare chimică, a documentelor întocmite şi a analizelor efectuate conform procedurii. Rezultatele şi dispoziţiile date vor fi consemnate într-un proces-verbal întocmit conform prevederilor anexei O.

   11. 7.11 Se interzice efectuarea spălărilor chimice de către proprietarul/utilizatorul cazanului dacă acesta nu posedă autorizaţie din partea ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

   12. 7.12 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR-INSPECT IT va efectua controale inopinate privind regimul chimic ori de câte ori consideră necesar, pentru verificarea respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Verificările efectuate sunt similare celor efectuate cu ocazia acordării autorizaţiei de funcţionare. Inspectorul de specialitate va putea solicita efectuarea unor analize chimice.

  8. 8 DISPOZIŢII FINALE

   1. 8.1 Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică instalaţiilor noi care sunt proiectate, construite şi montate după intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice.

   2. 8.2 Pentru instalaţiile existente în funcţiune la data· apariţiei prezentei prescnpţn tehnice, proprietarul/utilizatorul va respecta cerinţele din avizul obligatoriu de instalare acordat.

   3. 8.3 În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţă a cazanelor, precum şi în cazuri de accidente provocate de acestea, proprietaruVutilizatorul va anunţa în mod obligatoriu, telefonic şi prin fax, în cel mult 8 ore, ISCIR-INSPECT IT în raza căruia

  s-a produs avaria. Cu această ocazie se vot transmite cel puţin următoarele date: numele, prenumele şi funcţia persoanei care anunţă, modul în care poate fi contactat în. vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei, felul instalaţiei, urmările avariei etc.

  8A În ca.zulîn care se schimbă condiţiile prevăzute în avizul obligatoriu de instalare acordat se va solicita un nou aviz obligatoriu de instalare, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, în termen de 30 de zile de la data schimbării condiţiilor.

   1. 8.5 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează conform legislaţiei în vigoare, pe baza proceselor-verbale de constatare întocmite de inspectorul de specialitate al ISCIR­ INSPECT, mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.

   2. 8.6 Prezenta prescripţie tehnică intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   3. 8.7 La data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea următoarele prescripţii tehnice:

    • C 6-84 „Prescripţii tehnice privind calitatea maselor schimbătoare de ioni folosite la tratarea apelor din instalaţiile de cazane", aprobată cu Ordinul ministrului aprovizionării tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 112/1984;

    • C 18-2001 „Prescripţii tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur şi apă fierbinte", aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 259/2001;

    • C 35-83 „Prescripţii tehnice privind indicii de calitate ai apei folosite la răcirea schimbătoarelor de căldură din instalaţiile industriale", aprobată cu Ordinul ministrului aprovizionării tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 128/1983.

   4. 8.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea.

   5. 8.9 Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuhrror modificărilor apărute după publicare.

   6. 8.10 Toate autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescripţie tehnică.

   7. 8.11 Trimiterile făcute în prezenta prescripţie tehnică la standarde, prescripţii tehnice, acte legislative etc. se referă la ediţiile în vigoare.

  ANEXAA

  Autorizarea laboranţilor-operatori pentru tratarea apei

   1. A.1 Generalităţi

    Autorizaţia din partea ISCIR-INSPECT IT este obligatorie pentru personalul care supraveghează în timpul exploatării cazanele de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte, denumit în continuare „laborant­ operator pentru tratarea apei". Autorizaţia se eliberează individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii condiţiilor specificate în prezenta anexă, privind capabilitatea teoretică şi practică de a exercita activitatea de supraveghere în timpul exploatării instalaţiilor specificate.

    ISCIR-INSPECT IT examinează candidaţii şi eliberează autorizaţia de „laborant-operator pentru tratarea apei".

    Autorizarea personalului laborant-operator pentru tratarea apei se va face pe două grupe de autorizare, astfel:

    grupa A: categoriile c, g, I, II, III, IV şi VIII;

    grupa B: categoriile IV, V, VI, VII, IX, precum şi instalaţiile de osmoză inversă; Categoriile sunt în conformitate cu prevederile anexei R.

   2. A.2 Condiţii de autorizare

    1. A.2.1 Autorizarea laboranţilor-operatori pentru tratarea apei se face de către ISCIR-INSPECT IT, pe baza unui examen susţinut în faţa comisiei tehnice menţionate la pct. A.5.3.

    2. A.2.2 Pentru a fi admişi la examen în vederea autorizării candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

     1. a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;

     2. b) îndeplinesc condiţiile de sănătate privind activitatea de laborant-operator pentru tratarea apei şi prezintă o adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru practicarea activităţii de laborant-operator pentru tratarea apei";

     3. c) fac dovada că au absolvit cursurile de specializare în vederea autorizării de către ISCIR­ INSPECT IT, organizate conform prevederilor de la pct. A.3;

     4. d) îndeplinesc condiţiile de practică stabilite în prezenta prescripţie tehnică.

    3. A.2.3 Persoanele care au studii superioare de specialitate (ingineri sau subingineri chimişti), absolvenţi ai liceelor cu profil de chimie sau ai şcolilor profesionale de chimie pot solicita examinarea în vederea autorizării fără să urmeze cursurile de specializare, cu condiţia să prezinte dove'.?i de efectuare a practicii de minim 80 de ore, confirmate prin adeverinţe de practică. Cererea scrisă însoţită de documentele doveditoare privind studiile şi practica efectuată, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (după caz), certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu şi adeverinţa medicală vor fi depuse la ISCIR-INSPECT IT, care va stabili şi comunica data examinării.

   3. A.3 Organizarea cursurilor de specializare în vederea autorizării personalului laborant- operator pentru tratarea apei

    1. A.3.1 În vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a personalului laborant-operator pentru tratarea apei, este necesar să se organizeze şi să se deruleze cursuri de către o unitate de specialitate (agent economic, institut, asociaţie profesională etc.) autorizată conform legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.

     Unitatea de specialitate (furnizoflJ.1 de formare profesională) trebuie să îndeplineascăcondiţiile legale

     ,privi11d derularea activităţilor de specializare a personalului şi să facă dovada că dispune de instructori de specialitate (lectori calificaţi şi specializaţi) şi de mijloace tehnico-didactice specializate adecvate scopului.

    2. A.3.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate la pct. A.l O, care prevede un minim de cunoştinţe necesare şi de durată a cursurilor, în vederea autorizării personalului laborant­ operator pentru tratarea apei.

    3. A.3.3 ursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate (sau de specialităţi înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea de către ISCIR-INSPECT IT), care au competenţa tehnică necesară şi experienţă profesională în domeniul exploatării cazanelor şi care cunosc prevederile prezentei prescripţii tehnice.

   4. A.4 Avizarea şi desfăşurarea cursurilor de specializare

    1. A.4.1 Cursurile vor fi avizate de către ISCIR-INSPECT IT. În acest scop, unitatea de specialitate care organizează aceste cursuri va depune la ISCIR-INSPECT IT, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea cursurilor următoarele documente:

     1. a) autorizaţia conform legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor;

     2. b) programa analitică întocmită conform pct. A. IO, dezvoltată pe lecţii şi desfăşurată sub formă de orar, care va cuprinde:

      • - obiectul (tema) lecţiei - teorie şi practică;

      • - numărul de ore teorie şi practică;

      • - data, ora şi locul desfăşurării lecţiilor;

      • - numele şi prenumele lectorului;

     3. c) suportul de curs (materialele/cursurile scrise care se vor pune la dispoziţia cursanţilor ca documente de referinţă pentru şedinţele teoretice), incluzând şi bibliografia care a stat la baza întocmirii acestuia;

     4. d) tabelul care cuprinde numele şi prenumele lectorilor, pregătirea profesională a acestora, funcţia şi locul de muncă actual;

     5. e) tabelul care cuprinde numele şi prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal, pregătirea şcolară şi calificarea profesională a cursanţilor şi, eventual, locul de muncă actual;

     6. f) tabelul cuprinzând numele şi prenumele cursanţilor şi a supraveghetorului de practică, locul şi tipul instalaţiei pe care se efectuează practica precum şi orarul de efectuare a stagiului de practică;

      NOTE:

      1. 1) Documentele prevăzute mai sus se vor prezenta în două exemplare semnate şi ştampilate de solicitant.

      2. 2) Un exemplar se va returna împreună cu avizul de deschidere a cursului.

     7. g) dosarele personale ale candidaţilor care trebuie să conţină următoarele acte:

      • - certificat de naştere (în copie);

      • - certificat de căsătorie, după caz (în copie);

      • - certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu (în copie);

      • - adeverinţă medicală cu menţiunea: ,,Apt pentru practicarea activităţii de laborant-operator pentru tratarea apei";

      • - adeverinţă de practică;

      • - fotografie color mărimea¾;

      • - copie de pe actele de studii şi originalul, pentru pct. A.2.3.

      Dosarele candidaţilor se vor returna după verificare.

      Deschiderea cursurilor se va face după obţinerea avizului din partea ISCIRINSPECT IT.

    2. A.4.2 Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va efectua următoarele:

     1. a) verificările efectuate, constatările şi propunerile privind avizarea cursurilor vor fi consemnate de către inspectorul de specialitate într-un proces-verbal încheiat conform modelului din anexa O, adaptat corespunzător;

     2. b) în baza constatărilor efectuate se va emite de către ISCIR-INSPECT IT avizul de deschidere a cursului; modelul de aviz pentru deschiderea cursului este prezentat în anexa T.

    3. A.4.3 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT pot efectua, pe parcurs, verificări privind modul în care se desfăşoară cursurile, întocmind procese verbale de constatare, luate la cunoştinţă de organizatori. În cazul abaterilor de la condiţiile declarate în documentaţia care a stat la baza avizului de deschidere, inspectorul de specialitate va lua măsurile care se impun, inclusiv propunerea anulării avizului de curs.

   5. A.5 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare

    1. A.5.1 Unitatea de specialitate organizatoare a cursurilor va asigura urmărirea frecvenţei participării cursanţilor la lecţiile teoretice şi practice ţinute şi verificarea nivelului de însuşire a cunoştinţelor teoretice şi practice predate. Pe această bază, unitatea de specialitate va elibera cursanţilor, la încheierea stagiului de pregătire, adeverinţe de absolvire şi de practică conform modelelor prezentate în anexele B şi C.

    2. A.5.2 Data şi locul examinării, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT, vor fi propuse de unitatea organizatoare a cursurilor şi vor fi comunicate, în scris, la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 15 zile înainte. ISCIR-INSPECT IT va confirma unităţii de specialitate data şi ora la care se va face examinarea candidaţilor.

    3. A.5.3 Examinarea candidaţilor se face de către o comisie compusă din :

     1. a) delegatul ISCIR-INSPECT IT - preşedintele comisiei;

     2. b) responsabilul cursului;

     3. c) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al agentului economic proprietar/utilizator unde au loc examinările practice;

     4. d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului.

    4. A.5.4 Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:

     1. b) catalogul cursului de specializare;

     2. c) adeverinţele de absolvire a cursului, conform modelului din anexa B;

     3. d) adeverinţele de practică, conform modelului din anexa C;

     4. e) existenţa unei fotografii color mărimea¾ cm pentru fiecare candidat;

     5. f) actele de identitate ale absolvenţilor.

     Candidaţii care au dosare incomplete nu vor fi primiţi la examen.

    5. A.5.5 Examenul de autorizare constă într-o probă teoretică şi o probă practică, având ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a cursului de specializare şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalaţii de tipul celei pentru care se solicită autorizarea. Lucrarea scrisă se ataşează la dosarul candidatului.

    6. A.5.6 Pentru a fi autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, candidatul trebuie să fie declarat „ADMIS" atât la probă teoretică cât şi la proba practică. În cazul când la una din probe a obţinut rezultate nesatisfăcătoare, candidatul va fi declarat „RESPINS" la examen.

    7. A.5.7 Candidatul „RESPINS" se poate prezenta la o nouă examinare după cel puţin 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani de la terminarea cursului. În această perioadă de timp, candidatul îşi va îmbunătăţi pregătirea teoretică şi practică. Reexaminarea constă în susţinerea ambelor probe (teoretică şi practică).

    8. A.5.8 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal tip, conform modelului din anexa D, care va purta un număr dat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Un exemplar din procesul-verbal va fi luat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a participat la examene şi un exemplar rămâne la agentul economic.

    9. A.5.9 Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului din anexa E.

    10. A.5.10 În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului şi la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în Monitorul Oficial al României, Partea III, conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, unitatea ISCIR-INSPECT IT emitentă va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).

   6. A.6 Verificări periodice

    1. A.6.1 Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, au obligaţia să se prezinte din doi în doi ani la examinarea medicală, prezentând rezultatul responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI).

    2. A.6.2 Persoanele autorizate vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice de către o com1S1e numită de conducerea agentului economic proprietar/utilizator la care acestea îşi desfăşoară activitatea. Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sau delegatul ISCIR-INSPECT IT, în calitate de preşedinte al comisiei. Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare, iar preşedintele comisiei va înregistra în autorizaţie examinarea anuală.

    3. A.6.3 Persoanelor autorizate care practică activitatea de laborant-operator pentru tratarea apei şi care nu se prezintă la examinările menţionate la pct. A.6.1 şi A.6.2 sau persoanelor autorizate care, în urma examinărilor respective, obţin rezultate necorespunzătoare, nu mai pot practica meseria de laborant­ operator pentru tratarea apei. Reexaminarea se poate face după cel puţin o lună.

    4. A.6.4 Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii de laborant-operator pentru tratarea apei mai mult de un an pot să reia practicarea activităţii respective numai cu condiţia examinării conform pct. A.6.2.

    5. A.6.5 Persoanelor autorizate transferate de la alţi agenţi economici li se poate încredinţa deservirea instalaţiilor numai după efectuarea unui instructaj de specialitate şi a unei practici de acomodare de minim 16 ore, în raport cu complexitatea instalaţiei şi numai după examinarea acestora conform prevederilor de la pct. A.6.2.

   7. A.7 Extinderea domeniului de valabilitate al autorizaţiei

    1. A.7.1 Trecerea de la operarea/deservirea unui tip de instalaţie la operarea/deservirea unui alt tip de instalaţie, din cadrul grupei pentru care este valabilă autorizaţia, se face în urma examinării autorizatului de către comisia tehnică a proprietarului/utilizatorului, în baza unui instructaj teoretic şi a unei pract ci de acomodare de minimum 24 de ore pe tipul de instalaţie pentru care urmează să fie examinat. In acelaşi fel se face trecerea de la un tip la un alt tip de instalaţie pentru care nu au fost stabilite grupe. Examinarea se va face de către comisia tehnică prevăzută la pct. A.6.2.

    2. A.7.2 Trecerea de la un tip de instalaţie dintr-o grupă la un alt tip de instalaţie dintr-o altă grupă se face în urma examinării de către o comisie a unităţii deţinătoare al cărei preşedinte este delegatul ISCIR-INSPECT IT, în baza unui instructaj teoretic de minimum 50 de ore, completat cu o practică de 40 de ore pe noul tip de instalaţie. Pregătirea se va face pe baza unei programe analitice întocmite de unitatea deţinătoare (programa analitică trebuie să fie avizată de ISCIR-INSPECT IT).

    3. A.7.3 Rezultatele examinărilor vor fi consemnate în procese-verbale şi în autorizaţie, la rubricile respective. Trecerea de pe un tip de instalaţie pe altul, menţionată la pct. A.7.2, se operează în evidenţa proprie a ISCIR-INSPECT IT emitente a carnetului de autorizare. Prevederile pct. A.7.2 se aplică la trecerea de la o categorie inferioară la o categorie superioară şi anume trecerea de la grupa A la grupaB.

   8. A.8 Sancţionarea personalului autorizat

    Personalul autorizat, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, este răspunzător pentru nerespectarea regimului chimic impus şi pentru avarierea sau scoaterea din funcţiune a cazanelor ca urmare a nerespectării regimului chimic, constatate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, în cazul în care aceştia nu au luat măsurile corespunzătoare.

    Sancţiunile aplicate de ISCIR-INSPECT IT sunt în funcţie de gravitatea faptelor şi pot fi:

    1. a) sesizarea conducerii agentului economic proprietar/utilizator pentru aplicarea de sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară;

    2. b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate;

    3. c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile legislaţiei în vigoare;

    4. d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în funcţie de gravitatea abaterii comise; retragerea definitivă a carnetului se va face după comiterea a 5 abateri consemnate în carnetul de autorizare.

   9. A.9 Alte precizări

    1. A.9.1 Personalul autorizat, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, este obligat să poarte permanent carnetul de autorizare la locul de muncă. Lipsa carnetului de autorizare, la verificarea efectuată de către persoanele îndreptăţite, este echivalentă cu exploatarea cazanelor de către personal neinstruit şi neautorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru deservire şi se sancţionează.

    2. A.9.2 În cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetului de autorizare, ISCIR-INSPECT IT va elibera un alt carnet de autorizare, în baza unei cereri scrise şi motivate, pentru înlocuirea celui uzat, cu condiţia depunerii carnetului de autorizare uzat la ISCIR-INSPECT IT.

     ANEXA A (sfărşit)

     ,A.9,3 Orice modificare, adăugire sau ştersătură efectuată în carnetul de autorizare, neînregistrată în evidenţa tehnică a ISCIR-INSPECT IT emitente şi fără semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a efectuat cele de mai sus, atrage după sine anularea carnetului de autorizare.

   10. A.10 Programa analitică pentru cursul de specializare în vederea autorizării laboranţilor­ operatori pentru tratarea apei

  Nr. crt.

  Denumirea temei

  Ore

  Grupa A

  GrupaB

  1

  Cazane de abur Şl de apă fierbinte; Tipuri principale, elemente de constructie şi funcţionale

  8

  10

  2

  Chimie analitică; Generalităţi; Metode generale de analiză;

  Dotarea laboratorului cu sticlărie şi reactivi chimici

  8

  10

  3

  Chimia.apei; Apa în natură, proprietăţile şi impurităţile apei, efectele impuritătilor asupra functionării instalaţiilor

  8

  13

  4

  Regimul chimic al cazanelor; Pregătirea Şl conservarea suprafeţelor; Prelevarea probelor, indicii chimici, semnificaţie, valori, urmărire, interpretare, intervenţie;

  Balanţa „apă-abur-condensat"

  15

  25

  5

  Metode de tratare a apei; Îndepărtarea impurităţilor

  15

  25

  6

  Metode de analiză a indicilor chimici din circuitul termic

  15

  25

  7

  Lucrări practice de laborator

  20

  30

  8

  Descrierea instalaţiilor de tratare a apei

  20

  30

  9

  Probe practice la instalaţiile de tratare a apei

  15

  25

  10

  Protecţia muncii; Legea nr. 90/1996

  2

  2

  TOTAL

  126

  192

  NOTĂ: Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 1 oră/candidat.

  ANEXAB

  Model de adeverlnţa de.a.bshlvîre pentru·antorîzarea laboranţifor.-operatori pentru tratarea apei

  Unitatea

  Localitatea..................

  ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE

  Nr........din.................

  Prin prezenta se adevereşte că domnul (doamna) .........................................................

  angajat(ă) la .................................1)........ ............................ născut(ă) la data de

  .........................................în localitatea. sector/judeţ

  ................................. având ca studii de bază.............................................şi calificarea

  . a urmat şi a absolvit cursul de specializare

  ca 4) ....................................................... ţinut la .............................2).......................

  de la ......................... până la ........................... .

  Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi absolventului la examenul de autorizare de către ISCIR-INSPECT ca ..................3)······················........•...•..•...•..•....•...

  DIRECTOR, RESPONSABIL DE CURS,

  (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila) (Numele, prenumele şi semnătura)

  image

  1. 1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.

  2. 2) Agentul economic care a ţinut cursul de specializare.

  3. 3) Se va preciza "activitatea" pentru care a fost instruit absolventul.

  4. 4) Se va preciza tipul instalaţiei de tratare şi categoria de cazane pentru care a fost ţinut cursul.

  AN'EXAC

  . Mrid lde adeverinţă ele efectuare a.prăcticiî obUgatodî pentru autorizarea laboranţilor--operatori pentru tratarea.apei

  UNITATEA

  Localitatea........................

  ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ

  Nr.........din..................

  Prin prezenta se adevereşte că domnul (doamna) ................................................................

  născut(ă) la data de ................în localitatea sector/judeţ

  ............... angajat(ă) la ............................I)_ ..............................................•...•. •••••••

  a efectuat practica la instalaţia de tratare a apei din cadrul 3) sub

  supravegherea domnului (doamnei)......................................................2) de

  la.....................până la ................... totalizând ore.

  În acest timp domnul (doamna).................................................a depus interes în însuşirea deprinderilor practice, a corespuns cerinţelor şi se poate prezenta la examenul de autorizare.

  Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.

  DIRECTOR, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A

  INSTALAŢIILOR,

  SUPRAVEGHETOR DE PRACTICĂ,

  (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  (Numele, prenumele şi semnătura)

  (Numele, prenumele şi semnătura)

  image

  I) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.

  1. 2) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practică sub supravegherea căruia s-a efectuat practica.

  2. 3) Se va preciza agentul economic proprietar/utilizator al instalaţiei, tipul instalaţiei de tratare a apei şi categoria cazanului.

  ANEXAD

  UNITATEA

  (care a organizat cursul de specializare)

  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

  Localitatea ..............................

  PROCES-VERBAL Nr................... din ....................

  cu rezultatele obtinute la examenul de autorizare ca laborant-operator pentru traţa_Iea apei a următorilor candidati:

  CNP'l

  Pregătirea şcolară anterioară

  Unitatea la care lucrează şi localitatea

  Rezultatul obţinut la examen

  Grupa şi categoria instalaţiei pentru care se eliberează

  autorizaţia

  Numărul carnetului de autorizare

  Semnătura de primire

  · Obs.

  .

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

  Data naşterii

  Locul naşterii (localitate, judeţ)

  Admis (A)

  Respins (R)

  teoretic

  practic

  '

  Dosarele candidaţilor de mai sus au fost verificate de către comisie, sunt complete şi împreună cu lucrarea scrisă şi un exemplar din procesul-verbal, au rămas la unitatea de specialitate organizatoare a cursului.

  PREŞEDINTE COMISIE

  (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  DIRECTOR UNITATE ORGANIZATOARE,

  (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  RESPONSABIL CURS,

  (Numele, prenumele şi semnătura)

  ALŢI MEMBRI Al COMISIEI

  (Numele, prenumele şi semnătura)

  image

  19

  CNP - Cod numeric personal.

  ANEXAE

  image

  (Sigla ISCIR)

  AUTORIZATIE

  '

  Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat

  - ISCIR-

  (Coperta carnetului de autorizate)

  image

  (Pe prima copertă, în interior)

  Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea instalaţiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi anual la verificarea cunoştinţelor în faţa comisiei din unitatea unde lucrează.

  Autorizaţia este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi se va prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT şi a organelor împuternicite ale deţinătorului.

  Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decât instalaţii de tipul celor înscrise în autorizaţie. Este interzisă deservirea instala'tiilor dacă acestea nu sunt autorizate să fun,ctioneze,

  exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune

  sau omologării prototipurilor.

  Autorizaţia se poate retrage de către organele oficiale de verificare ale deţinătorului atunci când posesorul este găsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau atunci când se constată că a săvârşit abateri grave care periclitează siguranţă instalaţiei şi a persoanelor.

  Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT, pe baza cererii deţinătorului, atunci când:

  • - se constată abateri de la instrucţiunile de deservire a instalaţiilor;

  • - personalul are o slabă pregătire în meseria respectivă şi dă dovadă de lipsă de interes în împrospătarea cunoştinţelor profesionale;

  • - se constată modificări, adăugiri sau ştersături în carnetul de autorizare, fără viza ISCIR-INSPECT. Modificarea carnetului de autorizare se consideră fals în acte publice şi se sancţionează conform legii.

  • - după notarea a 5 abateri în carnet, când se retrage definitiv autorizatia.

  În cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauză poate obţine n nou carnet de la ISCIR-INSPECT în baza unei cereri scrise vizate de unitatea unde lucrează, cu condiţia publicării pierderii conform reglementărilor legale privind pierderea actelor oficiale. I)

  image

  IJ În cazul în care este necesar textul se va continua şi pe interiornl ultimei coperte.

  image

  image

  ROMÂNIA

  Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

  - ISCIR-

  AUTORIZATIE*)

  '

  Nr.

  -----

  I)

  2)

  (Pagina 1)

  ANEXA E (continuare)

  image

  1. 1) Numărul autorizaţiei se va scrie pe fiecare pagină, în partea de jos.

  2. 2) În partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numărul paginii respective (pe toate paginile carnetului).

  *) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.

  image

  AUTORIZAŢIE DE LABORANT OPERATOR TRATAREA APEI

  Numele ...............................................................................

  Prenumele ............................................................................

  Data şi locul naşterii ...............................................................

  CNP ························l) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

  Se autorizează a deservi cazane şi instalaţii de tratare a apei..................

  Eliberat de ...........................4 ..............................................

  în baza procesului-verbal nr........... din .......................................

  din grupa2) ...........................tiful3)..........................................

  Delegat ISCIR-INSPECT:......................................................... .

  (Semnătura şi ştampila) Nr.          

  (Pagina 2)

  image

  I)CNP-Cod numeric personal.

  2) Grupa şi categoria cazanelor.

  3l Dedurizare, demineralizare parţială/totală, osmoză.

  4l Denumirea ISCIR-INSPECT emitente.

  ANEXA E (continuare)

  (Pagina 3)

  Loc pentru fotografie Semnătura posesorului

  Data eliberării ......................

  Completat de .......................

  INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT IT...... t).........

  (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  Nr.-------------

  image

  l) Localitatea de reşedinţă.

  (Paginile 4, 5 şi 6)

  image

  1) ISCIR-INSPECT ...........................................' '. .

  EXTINDEREA VALABILITĂTII AUTORIZATIEI

  Nr. proces-verbal şi data ......................................................

  Se autorizează a deservi din

  grupa.........(.................) tipul. ...............................

  Preşedinte comisie

  (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  2)

  Nr.          

  NOTĂ:Textul de la pct. 1) se va repeta de 2 ori pe pagină.

  ANEXA E (sfârşit)

  image

  EXAMINĂRI ANUALE

  Nr._ ----

  (Paginile 7, 8, 9 şi t0)

  Nr. proces-verbal Data

  Denumirea deţinătorului

  Preşedintele comisiei (Numele, prenumele,

  semnătura şi ştampila)

  !)

  image

  1>Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rânduri.

  image

  ABATERI

  de la normele legale în vigoare

  Nr.             _

  (Paginile 11 şi 12)

  Nr. proces-verbal Data

  Natura abaterii Sancţiunea

  Organul care a constatat abaterea (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  !)

  image

  1>Pe fiecare pagină se vor tipări 3... 5 rânduri.

  ANEXAF

  Autorizarea agenţîlor economici care execută lucrări de spălare chimică, condiţionare şi service privind regimul chimic al cazanelor

   1. F.1 În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic va înainta la ISCIR-INSPECT o documentaţie întocmită conform prevederilor anexei G.

   2. F.2 Agenţii economici autorizaţi să execute lucrările prevăzute în prezenta anexă au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

    1. a) să execute lucrările în conformitate cu prevederile din documentaţia de autorizare, precum şi cu cele din prescripţia tehnică, răspunzând de aplicarea corespunzătoare a acestora, fără a afecta siguranţa în funcţionare a instalaţiilor;

    2. b) să numească personal tehnic propriu pentru supravegherea şi verificarea lucrărilor care fac obiectul autorizării, numit prin decizie conform modelului din anexa H; acest personal va fi examinat şi autorizat de către ISCIR-INSPECT;

    3. c) să folosească la lucrările pentru care deţin autorizaţie numai personal autorizat (laboranţi- operatori pentru tratarea apei), nominalizat în documentaţia tehnică;

    4. d) să deţină prescripţiile tehnice specifice domeniului de lucrări pentru care solicită autorizarea;

    5. e) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru fiecare categorie de lucrări pentru care au fost autorizate; registrele vor fi numerotate şi vor conţine datele prevăzute în anexa J; pentru agenţii economici care au subunităţi în teritoriu va exista un registru de evidenţă a lucrărilor executate pentru fiecare subunitate;

    6. f) să ia măsurile necesare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile care îi revin şi să comunice în scris la ISCIR-INSPECT orice schimbare a personalului tehnic propriu; schimbarea devine definitivă numai după confirmarea acesteia de către ISCIR-INSPECT.

   3. F.3 Personalului tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, pentru supravegherea şi verificarea tehnică a lucrărilor îi revin următoarele obligaţii şi responsabilităţi principale:

    1. a) să cunoască prevederile legislaţiei, respectiv prevederile prescripţiei tehnice privind cazanele de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte, precum şi standardele în domeniu;

    2. b) să participe la instructajele şi testările periodice organizate de ISCIR-INSPECT;

    3. c) agenţii economici autorizaţi care încheie contracte de service privind asigurarea regimului chimic al instalaţiilor trebuie să anunţe la ISCIR-INSPECT IT instalaţiile la care asigură aceste lucrări pentru luare în evidenţă, verificare şi supraveghere; se va preciza agentul economic proprietar/utilizator, locul de montaj, tipul şi parametrii instalaţiei, precum şi numărul acestora; în cazul în care se realizează aceste lucrări fără anunţarea ISCIR-INSPECT IT, se va retrage autorizaţia acordată;

    4. d) agenţii economici autorizaţi pentru spălări chimice la cazane vor începe execuţia spălării numai după verificarea existenţei procesului-verbal al inspectorului ISCIR-INSPECT IT prin care se

     ANEXA F (sf'arşit)

     recomandă efectuarea spălării chimice; se vor întocmi tehnologii specifice de spălate pentru fiecare caz în parte, în funcţie de tipul cazanului şi de analiza depunerilor;

    5. e) nerespectarea obligaţiilor de mai sus conduce la suspendarea sau retragerea autorizaţiilor.

   4. F.4 Autorizaţia pentru executarea lucrărilor de spălare chimică, condiţionare şi service privind regimul chimic al instalaţiilor are o valabilitate de maxim 2 ani.

    ANEXAG

    Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de a. efectua lucrări de spălare chimică, condiţionare şi service privind regimul chimic al cazanelor

    Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici şi se înaintează la ISCIR-INSPECT. Documentaţia va cuprinde dovezi din care să rezulte că agentul economic poate efectua lucrările pentru care solicită autorizarea în condiţii optime şi de siguranţă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

    Documentaţia va conţine :

    1. a) cerere către ISCIR-INSPECT, care va preciza lucrările, tipurile şi parametrii instalaţilor pentru care se solîcită autorizarea;

    2. b) acte agent economic (în copie):

     • - statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea;

     • - certificat unic de înregistrare (CUI);

    3. c) organigrama agentului economic;

    4. d) lista lucrărilor efectuate anterior (pentru agenţii economici care solicită reautorizarea din partea ISCIR-INSPECT), conform registrului de evidenţă din anexa J;

    5. e) lista cu dotarea tehnică a agentului economic, specifică activităţilor pentru care solicită autorizarea;

    6. f) lista cu personalul propus pentru autorizare, precum şi lista cu personalul laborant-operator pentru tratarea apei;

    7. g) deciziile de numire a personalului de la lit. f), conform anexei H;

    8. h) curriculum vitae ale personalului propus;

    9. i) documentele de studii pentru personalul de la lit. f) propus pentru autorizare (copii);

    10. j) documentele personalului propus pentru autorizare din care să reiasă că acesta este angajat al agentului economic cu contract de muncă (în copie);

    11. k) procedurile specifice domeniului de activitate pentru care se solicită autorizarea, conform sistemului calităţii;

  1) lista prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, din dotare.

  NOTĂ: După verificarea documentaţiei şi acceptarea acesteia ca fiind corespunzătoare, în termen de 30 de zile se va efectua verificarea agentului economic, inclusiv verificarea personalului propus pentru autorizare. În cazul în care documentaţia este incompletă, aceasta se va înapoia agentului economic pentru completare.

  ANEXAH

  Motlel de. decizie pentru.numirea personaluhti tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a lucrărilor

  ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

  DECIZIE

  Nr. ..........din ...................

  Agentul economic ...........................................reprezentat prin manager (director),

  Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor prin care

  agenţii economici pentru spălare chimică, conservare, conditionare sau service privind regimul chimic sunt obligaţi să numească personal tehnic de specialitate1l, în raport cu numărul şi complexitatea

  lucrărilor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT C 2,

  DECIDE:

  1. 1 Domnul (Doamna)................................................de specialitate..........................având funcţia de

   ....................................................................................începând cu data de se

   numeşte...........l).....................................................din cadrul............................., urmând a fi

   autorizat de ISCIR-INSPECT.

  2. 2 I)•.. . ................................................. este oblI.gat sa- cunoasca- ŞIsa- ap1I·ce Amtocmai

   prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice specifice, sarcinile lui fiind cele care

   rezultă din prescripţia tehnică PT C 2.

  3. 3 ActIV·Itta ea I) ........................................................ va fiI coordonata- ŞIAmdrumata- d"m

   partea conducerii de ..............................................., care răspunde împreună cu acesta de luarea măs:irilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.

  4. 4 Incălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţiile tehnice specifice, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.

  5. 5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. .................din .....................şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.

   MANAGER,

   (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

   OFICIU JURIDIC

   (Numele, prenumele şi semnătura)

   image

   lJ Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a lucrărilor de spălare chimică, condiţionare şi service privind regimul chimic al instalaţiilor trebuie să fie inginer, chimist sau subinginer cu vechimea minimă de 2 ani în specialitatea în domeniu.

   ANEXAI

   Model autorizaţie pentru efectuarea lucrărilor de spălare chimică, condiţionare şi service privind regimul chimic al cazanelor

   INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ISCIR-INSPECT IT.......................................

   Str................nr...............telefon.....................

   AUTORIZAŢIE

   Nr. ..........din......................

   În baza prevederilor legale în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 2 şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în procesul-verbal nr............. din..............

   1. I Se auton.zeaza pentru executarea urmatoareI

    or operaţn.. l) pentru m

    sta1

    aţu.·1e 2)

    ..............................................................agentul economic din

    ...............................str.............................nr, ....................telefon ........................cod unic de înregistrare

    ...................nr. înregistrare la Registrul Comerţului ............................. urmare a cererii nr.

    ........................ din .......................... .

   2. II Se autorizează pentru supravegherea şi verificarea lucrărilor de mai sus următorul personal tehnic de specialitate: ...............................................................................

    Orice schimbare faţă de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI, dacă nu este anunţată în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmată în termen de 30 zile de unitatea ISCIR emitentă. Agentul economic, prin reprezentanţii săi legali, împreună cu persoanele autorizate răspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

    Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.

    Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de 3) ...........................................

    INSPECTOR DE STAT ŞEF

    (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    Inspector de specialitate,

    (Numele, prenumele şi semnătura)

    image

    1. 1) Se va indica :

     • - spălare chimică;

     • - condiţionare;

     • - service pentru regimul chimic al cazanelor.

    2. 2) Se va indica tipul instalaţiei şi parametrii:

     • - pentru cazane se va indica tipul constructiv şi parametrii maximali (presiune, debit, temperatură abur).

    3. 3) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul), maxim 2 ani de la data întocmirii procesului-verbal de către inspectoml de specialitate al ISCIR-INSPECT.

  ANEXAJ

  Model de registru pentru evidenţa lucrărilor de spălare chimică, condiţionare şi service pentru regimul chimic

  Nr. crt.

  Felul şi tipul instalaţiei

  Nr. fabricaţie/ an construcţie

  Parametrii instalaţiei*)

  Proprietar/ utilizator (denumire şi sediu)

  Proces-verbal de recepţie

  (m. şi data)

  Obs.

  image

  *) Presiune, debit, temperatură şi volum.

  ANEXAK FIŞĂ TEHNICĂ

  Aviz de instalare a cazanelor

  Agent economic ...................................................................................

  Locul de montare a cazanului (adresă) .......................................................

  Cazane de abur/ apă fierbinte ..................................................................

  Dotare: .

  Cazane

  Tip

  buc.

  Caracteristici functionale

  Categorie

  conf. PTC2

  Obs.

  Presiune (bar)

  Debit

  (t/h)

  Temp. (OC)

  Supr. (m2)

  Combustibil

  Existente

  Nou montate

  Pregătirea suprafeţelor interioare ale cazanelor nou montate se va efectua conform

  ............................., elaborată de................................................, pnn procedeul

  Conservarea la stagnare a suprafeţelor interioare ale cazanelor se va efectua conform

  .............................elaborată de.........................................., anexată la cartea cazanului nr , astfel :

  Felul opririi

  Reactivi de conservare

  Obs.

  Uscată

  Umedă

  Cantitate

  - I scurtă: ::; 21 zile

  D t I

  uraa Iung-a: > 21 z1·1e

  Balanţa apă-abur-condensat

  Fluid

  UM

  Valori

  Maxim

  Mediu

  Minim

  Abur total produs

  t/h

  Purjă preliminată

  %

  t/h

  Condensat recuperat

  %

  t/h

  Apă de adaos necesară

  %

  t/h

  ANEXA K (continuare)

  Indicii de calitate ai fluidelor din circuitu.I termic

  Nr. crt.

  Indîci

  Simbol

  U.M.

  Apă

  Abur

  Condensat

  Apă de injecţie

  Bru0

  De

  adaos

  De

  alim.

  Din cazan

  Satu-

  rat

  Supra-

  încălzit

  1

  2

  - 1

  2

  - ....

  .:,

  ·;:;

  ·,og

  '-'

  Calciu

  Ca L+

  mval/1

  Magneziu

  Mg2+

  mval/1

  Sodiu

  Na +

  mval/1

  4

  >----

  5

  6

  ·2

  o

  ·2

  crj

  Bicarbonaţ

  i

  Hco3-

  mval/1

  Cloruri

  CI -

  mval/1

  Sulfaţi

  S04 2-

  mval/1

  7

  Silice totală

  Si02

  ppm

  8

  Subst. organice

  S.O.

  ppm

  9

  Suspensii

  Sp

  ppm

  10

  Conductivitate

  î'

  µSlcm

  11

  PH

  pH

  -

  12

  Alcalînitate „m"

  ,,m"

  mval/1

  13

  Alcalinitate „p"

  ,,P"

  mval/1

  14

  Exces fosfat

  PO/-

  ppm

  15

  Exces hidrazină

  N2H4

  ppm

  16

  Oxigen dizolvat

  02

  ppm

  17

  Fier

  Fe

  ppm

  18

  Cupru

  Cu

  ppm

  19

  Ulei

  Ul

  ppm

  Pentru apa brută se va prezenta în original buletinul de analiză a indicilor chimici. Pentru fiecare indice de calitate se va preciza frecvenţa de determinare.

  Laboratorul (punctul) chimic este amplasat ............................ şi are dotarea corespunzătoare pentru a efectua analizele indicilor chimici la cazanele de abur (de apă fierbinte ) din categoria

  ....................conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 2. Dotarea laboratorului (punctului) chimic cu sticlărie şi reactivi este anexată la prezentul document.

  NOTĂ: În cazul contractului de service privind regimul chimic cu un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT se va preciza acest lucru, nemaifiind necesare dotările de la aliniatul precedent.

  Instalaţia de tratare a apei este de tipul ..............................şi este fabricată de............... Documentaţia tehnică a instalaţiei de tratare a apei, împreună cu fişe tehnice cu caracteristici

  minime ale schimbătorilor de ioni folosiţi în instalaţia de tratare a apei sunt anexate la prezentul document şi fac parte integrantă din avizul obligatoriu de instalare pentru regimul chimic al cazanelor de abur (de apă fierbinte).

  Degazarea apei de alimentare:

  1. a) Degazarea termică se face în degazoare tip ............................................................

   Degazoare buc.

   Presiune

   Temperatură

   Debit

   Rezervă apă

   Aparatură de măsurare, control şi reglare

   bar

   uc

   t/h

   t

   Preîncălzitor

   Degazor

  2. b) Degazarea chimică sau termochimică se face cu ..............în cantitate de g/m3 apă, în exces

  de mg/I.

  ANEXA K (sfârşit)

  Dozan a fosfatului ttisodic se face prin:

  • - picurare forezetvorulde•apă de alimentare, în cantitate de g/h;

   cu pompă dozatoare în tambur, în cantitate de g/m3h ;

  • - în aspiraţia pompei de alimentare g/m3h.

  Proceduri de conditionare şi scop:..........................................................

  (În situaţia în care se prevede condiţionarea apei de alimentare şi din cazan)

  Dispozitive individuale de prelevat probe, conform standardelor în vigoare

  Fluid

  Loc de prelevare

  Indici urmăriti

  Apă

  de adaos

  de alimentare

  din cazan

  Abur

  saturat

  supraîncălzit

  Condensat recuperat

  Aparate de măsurare şi control pentru supravegherea regimului chimic

  Aparate

  In instalaţia de tratare

  La cazane

  În laborator

  existente

  prevăzute

  Personalul laborant-operator pentru tratarea apei, autorizat conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 2

  Existent: ..................

  Prevăzut: ..................

  Total: ...................

  NOTĂ:Proiectantul va preciza în mod expres că sarcinile laborantului-operator pentru tratarea apei pot fi preluate de fochist, în condiţiile impuse de prescripţia tehnică PT C 2 sau că supravegherea regimului chimic poate fi efectuată de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT.

  Semnături:

  Agentul economic

  Semnătura şi ştampila

  Proiectant

  Furnizor abur

  Consumator abur

  Agent autorizat

  VIZAT ISCIR-INSPECT IT

  Numele şi prenumele.................. Semnătura ..............................

  ANEXAL ffŞĂTEIINICĂ.

  Caracteristici fizico chÎmice şifuucţionale ale masei schimbătoare de ioni.

  (Valori admisibile)

  Caracteristici

  Indici de calitate şi utilizare

  Nr. crt.

  UM

  Valori

  C.>

  :a

  C.>

  I

  o

  ·;C:.s>

  fi;

  Denumire ionit

  1

  -

  Tip

  2

  -

  Tara şi firma producătoare

  3

  -

  Structură

  4*

  -

  Grupa functională

  5*

  -

  Matrice

  6*

  -

  Culoare

  7

  -

  Granulaţie: -domeniu dimensiuni

  -dimensiune efectivă

  -coeficient de uniformitate

  8a*

  mm

  8b*

  mm

  8c*

  -

  Formă ionică de livrare

  9*

  -

  Greutate volumetrică

  10*

  g/cm„

  Umiditate

  11*

  %

  Variaţia volumului din forma regenerat - epuizat

  12*

  %

  Domeniul de PH

  13*

  -

  Temperatura maximă de utilizare

  14*

  uc

  Capacitate totală de schimb

  15*

  val/m"

  -<;li

  C:

  o

  :;::..

  C.>

  :C:::

  :<..l.i

  e,:

  C:

  Apă de afiinare : - calitate

  - consum specific

  16

  -

  17

  m.,/m'

  Viteza (la 20 °C)

  18

  m/h

  Variatia volumului de ionit

  19

  %

  Debit

  20

  m'/h

  Durata

  21

  min

  :<..l.i

  e,:

  :...

  C:

  Ol)

  i:i::

  Reactiv de regenerare

  22

  -

  Nivel de regenerare

  23

  kg 100%/mj

  Exces fată de teorie

  24

  %

  Concentratie solutie

  25

  %

  Temperatura solutiei

  26

  uc

  Incărcarea specifică

  27

  m'/m'h

  Durata

  28

  mm

  :<..li.

  c,i

  ;-;

  cCr:,.

  Apă de spălare - calitate

  - consum specific

  29

  -

  30

  mj/mj

  Incărcare specifică

  31

  mj/m'h

  Controlul spălării

  32

  mval/1

  Debit

  33

  mm

  :<..l.i

  c,i

  .:C;:

  -C·.>

  :C:::

  - ..

  Incărcare specifică

  34

  m'/m'h

  Debit

  35

  m'/h

  Pierderea de presiune (la 20uC)

  36

  mCA/m

  Viteza (la 20°C)

  37

  m/h

  Valoarea de străpungere

  38

  mval/1

  Capacitatea volumică utilă de schimb

  39

  val/m'

  NOTA: Indicu garantaţi de producător sunt însemnaţi cu*.

  Proiectant,

  (Numele, prenumele şi semnătura)

  ANEXAM

  BREVIAR DE CALCUL PENTRU INSTALATIILE DE TRATARE A APEI

  Instalaţie de tratare a apei de adaos (condensat) * Din centrala ..........................,.................

  Specificaţie

  Nr.

  crt.

  UM

  Valori

  Caracteristici generale

  Tip de ionit

  1

  -

  Denumirea ionitului

  2

  -

  Ion reţinut: - calitate

  - cantitate

  3

  -

  4

  mval/1

  Indice de străpungere

  5

  -

  Valoare de străpungere

  6

  mval/1

  Capacitatea de operare

  7

  mval/1

  Debit apă ieşire filtru

  8

  m3/h

  o,=

  :.o..

  o,=

  "Q'..

  o

  "...'

  o,=

  ·aN

  Q..

  Durată ciclu

  9

  h

  Volum de ionit

  10

  litri

  înăltime strat ionit

  11

  m

  Suprafată filtrare

  12

  mz

  Diametru filtru

  13

  m

  Viteză de filtrare

  14

  m/h

  Incărcare specifică

  15

  m"/ m3h

  Productia de apă pe ciclu

  16

  m3

  ."..'

  =o,=

  i;::

  -<

  Apă de afânare : - calitate

  - cantitate

  17

  -

  18

  m3

  Viteza de afânare

  19

  m/h

  Durata

  20

  min

  ."..'

  .o.,=.

  "='

  "bi') "'

  =-.o.,=.

  "='

  "bi)'

  "'

  Reactiv de regenerare

  21

  -

  3

  Nivel de regenerare

  22

  kg 100%m

  Consumul regenerant/filtru

  23

  kg 100%

  Comercial

  Concentraţie

  Densitate

  24

  %

  25

  g/1

  Diluat

  Concentratie

  26

  %

  Necesar regenerant

  27

  kg

  Comercial/filtru

  28

  m3

  Apă de diluţie: - calitate

  - cantitate

  29

  -

  30

  m:,

  Total solutie regenerare

  31

  m3

  Viteza de regenerare

  32

  m/h

  Durata

  33

  min

  ."..'

  o,=

  Q..

  r/J

  Apă de spălare : - calitate

  - cantitate

  34

  -

  35

  m3

  Viteza de spălare: - lentă

  - finală

  36

  m/h

  37

  m/h

  Control final spălare

  38

  mval/h

  Durata

  39

  min

  Oj

  .N

  -...

  "'

  ·-o=

  ...

  §

  u

  Cationi

  Duritate : - temporară

  - permenentă

  40

  mval/1

  41

  mval/1

  Sodiu şi potasiu

  42

  mval/1

  Anioni

  Bicarbonaţi

  43

  mval/1

  Cloruri

  44

  mval/1

  Sulfaţi

  45

  mval/1

  Silice

  46

  ppm

  Substanţe organice

  47

  ppm

  Conductivitate electrică

  48

  µSlcm

  Reziduu fix

  49

  ppm

  :u;

  -<

  Apometru

  50

  -

  Conductometru

  51

  -

  Alte aparate

  52

  -

  "' Se va specifica tipul mstalaţ1e1 de ti·atare: demineralizare etc.

  Proiectant,

  (Numele, prenumele şi semnătura)

  ANEXAN

  Aparate de măsurare şi control

  (R.ecqmandare)

   1. N.1 În laboratoare sau puncte chimice

    Fiecare centrală termică trebuie să dispună de puncte de lucru sau laboratoare chimice dotate cu sticlărie şi reactivi chimici necesari executării tuturor analizelor pentru categoriile de cazane din dotare, precum şi cu următoarele aparate de măsurare şi control:

    Nr.

    Cli.

    Aparat

    Categoria de cazan

    I

    II-V, g

    VI-IX

    1

    Conductometru

    Da

    Da

    Da

    2

    pH-metru

    Da*

    Da*

    Da

    3

    Fotocolorimetru

    -

    -

    Da

    4

    Oxigenometru

    -

    Da*

    Da

    5

    Trusă analize apă

    Da**

    Da**

    Da**

    * - Opţional, dacă nu există alte metode de determinare a pH-ului şi a oxigenului.

    **-În cazul în care nu se poate asigura determinarea tuturor indicilor impuşi cu trusa de analize, aceasta se va completa cu aparatura, sticlăria şi reactivii necesari pentru determinarea acestora.

   2. N.2 În instalaţiile de tratare a apei

    1. N.2.1 Proiectantul centralei termice va prevedea aparatele de măsurare ş1 control necesare bunei funcţionări a instalaţiei de tratare a apei.

    2. N.2.2 La instalaţiile de tratare a apei cu debite mai mici de sau egale cu 30 m3/h se vor monta debitmetre de apă, indicatoare şi însumatoare pe conducta de ieşire a apei tratate.

    3. N.2.3 La instalaţiile de tratare a apei cu debite mai mari de 30 m3/h se vor monta debitmetre de apă, indicatoare şi însumatoare pe:

     • - conducta de apă tratată, la ieşirea din instalaţia de tratare;

     • - conducta de apă brută, la intrarea în instalaţia de tratare;

     • - conductele de condensat, la intrarea în instalaţia de tratare;

     • - conducta de ieşire din instalaţia de tratare a condensatului, pentru debite mai mari de 100 m3/h.

      Dacă în instalaţie există mai multe linii în paralel, se vor monta debitmetre separate pe fiecare linie.

    4. N.2.4 Se vor monta:

     • - termometre:

      • la intrarea în instalaţia de tratare, numai în cazul tratării condensatului sau a amestecului acestuia cu apa;

      • la ieşirea din schimbătoarele de căldură;

      • pe degazoarele termice;

     • - manometre:

      • pe conductele de apă, la intrarea şi la ieşirea din instalaţia de tratare;

      • la intrarea şi la ieşirea din fiecare filtru (pentru instalaţii având un debit mai mare de 30 m3/h);

       ANEXA N (sf'arşit)

       indicatoare de nivel la:

      • degazoarele termice;

      • rezervoarele de stocare a apei de alimentare a cazanelor;

      • vasele pentru reactivi chimici (dizolvare, diluare, consum).

  În cazul utilizării de materiale transparente pentru rezervoare, cisterne sau vase se poate renunţa la indicatoarele de nivel.

  NOTĂ: Pentru locurile greu accesibile, aparatele vor fi prevăzute cu semnalizare de la distanţă (optică sau acustică).

  ANEXA O

  Model de protes„verbal ISCIR

  R.OM.ÂNlA

  INSPECTIA

  Inspecţia de stat pentru controlul

  Proces-verbal

  TERITORIALĂ .....................

  cazanelor, recipientelor sub

  de verificare tehnică

  Adresa.............................

  presiune şi instalaţiilor de ridicat

  nr.................

  Telefon............................

  -ISCIR-

  Fax.................................

  Încheiat astăzi ...........................cu ocazia efectuat în baza HG 1.340/2001, HG 738/2003, Decretului

  nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la

  .........................................................................tip.................................cu nr. de fabricaţie/inventar

  ................................................şi cartea instalaţiei nr. . ......................având parametrii ultimei verificări

  Denumirea agentului economic ............................................................ din localitatea ..............................

  str. .......................................... nr......... judeţ/sector ......................... cod fiscal ................

  Verificarea s-a efectuat la:...........................................din localitatea str.

  ...................... .............nr......... judeţ/sector .....................................................................

  Subsemnatul1l .................................................................................................am constatat următoarele:

  Am dat următoarele dispoziţii: ...............................................................................................................

  După această verificare s-a admis2l....................................................................................

  Pentru această verificare se va plăti suma de ..............................lei de către din localitatea

  .................................str. .................................nr...........judeţ/sector. ..........................în cont

  ................................. deschis la Banca .......... ................. filiala .................................

  Organ de verificare

  Directorul agentului economic sau delegatul său

  Am luat la cunoştinţă

  Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică

  Delegatul agentului economic montator,

  reparator

  image

  •i Funcţia, numele şi prenumele.

  2J Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

  ANEXAP

  Semnificatiile indicilor de calîtate

  '

  Nr. crt.

  Denumirea indicelui

  Simbol

  UM

  Definiţia indicelui

  Detenninarea conform

  1

  Suspensii

  SP

  ppm

  Substanţele care pot fi reţinute prin filtrare

  STAS 8220

  2

  Uleiuri

  calitativ

  Conţinutul de ulei mineral provenit de la ungeri, infiltraţii, de la răciri şi din procesul tehnologic,

  determinat cu camfor sau difenilamină

  -

  3

  Duritate totală

  dT

  o d

  Conţinutul total de săruri de calciu şi magneziu; 1°d=l0 mg CaO/dm3=7,14 mg MgO/ dm3;

  1 mval/dm3 =28 mg CaO/ dm3 =20 mg MgO/dm3; 1°d = 0,357 mval CaO/ dm3 =0,35 mval MgO/dm3

  STAS 7313

  mval/1

  4

  Alcalinitate caustică

  ,,p"

  mval/1

  Numărul de cm3 de HCI O,ln necesari pentru neutralizarea a 100 ml apă de probă, folosind ca

  indicator fenolftaleină

  STAS 7313

  5

  Alcalinitate totală

  " m"

  mval/1

  Numărul de cm3 de HCI O, ln necesari pentru neutralizarea a 100 ml apă de probă, folosind ca

  indicator tnetilorange

  STAS 7313

  6

  Oxigen

  02

  ppm

  Continutul de oxigen dizolvat în apă

  STAS 7688

  7

  Activitatea

  ionilor de

  hidrogen

  pH

  -

  Logaritmul zecimal cu semn schimbat al

  activităţii, respectiv concentraţiei de hidrogen determinat la 25°C

  STAS 8619/1

  STAS 8619/2 STAS 8619/3

  8

  Conductivitate electrică

  1'

  µS!cm

  Conductivitatea electrică datorită impurităţilor ionice din apă determinată la 25°C;

  1 µS/cm = 0,45 mg NaCI/1

  STAS 7722

  9

  Silice

  SiO2

  ppm

  Conţinutul total de silice ionică şi coloidală

  SR 7566

  10

  Oxidabilitate

  (consum de permanganat-CP)

  CP

  ppm

  Conţinutul de substanţe organice capabile de a fi

  oxidate cu permanganat de potasiu (KMnO4), exprimat în ppm KMnO4consumat;

  1 ppm K.MnO4= 0,263 ppm 02;

  1 ppm 02= 3,95 ppm K.MnO4

  STAS 8286

  11

  Fier

  Fe

  ppm

  Continutul total de fier în apă

  STAS 8996

  12

  Cupru

  Cu

  ppm

  Conţinutul total de cupru în apă

  SR 8965-1

  SR 8965-2

  SR 8965-3

  13

  Exces de fosfat

  Po3-4

  ppm

  Continutul de fosfat dizolvat în apa din cazan filtr tă, exprimat în PO3-4;

  1 mg P2O /l = 1,433 mg PO3-4/l

  5

  STAS 8549

  14

  Hidrazină

  Nz

  ppm

  Conţinutul de hidrazină în apă, rămasă după

  reactia cu oxigenul, exprimat ca N2H4

  STAS 8997

  15

  Sodiu şi potasiu

  Na+K

  ppm

  Conţinutul ionilor de sodiu şi potasiu în apă

  STAS 8860-1

  16

  Ionul de amoniu

  NH4+

  ppm

  Conţinutul total în ioni de amoniu prezent în apă, în condensat şi în aburul din cazane

  STAS 9151

  17

  Cloruri

  cr

  ppm

  Continutul de cloruri al apei, exprimat ca cr

  STAS 7961

  18

  Aluminiu

  Al

  ppm

  Conţinutul de aluminiu (Al III) sub formă solubilă

  în apă

  STAS 8612

  image

  ANEXA R (continuare)

   1. R.4 Cazane de abur cu circulaţie forţată unică (cu străbatere)

    Tabelul 4

    image

    image

    image

    pH

    image

    image

    image

    a)

    u.i

    image

    bar

    mval/1

    µS/cm

    ppm

    ppm

    ppm

    ppm

    ppm

    VIII

    0,5-20

    max. 0,02

    8,5±1,0

    IX

    > 20

    ND

    8,5±1,0

    max.0,2

    max.0,02

    max.2

    max.0,02

    max.0,02

    max.0,1

   2. R.5 Explicaţii pentru tabelele 1.. .4

    Limitele de presiuni maxime se referă la valoarea înscrisă pe placa de timbru a cazanului, indiferent de presiunea la care este folosit în exploatare, iar categoriile din tabel se înţeleg peste ... până la ... inclusiv. Valoarea pentru o anumită presiune din domeniul categoriei respective de cazan se poate interpola ştiind că valorile mici ale indicilor se referă la presiuni mari.

    În cazul cazanelor cu vaporizare în trepte, indicii apei din cazan se referă la treapta salină. Valorile din tabele se referă la conţinutul de silice totală (ionică şi coloidală).

    La controlul curent se supraveghează conţinutul de silice ionică, silicea coloidală analizându-se în funcţie de necesităţi.

    Indicii din tabel se referă la conţinutul de oxigen după ultima treaptă de degazare termică, înainte de injecţia reactivilor de degazare chimică.

   3. R.6 Notatiile din tabelele 1. ..4 au următoarele semnificatii:

    ' '

    © = conductivitatea pentru cazanele cu supraîncălzitor, cu suprafaţa de vaporizare şi volumul mic de separare din tambur, maxim 2.500 µS/cm;

    **= indicii sunt valabili pentru apa de adaos şi apa de alimentare;

    ND= nedecelabil la sensibilitatea metodei de analiză;

    *=

    ®= A)=

    la cazanele cu ecran spate se vor respecta indicii categoriei II;

    realizat termic sau prin condiţionarea corespunzătoare a apei de alimentare; valori pentru cazanele cu presiune de regim p > 8 bar;

    B) = valorile indicilor de calitate pentru apa de alimentare (alcalinitate, conductivitate şi conţinut de silice), denumiţi în continuare ia, se calculează (pentru fiecare indice în parte) în funcţie de aceiaşi indici ai apei de cazan ic, ai aburului tehnologic ib, şi de cuantumul de purjă Pj, cu relaţia:

    p j • 1 c + 100  1 b 

    (100 + p j) • k

    (1)

    ANEXA R (sf'arşit)

    k= coeficientul de transformare a bicarbonaţilor din apa de alimentare (alcalinitate „m"} în carbonaţi şi hidroxizi (alcali11.ţtate ,,p''); valorile pentru coeficientul k, dependente de presiune, sunt indicate în diagrama 1 de la pct. R.7; pentru condUctivîtate şi conţinutul de silice, k=l;

    C) == valoarea corectată pentru adaosuri de volatile şi gaze ionizate, conform STAS 7722;

    D) = dacă valoarea se realizează prin ajustarea pH-ului cu amoniac, se admite un exces de maxim

    1 ppm NH4 la instalaţiile care au pe circuitul „apă-abur-condensat" schimbătoare de căldură

    construite din aliaje de cupru;

    E) = indice care nu este obligatoriu în cazul tratării integrale a apei de alimentare, cu eliminarea oricărei posibilităţi de scăpare a ionilor durogeni;

   4. R.7 Coeficientul k de transformare a bicarbonaţilor (alcalinitatea „m") în carbonaţi şi hidroxizi (alcalinitatea „p")

  , '

  Diagrama 1

  coeficientul K

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  qgţl-..,..+----+--+----'-"""'"4-------J.L-+---..1--- ---

  0,85 ---f--+--4--,LI--.....J------l----l----1---l--

  I

  ,--+--+--+--+---+---+--

  I l

  --L---i-----l---i

  I I I

  47$ hf'--'l--i----+- -4-----+-- --1----4 i

  image

  image

  470

  U(}} M JtJ 40, SO fi(}

  presiunea bar

  ANEXAS

  Standarde

  SR ISO 5667-7:1998, Calitatea apei. Prelevare. Partea 7: Ghid general de prelevare a apei ş1 a aburului din instalaţiile de cazane

  SR 7566:1993, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de silice.

  Metoda spectrofotometrică

  SR 8965-1:1995, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de cupru.

  Metoda spectrofotometrică cu neocuproină

  SR 8965-2:1995, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de cupru.

  Metoda spectrofotometrică de absorbţie atomică

  SR 8965-3:1995, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de cupru.

  Metoda electrochimică

  STAS 7313-82, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea durităţii, alcalinităţii şi acidităţii

  STAS 7688-84, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea oxigenului dizolvat STAS 7722-84, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conductivităţii electrice STAS 7961-80, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Detenninarea clorurilor

  STAS 8220-68, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea materiilor în suspensie STAS 8286-69, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea oxidabilităţii

  STAS 8549-70, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea fosfaţilor STAS 8612-78, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Detenninarea aluminiului STAS 8619/1-90, PH-metrie. Scara de pH a soluţiilor apoase

  STAS 8619/2-90, PH-metrie. Soluţii tampon etalon de pH

  STAS 8619/3-90, PH-metrie. Determinarea electrometrică a pH-ului soluţiilor apoase

  STAS 8860-1:1993, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de sodiu şi de potasiu. Metoda spectrofotometrică cu flacără

  STAS 8860-2:1993, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de sodiu şi de potasiu. Metoda electrochimică

  STAS 8996-71, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Detenninarea fierului STAS 8997-79, Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea hidrazinei

  ANEXA S (sf'arşit)

  STAS 9151-72, STAS 9475/1-74,

  STAS 9475/2-74, STAS 9475/3-74, STAS 9475/4-74, STAS 9475/5-74, STAS 9475/6-74, STAS 9475/7-74, STAS 9475/8-74,

  STAS 9475/9-74, STAS 9475/10-74, STAS 11197-79,

  EN 12952-12:2003,

  EN 12953-10:2003,

  Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea ionului de amoniu

  Schimbători de ioni. Indicaţii generale pentru efectuarea determinărilor fizico­ chimice

  Schimbători de ioni. Analiza granulometrică

  Schimbători de ioni. Determinarea pierderii de presiune şi a expandării Schimbători de ioni. Determinarea umidităţii şi a masei volumetrice aparente Schimbători de ioni. Determinarea variaţiei de volum

  Schimbători de ioni. Determinarea stabilităţii la şoc osmotic

  Schimbători de ioni. Determinarea capacităţii totale de schimb a cationiţilor

  Schimbători de ioni. Determinarea capacităţii utile de schimb a cationiţilor puternic acizi

  Schimbători de ioni. Determinarea capacităţii totale de schimb a anioniţilor Schimbători de ioni. Determinarea capacităţii utile de schimb a anioniţilor

  Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea activităţii ionilor de hidrogen în ape cu conductivitate electrică redusă

  Water-tube boilers and auxiliar installations - Part 12: Requirements for boiler feedwater and boiler water quality

  Shell boilers - Part 1O: Requirements for feedwater and boiler water quality

  ANEXAT

  Model de aviz deschidere curs

  ISCIR-INSPECT IT ...................

  Nr. ...../..........

  AVIZ DESCHIDERE CURS

  pentru laboranţi-operatori tratarea apei

  Având în vedere cererea dumneavoastră nr...../ , precum şi constatările din procesul-verbal nr.

  . . .. . .. . .. . .vă facem cunoscut că se avizează deschiderea cursului pentru laboranţi-operatori tratarea apei, grupa ......., pentru un număr de ...........................cursanţi, cu condiţia respectării stricte a prevederilor prescripţiei tehnice PT C 2, Colecţia ISCIR.

  INSPECTOR ŞEF, Şef Serviciu (Birou),

  (Numele, prenumele, senmătura şi ştampila) (Numele, prenumele şi senmătura)

  ANEXAU

  Omologarea instalaţiilor de tratare a apei, a maselor schimbătoare de ioni şi a produselor chimice de condiţionare, spălare chimică şi conservare a cazanelor

   1. U.1 Omologarea instalaţiilor de tratare a apei, a maselor schimbătoare de ioni şi a produselor chimice de condiţionare, spălare chimică şi conservare a cazanelor este activitatea prin care se constată şi se atestă că producătorul respectă cerinţele din prescripţia tehnică şi din standardele care au stat la baza proiectării şi construirii.

   2. U.2 Prin ,.produs" se înţeleg instalaţii de tratare a apei, mase schimbătoare de ioni, produse chimice de condiţionare, spălare chimică şi conservare a cazanelor.

   3. U.3 Cererea pentru efectuarea omologării se înaintează de către producător, sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, la ISCIR-INSPECT.

    Cererea trebuie să cuprindă următoarele:

    1. a) denumirea şi adresa producătorului, iar dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat al acestuia, denumirea şi adresa reprezentantului autorizat;

    2. b) dosarul tehnic de fabricaţie, care va cuprinde cel puţin următoarele:

     • - descrierea generală a produsului;

     • - proiecte de execuţie, planuri de fabricaţie, scheme de funcţionare etc.;

     • - descrieri şi explicaţii necesare înţelegerii documentaţiei, precum şi a modului de utilizare a produsului;

     • - lista standardelor aplicate, precum şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor;

     • - calculele de proiectare, verificările efectuate etc.;

     • - rapoarte de încercări;

     • - date privind verificările în timpul fabricaţiei şi înregistrările aferente;

     • - date privind declaraţiile de conformitate/certificatele pentru componente.

      Solicitantul va preciza modelul considerat reprezentativ pentru gama de produse pe care doreşte să o omologheze, denumit în continuare „tip". ISCIR-INSPECT poate solicita efectuarea de examinări şi încercări şi pe alte tipuri de produse din acelaşi model.

   4. U.4 Dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să permită efectuarea evaluării conformităţii produsului cu cerinţele din prezenta anexă şi standardele care au stat la baza proiectării şi construirii.

   5. U.5 Pe parcursul omologării se vor parcurge următoarele etape:

    1. a) examinarea dosarului tehnic de fabricaţie;

    2. b) se verifică dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu documentaţia tehnică de fabricaţie şi se identifică componentele care au fost proiectate în conformitate cu standardele aplicate;

    3. c) verificarea modului de aplicare a procedurilor Sistemului de Management al Calităţii;

    4. d) evaluarea materialelor utilizate, dacă acestea sunt în conformitate cu standardele care au stat la baza proiectării şi construirii;

    5. e) verificarea certificatelor de calitate emise de producătorii de materiale şi de componente;

    6. f) rezultatele se vor consemna într-un proces-verbal de omologare.

   6. U.6 ISCIR-INSPECT va impune efectuarea examinărilor şi încercărilor necesare, pentru a se constata dacă soluţiile adoptate satisfac cerinţele din prezenta anexă şi parametrii declaraţi.

    ANEXA U (continuare)

   7. U.7 În cazul în care produsul .supus omologării respectă prevederile· din prezenta anexă, ISCIR­ INSPECT va elibera solicitantului un certificat de omologare de tip. Acest certificat (care are o valabilitate de zece ani şi poate fi prelungit) conţine denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinărilor şi datele necesare pentru identificarea tipului de produs aprobat.

    Lista cu cele mai importante documente din dosarul tehnic de fabricaţie se anexează la certificat şi o copie se păstrează de către ISCIR- INSPECT.

   8. U.8 Producătorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia, trebuie să informeze ISCIR-INSPECT asupra tuturor modificărilor pe care intenţionează să le efectueze la un produs omologat. ISCIR­ INSPECT va examina modificările şi va informa solicitantul dacă certificatul de omologare rămâne valabil. ISCIR-INSPECT poate, după caz, să emită o completare la certificatul de omologare original sau să ceară transmiterea unei noi solicitări pentru omologare, în cazul în care modificările aduse pot afecta conformitatea cu cerinţele sau cu condiţiile de utilizare prescrise pentru produs.

   9. U.9 Producătorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia, trebuie să păstreze, împreună cu dosarul tehnic de fabricaţie, certificatele de omologare emise şi completările la acestea o perioadă de 1O ani de la data fabricării ultimului produs.

  În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul în România, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţia ISCIR-INSPECT, la cerere, documentaţia tehnică prevăzută în prezenta anexă revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a produsului.

  ANEXA U ( continuare)

  INSPEC'TIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE

  RIDICAT

  CE.Fc.TIFICAT

  DE OMOLOGARE/ÎNREGISTRARE

  .

  Înregistrare la ISCJR...JNSPECT Nr·.. RO .................,/ data.....,...,...,.,....

  image

  image

  image

  Produs:

         Denumire    

  image

  Model

  I . I

  Tip

  image

  image

  .

  Producător:

  •• ■• ■ •• ■• ■ •••• ■••• ■••• ■•■•••••••••• ■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• ■■

  Adresă:

  image

  Caracteristici generale ale produsului:

  Destinaţia produsului:

  Caracteristici particulare:

  Prezentul certificat s-a eliberat în urma încercărilor efectuate consemnate în procesul-verbal de omologare nr............./........................

  Observaţii: .........................................................................

  Valabil până la , în condiţiile respectării prevederilor de pe verso

  INSPECTOR DE STAT ŞEF INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT

  ISC IR - INSPECT Bucuresti . Str. Sf Elefterie Nr.47-49 c.o: 762111: Tel/ Fax: 4119760(61) I 4119870

  ANEXAU (sfârşit)

  INFORMATU SUPLIMENTARE PRIVIND CERTIFICATUL DE

  , OMOLOGARE/ÎNREGISTRARE

  Nr..................... / ...................................

  Prezentul certificat de omologare, pentru tipul de produs specificat, se referă exclusiv la producătorul nominalizat pentru care confirmă existenţa capabilităţii tehnice de a fabrica produsul respectiv, care a fost supus tuturor etapelor de examinare şi încercare în vederea demonstrării şi recunoaşterii oficiale a performanţelor şi conformităţii declarate de producător.

  Certificatul nu se referă la produsele fabricate de un alt producător, chiar dacă acestea sunt declarate ca fiind similare cu tipul supus încercărilor, iar lansarea lor în producţie se face cu anunţarea şi acordul primului producător.

  Producătorul este obligat să păstreze şi să pună la dispoziţia organismelor de control, la cerere, întreaga documentaţie de omologare care a stat la baza emiterii certificatului de omologare/înregistrare. Introducerea pe piaţa din România a produselor care nu au certificat de omologare/înregistrare la ISCIR-INSPECT este interzisă. Certificatul de omologare care nu poate fi susţinut cu documentaţia de omologare îşi pierde valabilitatea.

  Pentru produsele din import, care sunt acceptate pentru introducere pe piaţa din România în urma procedurilor de verificare a producătorului şi a certificatelor de tip obţinute de acesta (eliberate pe baza încercărilor efectuate), conţinutul documentaţiei de omologare se stabileşte prin protocol, iar certificatul de omologare poate fi înlocuit cu un certificat de înregistrare a tipurilor de produse cceptate pentru distribuire pe piaţa din România.

  Incercările în vederea omologării, ale căror rezultate sunt confirmate oficial prin prezentul, au avut scopul de a verifica caracteristicile tehnice în raport cu documentaţia de omologare. Validarea rezultatelor obţinute la încercări şi confirmarea respectării cerinţelor se face de către ISCIR-INSPECT prin emiterea certificatului de omologare/înregistrare a tipului de produs.

  Înregistrarea tipului de produs omologat la ISCIR-INSPECT semnifică încheierea procedurilor de omologare şi constituie acceptul/aprobarea producţiei şi introducerea pe piaţă.

  Prin nominalizarea producătorului în certificatul de omologare a unui tip de produs se atestă capabilitatea tehnică de specialitate a acestuia de a produce şi garanta livrarea tipului de produs omologat, care respectă cerinţele de calitate şi performanţă conform standardelor aplicabile declarate de producător.

  Perioada de valabilitate a omologării este de IO ani şi se poate extinde dacă, în urma auditurilor de supraveghere a producătorului înregistrat nu se constată neconformităţi majore în sistemul de fabricaţie. ISCIR-INSPECT controlează în permanenţă nivelul de calitate şi performanţele produselor acceptate pentru introducerea pe piaţă de către producătorul înregistrat prin audituri programate efectuate la sediul producătorului şi prin monitorizarea produselor livrate pe piaţă.

  Acceptarea introducerii pe piaţă a produselor poate fi condiţionată şi de alte reglementări, în funcţie de modificarea cadrului legislativ.

  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

  O R D I N

  pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 11-2003, ediţia 1,

  ,,Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice"*)

  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

  având în vedere referatul de aprobare prezentat,

  ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:

  Art. 1. - Se aprobă Prescripţia tehnică PT C 11-2003, ediţia 1, ,,Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice", cuprinsă în

  anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul

  Oficial al României, Partea I.

  Ministrul economiei şi comerţului,

  Dan Ioan Popescu

  Bucureşti, 15 decembrie 2003.

  Nr. 336.

  image

  *) Ordinul nr. 336/2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 29 ianuarie 2004 şi este reprodus şi în acest număr bis.

  ANEXĂ")

  image

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  1. 1 GENERALITĂŢI

   1. 1.1 Scop

    Prezenta prescripţie tehnică face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la sisteme de automatizare care asigură protecţia, comanda, reglarea şi supravegherea în funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice din centralele termice.

    Prezenta prescripţie tehnică conţine cerinţele minime privind proiectarea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea sistemelor de automatizare din centralele tennice şi se adresează agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi utilizatorilor acestor sisteme, fără a interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţă şi/sau exploatarea cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe automatizate din centralele termice, care respectă cerinţele esenţiale de securitate aplicabile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 752/2002, având în acest sens marcajul de conformitate CE/CS.

    Autoritatea tehnică care asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnică este ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi siguranţei în funcţionare pentru instalaţiile şi echipamentele tehnologice sub presiune în categoria cărora se integrează şi cazanele şi echipamentele anexe automatizate din centralele termice.

   2. 1.2 Domeniu de aplicare

    Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică la proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de automatizare din centralele termice care echipează:

    • - cazanele de abur;

    • - cazanele de apă fierbinte;

    • - cazanele de apă caldă;

    • - instalaţiile termomecanice anexe care fac parte din circuitele tehnologice de intrare/ ieşire ale cazanelor.

     Prin sistem de automatizare în cadrul prezentei prescripţii tehnice, se înţelege ansamblul de elemente (aparate, mecanisme, dispozitive, organe de execuţie, inclusiv legăturile dintre ele), care echipează cazanele şi instalaţiile termomecanice anexe din centralele termice în scopul realizării automate sau semiautomate a unor funcţiuni de reglare, protecţie, comandă, măsurare şi semnalizare în cadrul proceselor care se desfăşoară în centralele termice în limitele circuitelor tehnologice de apă, abur, aer, combustibil şi gaze de ardere.

     Prevederile referitoare la proiectare se aplică la:

    • - realizarea sistemelor de automatizare care integrează sisteme individuale ale cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe din centralele termice;

    • - modernizarea sistemelor de automatizare ale cazanelor şi instalaţiilor anexe din centralele termice aflate în exploatare;

    • - automatizarea cazanelor aflate în exploatare şi care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare;

    • - reinstalarea cazanelor automatizate într-o nouă centrală termică;

    • - repararea sistemelor de automatizare ale cazanelor şi echipamentelor anexe din centralele termice.

    Prevederile referitoare la montare se aplică sistemelor de automatizare livrate·separat, pe componente, care, conform proiectului de execuţie, se asamblează la locul de funcţionare, de către o unitate de montare, alta decât unitatea constructoare a echipamentelor tehnologice supravegheate şi controlate în funcţionare de aceste sisteme.

     1. 1.3 Exceptări

      1. 1.3.1 Prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la proiectare şi montare nu sunt aplicabile în cazul în care proiectarea şi montarea sistemului de automatizare se execută de către unitatea constructoare a echipamentului tehnologic şi care urmează să aplice marcajul de conformitate CS sau CE.

      2. 1.3.2 Sunt exceptate integral de la prevederile prezentei prescripţii tehnice:

       1. a) sistemele de automatizare individuale aferente cazanelor de apă caldă reglementate de PT A 1;

       2. b) sistemele de automatizare ale instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice din domeniul nuclear, reglementate de prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR.

     2. 1.4 Referinţe normative

      1. 1.4.1 Legi şi hotărâri

       • Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor

       • Legea nr. 440/2002 (care aprobă cu unele modificări Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999) privind asigurarea calităţii la lucrările de montaj şi punere în funcţiune a dotărilor industriale

       • Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii

       • Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune

       • Hotărârea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos

       • Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2001 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

       • Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind „Produse şi servicii care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului"

       • Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice

       • Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

       • Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici-persoane fizice

        sau juridice-în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor, republicată în 1997

       • Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, aprobată prin Legea

        nr. 11/1994

       • Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002

      2. 1.4.2 Standarde

       Standardele aplicabile, în vigoare la data elaborării prezentei prescripţiei tehnice, sunt menţionate în anexa A.

     3. 1.5 Termeni şi definiţii

      Sensul termenilor şi definiţiile menţionate în continuare se aplică în contextul prezentei prescripţii tehnice referitor la sistemele de automatizare şi componentele acestora, la echipamentele tehnologice din centralele termice deservite de aceste sisteme de automatizare şi la activităţile asociate realizării, punerii în funcţiune şi exploatării acestora.

      1. 1.5.1 activitate de instalare - caz particular al activităţii de montare definită la pct. 1.5.3 care se aplică sistemelor de automatizare integrate în construcţia cazanelor şi echipamentelor tehnologice livrate monobloc şi constă din lucrări de recuplare a componentelor sistemului pentru refacerea acestuia la locul de instalare a echipamentului, în cazul în care componentele au fost demontate, pentru a fi protejate în timpul transportului.

      2. 1.5.2 activitate de modernizare - ansamblu de activităţi de modificare şi/sau extindere a funcţiilor unui sistem de automatizare în scopul măririi gradului de eficienţă şi de siguranţă în funcţionare, realizate prin înlocuirea şi/sau adăugarea de noi elemente în sistem, conform unui proiect avizat.

      3. 1.5.3 activitate de montare - totalitatea operaţiunilor de asamblare, poziţionare, fixare şi cuplare a componentelor unui sistem de automatizare şi a legăturilor electrice, pneumatice, hidraulice şi mecanice dintre acestea executate la locul de funcţionare a echipamentelor tehnologice deservite de sistem, în conformitate cu prevederile proiectului.

      4. 1.5.4 activitate de punere în funcţiune - ansamblu de lucrări de specialitate de verificare, reglare, configurare a parametrilor interni, activare, încercare a componentelor individuale şi a sistemului în ansamblu în condiţii reale de utilizare împreună cu echipamentul tehnologic deservit, menite să confirme funcţionarea la parametri de siguranţă şi performanţă proiectaţi.

      5. 1.5.5 activitate de reparare - ansamblu de lucrări şi operaţii specializate de refacere sau corectare a circuitelor de semnal uzate, de înlocuire integrală şi remontare a componentelor şi elementelor de legătură dintre acestea deteriorate în scopul readucerii sistemului în starea de funcţionare proiectată, în condiţii de siguranţă.

      6. 1.5.6 aparat local - dispozitiv sau subansamblu, unitar constructiv şi funcţional, montat direct pe un circuit tehnologic, care îndeplineşte funcţia de măsurare a unui parametru din proces şi emite un semnal informaţional echivalent cu valoarea parametrului măsurat (de exemplu: traductor, manometre, termometru, detector, analizor etc.).

      7. 1.5.7 aparat de panou - dispozitiv sau subansamblu, unitar constructiv şi funcţional, montat în panourile de automatizare locale sau din camera de comandă care îndeplineşte funcţia de prelucrare a semnalelor informaţionale din sistem. Aparatele de panou pe care se vizualizează semnalul se numesc indicatoare şi înregistratoare de panou.

      8. 1.5.8 aparatură - ansamblu de aparater locale şi de panou din componenţa unui sistem de automatizare care asigură supravegherea, comanda şi controlul echipamentului tehnologic.

      9. 1.5.9 autocontrol - modalitate de control permanent a componentelor unui aparat dintr-o buclă de protecţie, efectuat prin mijloace proprii ale acelui aparat, care asigură detectarea defectării componentelor vitale şi emiterea unui semnal de avarie echivalent cu semnalul de avarie emis de aparat atunci când parametrul supravegheat din proces atinge valoarea critică.

      10. 1.5.10 avarie - eveniment care produce o deteriorare a echipamentului sau a circuitelor tehnologice aferente şi periclitează funcţionarea acestuia în condiţii de securitate.

      11. 1.5.11 buclă de protecţie - parte a sistemului de automatizare formată ditr-uil ansamblu de elemente compatibile grupate funcţional care asigură supravegherea permanentă a evoluţiei unui parametru din proces şi determină declanşarea echipamentului tehnologic în cazul în care parametrul supravegheat atinge valoarea critică. Buclele de protecţie poartă denumirea parametrului supravegheat şi sunt independente de buclele de reglare asociate aceluiaşi parametru.

       Termen echivalent: circuit/canal de protecţie.

      12. 1.5.12 buclă de reglare - parte a sistemului de automatizare care cuprinde elemente compatibile grupate funcţional prin intermediul căreia se realizează o funcţie de reglare automată în limitele unuia sau mai multor circuite tehnologice ale echipamentului tehnologic. Buclele de reglare automată poartă denumirea parametrului pe care îl reglează.

      13. 1.5.13 circuit de măsurare - ansamblu de componente ale sistemului de automatizare şi legăturile dintre acestea care au scopul sesizării permanente, transformării în semnale informaţionale, transmiterii şi afişării valorilor unui parametru din proces la un panou de automatizare local sau din camera de comandă.

      14. 1.5.14 circuit de semnalizare - ansamblu de componente ale sistemului de automatizare care au scopul de a avertiza operatorul prin mijloace optice şi/sau acustice despre starea unor componente ale sistemului sau despre atingerea unor praguri supravegheate a valorilor parametrilor procesului.

      15. 1.5.15 componentă vitală defectare poate determina supravegheat.

       (a unui aparat) - element/piesă componentă a aparatului care, prin emiterea unui semnal fals de confirmare a normalităţii parametrului

      16. 1.5.16 controler - dispozitiv/circuit complex şi logica aferentă pentru acţionarea automată a unor elemente de execuţie din sistemul de automatizare.

      17. 1.5.17 declanşare (oprire) normală - ansamblu de operaţii automate care opresc din funcţiune echipamentul tehnologic supravegheat şi îl conduc spre o stare sigură a tuturor circuitelor sale, repornirea putându-se face automat.

      18. 1.5.18 declanşare (oprire) prin protecţie - declanşarea totală a echipamentului tehnologic comandată automat de un circuit de protecţie sau manual de către operator în caz de pericol care, după îndepărtarea cauzei care a determinat-o, necesită pentru repornire intervenţia manuală a operatorului.

      19. 1.5.19 echipament tehnologic (instalaţie tehnologică) - ansamblu termomecanic de agregate şi utilaje, unitar constructiv -funcţional, din centralele termice în limitele căruia se desfăşoară procesele de stocare, producere sau transformare ale apei, aburului , combustibilului, aerului, şi gazelor de ardere şi care poate fi condus şi supravegheat în funcţionare de un sistem de automatizare (de exemplu: cazane de abur, cazane de apă fierbinte, cazane de apă caldă, degazoare, supraîncălzitoare independente, economizoare independente, staţii de tratare şi condiţionare a apei, rezervoare, filtre de gaze de ardere).

      20. 1.5.20 element de execuţie - componentă a sistemului de automatizare, aferentă unei bucle de reglare a unui circuit de comandă sau a unui circuit de protecţie, căreia i se aplică la intrare un semnal de comandă şi acţionează asupra procesului tehnologic în scopul modificării valorii parametrului reglat sau în scopul preîntâmpinarii unei avarii.

       Te1men echivalent: organ de execuţie.

      21. 1.5.21 funcţie de protecţie- sarcina îndeplinită de o buclă de protecţie, sinonim cu „protecţie".

      22. 1.5.22 instrumentaţie - termen care defineşte în ansamblu totalitatea aparatelor locale, de panou, organele de execuţie şi legăturile funcţionale dintre acestea în cadrul sistemului de automatizare atunci când acesta este prezentat în planurile de ansamblu ale unui proiect de automatizare (schemele proceselor tehnologice automatizate).

      23. 1.5.23 întreţinere - ansamblu de activităţi de verificare tehnică periodică, intervenţii şi mici reparaţii executate în scopul menţinerii componentelor sistemului în stare de bună funcţionare. Această operaţie se execută de către personal de întreţinere autorizat.

      24. 1.5.24 mărimea reglată a unei bucle - mărime (parametru tehnologic) de ieşire a procesului în cadrul căruia acţionează bucla.

      25. 1.5.25 operarea sistemelor de automatizare (exploatarea sistemelor de automatizare) - ansamblu de acţiuni (recepţionarea informaţiilor şi darea comenzilor) executate de operatorul echipamentului tehnologic prin intermediul terminalelor sistemului de automatizare (afişaje, display-uri, casete de semnalizare, butoane, tastaturi şi manete de comandă). Această operaţie se execută de către fochist.

      26. 1.5.26 prestator de specialitate-persoană juridică autorizată de ISCIR-INSPECT pentru prestarea de servicii/activităţi specializate la sistemele de automatizare şi componentele acestora.

      27. 1.5.27 proces - ansamblu de transformări care au loc într-un cazan sau în alt echipament tehnologic din centrala termică caracterizat prin una sau mai multe mărimi măsurate, pentru care se realizează o automatizare.

      28. 1.5.28 program de verificare a funcţiilor sistemului de automatizare - ansamblu de încercări, specificate într-o procedură elaborată de proiectantul sistemului de automatizare, care se execută la punerea în funcţiune şi cu ocazia verificărilor periodice, în scopul evaluării capacităţii de funcţionare în condiţii de siguranţă a sistemului de automatizare şi a echipamentului tehnologic supravegheat.

      29. 1.5.29 protecţie - funcţie a sistemului de automatizare care se exercită în situaţie de preavarie sau de avane.

      30. 1.5.30 regim stabilizat - situaţie în care se găseşte un proces atunci când mărimile de perturbaţie rămân constante şi regimul tranzitoriu a încetat.

      31. 1.5.31 regim tranzitoriu - situaţie în care se găseşte un proces atunci când într-un interval de timp de observaţie, mărimea de ieşire manifestă modificări în raport cu valoarea sau variaţia prestabilită a acesteia.

      32. 1.5.32 reglare- refacerea stării unui sistem tehnic ale cărui mărimi s-au modificat faţă de condiţiile iniţiale sau realizarea valorile mărimilor unui sistem tehnic care trebuie să rămână constante în timpul funcţionării sistemului.

      33. 1.5.33 regulator- aparat sau ansamblu de aparate care coordonează automat efectuarea unui proces de reglare. În cazul în care toate elementele specifice din componenţa unei bucle de reglare sunt reunite într-un singur dispozitiv complex, acesta se numeşte regulator direct (de exemplu: supape de siguranţă, regulatoare mecanice de combustibili fluizi, regulatoare de nivel cu plutitor).

      34. 1.5.34 semnal de protecţie- semnal dat de unul dintre traductoarele unui sistem de protecţie care determină declanşarea prin protecţie a echipamentului tehnologic.

      35. 1.5.35 semnal LIPSĂ FLACĂRĂ - semnal de protecţie caracteristic cazanelor cu instalaţii de ardere proprii şi care este emis de supraveghetorul de flacără în cazul dispariţiei flăcării la arzătorul supravegheat în cazul întreruperii tensiunii de alimentare sau a defectării supraveghetorului.

      36. 1.5.36 semnalizare de avarie - semnalizare a situaţiei de avarie.

      37. 1.5.37 semnalizare preventiva - semnalizare a situaţiilor în care parametrii supravegheaţi depăşesc limitele domeniilor de funcţionare normală.

      38. 1.5.38 semnalizare selectiva - caracteristică a sistemelor de semnalizare care permite identificarea cauzei care a provocat activarea unui terminal de semnalizare colectivă.

      39. 1.5.39 service - ansamblu de activităţi de specialitate pentru corectarea anomaliilor de funcţionare a componentelor sistemului. Atunci când se efectuează preventiv este service de întreţinere, iar atunci când se efectuează ca urmare a apariţiei unor deteriorări şi defecte ale componentelor care au determinat scoaterea totală din funcţiune a sistemului, activitatea este de tipul service de reparare. Lucrările se efectuează la faţa locului sau în laboratoare/ateliere specializate, în conformitate cu manualele de service ale producătorilor componentelor.

      40. 1.5.40 sistem - structură ierarhizată care cuprinde aparate, organe de execuţie, legăturile fizice dintre acestea şi logica aferentă pentru realizarea unei anumite funcţii. În raport cu funcţia îndeplinită sistemul poate fi de protecţie, de comandă, de semnalizare, de reglare. Fiecare sistem, în structura sa ierarhizată include alte sisteme care vor fi denumite circuite/canale sau bucle. Toate sistemele formează sistemul de automatizare al echipamentului şi din acest punct de vedere pot fi denumite subsisteme.

      41. 1.5.41 situaţie de avarie - situaţie în care unul sau mai multe elemente ale echipamentului tehnologic au fost avariate sau sunt în pericol de a fi avariat.

      42. 1.5.42 supraveghere şi deservire a sistemului de automatizare - ansamblu de acţiuni şi lucrări de întreţinere curentă şi verificări periodice pentru menţinerea componentelor în stare bună de funcţionare.

      43. 1.5.43 supraveghetor de jlacara - aparat care sesizează existenţa flăcării unui arzător şi care în cazul dispariţiei flăcării emite semnalul LIPSĂ FLACĂRĂ.

      44. 1.5.44 verificare tehnica periodica(VTP) - activitate desfăşurată la intervale prestabilite care cuprinde ansamblul de operaţii şi încercări specifice menite să constate starea de funcţionare a sistemului. Verificarea periodică a funcţionării corecte a componentelor individuale din sistemele de protecţie în timpul exploatării echipamentelor se poate face manual sau automat.

     4. 1.6 Abrevieri

    ASI

    CT PIF

    P I RSL RSVTI RTAC RTV

    Automatit de supraveghere şi întreţinere a sistemelor de automatizare din centralele termice

    Centrală termică Punere în funcţiune

    Procese şi Instrumentaţia aferentă Responsabil cu supravegherea lucrărilor

    Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor Responsabil tehnic cu avizarea conformă a proiectelor Responsabil tehnic cu verificarea proiectelor

    ' '

  2. 2 CERINTE ESENTIALE PENTRU SISTEMELE DE AUTOMATIZARE

   • -

   1. 2.1 Cerint,e referitoare la funct,iile sistemului de automatizare

    Nivelul de dotare al centralelor termice şi al echipamentelor individuale cu sisteme de automatizare precum şi funcţiile pe care acestea le vor îndeplini se stabilesc de către proiectant.

    Stabilirea funcţiilor sistemului de automatizare trebuie să ţină seama de caracteristicile constructive şi funcţionale ale fiecărui tip de cazan, de cerinţele utilizatorului precum şi de condiţiile minime prevăzute în prezenta prescripţie tehnică, după cum urmează:

    • - pentru toate tipurile de cazane este obligatoriu să se prevadă un sistem de semnalizare

     . preventivă şi de avarie;

    • - pentru toate tipurile de cazane care funcţionează cu depresiune în focar este obligatoriu să se prevadă un sistem de protecţie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere;

    • - pentru toate tipurile de cazane consumatoare de combustibili gazoşi sau lichizi este obligatoriu să se prevadă un sistem de protecţie aferent procesului de ardere;

    • - pentru toate tipurile de cazane echipate cu două sau mai multe arzătoare consumatoare de combustibili lichizi sau gazoşi este obligatoriu ca sistemul de protecţie aferent instalaţiei de ardere să fie prevăzut cu un organ general de blocarea combustibilului, suplimentar şi independent de robinetele de închidere rapidă ale fiecărui arzător;

    • - pentru toate tipurile de cazane de abur este obligatoriu să se prevadă un sistem de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă;

    • - pentru cazanele de abur cu tambur care au un debit nominal Dn > 1O t/h este obligatoriu să se prevadă un sistem de reglare automată a nivelului;

    • - pentru toate tipurile de cazane de abur cu străbatere forţată este obligatoriu să se prevadă un sistem de reglare automată a alimentării cu apă;

    • - pentru cazanele de apă fierbinte se vor prevedea obligatoriu circuite de protecţie specializate care să determine declanşarea cazanului în următoarele situaţii:

     • creşterea temperaturii apei la ieşirea din cazan, până la 20°c sub temperatura de saturaţie corespunzătoare valorii minime a presiunii apei la ieşirea din cazan;

     • scăderea presiunii apei la ieşirea din cazan până la presiunea de saturaţie corespunzătoare unei temperaturi cu 10°c peste valoarea maximă a temperaturii apei la ieşirea din cazan (dacă debitul caloric este mai mare de 25 Gcal/h);

     • pentru toate cazanele de apă fierbinte şi de apă caldă, scăderea debitului de apă la intrarea în cazan sub limita care asigură o circulaţie suficientă a apei prin cazan.

      Sistemele de automatizare trebuie să realizeze, pentru fiecare echipament în parte, funcţiile pentru care au fost proiectate asigurând pornirea, supravegherea şi reglarea automată a funcţionării, protecţia şi oprirea în condiţii de siguranţă a cazanelor de abur, de apă fierbinte, de apă caldă şi a celorlalte instalaţii termomecanice anexe din centralele termice pe care le deservesc.

      Principalele funcţii realizate de sistemele de automatizare de la cazanele de abur, de apă fierbinte şi de apă caldă sunt:

    • - de comandă,

    • - de reglare,

    • - de protecţie,

    • - de semnalizare,

    • - de monitorizare a parametrilor funcţionali.

    Fiecarei funcţii îi sunt asociate elemente de automatizare specifice, grupate funcţional în cadrul unui subsistem de automatizare. Subsistemele sunt la rândul lor sisteme cu o structură şi logică proprie care trebuie să satisfacă cerinţele de siguranţă specifice.

    1. 2.1.1 Cerinţe pentru sistemele de comandă

     Sistemele de comandă trebuie să aibă individualizate circl).itele/canalele de comandă actîvate manual sau automat care trebuie să satisfacă următoarele condiţii generale:.

     1. a) să fie concepute în concordanţă cu buclele de reglare şi cu subsistemele de protecţie;

     2. b) să asigure realizarea funcţiunilor proprii care le revin la pornirea şi oprirea echipamentului tehnologic, sau în timpul funcţionării acestuia; programele de pornire/oprire care se derulează secvenţial sau automat fac parte din sistemul de comandă;

     3. c) să dispună de organe de manevrare (butoane, manete, etc.) uşor de acţionat, amplasate raţional în raport cu poziţia normală de lucru a operatorului;

      _d) sistemele de comandă a căror acţiune este echivalentă parţial sau integral cu funcţiile unei bucle de reglare sau de protecţie, trebuie proiectate astfel încât acţiunea lor să nu se suprapună cu cea a comenzilor automate de reglare sau de protecţie echivalente.

    2. 2.1.2 Cerinţe pentru buclele de reglare

     Buclele de reglare trebuie concepute pentru a fi compatibile şi integrate în sistemul de reglare a echipamentului. Fiecare buclă de reglare trebuie să satisfacă următoarele condiţii generale:

     1. a) elementele componente ale buclei să fie conectate funcţional într-un circuit închis care să conţină cel puţin: un regulator, un traductor de reacţie şi un organ de execuţie;

     2. b) funcţia regulatorului trebuie să poată fi preluată de operatorul uman în regimul de funcţionare „manual"

     3. c) evoluţia parametrului reglat trebuie să poată fi vizualizată şi înregistrată;

     4. d) să asigure realizarea funcţiilor proprii care îi revin în timpul funcţionării cazanului;

     5. e) să nu împiedice derularea programelor de pornire şi de oprire ale cazanului ş1 să îndeplinească funcţiile proprii care îi revin în cadrul acestor programe;

     6. f) să asigure calitatea reglării în condiţii normale de exploatare a cazanului;

     7. g) să fie concepute în concordanţă cu celelalte subsisteme ale sistemului de automatizare al cazanului, precum şi cu elementele de echipare (organe de execuţie, dispozitive de siguranţă, aparate de măsurare, etc.). -

    3. 2.1.3 Cerinţe pentru sistemele de protecţie automată

     Fiecare circuit de protecţie/canal de protecţie din cadrul sistemului trebuie să satisfacă următoarele condiţii generale:

     1. a) să asigure realizarea funcţiilor proprii care îi revin în timpul funcţionării cazanului;

     2. b) să nu împiedice derularea programelor de pornire/oprire şi să îndeplinească funcţiile care îi revin în cadrul acestor programe;

     3. c) să fie conceput în concordanţă cu buclele de reglare;

     4. d) să fie realizat cu scheme care să utilizeze contacte care se deschid atunci când parametrul supravegheat atinge o valoare/stare anormală privind funcţionarea în siguranţă;

     5. e) să fie compatibil cu celelalte circuite de protecţie din ansamblul care formează sistemul de protecţie al echipamentului tehnologic (cazan);

     6. f) sistemul de protecţie trebuie să asigure, independent de funcţiile de reglare automată ale sistemului de automatizare, unitatea funcţională a tuturor circuitelor/canalelor de protecţie, care, în situaţie de avarie, conduc cazanul spre o stare sigură a tuturor circuitelor sale tehnologice.

    4. 2.1.4 Cerinţe pentru sistemul de semnalizare

     Sistemul de semnalizare trebuie să asigure atenţionarea operatorului prin semnalizarea preventivă acustică şi optică a unor situaţii de preavarie, precum şi semnalizarea de avarie în cazul în care parametrii critici ai procesului ating valorile de protecţie, şi anume:

     1. a) circuitele de semnalizare (alarmare optică şi acustică) trebuie să utilizeze scheme cu contacte care se deschid în situaţii anormale ale valorilor parametrilor supravegheaţi;

     2. b) pentru toate situaţiile prevăzute să declanşeze cazanul prin protecţie, se vor prevedea praguri de prealartnare (semnalizare preventivă) care vor preceda intrarea în starea de avarie, atunci

      când cazanul este declanşat prin protecţie;

     3. c) setările circuitelor de semnalizare preventivă trebuie să fie diferite de setările de protecţie ale aceluiaşi parametru supravegheat şi să ofere o marjă suficientă pentru întreprinderea unor acţiuni corective astfel încât atingerea pragului de avarie să poată fi evitată;

     4. d) să aibă elemente de avertizare optică şi acustică (lămpi de semnalizare vizibile şi hupe sau sunerii cu nivel sonor corespunzător) uşor şi clar perceptibile de către operator;

     5. e) circuitele de prealarmare să fie absolut separate faţă de cele de declanşare prin protecţie atât din punct de vedere al canalelor de transmitere a semnalelor cât şi din punct de vedere al elementelor constitutive (senzor primar - releu final de activare a alarmei).

    5. 2.1.5 Cerinţe pentru sistemul de monitorizare a parametrilor funcţionali

     Sistemul de automatizare trebuie prevăzut cu un număr minim de aparate indicatoare locale, de panou şi de aparate înregistratoare care pot fi incluse, după caz, în circuitele buclelor de reglare şi/sau în circuitele de semnalizare.

     Aparatele de măsurare, de afişare şi de înregistrare a valorilor parametrilor trebuie să satisfacă următoarele cerinţe generale:

     1. a) să aibă exactitatea de măsurare şi comportarea dinamică corespunzătoare cerinţelor buclei de reglare sau subsistemului de protecţie care reglează/supraveghează acelaşi parametru;

     2. b) să aibă domeniul de măsurare compatibil cu limitele de variaţie ale parametrilor monitorizaţi;

     3. c) să afişeze vizibil şi direct valorile, rară a necesita calcule suplimentare şi interpretări pentru evaluarea valorii reale a parametrului măsurat;

     4. d) să nu fie influenţate de variaţiile sau de întreruperea alimentării cu energie auxiliară în afara limitelor permise de satisfacerea cerinţelor de siguranţă în funcţionare a echipamentului monitorizat;

     5. e) să poată fi verificate în timpul funcţionării echipamentului monitorizat fără a perturba funcţionarea acestuia.

   2. 2.2 Cerinţe referitoare la siguranţa efectuării manevrelor în timpul funcţionării

    Sistemul de automatizare trebuie să permită efectuarea fără risc, în timpul funcţionării echipamentului tehnologic, a următoarelor manevre/intervenţii:

    1. a) trecerea buclelor de reglare de pe "automat" pe "manual" şi invers;

    2. b) modificarea setărilor şi reconfigurarea parametrilor interni ai regulatoarelor;

    3. c) verificarea funcţionării circuitelor de protecţie;

    4. d) verificarea circuitelor de semnalizare optică şi acustică;

    5. e) verificarea cursei elementelor de execuţie;

    6. f) verificarea detectoarelor de flacără;

    7. g) verificarea exactităţii indicaţiilor aparatelor de măsurare.

   3. 2.3 Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare

    Componentele sistemului (aparate locale şi de panou, organe de execuţie şi conexiunile dintre acestea) trebuie să satisfacă următoarele condiţii minime:

    1. a) să fie rezistente la solicitări mecanice, termice şi chimice, care apar în condiţii de exploatare;

    2. b) să corespundă condiţiilor tehnice prevăzute de standardele şi normativele din domeniu, aplicabile fiecărei categorii de elemente de automatizare ;

    3. c) să fie omologate/certificate, verificate şi garantate de către producători din punct de vedere al performanţelor şi adurabilităţii;

    4. d) săfie garantate deCătre prnducător că sunt corespunzătoare pentru utilizarea în sistemele de automatizare ale cazanelor de abur, de apă fierbinte/caldă şi echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, dacă sunt folosite în subsistemele de protecţie;

    5. e) componentele prevăzute cu posibilităţi de modificare a caracteristicilor de lucru (configurarea şi reglarea parametrilor interni) vor avea sisteme de asigurare împotriva dereglării accidentale şi a accesului personalului neautorizat, în măsura în care aceste componente nu sunt integrate într-un panou sau pupitru asigurat din acest punct de vedere;

    6. f) organele de execuţie, aparatele de măsurare locale sau regulatoarele directe care utilizează drept sursă de energie şi/sau semnal informaţional combustibilul, trebuie să fie etanşe şi

    • asigurate împotriva scurgerii accidentale a combustibilului în mediul ambiant sau în focarele cazanelor, în cazul defectării acestora. Aceste componente nu pot fi montate în circuitele tehnologice decât cu posibilitatea izolării lor sigure în cazul necesităţii demontării pentru intervenţii.

   4. 2.4 Cerinţe speciale pentru centrale termice fără supraveghere permanentă

    Modul de supraveghere în funcţionare, permanent sau periodic, se stabileşte de către proiectantul centralei termice ţinând seama de caracteristicile constructiv-funcţionale ale cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe din centrala termică, de nivelul de dotare al acestora cu sisteme de automatizare, şi va fi precizat în documentaţia transmisă la ISCIR-INSPECT IT pentru obţinerea avizului de instalare obligatoriu.

    Regimul de supraveghere nepermanentă în funcţionare poate fi stabilit doar la cazanele pentru care constructorul declară că au fost proiectate, construite, complet echipate cu sisteme de automatizare şi verificate pentru funcţionarea :f'ară supraveghere permanentă.

    Cerinţele minime pentru sistemele de automatizare ale echipamentelor din centralele termice la care se poate stabili regimul de funcţionare fără supraveghere permanentă sunt specificate în anexa B.

  3. 3 PROIECTAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE

   1. 3.1 Cerinţe generale

    Alegerea soluţiilor tehnice de automatizare, de selectare a componentelor şi de implementare a sistemului aparţine exclusiv proiectantului care îşi asumă responsabilitatea adoptării lor. Soluţiile tehnice adoptate de proiectant nu sunt restricţionate de prevederile din prezenta prescripţie tehnică.

    Sistemul de automatizare trebuie proiectat în conformitate cu cerinţele temei de proiectare elaborată de proiectanţii centralei termice şi ai echipamentelor tehnologice individuale din cadrul acesteia.

    Prin soluţiile adoptate în proiect, sistemul de automatizare trebuie să respecte următoarele cerinţe generale:

    • - să fie specific echipamentelor tehnologice pe care le deserveşte;

    • - să elimine sau să reducă pericolele în funcţionarea echipamentului tehnologic;

    • - să optimizeze performanţele de funcţionare;

    • - să fumizeze operatorului uman informaţii precise şi în timp real privind starea echipamentului tehnologic controlat automat şi despre pericolele reziduale împotriva cărora nu are capacitatea de a acţiona automat;

    • - să elimine pericolele datorate acţionării eronate a comenzilor disponibile la îndemâna operatorului.

   2. 3.2 Cerinte referitoare la documentatia tehnică de însotire

    ' ' '

    Documentaţia tehnică de însoţire şi identificare a sistemului de automatizare, elaborată de proiectant, trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

    • - schemă/plan de ansamblu în care se figurează toate circuitele tehnologice cu amplasarea componentelor sistemului de automatizare pentru comandă de la distanţă, reglare automată, proteţţie, semnalizare şi măsurare, precum şi legăturile funcţionale dintre acestea, P I (schema proceselor tehnologice cu instrumentaţia aferentă);

    • - descrierea generală a principiilor de automatizare adoptate;

    • - descrierea funcţionării fiecărui subsistem (de comandă, de reglare, de semnalizare, de protecţie, de măsurare, de monitorizare a parametrilor de funcţionare ai echipamentului tehnologic, etc.);

    • - schemele dezvoltate monofilare ale buclelor de reglare, de protecţie, de comandă la distanţă şi

     de semnalizare;

    • - schemele desfăşurate ale circuitelor electrice, electronice, hidraulice, pneumatice etc.;

    • - - proceduri detaliate de instalare, de punere în funcţiune, de încercare şi service pentru sistemul de automatizare în ansamblu şi pentru fiecare subsistem al său. Se vor preciza verificările care trebuie să fie efectuate periodic şi se va indica perioada maximă la care se vor verifica;

     • - documentaţiile tehnice de identificare ale elementelor componente ale sistemului de automatizare;

     • - programul de testare a funcţiilor proiectate ale sistemului de automatizare; acesta trebuie să fie efectuat obligatoriu la prima punere în funcţiune şi apoi periodic.

    NOTĂ: Explicaţiile care descriu funcţionarea sistemului şi procedurile de punere în funcţiune, exploatare şi service trebuie să fie astfel elaborate încât să fie clare, precise şi suficient de detaliate încât să poată constitui material didactic/suport de curs pentru instruirea/specializarea personalului de operare.

   3. 3.3 Cerinţe referitoare la avizarea conformă

    Proiectele sistemelor de automatizare se vor elabora de către unităţi de proiectare specializate în astfel de lucrări. Proiectele devin aplicabile numai dacă sunt avizate conform de către ISCIR-INSPECT sau, în baza unei împuterniciri scrise, de către personalul propriu al unităţii de proiectare autorizată de către ISCIR-INSPECT (conform anexei C, pct. C.10).

  4. 4 MONTAREA/INSTALAREA, PUNEREA ÎN FUNCTIUNE, ÎNTREŢINEREA/SERVICE ŞI REPARAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE

   1. 4.1 Condiţii generale

    Condiţia de bază pe care trebuie să o respecte montarea/instalarea, punerea în funcţiune, întreţinerea/service şi repararea sistemelor de automatizare care deservesc cazanele şi echipamentele tehnologice anexe din centralele termice este asigurarea funcţionării acestora rară defecţiuni şi fără pericol pe toată durata prevăzută pentru utilizare, în condiţiile tehnice prevăzute de documentaţia tehnică de însoţire. Agenţii economici care efectuează operaţii de montare/instalare, punere în funcţiune, întreţinere/service şi reparare a sistemelor de automatizare vor fi autorizaţi de ISCIR­ INSPECT IT pentru astfel de lucrări. Întreţinerea curentă a sistemelor de automatizare se va face de către personal autorizat (ASI) de ISCIR-INSPECT IT.

    Montarea şi punerea în funcţiune în cazul reutilizării echipamentelor vechi dotate cu sisteme de automatizare (care au fost în funcţiune) se poate face numai în cazul în care:

    • - s-au efectuat examinări, verificări şi investigaţii tehniceîn vederea evaluării stării tehnice a acestora, de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru lucrări la sisteme de automatizare, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

    • - rezultatele examinărilor au fost prezentate spre analiză la ISCIR-INSPECT IT, împreună cu documentaţia ataşată la cererea pentru obţinerea avizului de instalare obligatoriu al echipamentului tehnologic deservit şi au fost avizate.

    Pentru echipamentele vechi dotate cu sistemele de automatizare din import, programul de examinări, verificări şi investigaţii tehnice va fi supus avizării la ISCIR-INSPECT înainte de efectuarea importului.

    Verificarea conformităţii lucrărilor de montare, reparare şi punere în funcţiune a sistemelor de automatizare se face de către ISCIR-INSPECT IT cu ocazia verificărilor pentru autorizarea de funcţionare a cazanelor şi echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice.

    Montarea/instalarea, punerea în funcţiune, repararea şi service-ul sistemelor de automatizare pentru echipamentele tehnologice se poate face şi de către unitatea constructoare a echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare, dacă aceasta dispune de mijloace tehnico-materiale adecvate şi de personal tehnic de specialitate pregătit în acest scop.

   2. 4.2 Condiţii referitoare la montarea sistemelor de automatizare

    Lucrările se pot efectua de agenţi economici de specialitate autorizaţi de ISCIR-INSPECT, de constructorul echipamentului sau de către agentul economic care efectuează montarea echipamentului tehnologic (dacă aceştia dispun de mijloace tehnico-materiale corespunzătoare şi de personal tehnic de specialitate pregătit în acest scop), după cum este prevăzut în proiectul echipamentului tehnologic.

    Lucrările se execută obligatoriu conform proiectelor sistemelor de automatizare şi instrucţiunilor special destinate lucrărilor de montare/instalare.

    Lucrările se finalizează obligatoriu cu declaraţia de conformitate (conform anexei F) privind lucrările executate şi cu încercările de punere în funcţiune a sistemului.

    La executarea lucrărilor de montare instalare/reparare a sistemelor de automatizare se vor asigura realizarea următoarelor:

    • - toate elementele sistemului (aparate de panou, traductoare, servomotoare, indicatoare locale, etc.) vor fi identificate unic printr-un simbol şi un număr care să se regăsească în documentaţia de proiectare; la locurile de montare din instalaţie aparatele şi elementele sistemului vor avea ataşate permanent un mijloc de identificare indestructibil pe care să fie inscripţionat simbolul şi numărul elementului respectiv şi indicaţii referitoare la termenele scadente pentru verificare;

    • - capetele cablurilor de legătură dintre diferitele elemente ale sistemului vor fi etichetate şi inscripţionate; acelaşi lucru se va face pentru conductele de impuls şi pentru conductele de aer instrumental;

    • - clemele de conexiune, terminalele şi toate conductoarele individuale ale circuitelor electrice ale sistemului din panourile şi pupitrele de comandă din cutiile de conexiuni locale şi din cutiile de borne ale aparatelor locale trebuie identificate şi inscripţionate cu simboluri care trebuie să se regăsească în planurile din documentaţia de proiectare;

    • - la amplasarea panourilor în camera de comandă şi local se vor asigura distanţele minime faţă de elementele construcţiei şi măsurile de protecţie împotriva agresivităţii mediului, conform indicaţiilor din documentaţia de proiectare şi standardelor şi normativelor tehnice aplicabile;

    • - se va asigura iluminatul corespunzător atât pentru frontul şi interiorul panourilor de control cât şi pentru aparatele locale;

    • - se va verifica stabilitatea şi modul de fixare a componentelor montate;

    • - se vor efectua încercări de presiune hidraulică şi/sau pneumatică la circuitele de impuls şi de aer instrumental;

    • - se va verifica legarea la centura de împâmântare a componentelor sistemului;

    • - se va verifica continuitatea circuitelor de comandă, de măsurare, de protecţie ş1 de semnalizare;

    • - se va efectua rodajul motoarelor şi organelor de execuţie;

    • - în urma verificărilor efectuate şi a rezultatelor consemnate se va emite declaraţia de conformitate a montării, conform modelului din anexa F.

   3. 4.3 Condiţii referitoare la punerea în funcţiune a sistemului de automatizare

    Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare se execută de personal de specialitate din cadrul agenţilor economici autorizaţi de către ISCIR-INSPECT IT pentru montare/instalare, punere în funcţiune şi service la sisteme de automatizare.

    În cazul în care dispun de personal de specialitate şi mijloace tehnico materiale adecvate, punerea în funcţiune poate fi efectuată şi de către:

    • - proiectantul sistemului de automatizare;

    • - constructorul echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare;

    • - agenţii economici specializaţi în exploatarea şi întreţinerea echipamentelor de automatizare de la cazane şi instalaţii termomecanice anexe din centralele termice.

     Punerea în funcţiune a sistemului de automatizare se face înaintea punerii în funcţiune a echipamentului tehnologic pe care trebuie să-l supravegheze în funcţionare, inclusiv la pornire, şi

     începe cu alimentarea cu energie electrică şi aer instrumental şi se finalizează atunci când sistemul preia conducerea şi supravegherea automată a echipamentului tehnologic care a ajuns la parametrii de funcţionare normală.

     Operaţiile principale care se vor efectua la punerea în funcţiune sunt următoarele:

    • - verificarea montării componentelor şi verificarea buletinelor de verificare metrologică a aparatelor de măsurare locale şi de panou; este interzisă punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare echipate cu aparatură de măsurare a parametrilor tehnologici cu verificarea metrologică expirată;

    • - verificări la rece ale circuitelor sistemului (continuitatea circuitelor electrice, corectitudinea interconectării echipamentelor);

    • - alimentarea sistemului cu energie electrică şi cu aer instrumental;

    • - verificarea funcţionării aparatelor de măsurare directă (locale) a parametrilor, traductoarelor şi a celorlalte elemente care asigură transmiterea la distanţă a valorilor parametrilor controlaţi;

    • - verificarea telecomenzilor şi funcţionarea corectă a organelor de execuţie;

    • - programarea controlerelor/regulatoarelor;

    • - setarea dispozitivelor de protecţie şi verificarea acţiunii acestora prin simularea condiţiilor de avarie;

    • - verificarea funcţionării circuitelor de semnalizare preventivă şi de protecţie;

    • - pornirea echipamentului tehnologic;

    • - verificarea derulării corecte a programelor secvenţiale de pornire;

    • - configurarea şi ajustarea parametrilor de funcţionare ai buclelor de reglare;

    • - resetarea/reglarea fină a setărilor, la cald, a dispozitivelor din circuitele de protecţie;

    • - derularea programului de verificare a funcţiilor sistemului de automatizare stabilit de proiectant;

    • - verificarea funcţionării buclelor de reglare în conditii reale (reglarea fină a parametrilor de funcţionare ai buclelor de reglare, şi, după caz, reconfigurarea regulatoarelor);

    • - verificarea comutării buclelor de reglare de pe „regim manual" pe „regim automat" şi mvers;

    • - urmărirea funcţionării sistemului în timpul încercării de 72 de ore;

    • - verificarea funcţionării tuturor protecţiilor în condiţii reale, prin simularea (conform prevederilor programelor de încercare a protecţiilor din proiect) situaţiilor limită care să determine intervenţia protecţiilor automate; valorile la care protecţiile lucrează, pentru fiecare parametru supravegheat din proces, se vor consemna în raportul de PIF;

    • - încheierea procesului-verbal/raportului de punere în funcţiune care se ataşează la declaraţia de conformitate, întocmită conform modelului din anexa G.

   4. 4.4 Condiţii referitoare la lucrările de service/întreţinere şi reparare

    Lucrările de service/întreţinere şi reparare la sistemele de automatizare ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, se executa numai de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.

    1. 4.4.1 Condiţii pentru lucrările de reparare

     Lucrările de reparare sunt destinate readucerii la starea de bună funcţionare a sistemelor de automatizare atunci când componentele acestora şi/sau legăturile dintre ele sunt uzate sau deteriorate şi pot determina scoaterea din funcţiune a sistemului. Aceste lucrări pot fi executate şi în condiţiile în care gradul de uzură al sistemului, deşi nu determină oprirea din funcţiune a echipamentului supravegheat, nu mai prezintă siguranţă în funcţionare şi impune preluarea de către operator a exploatării echipamentului în regim de conducere exclusiv "manual".

     În cazul cazanelor, dacă sistemul de automatizare nu mai poate îndeplini condiţiile minime specificate la pct. 2.1, cazanul trebuie oprit din funcţiune şi repararea sistemului de automatizare este obligatorie. Reparaţiile sistemelor de automatizare se execută în condiţiile opririi din funcţiune a instalaţiei tehnologice deservite de sistemul de automatizare şi trebuie să respecte aceleaşi condiţii impuse la montarea/instalarea iniţială a sistemului de automatizare (a se vedea pct. 4.2).

     Lucrările de modernizare a sistemelor de automatizare (rezultat al schimbării instalaţiei de ardere, a schimbării soluţiei de automatizare sau de extindere a celei existente, al înlocuirii unor componente cu altele mai performante etc.) sunt considerate, de asemenea, lucrări de reparare şi trebuie să satisfacă aceleaşi condiţii minime impuse efectuării lucrărilor de reparare.

     Condiţiile minime care trebuie să fie respectate la efectuarea lucrărilor de reparare a sistemelor de automatizare sunt:

     • - să existe un proiect de reparare avizat de ISCIR-INSPECT ale cărui prevederi trebuie să fie respectate integral la executarea lucrărilor;

     • - să se utilizeze numai materiale certificate pentru lucrările de înlocuire a cablurilor, conductelor de impuls, suporturilor, prizelor de măsurare, conductelor de aer instrumental etc.;

     • - să se utilizeze numai tipurile de aparate (locale sau de panou) şi organele de execuţie specificate în proiect şi garantate de producător cu certificate de tip, pentru înlocuirea celor deteriorate;

     • - să se efectueze încercări şi verificări similare cu cele de la montarea inţială a sistemului pentru dovedirea conformităţii lucrărilor executate;

     • - să se întocmească declaraţia de conformitate prin care reparatorul să-şi asume responsabilitatea corectitudinii lucrărilor executate (conform modelului din anexa F);

     • - proiectul de reparaţie al instalaţie de automatizare împreună cu documentaţia de reparaţie se vor ataşa la cartea cazanului/echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare supus lucrărilor de reparare.

      Lucrările executate în cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate se verifică de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de către responsabilul cu verificarea lucrărilor (RSL) al reparatorului şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului, autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT şi împuterniciţi în acest scop.

      Lucrările executate în cadrul reparaţiilor sistemelor de automatizare de la cazane, care se verifică de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sunt unnătoarele:

     • - înlocuirea dispozitivelor de protecţie;

     • - schimbarea amplasării prizelor de impuls pentru dispozitivele de siguranţă;

     • - executarea, la elementele sub presiune, a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea celor existente pentru amplasarea traductoarelor, aparatelor de măsurare directe etc.;

     • - înlocuirea sistemelor de automatizare aferente instalaţiilor de ardere şi înlocuirea sistemelor de protecţie cu unele diferite funcţional faţă de cele prevăzute în proiectul iniţial, sau dotarea cazanelor neautomatizate cu asemenea sisteme;

     • - executarea de reparaţii la sisteme de automatizare ca urmare a realizării prevederilor rapoartelor de examinări şi investigaţii tehnice avizate de ISCIR-INSPECT (examinările şi

     investigaţiile în vederea evaluării .stării tehnice a sistemelor de automatizare se efectuează în situaţiile prevăzute la pct. 4.1 paragraful 2).

    2. 4.4.2 Condit,ii referitoare la lucrările de service(mtret,inere

     Lucrările de service/întreţinere sunt destinate corectării funcţionării unor componente individuale ale sistemului, refacerii exactităţii de măsurare a aparatelor locale, înlăturării defectelor de transmisie a semnalelor în sistem şi înlocuirii pieselor de uzură sau a consumabilelor, nonconformităţi care nu determină scoaterea din funcţiune a sistemului dar scad gradul de încredere în sistem datorită abaterilor constatate faţă de condiţiile iniţiale de la punerea în funcţiune. Lucrările de service/întreţinere se pot executa şi cu instalaţia tehnologică deservită de sistem în funcţiune. Lucrările de service/întreţinere presupun existenţa unui personal specializat în depanarea tuturor tipurilor de aparate din componenţa sistemului, cunoaşterea şi respectarea prevederilor manualelor de service ale respectivelor aparate şi, după caz, dotarea cu laboratoare specializate.

     Lucrările de service/întreţinere se execută de către personalul de specialitate al agenţilor economici autorizaţi pentru lucrări de montare/instalare sau al constructorului echipamentului tehnologic echipat cu sistemul de automatizare respectiv. Lucrările se execută în conformitate cu manualele de service elaborate de producătorii componentelor din sistem la care se intervine în timpul service­ lui/întreţinerii. Lucrările se verifică de către RSL al agentului economic autorizat şi sunt confirmate şi acceptate de beneficiarul/utilizatorul echipamentului automatizat.

     Anumite lucrări de service/întreţinere (întreţinere curentă, înlocuire consumabile, schimbare piese de uzură, refacerea unor conexiuni slăbite, precum şi alte lucrări similare la elementele sistemelor de automatizare) se vor executa de către unitatea deţinătoare, pe baza documentaţiei elaborate de proiectantul sistemului de automatizare sau de furnizorul elementelor respective, cu personal instruit, specializat în acest scop şi autorizat individual ca ASI, conform anexei E.

   5. 4.5 Cerinţe referitoare la autorizarea prestatorilor de specialitate

    Cerinţele pe care trebuie să le satisfacă agenţii economici sunt specificate, pentru fiecare domeniu de autorizare în parte, în anexele C şi D. Autorizarea agenţilor economici conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice se va efectua pentru următoarele activităţi:

    A- elaborare şi avizare de proiecte (în domeniul precizat la pct. 1.2);

    B - executare lucrări de montare/instalare, PIF, service/întreţinere şi reparare;

    C - efectuarea de examinări, verificări şi investigaţii tehnice în vederea evaluării stării tehnice a sistemelor şi componentelor acestora (pentru situaţiile specificate la pct. 4.1 paragraful 2).

    Autorizarea individuală a personalului pentru executarea lucrărilor de supraveghere şi întreţinere operativă a sistemelor din centralele termice în timpul exploatării acestora se face în conformitate cu prevederile anexei E.

  5. 5 EXPLOATAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE

   Proiectantul centralei termice stabileşte necesarul de personal de exploatare/operare şi întreţinere (fochişti şi automatişti) a echipamentelor din centrala termică. Dacă se prevede şi personal pentru supravegherea şi întreţinerea operativă a sistemelor de automatizare, acest personal va fi autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, în conformitate cu prevederile anexei E.

   Exploatarea sistemelor de automatizare din centralele termice cuprinde următoarele activităţi:

   1. a) operarea sistemului: se face de către operatorul (fochistul) autorizat al echipamentului tehnologic;

   2. b) supravegherea şi întreţinerea operativă: se face de către personal de specialitate autorizat (ASI/personal al unui agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT);

   1. b) verificările tehnice periodice: se efectuează de către:

    • - operatorul echipamentului tehnologic (fochist), zilnic, la intervalele stabilite prin proiect şi instrucţiunile de exploatare ale echipamentului tehnologic;

    • - ASLsau de către agenţii economici autorizaţi de către ISCIR-INSPECT IT, la intervalele stabilite prin proiect şi instrucţiunile de exploatare ale sistemului de automatizare;

    • - ISCIR-INSPECT IT, la autorizarea de funcţionare (la prima punere în. funcţiune şi la termenele scadente).

   DeţinătoruVutilizatorul final este responsabil de întreţinerea operativă a sistemului de automatizare aferent centralei termică aflate în exploatare, fie prin personal propriu, automatist de supraveghere şi întreţinere operativă (ASI) autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, sau prin încheierea unor contracte

   de service/întreţinere cu agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.

   Exploatarea sistemelor de automatizare se va face cu respectarea instructiunilor de punere în funcţiune, operare, service/întreţinere proprii sistemului, precum şi recomandărilor constructorului echipamentului tehnologic deservit de sistem.

   Operaţiile efectuate la verificările tehnice periodice şi rezultatele acestora se vor înscrie în registrul­ jurnal al centralei termice şi/sau în registrele de urmărire a exploatării proprii fiecărui echipament.

  6. 6 DISPOZIŢII FINALE

   1. 6.1 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii, unităţile de proiectare, respectiv unităţile autorizate pentru activităţile specificate la pct. 4.5 (A, B şi C), cu avizul unităţilor deţinătoare, după caz, vor putea stabili, pe proprie răspundere, soluţii compensatoare motivate corespunzător din punct de vedere tehnic care să nu afecteze siguranţa în funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor deservite de sistemele de automatizare şi care să excludă pericolul de accidente.

    Unităţile care au stabilit aceste soluţii le vor supune avizării principalilor factori interesaţi (proiectant, beneficiar şi, după caz, tehnolog de proces, constructor, reparator sau montator, Inspecţia de stat pentru protecţia muncii, unităţi de cercetare, proiectare, de învăţământ superior de specialitate), inclusiv ISCIR-INSPECT.

   2. 6.2 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice atrage după sine, în condiţiile prevăzute de lege, sancţiuni contravenţionale, mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.

   3. 6.3 Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor modificărilor apărute după publicare.

   4. 6.4 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea.

   5. 6.5 Toate autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescripţie tehnică.

   6. 6.6 Trimiterile făcute în prezenta prescripţie tehnică la standarde, prescripţii tehnice, acte legislative etc. se referă la ediţiile în vigoare.

   7. 6.7 La data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea următoarele prescripţii tehnice:

  • C 38-83 „Presripţii tehnice privind proiectarea şi execuţia instalaţiilor de automatizare care echipează cazanele de abur", aprobată prin Ordinul ministrului aprovizionării tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 117/1983;

  • C 39-83 „Presripţii tehnice privind proiectarea şi execuţia instalaţiilor de automatizare pentru arzătoarele cu funcţionare independentă de combustibil lichid şi de gaze combustibile", aprobată prin Ordinul ministrului aprovizionării tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe nr. 86/1983.

  ANEXAA

  Standarde

  SR EN 88+Al:1998, SR EN 125+Al:1998,

  SR EN 126:2000, SREN 161+Al:1998,

  SR EN 60529:1995,

  SR 1826:1994,

  SR 2605:1994,

  SR 3127:1994,

  SR 3614:1994,

  STAS 297/1-88, STAS 297/2-92, STAS 996-91,

  STAS 2764-86,

  STAS 2802-64,

  STAS 3572-77,

  STAS 7070-74,

  Regulatoare de presiune pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi pentru presiuni în amonte mai mici sau egale cu 200 mbar

  Dispozitive de supraveghere a flăcării pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi. Dispozitive termoelectrice de securitate la aprindere şi la stingere

  Robinete multifuncţionale pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi

  Robinete de închidere automate pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz

  Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP)

  Cazane de abur. Racorduri cu flanşă pentru indicatoare de nivel. Prescripţii de alegere şi montaj

  Cazane de abur. Parametri principali. Vocabular

  Cazane de abur. Placă indicatoare de nivel minim. Condiţii tehnice de calitate

  Cazane de abur. Dispozitiv de siguranţă pentru suprapresiune până la 0,07 MPa. Condiţii tehnice generale de calitate

  Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări

  Regulatoare de presiune cu acţionare directă pentru gaze. Condiţii tehnice generale de calitate

  Cazane de abur, apă fierbinte ş1 apă caldă. Debite, presmm ş1 temperaturi nominale

  Cazane de abur. Încercare la presiune la rece

  Cazane de abur şi apă fierbinte. Părţi componente. Terminologie

  Instalaţii de automatizare. Reguli pentru întocmirea documentaţiei tehnice desenate

  ANEXA A (continuare)

  STAS 7313-82,

  STAS 7688-84,

  STAS 7722-84,

  STAS 8196-82,

  STAS 8197-82,

  STAS 8199-91,

  STAS 8276-77,

  STAS 8278-84,

  STAS 8294-69,

  STAS 8556-70,

  STAS 8564-70,

  STAS 8742-79,

  STAS 8842-79

  Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea durităţii, alcalinităt,ii şi acidităt,ii

  Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea oxigenului dizolvat

  Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conductivităţii electrice

  Aparate şi mijloace de automatizare. Convertoare pneumatice. Condiţii tehnice generale

  Aparate şi mijloace de automatizare. Convertoare electropneumatice. Condiţii tehnice generale

  Mijloace de automatizare. Regulatoare :rară energie auxiliară. Condiţii generale de calitate

  Aparate şi mijloace de automatizare. Mărimi electrice de intrare şi ieşire continue, unificate. Limite de variaţie

  Mijloace de automatizare. Regulatoare unificate pneumatice de uz general

  Mijloace de automatizare. Traductoare electronice de presmne diferenţială. Condiţii generale

  Elemente analogice electrice şi electronice pentru instalaţii de automatizare. Reguli pentru verificarea calităţii

  Mijloace de automatizare. Fiabilitate. Condiţii generale

  Fiabilitatea mijloacelor de automatizare a aparatului de joasă tensiune. Prescripţii

  Aparate şi mijloace de automatizare. Aerul pentru alimentarea mijloacelor pneumatice de automatizare. Condiţii tehnice generale de calitate

  ANEXA A (sfârşit)

  STAS 8878-72,

  STAS 9673/2-87,

  STAS 9673/4-87,

  STAS 9673/5-87,

  STAS 11761-89,

  STAS 12765-89,

  Mijloace de automatizare. Traductoare electrice pentru măsurarea temperaturii. Clasificare şi parametri principali

  Lămpi electrice cu incandescenţă pentru semnalizare. Lămpi tubulare. Dimensiuni şi caracteristici principale

  Lămpi electrice cu incandescenţă pentru semnalizare. Lămpi tronconice. Dimensiuni şi caracteristici principale

  Lămpi electrice cu incandescenţă pentru semnalizare. Lămpi miniatură. Dimensiuni şi caracteristici principale

  Aparate şi mijloace de automatizare. Armături electromagnetice. Tipuri, diametre nominale şi presiuni nominale

  Aparate şi mijloace de automatizare. Ventile electromagnetice. Condiţii tehnice generale de calitate

  ANEXAB

  Cerinţe speciale pentru sistemele de automatizare ale echipamentelor din centrale termice fără supraveghere permanentă

   1. B.1 Prevederi generale

    Autorizarea funcţionării unei centrale termice dotată cu cazane de abur şi/sau de apă fierbinte, în regim de supraveghere nepermanentă se poate face dacă proiectantul centralei stabileşte acest regim de supraveghere în funcţionare şi dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile minime din prezenta anexă, suplimentar faţă de cele specificate la pct. 2.1 pentru sistemele de automatizare.

    Pentru centralele termice dotate cu cazane de apă caldă, regimul de supraveghere în funcţionare se stabileşte de către proiectantul centralei care prevede prin proiect şi condiţiile suplimentare pentru sistemele de automatizare.

    Cazanele care pot fi încadrate în categoria „fără supraveghere permanentă în funcţionare" (simbol S1-Sp) sunt cazanele de abur de maxim 10 t/h, 16 bar şi, respectiv, cazanele de apă fierbinte de maxim 5 Gcal/h care sunt destinate să funcţioneze în regim preponderent continuu şi cu o sarcină relativ constantă. Nu se pot autoriza pentru acest regim de funcţionare decât cazanele consumatoare de combustibil gazos sau lichid.

    În funcţie de intervalele de timp maxime după care este obligatoriu ca operatorul să fie prezent în centrala termică pentru efectuarea verificărilor instalaţiei (24 sau 72 de ore), regimurile de funcţionare rară supraveghere permanentă sunt S1-Sp-24 şi respectiv S1-Sp-72.

    Într-o centrală termică pot funcţiona maxim 3 cazane în regim de supraveghere nepermanentă (termen echivalent: supraveghere periodică).

    Regimul de supraveghere periodică nu impune prezenţa permanentă a operatorului (fochistului) în sala cazanelor în timpul funcţionării acestora dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii generale:

    • - sistemul de automatizare al centralei şi sistemele de automatizare individuale ale cazanelor satisfac cerinţele suplimentare minime specificate la pct. B.2... B.7 şi toate componentele din circuitele de protecţie sunt certificate şi garantate de producători pentru utilizare la cazane rară supraveghere permanentă în funcţionare;

    • - sistemul de automatizare este astfel proiectat încât opreşte funcţionarea cazanelor, automat, în condiţii de siguranţă, dacă verificările nu sunt efectuate efectiv de operator până cel tărziu la expirarea perioadelor stabilite de 24 sau 72 de ore;

    • - în unitatea deţinătoare a centralei termice există un panou de telesemnalizare permanentă a stării principalelor circuite tehnologice ale cazanelor în funcţiune, amplasat într-o cameră de comandă centrală sau într-o cameră de gardă a unităţii deţinătoare;

    • - în orice moment, atunci când cazanele sunt în funcţiune, este disponibilă în unitatea deţinătoare a centralei termice o persoană competentă care să răspundă la alarmele transmise de sistemele de automatizare ale cazanelor la panoul de telesemnalizare şi să ia măsurile minime care se impun înainte de a chema operatorii autorizaţi;

    • - operatorii sunt fochişti şi ASI autorizaţi de către ISCIR-INSPECT IT.

   2. B.2 Cerinţe referitoare la supravegherea funcţionării sistemelor de automatizare

    Verificarea periodică (la 24 sau 72 de ore) a sistemelor la faţa locului, în centrala termică, se poate efectua cu personal de supraveghere şi operare specializat şi autorizat de ISCIR-INSPECT (fochişti şi ASI), angajat permanent al deţinătorului/utilizatorului centralei termice respective sau prin încredinţarea supravegherii periodice unor agenţi economici specializaţi în exploaterea unor astfel de centrale, care îşi pot asuma legal responsabilitatea exploatării şi care dispun de personal de exploatare şi supraveghere autorizat de ISCIR-INSPECT.

    ANEXA B (continuare)

    Agenţii economici specializaţi în exploaterea centralelor termice autorizate să funcţioneze fără supraveghere permanentă pot fi unităţi autorizate de ISCIR-INSPECT pentru executarea de activităţi la cazane şi echipamente din centralele termice (proiectare, montare/instalare, punere în funcţiune, service/întreţinere, reparare) care au organizate corespunzător compartimente de exploatare a centralelor termice şi dispun de:

    • - personal propriu de exploatere autorizat de ISCIR-INSPECT (fochişti şi ASI) în număr suficient şi care au autorizaţii corespunzătoare categoriei/tipurilor de echipamente din centralele termice preluate în exploatare;

     . - dotări cu mijloace tehnico-materiale corespunzătoare desfăşurării activităţilor de exploatare a centralelor termice;

    • - mijloace corespunzătoare de comunicare şi de deplasare a personalului de exploatare pentru intervenţie operativă la centralele preluate în exploatare;

    • - proceduri specifice de derulare a acestui tip de activitate avizate de proiectanţii centralelor preluate în exploatare.

    Agenţii economici care derulează astfel de activităţi vor transmite la ISCIR-INSPECT IT lista centralelor preluate în exploatare. Verificarea capabilitătii acestora se va face cu ocazia autorizării de funcţionare a centralelor respective de către ISCIR-INSPECT IT. În cazul constatării neândeplinirii condiţiilor minime de mai sus, deţinătorul centralei nu poate primi acceptul de funcţionare fără asigurarea personalului de exploatare propriu.

    Periodic (maxim la 24 sau la 72 de ore, în funcţie de regimul de supraveghere periodică aprobat) şi la pornirile de la rece, operatorul/fochistul autorizat va fi prezent în sala cazanelor unde va efectua verificări ale circuitelor tehnologice şi ale tuturor componentelor sistemului de conducere automată a cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe, confirmînd starea de bună funcţionare a acestora prin resetarea sistemului automat. În cazul depistării unor anomalii în funcţionarea sistemului de automatizare şi în funcţie de gravitatea acestora, operatorul autorizat va prelua conducerea proceselor în regim manual sau va întrerupe în siguranţă funcţionarea instalaţiilor.

   3. B.3 Cerint,e referitoare la documentat,ia tehnică de însot,ire

    Suplimentar, faţă de condiţiile referitoare la documentaţia de însoţire specificate la pct. 3.2, documentaţia tehnică de însoţire a sistemului de automatizare va cuprinde:

    • - proiectul de automatizare al centralei termice;

    • - specificaţii tehnice şi documente de garanţie pentru elementele sistemelor de automatizare care sunt supuse programelor automate de autoverificare a funcţionării;

    • - pentru componentele care fac parte din buclele de protecţie automată se vor prezenta documentele de atestare a acestora că sunt adecvate utilizării la cazane cu funcţionare fără supraveghere permanentă (certificate de garantare a încadrării aparatelor în categoria "cu grad ridicat de siguranţă la defect" = "fail safe");

    • - program/procedură de încercare tehnică periodică la fiecare 24, respectiv 72 de ore, a componentelor sistemului.

   4. B.4 Cerinţe referitoare la dotarea suplimentară a sistemelor de automatizare individuale ale cazanelor

    Sistemul va fi prevăzut cu circuite specializate de transmitere la distanţă (la un panou de telesemnalizare amplasat într-o cameră de comandă centrală sau cameră de gardă) a alarmelor şi semnalizărilor preventive care necesită intervenţia operatorului uman.

    Dacă sistemul de automatizare este dotat cu controler digital acesta va fi cu rezervă automată 100%. Aparatele locale din circuitele de protecţie vor fi dublate astfel ca circuitele să funcţioneze pe principiul semnalelor dublate (unu din două).

    ANEXA B (continuare)

    1. B.4.1 Cerinţe privind dotarea suplimentară a cazanelor de abur

     Fiecare cazan de abur rară supraveghere permanentă va fi dotat cel puţin cu urtnătoarele:

     • - buclă de reglare automată a alimentării cu apă (buclă de nivel);

     • - două dispozitive de protecţie, limitatoare de nivel minim, independente, cu program de autocontrol periodic care vor fi integrate în circuitul de protecţie de nivel;

     • - un dispozitiv limitator de nivel maxim cu program de autocontrol periodic, şi posibilitatea

      . emiterii unui semnal de alarmă care să fie transmis la panoul de telesemnalizare;

     • - buclă de reglare automată a sarcinii;

     • - un circuit de protecţie activat de doi senzori de presiune de tipul „presostat" care să declanşeze cazanul în cazul în care valoarea maximă admisă a presiunii de lucru a cazanului este depăşită; supapele mecanice de siguranţă ale cazanului vor interveni ca regulatoare directe de presiune, înaintea creşterii presiunii aburului la valoarea de setare a presostatelor de protecţie, acestea din urmă oprind focul numai în cazul în care presiunea creşte în continuare şi după ce supapele de siguranţă mecanice se deschid;

     • - supraveghetoare de flacără prevăzute cu autocontrol intrinsec;

     • - la cazanele de abur cu circulaţie forţată, suplimentar faţă de bucla de reglare a alimentării cu apă, cu un circuit de protecţie suplimentar dotat cu doi senzori care să acţioneze interconectaţi (unu din doi) şi să sisteze alimentarea cu combustibil a arzătoarelor dacă debitul de circulaţie prin cazan scade sub limita minimă stabilită pentru funcţionarea în siguranţă;

     • - la cazanele de abur cu supraîncălzitor trebuie să se prevadă o buclă de reglare automată a temperaturii de supraîncălzire dacă temperaturile posibil de realizat sunt mai mari decât temperatura de supraîncălzire stabilită prin proiect; în aceste cazuri sistemul de automatizare trebui să cuprindă suplimentar un circuit de protecţie, activat de un senzor de temperatură care determină, în cazul depăşirii temperaturii maxime de supraîncălzire a aburului, oprirea alimentării focarului; circuitul de protecţie poate lipsi, fiind înlocuit de un înregistrator continuu a temperaturii, dacă prin proiectul cazanului se garantează siguranţa la solicitări termice de durată a elementelor mecanice aflate în circuitul tehnologic al aburului supraîncălzit;

     • - la cazanele la care prin proiect este necesară menţinerea nivelului maxim al apei în cazan sub o anumită limită în toate regimurile de funcţionare, sistemul de automatizare va cuprinde obligatoriu un circuit de protecţie pentru nivelul maxim; un singur sesizor este suficient pentru acest circuit; acţiunea circuitului de protecţie poate fi deschiderea controlată a unui robinet de

      ,,golire rapidă" şi nu neapărat declanşarea cazanului;

     • - dispozitiv limitator de conductivitate a apei din cazan;

     • - buclă de reglare automată a purjei continue;

     • - buclă de reglare automată a purjei periodice;

     • - sistem de înregistrare automată a parametrilor şi evenimentelor în timpul funcţionării.

    2. B.4.2 Condiţii privind dotarea suplimentară a cazanelor de apă fierbinte

     Fiecare cazan de apă fierbinte rară supraveghere permanentă, va fi dotat cu:

     • - buclă de reglare automată a sarcinii;

     • - două dispozitive de protecţie limitatoare de temperatură maximă, independente, cu program de autocontrol periodic;

     • - circuite de protecţie cu senzori dublaţi pentru presiunea minimă şi maximă a apei la intrarea, respectiv ieşirea din cazan;

      • - un dispozitiv de protecţie limitator de debit minim de circulaţie prin cazan cu program de autocontrol periodic şi cu alarmă transmisă în sistemul de telesemnalizare;

      • - buclă de reglare a presiunii minime în instalaţie prin activarea pompelor de adaos;

      • - supraveghetoare de flacără cu autocontrol intrinsec;

      • - un sistem de înregistrare automată a parametrilor şi evenimentelor în timpul funcţionării.

   5. B.5 Cerinţe suplimentare pentru sistemul de automatizare al centralei termice (automatizarea echipamentelor tehnologice anexe)

    Funcţionarea unui cazan nu este independentă de echipamentele termomecanice anexe din centrala termică. Aceasta impune condiţii suplimentare pentru sistemele de automatizare ale principalelor echipamente tehnologice, anexe termomecanice ale cazanului, pentru regimurile de funcţionare fără supraveghere permanentă.

    1. B.5.1 Cerinţe referitoare la controlul apei de alimentare

     În cazul cazanelor care funcţionează cu condens recuperat din procese tehnologice, sistemul de automatizare al centralei termice va cuprinde dispozitive specializate de sesizare a impurificării apei de alimentare cu uleiuri, acizi, substanţe organice sau impurităţi mecanice. Sistemul va avea ca ieşire un semnal de semnalizare acustică şi optică transmis la panoul de telesemnalizări la depăşirea pragului admisibil de impurităţi în apa de alimentare.

     Sistemul de automatizare al centralei trebuie prevăzut cu dispozitiv de protecţie limitator de conductivitate a condensului recuperat şi cu sistem de evacuare automată a condensului necorespunzător.

    2. B.5.2 Cerinţe referitoare la sistemul de automatizare al degazoarelor termice

     Dacă în circuitul de alimentare cu apă al cazanelor există un echipament pentru degazarea termică, acesta trebuie prevăzut cu un sistem de automatizare care să cuprindă cel puţin bucle de reglare automată a presiunii, nivelului şi temperaturii. În cazul unui degazor termochimic bucla de reglare a presiunii poate lipsi.

     '

    3. B.5.3 Cerinte referitoare la sistemul de automatizare al instalatiei de alimentare cu combustibil

     centrala

     ' -din termică

     Sistemul de alimentare cu combustibil al centralei termice va cuprinde cel puţin buclele automate de reglare a nivelului în rezervoarele de combustibil lichid, a presiunii şi temperaturii (la combustibili lichizi), în scopul menţinerii acestor parametrii constanţi în inelul de combustibil al centralei şi la intrarea în rampele instalaţiilor de ardere de la fiecare cazan.

    4. B.5.4 Cerinte referitoare la sistemul de control al atmosferei din centrala termică

     '

     Indiferent de sursa de aer de ardere, pentru cazanele care funcţionează în centrala termică vor fi prevăzute sesizoare pentru detectarea scăpărilor de gaze combustibile şi de gaze de ardere în incinta centralei. Sistemul de automatizare în care se integrează aceste sesizoare va transmite semnale de alarmă optice şi acustice la panoul central de telesemnalizare. În cazuri stabilite prin proiect se va comanda automat şi oprirea focului la cazane.

     ANEXA B (continuare)

    5. B.5.5 Cerinţe referitoare la supravegherea surselor de energie auxiliară necesare funcţionării sistemului de automatizare

     Alimentarea cu energie electrică a sistemului de automatizare de la cazane trebuie să fie realizată de la două surse independente cu posibilitatea de anclanşare automată a rezervei, rară perturbarea funcţionării sistemului, în cazul întreruperii uneia dintre acestea.

     În cazuri speciale, prevăzute prin proiect, în care oprirea în siguranţă a cazanului necesită acţionarea electri_că a unor organe de execuţie pentru o perioadă de timp determinată, se va prevedea şi o sursă auxiliară de avarie (de tipul generator Diesel) şi condiţiile de verificare periodică a disponibillităţii funcţionale a acesteia.

     Starea surselor de alimentare cu energie electrică va fi telesemnalizată la panoul din camera de comandă/camera de gardă unde sunt transmise şi celelalte semnalizări referitoare la funcţionarea cazanelor.

     În cazul sistemelor de automatizare care au organe de execuţie acţionate şi cu aer comprimat, instalaţia de alimentare cu aer instrumental va fi prevăzută cu propriile bucle de reglare şi starea de funcţionare a acestora va fi monitorizată la tabloul de telesemnalizări.

   6. B.6 Oprirea manuală în situaţii de pericol

    Sistemul trebuie prevăzut cu „întreruptoare de avarie locale", amplasate lăngă agregatele care trebuie opnte imediat, în situaţii de pericol. De asemenea, sistemul trebuie prevăzut cu cel puţin un întreruptor de avarie local, amplasat într-un loc vizibil marcat, de la care se poate întrerupe ferm alimentarea cu combustibil a instalaţiei de ardere a cazanelor.

   7. B.7 Cerinţe referitoare la modul de efectuare a exploatării centralelor fără supraveghere permanentă

    Regimul de :funcţionare rară supraveghere permanentă se caracterizează prin faptul că prezenţa operatorului/fochistului în sala cazanelor nu este obligatorie în tot timpul funcţionării cazanelor şi instalaţiilor din centrală.

    Sistemele de automatizare trebuie să fie proiectate şi realizate astfel încât să preia conducerea/supravegherea instalaţiilor în perioadele în care prezenţa operatorului/fochistului autorizat nu este obligatorie în sala cazanelor (24 sau 72 de ore). Conducerea este preluată de buclele de reglare automată, iar supravegherea de către sistemele de protecţie şi programele de autocontrol al componentelor.

    1. B.7.1 Cerinţe pentru derularea programelor de autocontrol

     Prin proiectare programele de autocontrol a componentelor nu trebuie să împiedice posibilitatea verificării manuale în orice moment a nivostatelor, termostatelor, presostatelor, limitatoarelor de debit din circuitele de protecţie.

     Programele de autocontrol trebuie să respecte următoarele cerinţe minime :

     • - intervalele de timp între încercările de autocontrol nu vor fi mai mari de 6 ore;

     • - ocolirea (scoaterea din starea activă) a unui dispozitiv de protecţie (toate dispozitivele sunt dublate) este permisă pentru încercare timp de maxim 3 rnin dar ocolirea simultană a două dispozitive de protecţie nu va depăşi 30 s; excepţie fac detectoarele de flacără al căror autotest nu poate depăşi 1 s;

     • - dacă secvenţa de încercare are rezultat negativ, chiar dacă mărimea supravegheată din proces este în limite normale, se va comanda declanşarea cazanului;

      ANEXA B (continuare)

      partea circuitelor electrice din cadrul dispozitivelor supuse programelor de autocontrol care nu este încercată, trebuie să fie garantată cu certificate de tip „fail safe", de către producător;

      • - pentru circuitele de protecţie unde nu este obligatorie dublarea dispozitivelor directe de sesizare a mărimii supravegheate din proces, dispozitivul unic va fi verificat prin încercări de funcţionare electrice care trebuie să fie efectuate automat la fiecare 2 min şi 30 s.

    2. B.7.2 Cerinţe referitoare la obligaţiile deţinătorului şi ale personalului de operare

     DeţinăJorul/utilizatorul final este responsabil de asigurarea exploatării cazanelor şi a instalaţiilor din centrala termică în condiţii de siguranţă. Autorizarea de funcţionare a centralelor termice fără supraveghere permanentă nu absolvă deţinătorul de obligaţia de a asigura personal autorizat pentru exploatarea şi întreţinerea echipamentelor din centrală. Se permite doar ca operatorul autorizat să nu fie prezent permanent în sala cazanelor în timpul funcţionării acestora. Personalul de operare va efectua supravegherea sistemului în condiţiile descrise la pct. B.2. Indiferent de regimul de supraveghere aprobat (Sp-24 sau Sp-72), operatorul autorizat/fochistul va fi prezent în centrala termică în timpul procesului de pornire de la rece a cazanelor. Procesul de pornire de la rece se consideră încheiat atunci când cazanul intră în regim de funcţionare stabilizat.

     Repornirile automate în procesul de reglare a sarcinii „tot-nimic" nu sunt considerate porniri de la rece şi nu necesită prezenţa obligatorie a operatorului în sala cazanelor.

     Dupa oprirea cazanului, comandată de o protecţie, sistemul trebuie să se blocheze şi repornirea trebuie să se poată face numai după resetarea circuitului de protecţie de către operatorul uman şi numai în prezenţa acestuia în centrala termică. În astfel de cazuri, repornirea este echivalentă cu pornirea de la

     ,_,rece".

     Prevederea unui circuit de comandă automată a pornirilor şi opririlor cazanului în funcţie de o programare orară este interzisă.

     În timpul funcţionării în regim fără supraveghere permanentă operatorul de serviciu sau o persoană competentă (a se vedea şi pct. B.1) desemnată, trebuie să asigure permanenţa la tabloul de telesemnalizare din camera de gardă (de comandă).

     În timpul funcţionării cazanelor autorizate să funcţioneze fără supraveghere permanentă în regim Sp- 24, sau Sp-72, operatorul de serviciu va verifica la faţa locului, în sala cazanelor, cel puţin la sfârşitul unui interval de 24 sau 72 de ore, starea instalaţiilor tehnologice şi a elementelor sistemului de automatizare, va citi şi descărca memoria dispozitivului de îmegistrare a evenimentelor şi parametrilor de funcţionare ai cazanului din perioada anterioară de funcţionare şi va reseta sistemul pentru o nouă perioadă de funcţionare rară supraveghere permanentă.

     Pentru orice anomalie, constatată la citirea îmegistrarilor sau la verificarea pe teren a stării componentelor sistemului de automatizare, se va solicita, după caz, intervenţia personalului autorizat (ASI). Dacă anomaliile constatate nu se pot remedia şi nu se poate prelua conducerea manuală a instalaţiilor, acestea vor fi oprite în siguranţă din funcţiune şi se va solicita intervenţia unor agenţi econom1c1 de specialitate autorizaţi în domeniul lucrărilor la sisteme de automatizare (montare/PIF/service/întreţinere şi reparare).

    3. B.7.3 Cerinţe referitoare la înregistrarea automată a parametrilor şi evenimentelor

  Sistemele de automatizare ale centralelor termice echipate cu cazane fără supraveghere permanentă vor fi prevăzute cu dispozitive şi programe aferente pentru îmegistrarea automată a evenimentelor şi valorilor parametrilor din circuitele tehnologice supravegheate, precum şi a orelor de funcţionare în regim exclusiv automat pentru fiecare echipament în parte.

  ANEXA B (sfârşit)

  Informaţiile stocate trebuie să fie verificate şi, după caz, transferate în sistemul de arhivare al datelor de urmărire a funcţionarii cazanului (echivalentul registrului de urmărire a funcţionării centralei termice în cazul regimului de supraveghere parmanentă) la sfârşitul fiecărui interval de funcţionare fără prezenţa fochistului în sala cazanelor. Confirmarea efectuării acestei operaţiuni trebuie făcută automat de sistemul de automatizare în momentul resetării comandate de către operatorul uman.

  Dacă resetarea nu se face cel târziu la expirarea timpului aprobat pentru funcţionarea fără supraveghere permanentă, sistemul se blochează şi întrerupe în siguranţă funcţionarea în continuare a instalaţiilor din centrala termică fără supraveghere permanentă. Resetarea nu poate fi validată automat de către sistem dacă verificările necesare la faţa locului nu s-au efectuat (recunoaşterea efectuării verificărilor de către sistem se proiectează în cadrul logicii de funcţionare a sistemului de înregistrare care trebuie să contorizeze timpul de funcţionare fără supraveghere permanentă şi să identifice verificările efectuate). Datele stocate de către sistemul de înregistrare trebuie să poată fi apelate în orice moment.

  ANEX.AC

  Autorizarea agenţilor economici pentru proiectarea sistemelor de automatizare din centralele termice

   1. C.1 Proiectele de realizare, instalare, montare şi/sau reparare, de modernizare a sistemelor de automatizare pentru cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice se elaborează de către agenţi economici de proiectare specializaţi. Proiectele respective devin aplicabile doar dacă sunt avizate de către ISCIR-INSPECT sau de către agenţi economici de proiectare autorizaţi conform prevederilor prezentei anexe. Agenţii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le elaborează că au respectat prevederile prescripţiilor tehnice în domeniu, Colecţia ISCIR. Documentaţiile tehnice/programele pentru efectuarea examinărilor, verificărilor şi investigaţiilor tehnice în vederea evaluării stării tehnice şi a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare în continuare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a sistemelor de automatizare de la echipamente vechi se elaborează numai de către unităţi de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, conform prezentei anexe.

   2. C.2 În vederea autorizării, unităţile de proiectare sau agenţii economici care au unităţi de proiectare care elaborează proiecte pentru sisteme de automatizare din centralele termice vor înainta la ISCIR­ INSPECT o cerere scrisă însoţită de o documentaţie întocmită în conformitate cu prevederile prezentei anexe.

    Pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de proiectare, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilităţii acesteia.

   3. C.3 Agenţii economici, respectiv unităţile de proiectare autorizate, au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

    1. a) să posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului pentru care solicită autorizarea;

    2. b) să numească, prin decizie internă, personal tehnic de specialitate în număr necesar care să verifice proiectele elaborate din punct de vedere al siguranţei în funcţionare şi care să răspundă împreună cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, semnând proiectele în acest sens;

    3. c) să adopte soluţii tehnice care să permită funcţionarea sistemelor de automatizare şi a echipamentelor tehnologice supravegheate de acestea în condiţii de siguranţă, să prevadă în documentaţia tehnică încercările care trebuie să fie efectuate de unitatea montatoare şi reparatoare la locul de funcţionare, precum şi de către cei care exploatează şi întreţin sistemul pentru verificarea realizării corecte a funcţiilor sistemului, răspunzând de alegerea acestora şi de respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;

    4. d) să elaboreze în cadrul proiectelor desenul tip de ansamblu al sistemului de automatizare (P I), schemele de principiu ale buclelor de reglare, de măsurare şi de comandă, schemele desfăşurate ale circuitelor de protecţie şi de semnalizare, instrucţiunile de exploatare şi verificare periodică cu principalele date tehnice care să permită verificarea parametrilor de funcţionare în siguranţă a sistemului de automatizare şi ai echipamentului tehnologic deservit, pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare în exploatare;

    5. e) să elaboreze instrucţiuni tehnice şi programe detaliate pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea sistemelor de automatizare, şi componentelor acestora care să servească şi pentru pregătirea personalului de exploatare, întreţinere, revizie şi verificare;

    6. f) să solicite în scris la ISCIR-INSPECT avizarea proiectelor elaborate, prezentând în acest sens proiectul verificat de personalul de specialitate menţionat la lit. b);

    7. g) să numească prin decizie internă, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmează să avizeze conform proiectele proprii sau elaborate de terţi, în condiţiile precizate de prezenta anexă;

     ANEXA C (continuare)

    8. h) să solicite la ISCIR-INSPECT împuternicire pentru avizarea conformă a proiectelor elaborate de către personalul propriu sau de către terţi;

    9. i) să avizeze conform proiectele pentru care primesc împuternicire scrisă din partea ISCIR­ INSPECT şi să ţină evidenţa acestora într-un registru, conform modelului de la pct. C.8.2.

   4. C.4 Personal tehnic de specialitate pentru verificare proiecte

    Personalul tehnic de specialitate care verifică proiectele din punct de vedere al siguranţei în funcţionare, numit de unitatea de proiectare autorizată de ISCIR-INSPECT, are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

    • - să verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice;

    • - să confirme că a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu al sistemului şi pe schemele de identificare reprezentative ale buclelor de reglare, de protecţie, de comandă, de semnalizare şi de măsurare ale sistemului, în conformitate cu prevederile prezentei anexe.

   5. C.5 Personal tehnic de specialitate pentru avizare conformă

    1. C.5.1 Personalul tehnic de specialitate care urmează a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conformă a proiectelor trebuie să fie absolvent al unui institut de învăţământ superior tehnic de specialitate de lungă durată şi să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, din care cel puţin 2 ani în proiectare sau 5 ani în activităţi de montare, punere în funcţiune, exploatare sisteme de automatizare industriale.

    2. C.5.2 Personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT să avizeze conform proiectele, are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

     • - să avizeze conform proiectele pentru care a primit împuternicire din partea ISCIR-INSPECT;

     • - să dovedească avizarea conformă prin aplicarea ştampilei pe planşele reprezentative ale documentaţiei de proiectare, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, precizând şi numărul de exemplare avizate;

     • - să participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.

   6. C.6 Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de elaborare a proiectelor de montare şi/sau reparare

    Documentaţia se întocmeşte de către agentul economic (unitatea de proiectare) care solicită autorizarea pentru elaborarea proiectelor sistemelor de automatizare. Aceasta se înaintează la ISCIR-INSPECT şi va conţine:

    1. a) adresă de solicitare în care trebuie să se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea în care este amplasat sediul şi, după caz, atelierele de proiectare proprii (stradă, număr, sector/judeţ, telefon, fax);

    2. b) statutul agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);

    3. c) certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);

    4. d) certificatul de îmegistrare fiscală sau codul unic de îmegistrare (în copie);

    5. e) memoriu tehnic care să cuprindă domeniul pentru care se solicită autorizarea, cu specificarea tipului de sistem de automatizare şi a parametrilor admişi ( debit abur, putere termică, volum maxim, presiune maximă, temperatură maximă, fluide) şi a caracteristicilor funcţionale ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice din centrala termică deservite de sistem;

     ANEXA C (continuare)

    6. f) procedură privind modul de desfăşurare a activităţii de proiectare (organizarea şi responsabilităţile, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat etc.);

    7. g) lista personalului tehnic de specialitate propus pentru avizarea conformă a proiectelor elaborate, cu: numele şi prenumele, pregătirea teoretică, vechimea în specialitate şi cea în domeniul specificat;

    8. h) deciziile de numire a personalului, conform modelului de la pct. C.9;

    9. i) copie de pe actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;

    10. j) document din care să rezulte că personalul propus pentru autorizare este angajatul unităţii pe perioadă nedeterminată;

    11. k) lista principalelor proiecte elaborate de personalul propriu pentru care se solicită autorizarea.

   7. C.7 Model de autorizaţie de proiectare

  ANTET ISCIR-INSPECT Nr.................din .........................

  AUTORIZATIE DE PROIECTARE

  (Conform procesului'-verbal nr...........din )

  1. 1 Agentul economic:

   (Denumirea) (adresa)

   (RC J..... ; CF R )

  2. 2 Domeniul autorizaţiei:

   Proiectarea, verificarea şi avizarea conformă a proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice, elaborarea programelor de examinări, verificări şi investigaţii tehnice a sistemelor de automatizare, conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 11, Colecţia ISCIR, având următorii parametri:

  3. 3 Personal autorizat pentru avizarea conformă a proiectelor :

   (numele personalului autorizat)

  4. 4 Menţiuni:

   Orice schimbare faţă de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI DE PROIECTARE dacă nu este anunţată în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmată în termen de 3O de zile de către ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentanţii săi legali, împreună cu persoanele autorizate răspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

  5. 5 Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: (maxim 2 ani)

  INSPECTOR DE STAT ŞEF, INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT,

  Inspector de specialitate,

   1. C.8 Model de registru pentru avizări conforme şi cerinţe referitoare la efectuarea examinărilor, verificărilor şi investigaţiilor tehnice

    1. C.8.1 Model de registru pentru avizări conforme proiecte

     REGISTRU DE AVIZĂRI CONFORME PROIECTE DE -----------

     Nr. crt.

     Nr. proiect

     Denumirea proiectului

     Tipul sistemului de automatizare şi parametri de lucru ai echipamentelor tehnologice din CT

     .r..o.

     ·G

     <.;:::

     i:::

     l::Q

     Nr. şi data adresei de împuternicire pt. AVIZARE

     CONFORMĂ

     Tip sistem

     Prnax.

     Debit, Volum

     Trnax.

     Fluid de lucru

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

     10

     VERJFICAT conform PT ISCIR

     AVIZAT CONFORM

     OBSERVAŢII

     Numele şi prenumele

     Semnătura

     Numele şi prenumele

     Semnătura

     Data

     11

     12

     13

     14

     15

     16

    2. C.8.2 Cerinţe referitoare la efectuarea examinărilor, verificărilor şi investigaţiilor tehnice

     Pentru efectuarea de examinări, verificări şi investigaţii tehnice în vederea evaluării stării tehnice şi pentru întocmirea studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare în continuare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a sistemelor de automatizare pot fi admişi numai agenţi economici (unităţi) de proiectare care posedă autorizaţie de proiectare eliberată de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prezentei anexe (a se vedea modelul de la pct. C.7), corespunzătoare domeniului de echipamente automatizate şi tipului de sisteme de automatizare la care se execută lucrările de examinări, verificări şi investigaţii tehnice.

     Suplimentar, faţă de condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească aceşti agenţi economici pentru autorizarea de a proiecta şi aviza proiecte de automatizare, pentru fiecare lucrare de examinări, verificări şi investigaţii tehnice executată trebuie:

     1. a) să numească, prin decizie internă, un responsabil pentru lucrarea respectivă, din cei autorizaţi pentru avizarea proiectelor, care să avizeze programele de examinări, verificări şi investigaţii întocmite, înainte de transmiterea acestora la ISCIR INSPECT;

     2. b) să reconstituie proiectul sistemului de automatizare supus investigaţiilor tehnice pe baza proiectului iniţial sau pe baza relevării atunci când proiectul iniţial nu mai este disponibil;

     3. c) să elaboreze programul de examinări, încercări, investigaţii şi studiile specifice scopului urmărit şi să le transmită pentru avizare la ISCIR-INSPECT;

     4. d) să asigure, sub proprie responsabilitate derularea efectivă a programului de examinări, verificări şi investigaţii tehnice avizat de ISCIR-INSPECT, folosind personal autorizat şi mijloacele tehnice de măsurare şi control corespunzătoare;

     5. e) să întocmească raportul final al lucrărilor de examinări, verificări şi investigaţii tehnice care va cuprinde concluziile finale privind posibilitatea funcţionării în condiţii de siguranţă a sistemului de automatizare, care va fi avizat de responsabilul desemnat şi va fi prezentat la ISCIR-INSPECT;

      ANEXA C (continuare)

     6. f) să elaboreze instrucţiuni tehnice pentru exploatarea, întreţinerea, rev1z1a şi verificarea sistemului atunci când sunt necesare, ca unnare a rezultatelor obţinute în urma evaluării stării tehnice şi/sau studiului efectuat.

   2. C.9 Model de decizie internă pentru numirea responsabilului autorizat de ISCIR­ INSPECT

    ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

    DECIZIE

    Nr ..........din ........................

    Un.1tatea ........................................... reprezentata- pri.n ............................................................................

    manager (director),

    Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor mecanice sub presiune, prin care unităţile de proiectare, montatoare şi/sau reparatoare precum şi cele care deţin aceste instalaţii, sunt obligate să numească personal tehnic (ingineri şi tehnicieni de specialitate), în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,

    DECIDE:

    1. 1 Domnul (Doamna) de

     specialitate......................................................având funcţia de începând cu data

     de...........................se numeşte *................................................................Am cadrul un1·ta-ţ·11·, urmaAnd a f1i

     autorizat de ISCIR-INSPECT.

    2. 2 Responsabilul *....................................................................este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR.

    3. 3 Act1v1tatea responsab1·1u1m• *.............................................................va f1i coordonat-a ş1AmdrumaCa

     din partea conducerii de ..............................................., care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.

    4. 4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.

    5. 5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. .. .......din .............. şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.

    MANAGER,

    (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    OFICIU JURIDIC

    (Numele, prenumele şi semnătura)

    image

    *Se completează, după caz: - Responsabil cu avizarea conformă a proiectelor (RACP);

    - Responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL).

   3. C.10 Avizarea proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazane de abur, de apă fierbinte, de apă caldă şi pentru echipamente tehnologice anexe din centralele termice

    1. C.10.1 Avizarea conformă a proiectelor, în vederea montării sistemului în centrala termică şi a derulării procedurilor de autorizatre de funcţionare a echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare, se face de către ISCIR-INSPECT sau, prin împuternicire scrisă, de către agenţii economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT pentru proiectare.

    2. C.10.2 Avizarea conformă a proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazanele vechi „second hand" (care nu fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 752/2002), care se procură din import exclusiv pentru uzul propriu al agenţilor economici importatori, se va face de către ISCIR-INSPECT sau, cu acordul scris al acesteia, de către o unitate de proiectare autorizată de ISCIR-INSPECT, numai pe baza unui raport de examinare şi investigaţii tehnice favorabil, rezultat în urma efectuării lucrărilor respective la sistemul de automatizare al echipamentului tehnologic respectiv de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT în acest sens.

     Examinările şi investigaţiile tehnice se vor face în baza unui program de examinări şi investigaţii prezentat spre avizare la ISCIR-INSPECT înaintea începerii lucrărilor respective. Examinările şi investigaţiile tehnice se pot efectua şi de către agentul economic care execută acelaşi tip de lucrări asupra echipamentului tehnologic (cazan de abur, de apă fierbinte/caldă) deservit de sistemul de automatizare, cu condiţia ca acesta să facă dovada că dispune de mijloacele materiale adecvate şi de personal tehnic de specialitate competent.

     Personal de specialitate competent: personalul care are cunoştinţe practice, teoretice şi experienţa necesară în domeniul tipului de sistem de automatizare pentru care efectuează examinările şi investigaţiile tehnice încât poate depista defectele şi anomaliile în funcţionarea componentelor sistemului pe care le verifică. Scopul examinărilor şi investigatiilor tehnice este de a evalua gradul în care acestea pot îndeplini în continuare corect funcţiile care le unt alocate în cadrul sistemului. În caz de necesitate, personalul de specialitate competent poate indica şi iniţia acţiuni corective.

     Reproiectarea sistemului de automatizare se poate face numai de către agenţi economici de specialitate autorizaţi, iar proiectul trebuie să fie avizat conform prevederilor prezentei anexe, pentru a deveni aplicabil.

    3. C.10.3 Confirmarea avizării proiectului se face prin aplicarea însemnelor:

     1. a) în cazul în care avizarea se face de către ISCIR-INSPECT:

      AVIZAT

      ORGAN ISCIR-INSPECT

      Unitatea ISCIR Numele......................................

      Prenumele.................................

      Data......................... Semnătura.................................

      Nr. de înregistrare a proiectului la ISCIR-INSPECT:

  ANEXA C (sfărşit)

     1. b) în cazul în.care avizarea se face de către unităţile de proiectare autorizate şi împuternicite în scris de ISCIR-INSPECT pentru avizarea proiectul respectiv:

      AVIZAT

      UNIT A TE AUTORIZATĂ de ISCIR-INSPECT

      Denumirea unităţii ..............................................................

      Nr. autorizaţiei.....................................................................

      Nr. împuternicirii Numele......................................

      Prenumele.................................

      Data.......................... Semnătura .................................

      Nr. de înregistrare a proiectului la ISCIR-INSPECT:

    1. C.10.4 Verificarea şi înregistrarea proiectelor

  Verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanţa cu prevederile prezentei prescripţii tehnice se efectuează, preliminar avizării, de către unităţile de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT. Confirmarea verificării se va face prin aplicarea însemnului:

  VERIFICAT-CorespundePT C 11 UNITATE AUTORIZATĂ de ISCIR-INSPECT

  Denumirea unităţii ..............................................................

  Nr. autorizaţiei.....................................................................

  Numele......................................

  Prenumele.................................

  Data.......................... Semnătura .................................

  Împuternicirea de avizare a proiectelor se obţine de la ISCIR-INSPECT în baza unei solicitări scrise la care se ataşează următoarele:

  • - documentaţia de identificare a proiectului pentru a cărui avizare se solicită împuternicirea; aceasta va cuprinde cel puţin următoarele:

   • memoriu tehnic;

   • desenul tip de ansamblu al sistemului de automatizare (P I);

   • schemele de principiu a funcţiilor de automatizare;

  • - copie de pe autorizaţia deţinută;

  • - numele persoanei din cadrul unităţii care a efectuat verificarea proiectului;

  • - propunerea privind persoana autorizată din cadrul unităţii care va efectua avizarea.

  Nu toate proiectele pentru care se acordă împuternicirea de avizare vor primi şi un număr de înregistrare (proiectele de reparaţii şi de reinstalare, care nu modifică esenţial principiul sistemului de automatizare, nu se înregistrează la ISCIR-INSPECT).

  ANEXAD

  Autorizarea agenţilor economici pentru efectuarea lucrărilor de specialitate la sisteme de automatizare din centrale termice (montare/instalare, PIF, service/reparare)

   1. D.1 În vederea acordării autorizaţiei de a executa lucrări de montare, punere în funcţiune , service­ reparare la sistemele automate ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, agentul economic va înainta la ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia îşi are sediul, o docum ntaţie întocmită în conformitate cu prevederile prezentei anexe.

    Pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilităţii acesteia.

   2. D.2 Agenţii economici autorizaţi au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

    1. a) să execute lucrările în conformitate cu proiectul sistemului de automatizare respectiv, cu prevederile standardelor şi ale normativelor tehnice aplicabile tipului de lucrări de specialitate executate la sisteme de automatizare, cu prevederile propriului Sistem de Management al Calităţii şi cu cele din prezenta anexă, răspunzând de aplicarea corespunzătoare a acestora pe toată durata prevăzută pentru utilizarea instalaţiei;

    2. b) agenţii economici montatori trebuie să verifice înainte de începerea montării sistemului de automatizare, a cărui asamblare se efectuează la locul de funcţionare, corespondenţa subansamblurilor primite de la furnizor cu documentaţia tehnică de proiectare;

    3. c) să se asigure, înainte de începerea lucrărilor de montare sau reparare, că documentaţia/proiectul sunt avizate conform prevederilor prezentei anexe;

    4. d) să folosească la lucrările de montare şi/sau reparare, pentru elementele sudate ale sistemului de automatizare, tehnologii de execuţie şi de examinare având la bază proceduri de sudare omologate;

     1. f) să folosească la lucrările specifice numai personal calificat;

     2. g) să posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, şi standardele specifice domeniului de lucrări pentru care solicită autorizarea;

      1. i) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru fiecare categorie de lucrări pentru care au fost autorizaţi; registrele vor fi numerotate, vizate şi sigilate de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi au sediul;

      2. j) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR­ INSPECT IT, să-şi poată îndeplini în condiţii bune sarcinile prevăzute şi să comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia îşi au sediul, orice schimbare a personalului tehnic respectiv;

      3. k) să implementeze Sistemul de Management al Calităţii, prin elaborarea manualelor de asigurare a calităţii, a procedurilor de verificare a calităţii, de control şi încercări specifice şi prin aplicarea acestora;

     1) să numească personal tehnic propriu pentru verificarea lucrărilor care fac obiectul autorizării (RSL), tehnicieni de specialitate, în raport cu tipul şi complexitatea sistemelor de automatizare la care efectuează lucrările, care să fie autorizat în acest scop de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi au sediul;

     m) să facă dovada dotărilor tehnice specifice domeniului de autorizare.

     ANEXA D (continuare)

   3. D.3 Responsabilul cu sup:ravegherea luc:rărilor (RSL)

    Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea montării şi/sau reparării, punerii în funcţiune şi service-lui la sistemele de automatizare are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: •

    • - să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte actele normative în domeniu;

     să verifice introducerea în execuţie numai a proiectelor avizate conform de către ISCIR­ INSPECT sau de către unităţi de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT în acest scop;

    • - să verifice introducerea în execuţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la terminarea lucrărilor, din punct de vedere al respectării prevederilor din documentaţia de execuţie şi ale prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi să supună la încercări sistemul de automatizare şi componentele acestuia;

    • - să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;

    • - să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor executate şi să urmărească ţinerea la zi a acestora;

    • - să participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.

   4. D.4 Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de a executa lucrări de montare, punere în funcţiune, service/reparare la sisteme de automatizare pentru cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice

    Documentaţia se întocmeşte de către agentul economic care solicită autorizarea pentru executarea lucrărilor de montare, punere în funcţiune, service/reparare la sisteme de automatizare pentru cazane şi echipamente tehnologice anexe din centrale termice. Aceasta se înaintează la ISCIR-INSPECT IT şi va conţine:

    1. a) adresă de solicitare, în care trebuie să se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea în care este amplasat sediul şi, după caz, atelierele de montare/service/reparare proprii (stradă, număr, sector/judeţ, telefon, fax);

    2. b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);

    3. c) certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);

    4. d) certificatul de îmegistrare fiscală sau codul unic de îmegistrare (în copie);

    5. e) memoriu tehnic, care va cuprinde:

     • - felul lucrărilor (montare, punere în funcţiune, service/reparare);

     • - domeniul autorizaţiei (sisteme de automatizare pneumatice, electronice analogice, digitale sau combinaţii ale acestora), cu precizarea parametrilor admişi pentru cazanele şi echipamentele tehnologice din centralele termice controlate şi supravegheate automat în funcţionare de aceste sisteme de automatizare (debit abur, presiune, debit caloric, temperatură, volum maxim, presiune maximă, temperatură minimă/maximă, fluide), a caracteristicilor funcţionale şi a regimului de supraveghere impus operatorului (supraveghere permanentă sau supraveghere periodică);

     • - tipurile şi caracteristicile funcţional-constructive ale principalelor componente ale sistemelor de automatizare pentru care se execută lucrările;

     • - descrierea tipurilor principale de operaţii/activităţi din cadrul categoriei de lucrări pentru care se solicită autorizarea;

      ANEXA D (continuare)

      • - procedurile operaţionale/instrucţiunile de lucru utilizate la efectuarea principalelor activităţi din cadrul lucrărilor pentru care se solicită autorizarea;

      • - pentru lucrările de montare sau reparare a sistemelor de automatizare, care necesită executarea de suduri la montarea diafragmelor de măsurare pentru abur sau apă fierbinte la traseele de impuls ale traductoarelor de presiune, la montarea armăturilor de nivel, la montarea tecilor de protecţie pentru traductoarele de temperatură pe circuite tehnologice sub presiune şi altele similare, se vor prezenta procedurile de sudare omologate ce vor fi folosite în execuţia lucrărilor respective;

      • - mijloacele de control corespunzătoare verificării conformităţii lucrărilor executate, la sistemele de automatizare;

      • - natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici;

    6. f) procedurile generale de sistem privind modul de desfăşurare a activităţii de montare, punere în funcţiune şi/sau service/reparare (organizarea şi responsabilităţile, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile specifice domeniului de montare, punere în funcţiune şi service/reparare a sistemelor de automatizare care controlează şi supraveghează automat cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice etc.);

    7. g) lista cuprinzând numele, pregătirea de bază şi vechimea în specialitate a personalului tehnic propriu, numit de agentul economic şi propus să fie autorizat de către ISCIR-INSPECT IT ca responsabil pentru supravegherea lucrărilor (RSL) şi, după caz, ca responsabil tehnic cu sudura (RTS);

    8. h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa C;

    9. i) copie de pe actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;

    10. j) document din care să rezulte că personalul propus pentru autorizare este angajatul unităţii pe perioadă nedeterminată.

     NOTE:

     La memoriul tehnic (lit. e)) se vor ataşa documente care vor cuprinde următoarele:

     1. a) dotarea cu utilaje de execuţie a lucrărilor de montare şi/sau reparare, scule, dispozitive şi aparatură specializată pentru punerea în funcţiune şi service, pe care unitatea le deţine;

     2. b) dotarea cu dispozitive şi aparatură specializată pentru măsurarea şi verificarea conformităţii lucrărilor executate (dispozitive şi aparate pentru măsurarea semnalelor pneumatice, electrice, electronice şi digitale vehiculate în sistem, pentru măsurarea timpilor, temperaturilor, presiunilor etc.);

     3. c) după caz, lista sudorilor autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR, din cadrul unităţii;

     4. d) pentru activităţile de punere în funcţiune şi service, dotarea cu mijloace corespunzătoare pentru efectuarea verificărilor şi reglarea componentelor sistemului din circuitele de măsurare presiuni, temperaturi, debite etc.;

     1. g) dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări: la presiune hidraulică, la presiune pneumatică, ale dispozitivelor de măsurare şi execuţie din circuitele de siguranţă (armături de nivel, presostate, traductoare, organe de execuţie, regulatoare directe etc.), inclusiv dotarea cu aparatură de măsurare şi verificare a acestora;

     2. h) lista referitoare la lucrările efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici (care va cuprinde: lucrările cuprinse în contractul de colaborare şi felul în care acestea se realizează, denumirea agentului economic cu care se efectuează colaborarea etc.).

     ANEXA D (sf'arşit)

   5. D.5 Model de autorizaţie pentru executarea lucrărilor de montare şi/sau reparare

  ANTET ISCIR-INSPECT IT Nr. ...................din .....................

  AUTORIZATIE

  (Conform procesului-verbal nr....'...........din )

  1. 1 Agentul economic:

  2. 2 Domeniul autorizatiei:

   '

   (Denumirea) (adresa)

   (RC J..... ; CF R )

   Montare, punere în funcţiune, service/reparare, executarea examinărilor, verificărilor şi investigaţiilor tehnice în vederea evaluării stării tehnice la sisteme de automatizare ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT C 11, Colecţia ISCIR, având următorii parametri:

  3. 3 Personal autorizat :

   1. a) Responsabil cu supravegherea lucrărilor: (numele personalului autorizat)

   2. b) Responsabil tehnic cu sudura: (numele personalului autorizat)

  4. 4 Menţiuni:

   Orice schimbare faţă de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI dacă nu este anunţată în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmată în termen de 30 de zile de către ISCIR­ INSPECT emitentă. Agentul economic, prin reprezentanţii săi legali, împreună cu persoanele autorizate răspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

  5. 5 Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: (maxim 2 ani)

  INSPECTOR ŞEF, Şef Serviciu (Birou),

  Inspector de specialitate,

  ANEXAE

  Autorizarea personalului de supraveghere şi întreţinere operativă a sistemelor de automatizare din centralele termice (ASI)

   1. E.1 Generalităţi

    Personalul autorizat, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, pentru supravegherea şi întreţinerea operativă a sistemelor de automatizare care echipează cazane de abur, de apă fierbinte sau de apă caldă şi instalaţii termomecanice anexe din centralele termice poartă denumirea de

    ,,AUTOMATIST PENTRU SUPRAVEGHERE ŞI ÎNTREŢINERE" (ASI).

    1. E.1.1 Obligaţiile şi responsabilităţile ASI

     Automatistul pentru supraveghere şi întreţinere asigură şi răspunde de buna funcţionare a componentelor sistemelor de protecţie-automatizare care echipează cazanele de abur, de apă fierbinte/caldă şi instalaţiile tehnologice anexe aflate în exploatare în centralele termice prin următoarele activităţi:

     • - supraveghere în funcţionare a sistemelor de automatizare care echipează cazanele şi anexele termomecanice din centralele termice;

     • - întreţinere curentă (înlocuire consumabile, înlocuire piese de uzură şi de schimb, mici reparaţii, refacerea reglajelor şi a setărilor aparatelor) la elementele de comandă, monitorizare, execuţie şi protecţie automată din componenţa sistemelor;

     • - execută şi răspunde de verificările periodice ale sistemului şi de prezentarea aparatelor de măsurare la verificarea metrologică la termenele scadente.

   2. E.2 Condiţii de autorizare

    Pentru a fi înscrişi la cursul de instruire în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    • - au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;

    • - au absolvit învăţământul obligatoriu;

    • - sunt calificaţi în domeniul automatizărilor industriale sau într-un domeniu înrudit;

    • - sunt apţi din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii pentru care solicită autorizarea şi prezintă o adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru prestarea activităţii operative de automatist pentru supraveghere şi întreţinere sisteme de automatizare la cazane şi echipamente tehnologice din centrale termice".

   3. E.3 Organizarea cursurilor de instruire

    1. E.3.1 Cursurile de instruire în vederea autorizării personalului de exploatare pot fi organizate de ISCIR-INSPECT IT sau de unităti de specialitate care solicită acest lucru.

     În vederea autorizării personalul i de exploatare, ISCIR-INSPECT IT sau alte unităţi de specialitate, care vor solicita aceasta, vor organiza cursuri de specializare (teoretică şi practică).

     ISCIR-INSPECT IT sau alte unităţi de specialitate care organizează cursuri de specializare trebuie să fie autorizate conform legislaţiei în vigoare privind formarea profesioanlă a adulţilor.

     Unităţile de specialitate care solicită deschiderea unui curs pentru speciliazarea personalului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

     • - să facă dovada că au ca obiect de activitate organizarea de cursuri de specializare şi sunt autorizate conform legislaţiei în vigoare;

     • - să dispună de instructori de specialitate (lectori calificaţi);

      ANEXA E (continuare)

      • - să dispună de mijloace didactice adecvate scopului;

      • - să facă dovada posibilităţii efectuării pregătirii teoretice şi practice a cursanţilor.

    2. E.3.2 Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni şi maiştri de specialitate sau de specialităţi înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea, care îndeplinesc criteriile de experienţă profesională în domeniul exploatării instalaţiilor şi cunosc prevederile prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR.

    3. E.3.3 Avizarea deschiderii cursurilor de instruire

     E.3.3.lDeschiderea cursurilor va fi avizată de ISCIR-INSPECT IT. În acest scop, unitatea care organizează aceste cursuri va depune la ISCIR-INSPECT IT cererea însoţită de documentaţia tehnică, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea (deschiderea) cursurilor. Documentaţia tehnică se va întocmi în două exemplare şi va cuprinde:

     1. a) programa analitică dezvoltată pe lecţii şi desfăşurată sub formă de orar, care va cuprinde:

      • - obiectul (tema) lecţiilor (teorie şi practică);

      • - numărul de ore (teorie şi practică);

      • - data, ora şi locul desfăşurării lecţiilor cu precizarea lectorului/instructorului;

     2. b) suportul de curs, respectiv documentaţia de referinţă pentru programa analitică, care se va pune la dispoziţia cursanţilor;

     3. c) tabelul cuprinzând numele şi prenumele lectorilor, pregătirea profesională, funcţia şi locul de muncă (după caz);

     4. d) tabelul cu numele şi prenumele, ziua, luna şi anul naşterii, seria şi numărul actului de identitate sau CNP, pregătirea şcolară şi calificarea profesională ale cursanţilor;

     5. e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor şi ale supraveghetorului de practică, precum şi tipul instalaţiei şi orarul de efectuare a stagiului de practică;

     6. f) dosarele personale ale candidaţilor (într-un singur exemplar), întocmite de organizatorul cursului de specializare, care trebuie să conţină:

      • - copie de pe actul de identitate;

      • - copie de pe actul de absolvire a învăţământului obligatoriu (prevăzut pentru categoria de calificare pe care o are candidatul) şi copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

      • - copie de pe actul de calificare. în domeniul automatizărilor industriale sau în alt domeniu înrudit;

      • - adeverinţă medicală (prevăzută la pct. E.2).

     Deschiderea cursurilor de specializare nu se poate face decât după obţinerea avizului de la ISCIR­ INSPECT IT.

        1. E.3.3.2 Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va verifica toate documentele prezentate de organizatorul cursului şi, după caz, va elibera avizul de deschidere conform modelului de la pct. E.12.

        2. E.3.3.3 Se pot efectua modificări ulterioare în documentaţia care a stat la baza avizării cursului numai 111 intervalul celor 15 zile menţionate la pct. E.3.3.1, la solicitarea scrisă şi motivată a organizatorului cursului şi numai cu avizul ISCIR-INSPECT IT.

        3. E.3.3.4 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT pot efectua, pe parcurs, verificări privind modul cum se desfăşoară cursurile de specializare, luând măsuri corespunzătoare, după caz.

         ANEXA E (continuare)

        4. E.3.3.5 După absolvirea cursului de instruire, participanţilor li se vor elibera adeverinţe de absolvire, conform modelului de la pct. E.8 şi adeverinţe de practică, conform modelului de la pct. E.9.

        5. E.3.3.6 Candidaţii care au studii superioare, cei care au absolvit liceul industrial de specialitate în domeniul automatizărilor sau într-un domeniu înrudit şi au diplomă de bacalaureat, maiştrii şi absolvenţii şcolilor profesionale în domeniul automatizărilor, care au prestat activitatea de automatist de întreţinere sau o activitate echivalentă în centrale termoelectrice o perioadă de peste 1 an, sau în centrale termice o perioadă de 2 ani, se pot prezenta la examenul de autorizare rară să fie necesară absolvirea unui curs de specializare, condiţiile privind practica putând fi echivalate, de la caz la caz, în funcţie de vechimea şi continuitatea în activitate.

   4. E.4 Categorii de autorizare

    Categoria de autorizare depinde de tipul şi complexitatea sistemelor de automatizare ş1 de tipul cazanelor pe care aceste sisteme de automatizare le controlează

    Clasa

    = .".0.

    ·=-=i.. -= ;::

    E-< eQ) eo

    -..=......

    tipul controlerelor

    Debit cazan (t/h sau Gcal/h)

    .gg i

    8.·

    81

    tipul regulatoarelor

    tipul elementelor de execuţie

    tipul aparatelor locale şi de panou

    1

    programatoare electromecanice/scheme logice cu relee electrice

    < 10 t/h;

    s 5 Gcal/h

    I

    regulatoare electronice analogice/regulatoare pneumatice

    10-100 t/h inclusiv

    peste 5 Gcal/h

    II

    elemente de execuţie mecanice/electrice/pneumatice

    mecanice/electrice/electronice analogice

    peste 100 t/h

    orice debit

    III

    2

    electronice analogice/automate programabile

    < 10 t/h;

    s 5 Gcal/h

    I

    regulatoare electronice analogice/digitale /regulatoare

    pneumatice

    servomotoare electronice/electrice/pneumatice

    10-100 t/h inclusiv

    peste 5 Gcal/h

    II

    electronice analogice/afişaje digitale

    peste 100 t/h

    orice debit

    III

    3

    automate programabile/microprocesoare/calculatoare de proces

    < 10 t/h;

    s 5 Gcal/h

    I

    regulatoare digitale/electronice analogice

    servomotoare electronice/acţionări cu convertizoare

    de frecventă/pneumatice

    10-100 t/h inclusiv

    peste 5 Gcal/h

    II

    display/electronice analogice/afişaje digitale LCD

    peste 100 t/h

    orice debit

    III

    1. Q) Q)

     1. i. .

    Tabelul E.1-Categorii de autorizare pentru ASI

   5. E.5 Programa analitică pentru cursul de pregătire în vederea autorizării ASI (Grupa I)

    I Partea teoretică şi practică

    Numărul orelor de predare

    Teoretică

    Practică

    1) Noţiuni generale referitoare la echipamentele tehnologice din centralele termice automatizate

    2

    -

    Mărimi fizice caracteristice domeniului instalaţiilor tehnologice din centralele termice:

    2

    -

    - Unităţi de măsură; sisteme de unităţi de măsură şi transformări ale unităţilor de măsură;

    - Noţiuni despre căldură;

    - Aburul şi proprietătile sale;

    - Noţiuni de teorie a arderii; combustibili; calculul arderii.

    2) Cazane de abur şi de apă fierbinte

    2

    2

    - Date generale; clasificarea cazanelor

    - Descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu sisteme de automatizare complexe (pentru a căror supraveghere şi întreţinere

    operativă urmează a fi autorizaţi candidatii)

    3) Combustibili şi arderea

    2

    -

    - Clasificarea şi proprietătile combustibililor

    - Arderea; procesul de ardere al combustibililor.

    4) Re2:imul chimic al cazanelor de abur şi de apă fierbinte

    1

    -

    - Noţiuni privind balanta apă-abur într-o instalatie de cazane

    - Condiţii de calitate a apei de alimentare şi din cazan

    5) Sisteme de automatizare specifice cazanelor de abur

    4

    -

    - Cerinte esenţiale; prevederile Hotărârii Guvernului nr. 752/2002

    - Prezentare generală a criteriilor de alegere soluţiilor de proiectare a sistemelor de automatizare

    - functiile de bază ale sistemelor de automatizare de la cazane

    6) Bucle de re2lare; structură şi conditii generale

    8

    4

    - Perturbaţii-tip; perturbatii normale de functionare

    - Mărimi caracteristice proceselor controlate de buclele de reglare

    -Bucla de reglare a sarcinii cazanelor

    - Bucle de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu tambur (bucla de nivel); bucle de nivel cu 1, 2 şi 3 semnale

    - Bucla de reglare a alimentării cu apă a cazanelor cu străbatere fortată

    - Bucla de reglare a supraîncălzirii aburului (bucla de supraîncălzire)

    - Bucla de reglare a depresiunii în focar

    - Bucle de reglare specifice cazanelor de apă fierbinte şi de apă

    caldă

    ANEXA E (continuare)

    I Partea teoretică şi practică

    Numărul orelor de predare

    Teoretică

    Practică

    7) Subsisteme de protectie automată

    8

    4

    - Condiţii generale pentru sistemele de protecţie ale cazanelor

    - Subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă

    a cazanelor cu tambur

    - Subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apă a c:1zanelor cu străbatere fortată

    - Subsistemul de protecţie aferent procesului de vaporizare

    - Subsistemul de protecţie aferent procesului de supraîncălzire a

    aburului

    - Subsistemul de protecţie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere

    - Subsistemul de protectie aferent procesului de ardere

    - Condiţii pentru subsistemul de protecţie al instalaţiilor de ardere

    cu combustibil gazos

    - Condiţii pentru subsistemul de protecţie al instalaţiilor de ardere cu combustibil lichid

    - Condiţii pentru aprinderea în siguranţă a arzătoarelor instalaţiei de ardere

    8) Subsistemul de semnalizare

    2

    2

    - Condiţii generale

    - Condiţii pentru realizarea circuitelor de semnalizare

    9) Nivelul de dotare cu sisteme de automatizare a cazanelor şi echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice

    2

    -

    - Dotări obligatorii

    - Condiţii şi dotări speciale pentru sistemele de automatizare ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe din centralele

    termice fără supraveghere permanentă

    10) Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare

    din centralele termice

    6

    4

    - Componente pentru culegerea informaţiilor din procesul tehnologic

    - Componente pentru transmisia informaţiilor în sistemul de automatizare

    - Componente pentru prelucrarea datelor culese din sistemele de automatizare; prelucrarea semnalelor informaţionale

    - Elemente/organe de execuţie în sistemele de automatizări

    - Panouri şi pupitre de comandă

    11) Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare

    4

    4

    - Verificări preliminare punerii în funcţiune

    - Configurarea şi setarea parametrilor interni ai

    controlerelor/regulatoarelor

    I Partea teoretică şi practică

    Nlll1lărul orelor de predare

    Teoretică

    Practică

    - Modurile de reglare recomandate pentru diferiţi parametri ai

    fluxurilor tehnologice ale cazanului şi echipamentelor tehnologice anexe din centrala termică

    - Verificarea şi setarea controlerelor digitale

    - V rificarea şi setarea alarmelor/semnalizărilor

    - Verificarea şi setarea parametrilor de funcţionare de la staţiile de control

    - Programarea controlerelor

    Verificarea şi punerea în funcţiune a înregistratoarelor

    - Verificarea şi punerea în funcţiune a aparatelor indicatoare

    - Verificarea funcţionării protecţiilor la cald

    12)Exploatarea/întreţinerea curentă a sistemelor de

    automatizare

    4

    8

    - Atribuţiile personalului de supraveghere şi întreţinere curentă (ASI)

    - Supravegherea în funcţionare; telesemnalizarea

    13) Verificări periodice ale sistemului de automatizare

    2

    4

    - Verificări efectuate de personalul de exploatare, supraveghere şi întreţinere operativă

    - Verificări efectuate de personalul agenţilor economici autorizaţi pentru lucrări de montare/ instalare, punere în funcţiune şi

    reparare/service la sisteme de automatizare

    - Verificări efectuate de către ISCIR-INSPECT IT

    - Verificarea funcţionării sistemelor de automatizare din centralele termice fără supraveghere permanentă

    14) Avarii la instalaţii de cazane şi rolul sistemelor de automatizare în prevenirea şi evitarea/diminuarea acestora

    2

    -

    15) Tehnica securitătii muncii

    1

    1

    16) Le2islatie, prescriptii tehnice, re2ulamente, instructiuni

    4

    -

    Recapitulaţie:

    1. I Partea teoretică 56 ore

     Partea practică 33 ore

    2. II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 2 ore

    (una oră teorie/una oră practică pentru fiecare candidat)

    Subiectele programei analitice vor fi dezvoltate şi adaptate categoriei de cazane astfel încât să se asigure un minim de ore de pregătire, după cum urmează:

    Partea teoretică 83 ore pentru gr. II ; 90 ore pentru gr. III;

    Partea practică ...................50 ore pentrugr. II; 55 ore pentru gr. III:

    ANEXA E (continuare)

   6. E.6 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare

    1. E.6.1 Data şi locul examinării, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT, propuse de organizatorul cursurilor de specializare, precum şi numărul candidaţilor care vor participa la examen, vor fi comunicate în scris la ISCIR-INSPECT IT, cu cel puţin 15 zile înainte, de către conducerea unităţii care a organizat cursurile, urmând ca stabilirea datei să se facă de comun acord.

     Examinarea cursanţilor se face de către o comisie compusă din:

     1. a) inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT-preşedintele comisiei;

     2. b) responsabilul cursului de specializare;

     A c) unul sau mai mulţi lectori ai cursului de specializare.

     Inainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica dosarele candidaţilor şi dacă au fost respectate prevederile de la pct. E.3.3.

    2. E.6.2 Pentru participarea la examenul de autorizare, candidatul va prezenta :

     • - adeverinţă de absolvire a cursului de specializare (conform modelului de la pct. E.8), excepţie pot face candidaţii care întrunesc condiţiile de la E.3.3.6;

     • - adeverinţă de practică (conform modelului de la pct. E.9);

     • - o fotografie mărimea ¾ cm.

      Examenul de autorizare constă într-o probă teoretică şi una practică, având ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a cursului de specializare şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalaţii de tipul celei pentru care se solicită autorizarea. Lucrarea scrisă se ataşează la dosarul candidatului.

    3. E.6.3 Pentru a fi autorizat, candidatul trebuie să fie declarat „Admis" atât la proba teoretică cât şi la cea practică. În cazul în care la una din probe a obţinut rezultate nesatisfăcătoare, candidatul va fi declarat „Respins" la examen.

    4. E.6.4 Rezultatele examenului vor fi consemnate într-un proces-verbal tip, întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, conform modelului de la pct. E.10.

     Dosarele candidaţilor rămân la unitatea organizatoare a cursului, care le va arhiva în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    5. E.6.5 Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera candidaţilor care au reuşit - la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului de la pct. E.11.

     Carnetul de autorizare se înmânează de către ISCIR-INSPECT IT absolvenţilor sau altei persoane desemnate de organizatorul cursului sub semnătură de primire.

    6. E.6.6 Candidatul „Respins" sau care nu s-a prezentat la examen se poate prezenta la o nouă examinare în termen de maxim 12 luni de la terminarea cursului, în caz contrar adeverinţa de absolvire a cursului îşi pierde valabilitatea.

     În această perioadă de timp, candidatul îşi va îmbunătăţi pregătirea teoretică şi va efectua un nou stagiu de practică, confirmat prin eliberarea unei noi adeverinţe de practică, conform modelului de la pct. E.9.

    7. E.6.7 În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului şi la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în Monitorul Oficial al României, Partea III, conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIR-INSPECT IT emitentă va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).

    8. E.6.8 Valabilitatea autorizaţiei este de doi ani. La expirarea valabilităţii, persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligaţia să se prezinte pentru examinarea în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, ocazie cu care vor prezenta şi adeverinţa medicală cu menţiunea

     „Apt pentru prestarea activităţii operative de automatist pentru supraveghere şi întreţinere sisteme de automatizare la cazane şi echipamente tehnologice din centrale termice".

    9. E.6.9 Persoanele autorizate în conformitate cu prevederile prezentei anexe vor fi examinate la 2 ani, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale, de o comisie tehnică numită de agentul economic care asigură exploatarea cazanelor. Din comisie va face parte obligatoriu şi RSVTI, iar în cazul în care nu există RSVTI examinarea se va efectua de către ISCIR-INSPECT IT. Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal.

       1. E.6.1 O Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii de automatist de supraveghere şi întreţinere (ASI) sisteme de automatizare la cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice mai mult de 2 ani pot să reia practicarea acestei activităţii cu condiţia prezentării certificatului medical şi, respectiv, după examinarea acestora de către comisia tehnică.

       1. E.6.11 Trecerea de la operarea/deservirea unui tip de instalaţie la operarea/deservirea unui alt tip de instalaţie din cadrul grupei (echivalentul trecerii dintr-o clasă în alta) pentru care este valabilă autorizaţia se face în urma examinării persoanei autorizatei de către comisia tehnică a unităţii deţinătoare, în baza unui instructaj teoretic şi a unei practici de acomodare de minimum 24 ore pe tipul de instalaţie pentru care urmează să fie examinat.

       2. E.6.12 Trecerea dintr-o grupă la alta se face în urma examinării de către o comisie tehnică a unităţii deţinătoare al cărei preşedinte este inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, în baza unui instructaj teoretic, completat cu o practică pe noul tip de instalaţie.

       3. E.6.13 Rezultatele tuturor examinărilor vor fi consemnate în procese-verbale ş1 în autorizaţie, la rubricile respective.

   7. E.7 Alte dispoziţii

    1. E.7.1 ASI sunt obligaţi să poarte permanent, la locul de muncă, autorizaţia asupra lor.

    2. E.7.2 În cazul uzurii avansate sau al deteriorării accidentale a autorizaţiei eliberate de ISCIR­ INSPECT IT, în baza unei cereri scrise şi motivate, ISCIR-INSPECT IT va elibera altă autorizaţie, pentru înlocuirea celei uzate, cu condiţia depunerii autorizaţiei uzate la ISCIR-INSPECT IT.

    3. E.7.3 Orice modificare, adăugire sau ştersătură efectuată în autorizaţie, neînregistrată în evidenţa tehnică a ISCIR-INSPECT IT emitente şi fără semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a efectuat cele de mai sus, atrage după sine anularea carnetului de autorizare şi sancţionarea celui vinovat conform legii.

     ANEXA E (continuare)

   8. E.8 Model de adeverinţă de absolvire a cursurilor de specializare pentru autorizarea ASI

    ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

    ADEVERINTĂ DE ABSOLVIRE

    '

    Nr........din.................

    Prin prezenta se adevereşte că domnul (doamna) ..................................................

    născut/născută la data de ...........................în localitatea sector/judeţ

    ......................BI/CI.. ........ J) •••.••••.•.•• CNP............2)········································având ca studii de bază..................................................................................................................şi calificarea

    ......,.............................................................a absolvit cursul de specializare ţinut la

    ................................................................................de la .......................până la....................

    Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi absolventului la examenul de autorizare de către ISCIR-INSPECT IT ca automatist pentru supraveghere şi întreţinere sisteme de automatizare din centralele termice.

    Valabilă 180 de zile de la data emiterii.

    DIRECTOR

    (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    image

    1. 1) BI/CI - Buletin de identitate/Carte de identitate.

    2. 2) CNP - Cod numeric personal.

    RESPONSABIL CURS

    (Numele, prenumele şi semnătura)

   9. E.9 Model de adeverinţă de efectuare a practicii pentru autorizarea ASI

    ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

    ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ

    Nr...............din..................

    Prin prezenta se adevereşte că domnul (doamna) ..........................................................

    născut/născută la data de ............ în localitatea ......................................................

    sectOfJ/Ud eţ ..................... angaJa/t angaJata1 a .........................I)............................

    a efectuat practica la . .. .. .. .. Z) .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. ..... .. ...... .. .. .. ..... .. .. sub supravegherea domnului (doamnei).......................................................3) .................................................... de la

    ...........................până la .............................totalizând ore.

    În acest timp domnul (doamna)..........................................-a însuşit deprinderile practice, a corespuns cerinţelor şi se poate prezenta la examenul de autorizare.

    Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.

    DIRECTOR, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA

    TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR

    (Numele, prenumele, (Numele, prenumele şi semnătura) semnătura şi ştampila)

    SUPRAVEGHETOR DE PRACTICĂ,

    (Numele, prenumele şi semnătura)

    image

    1. 1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.

    2. 2) Se va scrie tipul cazanului şi tipul sistemului de automatizare pe care a efectuat practica.

    3. 3) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practică sub supravegherea căruia s-a efectuat practica.

   10. E.10 Model de proces-verbal pentru autorizarea ASI

    ISCIR-INSPECT IT

    PROCES-VERBAL Nr...................din .................

    cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare ca automatist pentru supraveghere şi întreţinere (ASI) a următorilor candidati

    :Bs"

    â l îf

    ?1 j -g

    u o oe

    ,-.,1

    _v , M

    cd " cd

    .El o u

    )0c0d ·-

    J: § c'.3

    cd ) cd

    -cd v 2El

    g

    ·s g

    o uia::::

    Rezultatul obţinut la

    .".O... i<aI)

    ] 1-1:l

    § s

    z @

    u

    examen

    Admis(A)

    Respins (R)

    teoretic

    practic

    Dosarele candidaţilor de mai sus au fost verificate de către comisie şi sunt complete, iar cele ale candidaţilor reuşiţi, împreună cu lucrarea scrisă şi un exemplar din procesul-verbal, au rămas la ISCIR­ INSPECT IT/organizatorul cursului.

    PREŞEDINTE COMISIE

    (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    Membri ai comisiei

    (Numele, prenumele şi semnătura)

    image

    1) CNP-Cod numeric personal.

    ANEXA E (continuare)

   11. E.11 Model de carnet de autorizare (ASI)

    image

    (Sigla ISCIR)

    AUTORIZATIE

    Inspecţia de stat pentru cont'rolul cazanelor,

    recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat

    - ISCIR-

    (Coperta carnetului de autorizare)

    image

    (Pe prima copertă, în interior)

    Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea instalaţiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi la verificarea cunoştinţelor.

    Autorizaţia este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi se va prezenta la cererea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT şi a organelor împuternicite ale deţinătorului instalaţiei.

    Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decât instalaţii de tipul celor înscrise în autorizaţie. Este interzisă deservirea instalat,iilor dacă acestea nu sunt autorizate să funct,ioneze,

    exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau omologării prototipurilor. Autorizaţia se poate retrage de către organele oficiale de verificare ale deţinătorului când posesorul este găsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când se constată că a săvârşit abateri grave care periclitează securitatea instalaţiei şi a persoanelor.

    Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT, pe baza cererii agentului economic, atunci

    când:

    • - se constată abateri de la instruct,iunile de deservire a instalat,iilor;

    • - personalul are o slabă pregătire în meseria respectivă şi dă dovadă de lipsă de interes în

     împrospătarea cunoştinţelor profesionale;

     • - se constată modificări, adăugiri sau ştersături în carnetul de autorizare, fără viza ISCIR­ INSPECT IT; modificarea carnetului de autorizare se consideră falsificare de acte publice şi se sancţionează conform legii;

     • - după notarea a 5 abateri în carnet, când se retrage definitiv autorizaţia.

    În cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauză poate obţine un nou carnet de la ISCIR­ INSPECT IT, în baza unei cereri scrise vizate de unitatea unde lucrează şi cu condiţia publicării pierderii, conform reglementărilor legale privind pierderea actelor oficiale. I)

    1) În cazul în care este necesar textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.

    image

    ROMÂNIA

    Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

    - ISCIR-

    AUTORIZATIE*)

    Nr........1..j .........

    2)

    (Pagina 1)

    1. 1) !'Jumarul autonzaţie1 se va scrie pe fiecare pagină, în partea de jos.

    2. 2) In partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numărul paginii respective (pe toate paginile carnetului).

    *l Completarea carnetului se va face cu tuş negru.

    image

    AUTORIZATIE DE

    Numele...............................................................................................

    Prenumele............................................................................................

    Data şi locul naşterii ...............................................................................

    CNP ........................ )·········································································

    '

    - ---- -------'-------'-------

    2

    Eliberat de ...........................3)...............................................................

    în baza procesului-verbal nr.......................... din ........................................

    Inspector de specialitate al ISCIR-INSPECT IT ................................................

    (Semnătura şi ştampila)

    Nr.................. .

    Se autorizează a deservi .......................................................................... .

    (Pagina2)

    image

    I) Se va completa „ocupaţia/meseria".

    1. 2) CNP-Cod numeric personal.

    2. 3) Denumirea ISCIR-INSPECT IT emitente.

    image

    Loc pentru fotografie Semnătura posesorului

    Data eliberării ......................

    Completat de .......................

    INSPECTOR ŞEF

    (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    Nr.............

    (Pagina 3)

    image

                       EXTINDEREA VALABILITĂTII AUTORIZATIEI      

    1) ISCIR-INSPECT IT..........................................................................

    Nr. proces-verbal şi data.....................................................................

    Se autorizează a deservi .............................din grupa................................. Tipul............................

    Preşedinte comisie

                               (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)            

    2).....................................................................................................

    Nr.....................

  (Paginile 4, 5 şi 6)

  NOTĂ: Textul de la pct. 1) se va repeta de două ori pe pagină.

  ANEXA E (sfârşit)

  image

  EXAMINĂRI PERIODICE

  Nr.          

  (Paginile 7, 8, 9 şi 10)

  Nr. proces-verbal/ Data

  Denumirea deţinătorului

  Preşedintele comisiei (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  1)

  image

  1) Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rânduri.

  image

  ABATERI

  de la normele legale în vigoare

  Nr.         

  (Paginile 11 şi 12)

  Nr. proces-verbal/ Data

  Natura abaterii Sancţiunea

  Inspectorul care a constatat abaterea (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  1)

  image

  1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3... 5 rânduri.

   1. E.12 Model de aviz deschidere curs

  ISCIR-INSPECT IT ...................

  Nr....../..........

  AVIZ DESCHIDERE CURS AUTOMATIŞTI PENTRU SUPRAVEGHERE ŞI ÎNTREŢINERE

  Având în vedere cererea dumneavoastră nr... ../........... precum şi constătările din procesul-verbal nr.

  ............vă facem cunoscut că se avizează deschiderea cursului de ASI, grupa , pentru un număr de

  ...........................cursanţi cu condiţia respectării stricte a prevederilor prescripţiei tehnice PT C 11, Colecţia ISCIR.

  INSPECTOR ŞEF

  (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  ANEXAF

  Model de declaraţie de conformitate pentru lucrările de montare/instalare şi/sau service/reparare executate la sistemele de automatizare ale cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe din centralele termice

  DECLARA, TIE DE CONFORMITA1)TE

  pentru ................................

  Nr..................data..............................

  Agentul economic...........................................................................................................................................

  Adresa............................................................................................................................................................... Autorizaţia ISCIR-INSPECT nr................................................................................... .

  Nr. de îmnatriculare la Registrul Cometţuh.ri/Codul unic de înregistrare.....................................................

  Dec1ara~m pe propne ra~spundere ca~ am .. ... .. . .. . .I) . . .. . .. . .. . .. . .. . . sistemul de automatizare care deserveşte cazanuVechipamentul tehnologic..................... tip............, cu seria/anul de fabricaţie cu nr. de

  înregistrare..................în evidenţa ISCIR-INSPECT-IT..........................3)........................., din

  centrala termică conform prescripţiei tehnice PT C 11, Colecţia ISCIR.

  Activitatea de ...............1)_ ................... afost executată în baza proiectului nr ,

  elaborat de ......................, cu aviz ISCIR-INSPECT IT nr...........................................

  Activitatea de...............2)................ aconstat în....................................................

  Parametrii surselor de alimentare cu energie auxiliară pentru componentele sistemului de automatizare sunt:

  1. a) pentru sursele de energie electrică: ..............................................................................................

  2. b) pentru sursele de aer instrumental: ................................................................................................

  Circuitele şi componentele sistemului de automatizare au fost supuse probelor de rezistenţă mecanică, electrică şi rodajelor în conformitate cu prevederile programului de încercări din proiect, rezultatele încercărilor fiind corespunzătoare.

  Subsistemele de avertizare/semnalizare şi protecţie şi organele de execuţie din cadrul buclelor de reglare au fost verificate şi s-au încadrat în limitele de funcţionare prevăzute în proiect.

  Sistemul poate fi pus în funcţiune pentru derularea încercărilor la cald şi efectuarea reglajelor şi setărilor în vederea predării către beneficiar pentru funcţionarea de durată.

  Se anexează buletinele de verificare metrologică ale instrumentaţiei de panou şi ale dispozitivelor şi aparatelor de măsurare a parametrilor din instalaţia tehnologică.

  DIRECTOR,

  (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  image

  JJ IDStalare/montare/reparare şi service la sisteme de automatizare.

  2> Se desc1ie activitatea efectuată.

  3tocalitatea de reşedinţă.

  ANEXAG

  Model de declaraţie de conformitate pentru punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare de la cazane şi instalaţii termomecanice anexe din centrale termice

  DECLARATIE DE CONFORMITATE pentru ...' 1)

  Nr. .................data..............................

  Agentul economic................................................................................................................................. .

  Adresa.:..................................................................................................................................................... Autorizaţia ISCIR-INSPECT nr..........................................................................

  Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului/Codul unic de înregistrare.....................................................

  Dec1ara- m pe propne rVaspund ere cVa am . . .. . .. . .. . .1) . . .. . .. . ... .. . .. . . sistemuI d e automa1:J.zare cared eserveşte

  cazanul/echipamentul tehnologic..................... tip............, cu seria/anul de fabricaţie cu nr. de

  înregistrare..................în evidenţa ISCIR-INSPECT-IT..........................3)........................., din

  centrala termică conform prescripţiei tehnice PT C 11, Colecţia ISCIR.

  Acu+.:v1tatead e . . .. . .. . .. . .. . .l) . ................... a1.co. st executataV mb aza prm.ectu.lm nr ,

  elaborat de ......................, cu aviz ISCIR-INSPECT IT nr..........................................

  Activitatea de...............2)................ aconstat în....................................................

  Parametrii surselor de alimentare cu energie auxiliară pentru componentele sistemului de automatizare sunt:

  1. a) pentru sursele de energie electrică:................................................................................................

  2. b) pentru sursele de aer instrumental: .................................................................................................

  Circuitele şi componentele sistemului de automatizare au fost supuse probelor de rezistenţă mecanică, electrică şi rodajelor în conformitate cu prevederile programului de încercări din proiect, rezultatele încercărilor fiind corespunzătoare.

  Subsistemele de avertizare/semnalizare şi protecţie şi organele de execuţie din cadrul buclelor de reglare au fost verificate şi s-au încadrat în limitele de :funcţionare prevăzute în proiect.

  Sistemul poate fi pus în funcţiune pentru derularea încercărilor la cald şi efectuarea reglajelor şi setărilor în vederea predării către beneficiar pentru funcţionarea de durată.

  Se anexează buletinele de verificare metrologică ale instrumentaţiei de panou şi ale dispozitivelor şi aparatelor de măsurare a parametrilor din instalaţia tehnologică.

  DIRECTOR,

  (Numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  image

  I) Instalare/montare/reparare şi service la sisteme de automatizare.

  Z) Se descrie activitatea efectuată.

  3lr,ocalitatea de reşedinţă.