NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2004privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 28 aprilie 2004  Notă
  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 518 din 7 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 28 aprilie 2004.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Scoaterea peste frontieră a bunurilor culturale mobile constituie operațiune de export, care poate fi temporar sau definitiv.  +  Articolul 2În înțelesul prezentelor norme metodologice, următorii termeni reprezintă:a) bunuri culturale mobile - bunuri mobile create de om sau de natură, care au semnificație ori importanță arheologică și istoric-documentară, artistică, etnografică, științifică sau tehnică și care nu se pot exporta decât pe baza certificatului de export;b) export - operațiunea de scoatere peste frontieră a bunurilor culturale mobile;c) certificat de export - documentul care atestă că unul sau mai multe bunuri culturale mobile se pot exporta și care poate fi utilizat în acest sens în relație cu autoritățile vamale, de poliție și jandarmerie;d) bunuri culturale mobile clasate în "tezaur", denumite în continuare bunuri culturale mobile clasate - bunuri care în urma desfășurării și finalizării procedurilor de clasare au fost incluse în categoria juridică "tezaur" al patrimoniului cultural național, în condițiile legii;e) bunuri culturale mobile neclasate în "tezaur", denumite în continuare bunuri culturale mobile neclasate - bunuri pentru care, până la data depunerii unei cereri de eliberare a certificatului de export, nu s-a solicitat clasarea sau bunuri respinse la clasare;f) expertizare - operațiune care se declanșează în baza cererii de emitere a unui certificat de export pentru bunuri culturale mobile neclasate și care are drept scop stabilirea, în baza normelor de clasare în vigoare, a faptului că bunurile în cauză sunt bunuri culturale mobile susceptibile de a fi clasate sau nu;g) contract de asigurare de tip "perete la perete" contractul prin care un bun cultural împrumutat este asigurat împotriva tuturor riscurilor, pe toată perioada în care se află împrumutat până la revenirea la instituția deținătoare;h) comisarul expoziției - persoana desemnată de instituția deținătoare a bunului cultural, în baza unui contract de mandat, să acționeze în numele mandantului în ceea ce privește protecția operei de artă până la revenirea la instituția deținătoare.  +  Capitolul II Procedura de eliberare și utilizare a certificatului de export  +  Articolul 3(1) Potrivit art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare, exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile, clasate sau neclasate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, se efectuează numai pe baza certificatului de export emis de direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București.(2) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativteritoriale, se pot exporta numai temporar, pentru organizarea de expoziții în străinătate, pentru investigații de laborator, restaurare și expertizare.(3) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se pot exporta numai temporar. Exportul definitiv al acestor bunuri se realizează numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale, în condițiile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare.(4) Bunurile culturale mobile neclasate se pot exporta definitiv sau temporar, indiferent de proprietar, numai după expertizarea acestora de către experți acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.  +  Secţiunea 1 Eliberarea certificatului de export pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat  +  Articolul 4(1) În cazul bunurilor culturale mobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, certificatul de export se emite la cererea scrisă a titularului dreptului de proprietate ori a mandatarului acestuia de către direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul acestuia.(2) Cererea de eliberare a certificatului de export se completează potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 3, este însoțită de Lista bunurilor culturale pentru care se solicită eliberarea certificatului de export, completată potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 3A, și se depune la direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, sediul social, punctul de lucru sau sediul administrativ al persoanelor fizice sau juridice interesate, după caz.(3) În cererile depuse potrivit alin. (2) solicitanții sunt obligați să menționeze, sub sancțiunea nulității acestora, următoarele:a) dacă unul sau mai multe dintre bunurile mobile pentru care se solicită eliberarea certificatului de export se află în patrimoniul cultural național și în evidența proprie a unei direcții județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București;b) dacă pentru unul sau mai multe dintre bunurile mobile la care se referă au solicitat anterior clasarea sau emiterea certificatului de export unei alte direcții județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, indicând modul în care a fost soluționată cererea anterioară.(4) La cererile depuse potrivit alin. (2) se pot atașa rapoarte de expertiză întocmite de experți acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, acte prin care trebuie să se arate că unul sau mai multe dintre bunurile la care se referă cererile depuse au fost expertizate potrivit criteriilor aprobate prin normele în vigoare și să se menționeze dacă bunurile mobile pentru care se solicită emiterea certificatului de export sunt bunuri clasate.(5) La cererile depuse potrivit alin. (2) se atașează două fotografii de dimensiuni 9 x 12 cm, reprezentând obiectul în ansamblu și detalii semnificative pentru fiecare obiect, cu excepția cărților, publicațiilor, mărcilor și cărților poștale de mare frecvență și tiraj și a unor bunuri de serie mare și care se pot identifica precis prin înscrisuri, mărci sau alte detalii prezentate în cuprinsul cererilor; stabilirea bunurilor pentru care nu este necesară atașarea de fotografii este de competența specialiștilor și experților din cadrul direcțiilor județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 5(1) În termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererilor de eliberare a certificatelor de export prevăzute la art. 4 alin. (2), direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, verifică exactitatea datelor cuprinse în cererile depuse și întreprind următoarele demersuri, după caz:1. pentru bunurile culturale mobile clasate:a) emit certificatul de export temporar pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor și cu aprobarea ministrului culturii și cultelor;b) emit certificatul de export definitiv pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, în cazul schimburilor de bunuri culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor;2. pentru bunurile culturale mobile neclasate:a) procedează la expertizarea bunurilor pentru care nu s-au depus o dată cu cererile rapoarte de expertiză întocmite de experți acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor și stabilesc, în condițiile legii, dacă aceste bunuri sunt bunuri culturale susceptibile de a fi clasate;b) emit, pentru bunurile culturale care nu sunt susceptibile de a fi clasate, certificatul de export;c) declanșează procedura de clasare pentru bunurile stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, în condițiile legii.(2) Certificatul de export definitiv se întocmește în 4 exemplare, în conformitate cu formularul prevăzut în anexa nr. 4, însoțit de Lista bunurilor culturale pentru care s-a emis certificatul de export definitiv, în conformitate cu formularul prevăzut în anexa nr. 4A. Certificatul de export temporar se întocmește în 4 exemplare, în conformitate cu formularul prevăzut în anexa nr. 6, însoțit de Lista bunurilor culturale pentru care s-a emis certificatul de export temporar, în conformitate cu formularul prevăzut în anexa nr. 4A.(3) Pentru operele de artă plastică și fotografică, operele de artă decorativă sau de cult, operele cu caracter etnografic și ale meșteșugarilor populari, precum și pentru alte opere create de autori în viață, care pot fi exportate definitiv sau temporar fără nici o restricție, nu se întocmesc dosare de export și nici nu se emit certificate de export.  +  Secţiunea a 2-a Eliberarea certificatului de export pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea publică  +  Articolul 6(1) În conformitate cu dispozițiileLegii nr. 182/2000, cu modificările ulterioare, și aleOrdonanței Guvernului nr. 44/2000referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, republicată, bunurile culturale mobile aflate în proprietate publică se exportă numai temporar, pentru organizarea unor expoziții în străinătate, pentru investigații de laborator, restaurare sau expertizare.(2) Titularul dreptului de administrare asupra unui bun cultural mobil care urmează să fie exportat temporar va obține avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor și aprobarea ministrului culturii și cultelor, în vederea eliberării certificatului de export, numai după prezentarea contractului de asigurare pentru bunurile respective, încheiat în condițiile legii.(3) În vederea obținerii avizului și aprobării, potrivit alin. (2), titularul dreptului de administrare interesat va solicita, în prealabil, avizul de principiu cu privire la oportunitatea exportului temporar.  +  Articolul 7(1) Pentru obținerea avizului de principiu, instituțiile interesate vor depune, cu cel puțin 60 de zile înainte de data estimată pentru scoaterea din țară a bunurilor culturale mobile, la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor un dosar care va cuprinde următoarele documente:a) adresa de susținere;b) scrisoarea de intenție a organizatorului sau a partenerului extern și proiectul tematic al expoziției;c) nota de oportunitate privind operațiunile de investigații, restaurare sau expertizare, după caz;d) lista cuprinzând bunurile propuse a fi exportate temporar;e) propuneri pentru valorile de asigurare;f) nominalizarea comisarului expoziției sau a curierului care însoțește bunurile, cu motivația propunerii.(2) În termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor va acorda sau va respinge solicitarea de acordare a avizului de principiu, hotărârea urmând a se comunică instituției interesate și Inspectoratului General al Poliției Române, prin direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.  +  Articolul 8(1) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data estimată pentru scoaterea din țară a bunurilor culturale mobile, titularul dreptului de administrare care a obținut avizul de principiu prevăzut la art. 7 alin. (2) va depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, în completarea dosarului existent, următoarele documente:a) contractul de împrumut ori contractul de prestări de servicii pentru investigații, restaurare sau expertizare, încheiat în formă autentică în limba română și într-o limbă de circulație internațională, conform formularului de contract-cadru prevăzut în anexa nr. 1;b) contractul de asigurare pentru bunurile propuse pentru exportul temporar. Contractul va fi de tipul "perete la perete" și va fi încheiat cu o societate de asigurare cu sediul în România;c) fișele de evidență a bunurilor;d) fișele de conservare a bunurilor, semnate de conservator și restaurator, după caz;e) fotografii ale bunurilor: față, lateral, spate, detalii semnificative;f) declarația din partea titularului dreptului de administrare că bunurile propuse pentru export nu sunt în litigiu;g) mandatul comisarului expoziției sau al curierului care însoțește bunurile, cu menționarea expresă a obligațiilor acestuia, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) vor avea viza compartimentului juridic-contencios din cadrul instituției sau autorității administrației publice în subordinea căreia își desfășoară activitatea titularul dreptului de administrare, după caz.(3) În baza documentelor prezentate potrivit alin. (1), Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor avizează exportul temporar al bunurilor în cauză, care se aprobă de ministrul culturii și cultelor.(4) Aprobarea ministrului culturii și cultelor, emisă potrivit alin. (3), se comunică titularului dreptului de administrare și direcției județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, competente, prin intermediul direcției de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.  +  Articolul 9(1) După aprobarea ministrului culturii și cultelor privind exportul temporar al bunurilor culturale mobile, titularul dreptului de administrare va depune la direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, competente, cererile de eliberare a certificatelor de export, completate conform dispozițiilor art. 4 alin. (2)-(5), și copia contractului de asigurare.(2) Certificatul de export se va elibera de către direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, numai pentru perioada pentru care este valabil contractul de asigurare.  +  Articolul 10Prelungirea termenului pentru care s-a eliberat certificatul de export temporar se realizează pe o perioadă de maximum 150 de zile, la cererea motivată a titularului dreptului de proprietate sau, după caz, a titularului dreptului de administrare, cu respectarea dispozițiilor prezentelor norme metodologice în ceea ce privește asigurarea bunurilor în cauză, avizarea și aprobarea exportului temporar.  +  Secţiunea a 3-a Utilizarea certificatului de export  +  Articolul 11(1) Certificatele de export se prezintă birourilor vamale de control și vămuire din interiorul țării sau de frontieră de către cei interesați, proprietari, mandatari, transportatori, delegați ai persoanelor juridice, în cadrul procedurilor de declarare în scris a bunurilor culturale mobile care se exportă, declarare care este obligatorie potrivit reglementărilor vamale în vigoare.(2) În relație cu birourile vamale, certificatele de export prezentate potrivit alin. (1) atestă faptul că bunul sau bunurile în cauză urmează regimul de circulație instituit potrivitart. 37-40 din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare, și că se pot exporta temporar sau definitiv, după caz, în condițiile stabilite prin fiecare act în parte.  +  Articolul 12Nerevenirea în interiorul frontierelor românești a bunurilor culturale neclasate exportate temporar, la termenul stabilit prin certificatul de export sau la termenul stabilit potrivit prevederilor art. 10, constituie operațiune de export definitiv, autoritățile vamale fiind abilitate să aplice dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 13(1) Bunurile culturale mobile se identifică, de regulă, pe baza datelor prezentate în certificatele de export sau în listele anexate certificatelor de export, a fotografiilor atașate certificatelor de export și a ștampilei de identificare aplicate pe acele suprafețe sau componente ale bunurilor care nu își pierd din calitate sau din valoare prin marcarea cu această ștampilă.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu este necesară atașarea de fotografii la certificatele de export emise pentru cărți, publicații, mărci și cărți poștale de frecvență și serie mare sau pentru unele bunuri de serie mare care se pot identifica precis prin înscrisuri, mărci sau alte caracteristici ale obiectelor respective.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), atunci când nu este posibilă aplicarea ștampilei de identificare, bunurile de mici dimensiuni se introduc în colete sau plicuri sigilate pe care se aplică ștampila de identificare și care se prezintă ca atare autorităților vamale, iar bunurile de mari dimensiuni se identifică exclusiv pe baza datelor din certificatele de export sau din listele anexate certificatelor de export și a fotografiilor atașate, atunci când este necesar.(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) și (3), în certificatele de export, la rubrica "Observații", sau în listele anexate certificatelor de export, la coloana "Observații", se vor înscrie mențiunile "FĂRĂ FOTO" sau "FĂRĂ ȘTAMPILĂ", după caz.  +  Articolul 14(1) Certificatele de export și listele anexate certificatelor de export se vor marca întotdeauna cu ștampila direcției județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, emitente, ștampila de identificare a funcționarului care a întocmit documentele și cu timbrul sec al direcției județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, emitente, aplicat în colțul din dreapta sus al certificatului de export și al fiecărei file din lista anexată.(2) Pentru bunurile culturale aflate în administrarea instituțiilor publice se va aplica ștampila direcției de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.(3) Fotografiile atașate certificatului de export vor fi ștampilate pe verso cu ștampila de identificare a funcționarului direcției județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, care a întocmit certificatul de export, iar pentru bunurile culturale aflate în administrarea instituțiilor publice se va aplica ștampila direcției de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.(4) Modelul ștampilei de identificare se elaborează de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, se avizează de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, se aprobă de ministrul culturii și cultelor și se comunică Autorității Naționale a Vămilor și Inspectoratului General al Poliției Române. Modelul se poate schimba periodic, comunicându-se această schimbare direcțiilor județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, și Autorității Naționale a Vămilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data modificării.  +  Capitolul III Regimul de circulație a bunurilor culturale creație contemporană  +  Articolul 15(1) Conformart. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare, următoarele bunuri culturale nu fac obiectul clasării și pot fi exportate definitiv sau temporar fără certificat de export, ele circulând fără restricție:a) operele de artă plastică și fotografică, operele de artă decorativă sau de cult, precum și orice alte opere create de autori în viață (artiști plastici, artiști liberprofesioniști, artiști amatori, meșteri, artizani, elevi, studenți sau copii și alții) în urma unor activități desfășurate independent ori în cadrul unor ateliere, cercuri sau cenacluri de creație, în cadrul procesului instructiv-educativ ori al unităților de producție de pe lângă persoanele juridice de drept public sau privat;b) operele cu caracter etnografic ale meșteșugarilor populari în viață.(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. a) se pot exporta definitiv sau temporar în conformitate cu prevederileart. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare, fără certificat de export, urmând să se ateste în fața autorităților vamale faptul că aceste bunuri sunt opere create de autori în viață. Dovada că bunurile prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi exportate definitiv sau temporar fără certificat de export se realizează cu următoarele documente, după caz:a) declarația creatorului, în formă autentică, în cazul obiectelor înstrăinate fără intermedierea unui comerciant;b) declarația creatorului, în formă autentică, în cazul obiectelor exportate de către acesta sau de către mandatari;c) adeverință emisă de agenții economici autorizați să comercializeze bunuri culturale, conform anexei nr. 5;d) adeverință emisă de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor ce se exportă pentru organizarea de expoziții, manifestări promoționale, schimburi culturale și altele asemenea;e) adeverință emisă de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor realizate în cadrul activităților instructiv-educative proprii sau al cercurilor, atelierelor, cenaclurilor de creație organizate de emitent;f) adeverință emisă de organizatorii de turnee artistice, în cazul obiectelor de decor, costume, recuzită și altele asemenea, realizate în baza unor schițe sau proiecte ale unor autori în viață, conform anexei nr. 5.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) vor conține datele necesare identificării bunurilor la care se referă, date prezentate individual sau în liste anexate.(4) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. b) se pot exporta în conformitate cu prevederileart. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare, fără certificat de export.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  CONTRACT DE ÎMPRUMUT
  Încheiat între:I. Muzeul (sau altă instituție).................., cu sediul în .................... (se înscrie adresa completă), reprezentat prin domnul/doamna ..................., director, și domnul/doamna ...................., contabil-șef, în calitate de instituție care dă cu împrumut, numită în acest contract muzeul,șiII. (Instituția din străinătate) ................., cu sediul în ......................... (se înscrie adresa completă), reprezentată prin domnul/doamna ....................., director (sau altă funcție care poate angaja instituția), în calitate de instituție care ia cu împrumut, numită în acest contract organizatorii.  +  Articolul 1Obiectul contractului1.1. Muzeul împrumută organizatorilor obiectele prevăzute în anexa nr. .... .1.2. Obiectele se împrumută pentru a face parte din expoziția .................. . Expoziția va fi deschisă la .......... (localitatea), .......... (sediu), în perioada ............ (vor fi înscrise zilele limită).  +  Articolul 2Durata împrumutului2.1. Durata împrumutului începe în momentul plecării obiectelor din muzeu de la.............. (localitatea) și se termină în momentul restituirii lor la .............(localitatea). Perioada împrumutului include perioada expoziției, a transportului de la și către muzeu, precum și cea necesară ambalării, dezambalării și expunerii obiectelor, începând cu data plecării ....................... până la reîntoarcerea obiectelor în muzeu.  +  Articolul 3Transportul3.1. Transportul obiectului (obiectelor) se va face atât la dus, cât și la întors cu ............ (mijlocul de transport) pe ruta ............. .3.2. Obiectele vor ajunge la ............. (localitatea) înainte de ........... (data) și vor trebui să revină la muzeu cel mai târziu la data de ............ .3.3. Pe toată perioada transportului obiectele vor fi însoțite de un specialist al muzeului.3.4. Toate cheltuielile de transport dus-întors vor fi suportate de către organizatori.  +  Articolul 4Asigurare4.1. Obiectele vor fi asigurate pe toată durata împrumutului plus ............... (minimum 5 zile) după întoarcerea la .................. (sediul muzeului), în sistemul "de la perete la perete", împotriva tuturor riscurilor, prin intermediul companiei ................... . Polița de asigurare va acoperi întreaga perioadă a împrumutului.4.2. Asigurarea va fi făcută pentru valoarea de ............................ (polița trebuie să aibă anexată lista obiectelor).4.3. Organizatorii se obligă să transmită muzeului polița și certificatul de asigurare în original, cu 5 (cinci) săptămâni înainte de plecarea obiectului (obiectelor) din ..............., astfel încât muzeul să poată îndeplini formalitățile de export temporar în timp util. Nerespectarea acestui termen poate duce la imposibilitatea de a obține aprobarea Ministerului Culturii și Cultelor (Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor), absolut necesară pentru a întocmi, în timp util, formalitățile de export temporar al obiectului (obiectelor).4.4. În caz de furt, de pierdere sau de deteriorare parțială ori totală a unui obiect, suma plătită de asigurător pentru a despăgubi muzeul nu aduce atingere dreptului de proprietate al muzeului asupra obiectului, acesta putând să-și recupereze obiectul furat, pierdut sau deteriorat parțial ori total, oriunde s-ar găsi el și în orice moment. Muzeul se obligă să ramburseze suma încasată de la asigurător dacă obiectul este găsit, în momentul restituirii obiectului la muzeu.4.5. Organizatorii rămân răspunzători față de muzeu de valoarea integrală a obiectelor furate, pierdute, distruse total sau parțial, dacă muzeul, fără culpă din partea sa, nu va putea încasa polița de asigurare.4.6. În caz de stricăciune, o comisie în care vor fi reprezentați atât muzeul, cât și organizatorii va evalua pagubele suferite de obiect. Suma care va reprezenta contravaloarea pagubelor suferite va acoperi costul restaurării plus valoarea deprecierii ce rămâne după restaurare.  +  Articolul 5Ambalare și însoțire5.1. Obiectele vor fi ambalate de către muzeu, iar la ................, la întoarcere, de către organizatori.5.2. Un specialist al muzeului va însoți obiectele la dus și va asista la dezambalarea și montarea lor în expoziție la ..... . La închiderea expoziției la ..........., specialistul muzeului va asista la demontarea obiectelor din expoziție și la ambalarea lor, însoțind obiectele la întoarcere, la ...... .5.3. Organizatorii vor suporta toate cheltuielile de deplasare a specialistului desemnat de muzeu (transport, cazare, diurnă, asigurări de transport și sănătate, taxe consulare).  +  Articolul 6Conservare și securitate6.1. Obiectele vor fi expuse pe toată durata expoziției în conformitate cu normele muzeologice standard privind microclimatul (umiditatea relativă a aerului și temperatura) și iluminatul.6.2. Obiectele vor fi însoțite de fișe de conservare, întocmite de către conservatorul muzeului. Specialistul desemnat de către organizatori și conservatorul muzeului vor certifica autenticitatea a ceea ce este consemnat în fișe, de fiecare dată, la sosirea și la plecarea obiectelor. Obiectele vor fi restituite muzeului în aceeași stare de conservare ca la plecare. Ultima verificare a stării de conservare va fi făcută la sosirea obiectelor la [...] de către conservatorul muzeului.6.3. Organizatorii vor lua toate măsurile necesare pentru securitatea obiectelor pe toată durata împrumutului, spațiile de depozitare și sălile de expunere vor fi dotate cu sisteme de control al microclimatului și cu instalații antifurt și antiincendiu.6.4. Orice incident sau accident privind obiectele împrumutate va fi imediat semnalat muzeului, care va stabili de comun acord cu organizatorii măsurile ce se impun.  +  Articolul 77.1. Muzeul autorizează organizatorii să reproducă obiectele împrumutate în scopuri promoționale și pedagogice numai pe durata expoziției. Drepturile de reproducere sunt cedate numai pe perioada expoziției. Orice reproducere va purta următoarea mențiune:Muzeul ................................................7.2. Organizatorii vor oferi gratuit muzeului un număr de ...... exemplare ale catalogului expoziției și câte .... exemplare din fiecare tip de reproducere imprimată.7.3. În cazul în care se vor realiza filme, casete video sau alte materiale publicitare audiovizuale și multimedia care includ obiecte împrumutate, organizatorii vor oferi gratuit muzeului câte o copie după fiecare material.7.4. La închidere, muzeul va primi un exemplar complet al dosarului de presă al expoziției, cuprinzând toate cronicile, articolele, studiile ce vor fi publicate în presă.  +  Articolul 8Invitații (dacă este cazul)Directorul muzeului va fi invitat la vernisaj de către organizatori. Cheltuielile de deplasare, transport, cazare, diurnă, asigurări de transport și sănătate, taxe consulare vor fi suportate de organizatori.  +  Articolul 9Contractul9.1. Muzeul și organizatorii se vor consulta cu privire la orice aspect care nu este prevăzut în prezentul contract, de fiecare dată când va fi necesar.9.2. Orice litigiu s-ar ivi cu privire la executarea prezentului contract și referitor la obiectele împrumutate se va regla conform legislației române, de către o instanță română competentă, dar aceasta numai după ce, în prealabil, au fost epuizate toate căile de reconciliere.9.3. Orice reclamație din partea muzeului va trebui înaintată în interval de 5 (cinci) zile de la întoarcerea obiectului la ...... .9.4. Prezentul contract este redactat în limbile română și ...., în 4 (patru) exemplare, ambele versiuni având aceeași putere juridică. Fiecare parte va păstra câte un exemplar din fiecare versiune.9.5. Prezentul contract intră în vigoare o dată cu semnarea și ștampilarea lui de către ambele părți, pe fiecare pagină.9.6. Contractul este valabil numai însoțit de polița de asigurare în original, care face parte integrantă din prezentul contract.  +  Articolul 10Forța majoră10.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.10.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunică în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție.10.3. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificată de camera de comerț și industrie sau de alt organism abilitat de legea statului care o invocă.10.4. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.10.5. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.  +  Articolul 11Încetarea contractului11.1. Contractul încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în următoarele cazuri:– când oricare dintre părți nu își execută una dintre obligațiile esențiale pentru acest contract;– când oricare dintre părți este declarată în stare de incapacitate de plată;– când oricare dintre părți a fost pusă sub interdicție judecătorească;– când oricare dintre părți cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul celeilalte părți;– când oricare dintre părți își încalcă din nou obligațiile sale după ce a fost avertizată de cealaltă parte că o nouă încălcare a obligațiilor sale duce la rezilierea contractului;– în maximum .... zile de la data când oricare dintre părți a fost notificată că și-a încălcat obligațiile asumate, că nu execută sau că execută în mod necorespunzător respectiva obligație.11.2. Partea care invocă încetarea contractului va notifica celeilalte părți cauza de încetare în minimum .... zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.11.3. Rezilierea nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.11.4. Prevederile acestui articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.  +  Articolul 12Soluționarea litigiilor12.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.12.2. Cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract sunt suportate de ....... .12.3. Prezentul contract s-a încheiat pe data de ........ în ... exemplare.Semnături Semnături................... .................NOTĂ:Mențiunile din paranteze au rol ajutător.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  MANDAT
  Domnul/Doamna ............................. este desemnat/desemnată în calitate de curier al expoziției ............................, solicitată de .................... pentru a fi organizată la ...................... în perioada ..........................Deplasarea se va efectua în perioada ......................................Curierul are autoritatea de a acționa în numele deținătorului în ceea ce privește protecția operei de artă până în momentul în care aceasta este oficial predată muzeului împrumutător.El trebuie să fie fizic prezent în toate momentele transportului. Orice restricție legală care interzice curierului (anumite zone aeroportuare) trebuie anunțată deținătorului.Curierul are următoarele îndatoriri:– supraveghează transportul, manipularea și instalarea operei de artă, asigurându-se de condițiile optime de conservare și securitate ale acesteia;– cunoaște ruta și destinația;– are obligația să cunoască fișa de conservare a operei de artă, să o semneze și să o prezinte spre cunoștință și contrasemnare reprezentantului autorizat de la muzeul împrumutător. O copie a acestei fișe trebuie să parvină deținătorului;– anunță imediat telefonic sau prin fax (conducerea muzeului sau, după caz, Ambasada României din țara respectivă) orice fel de problemă care contravine integrității, securității operei de artă sau contractului de împrumut.
  Director,
  ...................
  Curier,
  .................
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
  CERERE
  pentru eliberarea unui certificat de export
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. Datele de identificare a solicitantului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Codul solicitantului (CNP sau cod fiscal, după caz): [][][][][][][][][][][][][] ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 2.1. │ Numele: │ Prenumele: │ └─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ sau ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 2.2. │ Denumirea: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 3. Adresa/Sediul social, după caz: ┌─────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │ Localitatea: │ Județul: │ └─────────────────────────┴────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────┬─────┬───────────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────────┐ │Str. │Nr. │Cod poștal │Bl. │ Sc. │Et. │Ap. │Sectorul │ └─────────────────────┴─────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────────┘ 4. Calitatea: [] Proprietar [] Mandatar al unui [] Administrator de proprietar bunuri proprietate publică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II. Datele privind operațiunea de export pentru care se solicită certificatul de export────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. [] Se solicită exportul [] Se solicită exportul temporar, data definitiv revenirii în teritoriul frontierei românești fiind .......... . 2. Bunul/bunurile/unele dintre bunurile la care se referă prezenta cerere facparte din patrimoniul cultural național? [] Nu [] Da Dacă da, indicați la rubrica "Observații" de la secțiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana 1.6 din lista anexată documentele de referință (ordinul de clasare, certificatul de clasare). 3. Ați solicitat anterior clasarea bunului/bunurilor/unora dintre bunurilela care se referă prezenta cerere? [] Nu [] Da Dacă da, indicați la rubrica "Observații" de la secțiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana 1.6 din lista anexată cărei instituții ați solicitat clasarea, data solicitării și răspunsul acesteia. 4. Ați solicitat anterior emiterea unui certificat de export pentru bunul/bunurile/unele dintre bunurile la care se referă prezenta cerere? [] Nu [] Da Dacă da, indicați la rubrica "Observații" de la secțiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana 1.6 din lista anexată cărei instituții ați solicitat acest fapt, data solicitării și răspunsul primit.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III. Datele privind bunul/bunurile pentru care se solicită certificatul de export────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Descrierea bunului cultural (Se completează în situația în care se solicită exportul unui singur bun saual unui tiraj/lot de bunuri identice) 1.1. Denumirea bunului cultural .......................................... 1.2. Autor/autori, atelier, marcă, școală, atribuire (după caz) ......................................... 1.3. Titlul sau tema (dacă este cazul) ..................................... 1.4. Material, tehnică, dimensiuni (eventual dimensiunile suportului) și alți parametri de identificare (după caz) ........................................ 1.5. Datare, anul fabricației (după caz) ................................... 1.6. Observații (documente de referință, antecedente, stare de conservare, cantitate, date speciale - prezența semnăturilor, inscripționărilor, mărcilor etc.) ............................ 2. Descrierea colecției/lotului de bunuri diferite (Se completează lista anexată cererii) ..................................... Data ............... Semnătura/ștampila solicitantului ........................
   +  Anexa nr. 3Ala normele metodologiceROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
  LISTA
  bunurilor culturale pentru care se solicită certificat de export
  Nr. crt.Denumirea bunului culturalAutor/autori,atelier, marcă, școală, atribuireTitlul sau temaMaterial, tehnică, dimensiuni (dimensiunile suportului) și alți parametri de identificareDatare, anul fabricațieiObservații (documente de referință, antecedente, stare de conservare, cantitate, date speciale – prezența semnăturilor, inscripționărilor, mărcilor etc.)
  (1)(1.1)(1.2)(1.3)(1.4)(1.5)(1.6)
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ȘI CULTELORDIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTEȘI PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL
  CERTIFICAT DE EXPORT DEFINITIV
  Nr. ......... din .....................
  În temeiul prevederilorart. 37 din Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările ulterioare, se emite următorul certificat de export definitiv pentru bunul/bunurile care se identifică prin:1. datele din lista anexă (obligatorie pentru colecții sau loturi de obiecte diferite): .............................................................;2. datele următoare (în cazul unui singur obiect, al unui tiraj sau lot de obiecte identice): .......................................................;2.1. domeniul din care face parte (a se vedeaart. 3 din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare) .....................................;2.2. denumirea bunului cultural ..........................................;2.3. autor/autori, atelier, marcă, școală, atribuire......................;2.4. titlul sau tema .....................................................;2.5. material, tehnică, dimensiuni, alți parametri de identificare ........................................;2.6. datare ..............................................................;2.7. observații ...........................................................3.1. Prezentul certificat însoțește bunul/bunurile la care face referire, fiind obligatorie prezentarea acestuia la punctele vamale de control și vămuire din interiorul țării sau de frontieră, precum și altor autorități competente.3.2. Prezentul certificat nu garantează valoarea și autenticitatea bunului/ bunurilor la care face referire și nici legitimitatea titlului de proprietate al deținătorului său asupra bunului/bunurilor în cauză.
  Director,
  ...........................
   +  Anexa nr. 4Ala normele metodologiceROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ȘI CULTELORDIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTEȘI PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL......................................
  LISTA
  bunurilor culturale pentru care s-a emis certificat de export
  definitiv/temporar nr. ........... din ..........
  Nr. crt.Domeniul din care face parte (în sensul art. 3 din Legea nr. 182/2000)Denumirea bunului culturalAutor/autori, atelier, marcă, școală, atribuireTitlul sau temaMaterial, tehnică, dimensiuni, suport (dimensiuni) și alți parametri de identificareDatare, anul fabricațieiObservații
  (1)(1.1)(1.2)(1.3)(1.4)(1.5)(1.6)(1.7)
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice........................................................(Denumirea persoanei juridice de drept public sau privat)Codul unic de înregistrare .............................Adresa .................................................Telefon .........................., fax ................
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta se adeverește că bunurile culturale mobile din tabelul de mai jos au fost create de artiști (meșteri) în viață și potrivit prevederilor art. 81 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările ulterioare, nu fac obiectul clasării și pot fi exportate fără certificat de export
  Nr. crt.Denumirea bunului cultural mobilAutorulObservații

  .............................................................
  (Persoana autorizată - numele, prenumele, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 6la normele metodologiceROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ȘI CULTELORDIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTEȘI PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL........................................
  CERTIFICAT DE EXPORT TEMPORAR
  Nr. ............. din ...................
  În temeiulart. 37 din Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările ulterioare, se emite următorul certificat de export temporar pentru bunul/bunurile care sunt cuprinse în tabelul care face parte integrantă din prezentul certificat:Date despre exportator - persoană fizică:Numele ................., prenumele ........................., domiciliat în localitatea ....................., str. .................... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., sectorul ....., codul poștal ............, județul ......................, posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. .........., eliberat de ......................... la data de .........................Date despre exportator - persoană juridică:Denumirea ...............................Adresa: str. ..................... nr. ....., bl. ....., et. ....., ap. ...., sectorul ....., codul poștal................, localitatea ......................, județul ......................, codul de înregistrare fiscală ...................Țara de destinație a exportului .........................Data preconizată pentru revenirea bunurilor culturale în România:Ziua ......... luna .................... anul .........
  Director,
  ......................
  -------