HOTĂRÂRE nr. 518 din 7 aprilie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 28 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului culturii nr. 2.033/1999 privind exportul temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul cultural național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 29 decembrie 1999.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Răzvan Theodorescu
  Ministru de stat, ministrul economiei și comerțului,
  Dan Ioan Popescu
  Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat pentru administrația publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 7 aprilie 2004.Nr. 518.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile