HOTĂRÂRE nr. 538 din 7 aprilie 2004privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Neînregistrarea de către instituţiile publice menţionate în anexa nr. 1 în Sistemul Electronic Naţional constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei."2. La articolul 3 se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(4) Neelaborarea de către autorităţile publice de proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2 sau neaplicarea acestor proceduri în termenul prevăzut la alin. (1), precum şi nerealizarea interfeţei cu Sistemul Electronic Naţional, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei. (5) Nerespectarea de către instituţiile şi autorităţile publice prevăzute în anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. a) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei. (6) Nerespectarea de către un funcţionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în instituţiile şi autorităţile publice cuprinse în anexa nr. 1, a prevederilor alin. (2) lit. b), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei."3. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) de către autorităţile administraţiei publice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei."4. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Necomunicarea de către utilizatorii înregistraţi a modificărilor datelor şi documentelor prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei."5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Toate paginile de Internet ale instituţiilor publice, prin care informaţiile şi serviciile publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice, se vor actualiza lunar sau ori de câte ori este necesar, data ultimei actualizări fiind afişată pentru fiecare pagină. (2) Nerespectarea de către o instituţie publică a prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei."6. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolul 7^1 şi articolul 7^2, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Neacceptarea efectuării plăţilor prin intermediul mijloacelor electronice, de către un funcţionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în cadrul unei instituţii publice, care are pus în funcţiune un sistem de încasare prin plată electronică a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi altor sume colectate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.Art. 7^2. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei anume împuternicit pentru aceasta. (2) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."7. La poziţia 26 din anexa nr. 1 sintagma "Primăriile de sector" se înlocuieşte cu "Primăriile".  +  Articolul II (1) În scopul standardizării transmiterii informaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor întocmi şi vor transmite tuturor autorităţilor publice centrale şi locale un formular standard de raportare cu privire la: a) pagina de Internet prin care fiecare dintre aceste instituţii oferă informaţii şi servicii publice prin intermediul mijloacelor electronice; b) sistemele informatice existente în cadrul acestora şi serviciile publice astfel oferite, precum şi categoriile de utilizatori cărora li se adresează. (2) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale, formularul prevăzut la alin. (1) va fi transmis prin intermediul prefecturilor. (3) În termen de 60 de zile de la comunicarea formularului standard de raportare prevăzut la alin. (1), instituţiile publice au obligaţia de a transmite informaţiile solicitate Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. (4) Nerespectarea de către instituţiile publice a prevederilor alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei. (5) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (4) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei anume împuternicit pentru aceasta. (6) Prevederile prezentului articol, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Dan NicaMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 538.______________