LEGE nr. 130 din 21 aprilie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Permisul de muncă se acordă pentru un interval de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cererea titularului, pe noi intervale de 12 luni."2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc alineatele (3^1) şi (3^2) cu următorul cuprins:"(3^1) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, cu avizul ministrului administraţiei şi internelor, poate decide eliberarea automată a permisului de muncă pentru persoanele care urmează să desfăşoare în România, în baza unui contract individual de muncă, activităţi cu influenţe majore asupra dezvoltării economice a ţării.(3^2) Prevederile alin. (3 1 ) sunt aplicabile până la data de 1 ianuarie 2007."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Permisul de muncă dă dreptul titularului să fie încadrat, prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, pe perioada de valabilitate a acestuia, la o singură persoană fizică sau juridică din România ori la o reprezentanţă autorizată din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate. (2) Prevederile art. 80 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, prin care se limitează posibilitatea prelungirii contractelor individuale de muncă pe durată determinată, nu sunt aplicabile străinilor."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Pot fi încadraţi în muncă sau, după caz, pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, următoarele categorii de persoane: a) străinii care şi-au stabilit, potrivit legii, domiciliul în România; b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora; c) străinii al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri, convenţii sau înţelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state; d) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România; e) străinii detaşaţi de către o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului la o reprezentanţă, sucursală ori filială a sa, aflată pe teritoriul României, sau la o societate comercială, persoană juridică română, al cărei asociat/acţionar este compania străină, cu acelaşi obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi de muncă cu o altă persoană juridică română; f) străinii detaşaţi de către un angajator cu sediul în străinătate la o persoană juridică din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii încheiat între cele două părţi; g) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice, artistice sau alte categorii de activităţi specifice, cu caracter temporar, în instituţii de profil din România, în baza ordinului ministrului de resort; h) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome."5. La articolul 5^1, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) În vederea elaborării hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă transmite trimestrial Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Direcţia politici forţă de muncă situaţia statistică a permiselor de muncă."6. La articolul 5^2, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, celorlalte categorii de străini prevăzute la art. 2^1 alin. (2), precum şi străinilor prevăzuţi în legi speciale."  +  Articolul IILegea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data republicării Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, Guvernul va modifica şi va completa corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 434/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 21 aprilie 2004.Nr. 130.---------------