LEGE nr. 125 din 19 aprilie 2004privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 32 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.31 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins:5^1. După alineatul (4) al articolului 4^2 se introduc alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:(5) Călătoriile în interes personal efectuate în baza autorizației de călătorie se declară de către titularul acesteia, pe propria răspundere, în luna respectivă, cu precizarea traseului și a rangului de tren folosit.(6) Permisele de călătorie ale membrilor de familie ai salariaților posesori de autorizații de călătorie sau de permise de călătorie reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.2. La articolul I, după punctul 7 se introduc punctele 7^1 și 7^2 cu următorul cuprins:7^1. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(4) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit pensionarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) și membrilor lor de familie, precum și a permiselor de călătorie școlare ale copiilor acestora se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.7^2. După alineatul (5) al articolului 5 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:(6) Permisele de călătorie ale pensionarilor și membrilor de familie ai acestora reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.3. La articolul I punctul 8, articolul 8^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) Copiii salariaților Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., Companiei Naționale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A., Societății de Administrare Active Feroviare «S.A.A.F.» - S.A., ai unităților cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unități, filialelor acestora, precum și ai subunităților din structura organizatorică a acestora, ai pensionarilor proveniți din aceste unități sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unități au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniți din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar «S.M.F.» - S.A., care sunt în întreținerea acestora, a tutorilor ori aflați în plasament familial, elevi sau studenți, precum și cei care parcurg o formă de învățământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învățământ mai mare de 5 ani, în unități de învățământ de stat ori particular, și care urmează cursuri și practică în alte localități decât cea de domiciliu, beneficiază de permise de călătorie școlare, în mod gratuit, pentru o distanță de maximum 300 km.(2) Permisele de călătorie școlare reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.4. La articolul I, după punctul 8 se introduce punctul 8^1 cu următorul cuprins:8^1. Alineatul (1) al articolului 12^2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12^2(1) Contravaloarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române, de care beneficiază în mod gratuit persoanele prevăzute la art. 3, 4 și 8, cu excepția copiilor pensionarilor proveniți din unitățile prevăzute la art. 8^1 , se suportă de agenții economici sau de instituțiile publice, după caz, și este deductibilă fiscal.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 210/2003, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  GHEORGHE BUZATU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 19 aprilie 2004.Nr. 125.------------