ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 15 aprilie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004    Ţinând seama de necesitatea realizării obiectivelor de restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale din industria de apărare, care impune luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară care să conducă la eliminarea în perioada 2004-2007 a pierderilor şi la eficientizarea, pe termen lung, a activităţii acesteia,luând în considerare faptul că majoritatea agenţilor economici din industria de apărare sunt localizaţi în zone monoindustriale, iar personalul disponibilizat în cadrul politicii de susţinere a restructurării şi accelerării procesului de privatizare a industriei de apărare nu are posibilităţi de recalificare şi de ocupare a altor locuri de muncă,se impune luarea unor măsuri imediate, extraordinare, pentru a permite protejarea forţei de muncă din industria de apărare care urmează să fie disponibilizată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Salariaţii ale căror contracte individuale de muncă încetează prin concedieri colective în baza programelor de restructurare aprobate ca urmare a privatizării şi a reorganizării unităţilor din industria de apărare beneficiază de următoarele drepturi: a) la momentul concedierii, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care se efectuează concedierea; b) plăţi compensatorii lunare, stabilite la nivelul salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care se efectuează concedierea colectivă; c) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare; d) venit lunar de completare."2. Articolele 12^1 -12^5 vor avea următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Plăţile compensatorii se acordă lunar începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat concedierea, în numărul prevăzut în contractul colectiv de muncă valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai mult decât următoarele cuantumuri, diferenţiate în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate, astfel: a) 6 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o vechime în muncă de până la 5 ani; b) 8 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o vechime în muncă cuprinsă între 5 ani şi 15 ani; c) 10 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi 25 de ani; d) 12 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o vechime în muncă de peste 25 de ani. (2) Persoanele prevăzute la art. 12 nu au dreptul la plăţi compensatorii acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă dacă au primit aceste drepturi conform contractului colectiv de muncă de la unitatea care i-a concediat.Art. 12^2. - (1) Venitul lunar de completare se stabileşte o dată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, calculat pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (2) Venitul de completare se acordă lunar, pe perioadele următoare: a) 20 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de până la 15 ani; b) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi 25 de ani; c) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani. (3) Nu beneficiază de venit de completare persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj.Art. 12^3. - (1) Indemnizaţia de şomaj şi venitul de completare stabilite, în condiţiile legii, pentru persoanele prevăzute la art. 12 se suspendă pe perioada acordării plăţilor compensatorii, se recalculează şi se pun în plată începând cu prima lună după expirarea perioadei de acordare a plăţilor compensatorii. (2) Venitul de completare recalculat se stabileşte, după caz, astfel: a) pentru persoanele al căror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, calculat potrivit art. 12^2 alin. (1), este mai mic decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea se stabileşte ca diferenţă între acest salariu individual mediu net, majorat cu indicele de creştere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care a expirat perioada de acordare a plăţilor compensatorii faţă de cel comunicat pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj; b) pentru persoanele al căror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, calculat potrivit art. 12^2 alin. (1), este mai mare decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea se stabileşte ca diferenţă între salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care a expirat perioada de acordare a plăţilor compensatorii şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (3) După expirarea perioadei prevăzute de lege pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, persoanele prevăzute la art. 12 beneficiază de un venit de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere sau, după caz, cu salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară concedierii, recalculat în funcţie de indicele de creştere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care a expirat perioada de acordare a plăţilor compensatorii faţă de cel comunicat pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea. (4) Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la indemnizaţia de şomaj stabilită încetează, potrivit legii, plăţile compensatorii se acordă, în continuare, lunar, până la achitarea integrală a sumelor prevăzute la art. 12^1 alin. (1), urmând ca după expirarea perioadei de acordare a plăţilor compensatorii să se acorde venitul de completare în condiţiile prevăzute la art. 12^2. (5) Dacă în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 şi 45 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, venitul de completare se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (2) până la expirarea perioadei prevăzute la art. 12^2 alin. (2). (6) Dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzut la alin. (3) persoanele se încadrează în muncă sau se pensionează, conform legii, beneficiază până la expirarea perioadei prevăzute la art. 12^2 alin. (2) de venit de completare în cuantumul prevăzut la alin. (2).Art. 12^4. - Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 12 se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după cum urmează: a) sumele pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 12 lit. a), c) şi d) de la articolul lt; lt;Indemnizaţii de şomaj gt; gt;; b) sumele pentru acordarea plăţilor compensatorii prevăzute la art. 12 lit. b) de la articolul lt; lt;Plăţi compensatorii gt; gt;.Art. 12^5. - (1) Suma acordată la momentul concedierii, plăţile compensatorii, precum şi veniturile de completare, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Plăţile compensatorii şi veniturile de completare au acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj. (3) Persoanele beneficiare de plăţi compensatorii şi de venit de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi. (4) Perioada acordării plăţilor compensatorii şi a venitului de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (5) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este, după caz: a) pentru perioada de acordare a plăţilor compensatorii, egal cu plăţile compensatorii lunare stabilite potrivit prevederilor art. 12 lit. b); b) pentru perioada de acordare a venitului de completare, egal cu venitul de completare recalculat potrivit prevederilor art. 12^3 alin. (3)."3. După articolul 12^5 se introduc trei noi articole, articolele 12^6 -12^8 , cu următorul cuprins:"Art. 12^6. - (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai persoanele concediate în condiţiile art. 12, care au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată încheiate până la data de 1 ianuarie 2004. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază o singură dată de plăţile compensatorii şi de venitul de completare, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Plăţile compensatorii şi venitul de completare sunt drepturi cu caracter personal şi încetează la data decesului beneficiarului. (4) Nu beneficiază de venit de completare persoanele prevăzute la alin. (1) care se reîncadrează în muncă la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reîncadrării.Art. 12^7. - (1) Venitul de completare prevăzut la art. 12^3 alin. (1) şi (2) se modifică o dată cu recalcularea indemnizaţiei de şomaj, ca urmare a modificării salariului minim brut pe ţară. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazurile în care dreptul persoanei la indemnizaţie de şomaj încetează sau se suspendă şi aceasta beneficiază exclusiv de venitul de completare.Art. 12^8. - Sumele acordate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu titlul de plăţi compensatorii, vor fi recuperate de la agenţii economici din industria de apărare, în limita unei cote de 20% din sumele încasate din închirieri, vânzări de active şi vânzări de participaţii la capitalul social al societăţilor comerciale."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Decebal Ilina,secretar de statp. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Ioan Cindrea,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Neculae Eugeniu Plăiaşu,secretar de statBucureşti, 15 aprilie 2004.Nr. 22.__________________