LEGE nr. 118 din 19 aprilie 2004pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 23 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127 din 18 decembrie 2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, cu următoarele modificări:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Aplicarea mărcilor/crotaliilor auriculare şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se vor efectua de către persoane fizice sau juridice de specialitate, în baza contractului de prestări de servicii încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin direcţiile veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale în vigoare."2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de către medicii veterinari cu atribuţii de inspector al inspecţiei sanitare veterinare."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 19 aprilie 2004.Nr. 118.-----