LEGE nr. 116 din 19 aprilie 2004privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 29 ianuarie 2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul I va avea următorul cuprins:"Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:< (2) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factura fiscală.>>2. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:<<(4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin distribuitor autorizat se înţelege agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obţinut avizul, precum şi obligaţia să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât şi prin alţi agenţi economici, denumiţi în continuare unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv, persoană juridică română. În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul constatării defecţiunii să anunţe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat.>>4. La articolul 2 alineatul (1), după litera i) se introduc literele j)-t) cu următorul cuprins:< k) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine; l) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului; m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii; n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet; o) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe; p) serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului; r) vânzările de bunuri şi prestările de servicii care nu se încasează integral cu numerar şi/sau substitute de numerar; s) vânzările de bunuri şi prestările de servicii care nu se încasează integral în momentul livrării bunului sau prestării serviciului; t) alte livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii către populaţie pentru a căror desfăşurare se prevede, prin acte normative, obligaţia emiterii de facturi fiscale.>>5. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.6. La articolul 4, alineatele (3), (4) şi (6) vor avea următorul cuprins:<<(3) Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul care conţine: denumirea şi codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data şi ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operaţiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. (4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) şi raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani................................................................ (6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi să folosească numai consumabile furnizate de: a) distribuitorul autorizat care a furnizat aparatul şi/sau unităţile de distribuţie şi service acreditate ale acestuia; b) alţi agenţi economici agreaţi conform alin. (6^1).>>7. La articolul 4, după alineatul (6) se introduc alineatele (6^1) şi (6^2) cu următorul cuprins:<<(6^1) Comercializarea direct către utilizatori a consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de către alţi agenţi economici decât distribuitorul autorizat şi unităţile acreditate ale acestuia este permisă numai dacă aceşti agenţi economici sunt agreaţi prin acordul scris al distribuitorului autorizat care a furnizat aparatele, denumiţi în continuare unităţi agreate.(6^2) Unităţile de distribuţie şi service acreditate se pot aproviziona cu consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de la distribuitorii autorizaţi, precum şi de la unităţile agreate, dar numai cu acordul scris al distribuitorului autorizat care a furnizat aparatele.>>8. La articolul 4, alineatul (7) va avea următorul cuprins:<<(7) Consumabilele furnizate de distribuitorii autorizaţi şi unităţile agreate trebuie să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă.>>9. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc alineatele (7^1) şi (7^2) cu următorul cuprins:<<(7^1) Consumabilele furnizate utilizatorilor vor fi personalizate prin marcarea acestora cu datele necesare identificării: a) distribuitorului autorizat care a furnizat aparatul; b) tipului consumabilelor; c) producătorului consumabilelor; d) producătorului hârtiei, în cazul rolelor de hârtie; e) unităţii agreate, dacă este cazul.(7^2) Consumabilele existente în stoc pot fi utilizate până la data de 1 iunie 2004.>>10. La articolul 4, alineatul (8) va avea următorul cuprins:<<(8) Agenţii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) au obligaţia ca lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, să predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.>>11. La articolul 4, alineatul (9) se abrogă.12. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:<>13. La articolul 10, litera b) va avea următorul cuprins:<>14. La articolul 10, după litera e) se introduce litera e^1) cu următorul cuprins:<>15. La articolul 10, litera g) va avea următorul cuprins:<>16. La articolul 10, după litera g) se introduce litera g^1) cu următorul cuprins:<>17. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:< a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), e^1), f) şi m) se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 40 milioane lei; b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), g), h), j) şi k) se sancţionează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei; c) faptele prevăzute la art. 10 lit. g^1), i) şi l) se sancţionează cu amendă de la 400 milioane lei la 1.600 milioane lei. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sancţionează cu amendă de la 8 milioane lei la 40 milioane lei.>>18. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:< (2) Contestarea actelor de control întocmite de organele prevăzute la alin. (1) şi soluţionarea contestaţiilor, cu excepţia celor formulate împotriva deciziei de retragere a avizului de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectuează potrivit legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor.>>19. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:<<(2) Încălcarea dispoziţiilor art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), atrage şi confiscarea încasărilor obţinute de agentul economic din această activitate, sumele făcându-se venit la bugetul de stat.>>20. Articolul 14 va avea următorul cuprins:< (2) Nerespectarea de către agenţii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative, atrage şi suspendarea activităţii unităţii pe o perioadă de 3 luni.>>"2. La articolul III, punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. La articolul 30, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:<<(4) Bunurile introduse peste limitele prevăzute la alin. (2) sunt supuse plăţii drepturilor de import potrivit prevederilor legale în vigoare. (5) Cărţile, ziarele şi publicaţiile periodice, cu excepţia celor care lezează moralitatea publică, potrivit legii, sunt scutite de la plata drepturilor de import.>>"3. La articolul III, după punctul 2 se introduce punctul 2^1 cu următorul cuprins:"2^1. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:<<(3) Cărţile, ziarele şi publicaţiile periodice necesare uzului personal sunt scutite de la plata drepturilor de import.>>"4. La articolul IV, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei vor emite norme de acordare a stimulentelor prevăzute la alin. (6) personalului din aparatul de lucru de la nivelul central şi teritorial al acestora şi din instituţiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea contribuţiilor sociale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului respectiv."5. La articolul VIII, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) După compensarea obligaţiilor bugetare prevăzute la alin. (2), sumele din accize, rămase necompensate, se sting cu sumele reprezentând obligaţii către bugetul de stat şi cele reprezentând contribuţii sociale, datorate de către societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de transport naval, constituite după data de 1 ianuarie 2004 de aceste societăţi comerciale. Sumele aferente accizelor vor fi determinate în condiţiile prevăzute la alin. (2)."6. La articolul VIII, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare a alin. (2) şi (2^1), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."7. Articolul X va avea următorul cuprins:"Art. X. - (1) Debitorii care au încheiat convenţii, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care fac dovada că până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv au achitat obligaţiile bugetare curente cu termene de plată până la această dată beneficiază de menţinerea valabilităţii înlesnirilor la plată acordate, cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare. (2) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, şi care fac dovada că până la data de 31 martie 2004 inclusiv au constituit în favoarea creditorilor bugetari garanţiile necesare derulării înlesnirilor acordate beneficiază de menţinerea valabilităţii înlesnirilor la plată, cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare."8. După articolul XIII se introduce articolul XIII^1 cu următorul cuprins:"Art. XIII^1. - Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, se modifică după cum urmează:1. Articolul 43 va avea următorul cuprins:<Băncile repartizează din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate.Prevederile alin. 1 şi 2 sunt aplicabile până la încheierea exerciţiului financiar al anului 2003 inclusiv.Începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, băncile constituie fondul de rezervă potrivit dispoziţiilor legislaţiei privind societăţile comerciale şi, de asemenea, constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activităţii bancare, aşa cum sunt stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net.La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se au în vedere şi sumele reprezentând rezerva generală pentru riscul de credit, constituită potrivit alin. 2, existentă în sold.Fondul de rezervă şi rezerva generală pentru riscul de credit, constituite potrivit alin. 1 şi 2, nu vor fi diminuate în funcţie de limitele şi cotele prevăzute la alin. 4 şi vor fi utilizate potrivit destinaţiilor prevăzute de reglementările legale.Modul de utilizare a fondului pentru riscuri bancare generale se stabileşte prin reglementări ale Băncii Naţionale a României.>>2. Alineatul 2 al articolului 62^1 va avea următorul cuprins:<<În cazurile în care instituţiile de credit străine decid constituirea la nivelul sucursalelor din România a fondului pentru riscuri bancare generale, prevăzut la art. 43, dispoziţiile acestui articol se aplică în mod corespunzător şi acestor sucursale.>>"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 19 aprilie 2004.Nr. 116._____________