HOTĂRÂRE nr. 497 din 1 aprilie 2004privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele structurale.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:1. fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale: a) Fondul european pentru dezvoltare regională este fondul structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii; b) Fondul social european este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare a resurselor umane; c) Fondul european pentru orientare şi garantare în agricultură - secţiunea "Orientare" este fondul structural destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene, care sprijină măsuri pentru modernizarea agriculturii şi dezvoltarea rurală; d) Instrumentul financiar de orientare piscicolă este fondul structural destinat politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijină măsuri pentru creşterea competitivităţii sectorului piscicol, în condiţiile asigurării unui echilibru durabil între resurse şi capacitatea de exploatare;2. Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijină investiţii în domeniul infrastructurii de transport şi mediu;3. instrumentele structurale denumesc fondurile structurale şi Fondul de coeziune, luate în ansamblu;4. Planul naţional de dezvoltare este documentul de planificare strategică şi programare financiară, care are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi socială a ţării pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene, respectiv realizarea coeziunii economice şi sociale;5. Cadrul de sprijin comunitar reprezintă documentul aprobat de Comisia Europeană, negociat în prealabil cu România ca stat membru, în urma evaluării Planului naţional de dezvoltare. Cadrul de sprijin comunitar conţine contribuţia din fondurile structurale şi celelalte resurse financiare pentru realizarea priorităţilor şi măsurilor conţinute în Planul naţional de dezvoltare. Prevederile acestui document se implementează prin intermediul programelor operaţionale;6. programele operaţionale sunt documente aprobate de Comisia Europeană pentru implementarea acelor priorităţi sectoriale şi/sau regionale din Planul naţional de dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul de sprijin comunitar;7. Programul complement reprezintă documentul elaborat de autoritatea de management pentru detalierea implementării măsurilor programului operaţional sectorial sau regional;8. adiţionalitatea reprezintă nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizează din surse proprii, pe parcursul perioadei de programare, pentru aceleaşi tipuri de măsuri finanţate din fondurile structurale;9. autoritatea de management este organismul public care asigură gestionarea asistenţei financiare din instrumentele structurale. Se constituie o autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar şi câte o autoritate de management pentru fiecare program operaţional şi Fondul de coeziune, precum şi autorităţi de management pentru iniţiativa comunitară INTERREG;10. comitetul de monitorizare este organismul care asigură coordonarea instrumentelor structurale, precum şi urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei comunitare, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie. Se constituie un comitet de monitorizare pentru Cadrul de sprijin comunitar şi câte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operaţional, precum şi pentru Fondul de coeziune;11. autoritatea de plată reprezintă organismul care elaborează şi înaintează cererile de plată şi primeşte de la Comisia Europeană sumele aferente fondurilor structurale şi Fondului de coeziune;12. organismele internaţionale sunt instituţiile desemnate de autorităţile de management şi care, prin delegare de atribuţii de la acestea şi/sau de la autorităţile de plată, implementează măsurile din programele operaţionale, precum şi proiectele finanţate din Fondul de coeziune. Delegarea de atribuţii către organismul intermediar şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe bază contractuală. Autorităţile de management şi/sau autorităţile de plată rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale;13. beneficiarul final este organismul sau societatea comercială cu capital public ori privat, responsabil/ responsabilă cu execuţia proiectelor sau a măsurilor finanţate.  +  Articolul 3Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, având responsabilitatea coordonării implementării asistenţei comunitare prin fondurile structurale.  +  Articolul 4Autoritatea de management pentru Cadrul de sprijin comunitar are următoarele atribuţii principale: a) elaborează, în parteneriat cu instituţiile centrale şi regionale implicate, precum şi cu parteneri socioeconomici, Planul naţional de dezvoltare şi, pe baza acestui document programatic, aprobat de Guvernul României, negociază Cadrul de sprijin comunitar cu Comisia Europeană; b) asigură corelarea măsurilor dintre programele operaţionale, precum şi dintre acestea şi cele din programul operaţional regional; c) coordonează şi urmăreşte respectarea şi implementarea politicilor comunitare, în special în domeniile concurenţei şi ajutorului de stat, achiziţiilor publice, protecţiei mediului, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; d) coordonează armonizarea cadrului instituţional şi dezvoltarea capacităţii administrative şi urmăreşte consolidarea şi extinderea parteneriatelor în procesul de planificare, precum şi în toate fazele de implementare a Cadrului de sprijin comunitar; e) asigură implementarea transparentă, efectivă şi eficientă a Cadrului de sprijin comunitar; f) coordonează elaborarea ghidurilor şi a procedurilor privind asigurarea corectitudinii operaţiunilor finanţate din asistenţa comunitară; g) asigură elaborarea unui sistem funcţional şi integrat de colectare şi prelucrare a informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea programelor operaţionale, monitorizarea şi evaluarea asistenţei comunitare acordate României prin fondurile structurale; h) asigură realizarea şi funcţionarea sistemului informatic privind managementul financiar şi tehnic al fondurilor; i) elaborează, pe baza rapoartelor anuale de implementare ale autorităţilor de management pentru programele operaţionale, raportul anual de implementare a Cadrului de sprijin comunitar şi, după aprobarea acestuia de către Comitetul de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar, îl înaintează Comisiei Europene spre analiză, observaţii şi recomandări; j) transmite spre analiză Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar recomandările primite de la Comisia Europeană şi formulează răspunsuri la acestea, pe care, după aprobarea comitetului de monitorizare, le transmite acesteia; k) înaintează spre analiză şi avizare Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar propunerile de modificare a acestuia, prin realocarea de fonduri între programele operaţionale şi/sau prin modificarea complementelor de program, după aprobarea în prealabil a acestor modificări de comitetele de monitorizare ale fiecărui program operaţional; l) asigură şi urmăreşte îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea şi publicitatea asistenţei din fondurile structurale; m) organizează, în parteneriat cu Comisia Europeană, evaluarea intermediară a Cadrului de sprijin comunitar şi transmite comitetului de monitorizare al acestuia rezultatele şi concluziile evaluării; n) asigură implementarea eventualelor modificări ale Cadrului de sprijin comunitar, propuse de comitetul de monitorizare, ca urmare a evaluării intermediare şi informează corespunzător Comisia Europeană; o) participă, în parteneriat cu Comisia Europeană, la realizarea evaluării ex-post a Cadrului de sprijin comunitar şi prezintă comitetului de monitorizare rezultatele şi concluziile acestei evaluări; p) constituie Comitetul de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativităţii şi egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei; asigură preşedinţia şi secretariatul Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar; q) participă la comitetele de monitorizare ale programelor operaţionale; r) coordonează elaborarea raportului privind adiţionalitatea; s) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Se desemnează Ministerul Integrării Europene ca autoritate de management pentru Programul operaţional regional, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestui program.  +  Articolul 6Se desemnează Ministerul Economiei şi Comerţului ca autoritate de management pentru Programul operaţional/sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, având responsabilitatea managementului, implementării şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program.  +  Articolul 7Se desemnează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de transport şi energie, având responsabilitatea managementului, implementării şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program.  +  Articolul 8Se desemnează Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu, având responsabilitatea managementului, implementării şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program.  +  Articolul 9Se desemnează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestuia.  +  Articolul 10Se desemnează Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate pentru acest program.  +  Articolul 11Autorităţile de management pentru programele operaţionale au următoarele atribuţii principale: a) elaborează programele operaţionale şi programele complement, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin Planul naţional de dezvoltare; b) asigură corelarea măsurilor din programele operaţionale sectoriale cu cele din programul operaţional regional, sub coordonarea Autorităţii de management pentru Cadrul de sprijin comunitar; c) urmăresc obţinerea rezultatelor generale şi a impactului definit prin programele operaţionale, precum şi a celor specifice menţionate prin programele complement; d) urmăresc dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea programului operaţional respectiv, precum şi consolidarea şi extinderea parteneriatelor în procesul de planificare şi în toate fazele de implementare a programului operaţional; e) asigură implementarea programelor operaţionale în concordanţă cu recomandările comitetelor de monitorizare, cu reglementările Uniunii Europene şi cu principiile şi politicile comunitare, în special în domeniile concurenţei, achiziţiilor publice, protecţiei mediului şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; f) dezvoltă şi promovează parteneriate la nivel central, precum şi între nivelul central, nivelul regional şi local, inclusiv parteneriatul public-privat; g) elaborează şi asigură un sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea programelor operaţionale şi evaluarea şi monitorizarea asistenţei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora; h) analizează şi propun modificări ale programelor operaţionale şi complement şi înaintează comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocările de fonduri între măsurile din cadrul programelor operaţionale; i) elaborează şi prezintă comitetelor de monitorizare spre aprobare rapoartele anuale de implementare şi, după primirea aprobării acestora, le transmit spre aprobare Comisiei Europene; j) asigură şi răspund pentru corectitudinea operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, precum şi pentru implementarea măsurilor de control intern, în concordanţă cu principiile unui management financiar riguros şi transparent; k) urmăresc şi verifică instituirea de către organismele intermediare care implementează măsurile din programele operaţionale a unui sistem contabil separat, precum şi a unui cod de contabilitate adecvat pentru operaţiunile finanţate; l) elaborează manuale de implementare şi utilizare pentru programele operaţionale respective; m) elaborează criteriile de selecţie şi evaluare a proiectelor şi aprobă proiectele selectate de către organismele intermediare; n) transmit autorităţii de plată rapoarte privind recuperarea sumelor necuvenite, precum şi a celor neutilizate; o) efectuează corecţiile financiare; p) asigură informarea cetăţenilor şi mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene în derularea programelor şi conştientizarea potenţialilor beneficiari şi a organizaţiilor profesionale cu privire la oportunităţile generate de implementarea programelor; q) răspund pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor care finanţează programul operaţional, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate organismelor intermediare; r) organizează evaluarea intermediară a programului operaţional şi informează comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene ca urmare a evaluării intermediare; s) furnizează informaţii privind absorbţia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare; t) constituie comitetul de monitorizare al programului operaţional, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativităţii şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; asigură preşedinţia şi secretariatul comitetului de monitorizare al programului operaţional; u) participă la reuniunile anuale ale Comisiei Europene în vederea examinării rezultatelor anului precedent; v) asigură existenţa procedurilor privind păstrarea unei piste de audit corespunzătoare; w) îndeplineşte şi alte atribuţii în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca autoritate de management pentru Fondul de coeziune. (2) Autoritatea de management a Fondului de coeziune are următoarele atribuţii principale: a) asigură coordonarea şi managementul Fondului de coeziune; b) coordonează armonizarea cadrului instituţional şi dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în gestionarea Fondului de coeziune; c) coordonează şi urmăreşte respectarea şi implementarea politicilor comunitare, în special în domeniile concurenţei şi ajutorului de stat, achiziţiilor publice, protecţiei mediului, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; d) asigură utilizarea eficientă şi corectă a fondurilor, precum şi implementarea proiectelor în conformitate cu obiectivele stabilite prin acestea, respectând condiţionalităţile stabilite de Comisia Europeană; e) coordonează, împreună cu Comisia Europeană, elaborarea metodologiei, ghidurilor şi procedurilor privind asigurarea corectitudinii operaţiunilor finanţate din asistenţa comunitară; f) asigură monitorizarea prin indicatori fizici şi financiari a stadiului derulării proiectelor, în relaţie cu planurile şi obiectivele acestora, şi a progresului gestionării fondurilor; g) evaluează şi avizează strategiile specifice propuse de organismele intermediare; h) asigură informarea corespunzătoare a autorităţilor de plată referitor la respectarea procedurilor cu privire la: verificarea autenticităţii cheltuielilor, implementarea proiectelor conform obiectivelor propuse şi condiţionalităţilor, concordanţa operaţiunilor cu regulile aplicabile şi păstrarea pistei de audit; i) asigură elaborarea unui sistem funcţional şi integrat de colectare şi prelucrare a informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea Fondului de coeziune; j) asigură realizarea şi funcţionarea sistemului informatic privind managementul financiar şi tehnic al Fondului de coeziune; k) asigură elaborarea raportului anual de implementare a proiectelor finanţate din Fondul de coeziune şi îl transmite Comisiei Europene; l) primeşte, analizează şi transmite Comisiei Europene propunerile de proiecte finanţabile din Fondul de coeziune; m) asigură informarea cetăţenilor şi mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene în derularea proiectelor şi conştientizarea potenţialilor beneficiari şi a organizaţiilor profesionale cu privire la oportunităţile generate de implementarea proiectelor; n) constituie Comitetul de monitorizare al Fondului de coeziune, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativităţii şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; asigură preşedinţia şi secretariatul Comitetului de monitorizare al Fondului de coeziune; o) asigură existenţa procedurilor privind păstrarea unei piste de audit corespunzătoare; p) îndeplineşte şi alte atribuţii în condiţiile legii.  +  Articolul 13Se desemnează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru proiecte de infrastructură din domeniul transporturilor, finanţate prin Fondul de coeziune.  +  Articolul 14Se desemnează Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru proiectele de infrastructură din domeniul mediului, finanţate prin Fondul de coeziune.  +  Articolul 15Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de plată pentru: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi pentru Fondul de coeziune.  +  Articolul 16Se desemnează Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de plată pentru Fondul european pentru orientare şi garantare în agricultură - secţiunea "Orientare" şi Instrumentul financiar de orientare piscicolă.  +  Articolul 17Autorităţile de plată au următoarele atribuţii principale: a) primesc cereri de rambursare şi asigură că respectivele cereri reflectă în mod corespunzător operaţiunile selectate şi includ numai cheltuieli realizate efectiv în perioada de referinţă şi care pot fi dovedite în mod corespunzător; b) primesc de la Comisia Europeană sumele aferente plăţilor; c) efectuează transferul contribuţiilor financiare ale Uniunii Europene către beneficiarii finali, în cel mai scurt timp şi în întregime; d) elaborează şi transmit Comisiei Europene estimări ale cheltuielilor; e) elaborează şi transmit Comisiei Europene declaraţii de certificare a cheltuielilor intermediare şi finale, împreună cu cererile de plată; f) transmit o cerere Comisiei Europene, pentru corectarea, dacă este necesar, a plăţii soldului final al asistenţei, în termen de 9 luni de la data transferării sumelor aferente soldului final; g) furnizează Comisiei Europene evidenţe detaliate privind plăţile efectuate; h) restituie Comisiei Europene sumele neutilizate sau plătite în mod eronat din fondurile structurale şi Fondul de coeziune; i) trimit, o dată pe an, ca anexă la al patrulea raport privind recuperările, o declaraţie a sumelor rămase de recuperat la acea dată; j) asigură menţinerea unor evidenţe financiare privind operaţiunile pe care le derulează; k) îndeplinesc şi alte atribuţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 18Se desemnează Ministerul Integrării Europene ca autoritate de management pentru iniţiativa comunitară INTERREG.  +  Articolul 19Pentru fiecare autoritate de management, autoritate de plată, organism intermediar, se constituie câte o unitate de audit intern independentă.  +  Articolul 20În derularea măsurilor finanţate din programele operaţionale, precum şi a proiectelor finanţate prin Fondul de coeziune, autorităţile de management asigură definirea clară şi separarea adecvată a funcţiilor structurilor desemnate prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 21Structurile desemnate pentru coordonarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin instrumentele structurale sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22 (1) Autorităţile de management pentru programele operaţionale sectoriale şi regionale desemnează organismele intermediare pentru implementarea măsurilor finanţate din fondurile structurale. (2) Autorităţile de management pentru programele operaţionale şi autorităţile de plată desemnează organismele responsabile pentru verificările pe eşantioane, precum şi pe cea privind declaraţia de încheiere a programelor.  +  Articolul 23În funcţie de modificarea priorităţilor şi/sau a măsurilor identificate în Planul naţional de dezvoltare, precum şi a politicii comunitare în domeniul politicii regionale şi al instrumentelor structurale, poate fi analizată posibilitatea adăugării altor programe operaţionale şi/sau măsuri în Cadrul de sprijin comunitar, precum şi a ajustării cadrului instituţional.  +  Articolul 24În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Guvernul, la propunerea ministerelor implicate, va aproba modificarea şi completarea corespunzătoare a următoarelor acte normative: a) Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003.  +  Articolul 25Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul integrării europene,Alexandru FărcaşMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 1 aprilie 2004.Nr. 497.  +  Anexa                       SCHEMĂ INTERINSTITUŢIONALĂ                                                               ┌────────────┐    ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ COMITET │  ┌>│ COMITET MONITORIZARE ├─┐ ┌─┤MONITORIZARE│<┐  │ │ Cadrul de sprijin Comunitar │ │ │ │ Fondul de │ │  │ └───────^───────────────────────────────┬─────┘ │ │ │ Coeziune │ │  │ ┌───────┼───────────────────────────────┼─────┐ │ │ └────────────┘ │  │ │ │ AUTORITATE DE MANAGEMENT │ │ │ │ ┌────────────┐ │  └─┤ │ Cadrul de Sprijin Comunitar │ │<┘ │ │ AUTORITATE │ │    │ │ Ministerul Finanţelor Publice │ │ │ │ DE │ │    └───────┼───────────────────────────────┼┬────┘ │ │ MANAGEMENT │ │         ^ │ │v │ │ Fondul de │ │ ┌───────┴──┴───────────────────────────────v───┐ └>│ Coeziune ├─┘ │ COMITATE DE MONITORIZARE │ ┌─────>│ Ministerul │ │ │ │ │ Finanţelor │ ├──────┬┬──────┬┬──────┬┬──────┬┬──────┬┬──────┤ v │ Publice │ │ POS ││ POS ││ POS ││ POS ││ POS ││ POS │ ┌───────────┐└────────────┘ │Cres- ││Infra-││Infra-││Dez- ││Agri- ││Dez- │ │AUTORITĂŢI │ | ^ │terea ││struc-││struc-││volta-││cultu-││volta-│ │ DE PLATA │ | | ^ │Compe-││tura ││tura ││rea ││ ra ││ re │ ├───────────┤ | │ | │ │titi- ││ de ││ de ││Resur-││Dezv. ││Regio-│ │ Ministerul│ | │ | │ │vita- ││Tran- ││Mediu ││selor ││Rurala││nala │ │ Finanţelor│ | │ | │ │tii ││sport ││ ││Umane ││ şi ││ │ │ Publice │<---┘ │ | │ │Econo-││ şi ││ ││ ││Pescu-││ │ │ FEDR, │<────┐│ | │ │mice ││Ener- ││ ││ ││ it ││ │ │ FSE, FC │ ││ | │ │ ││gie ││ ││ ││ ││ ┌┼>├───────────┤ ││ | │ └──────┘└──────┘└──────┘└──────┘└──────┘└──┬──┼┘ │Agentia de │ ││ | │    ^ v v │Plati şi │ ││ | │ ┌──┴───────────────────────────────────────────┐ │Interventie│ ││ | │ │ AUTORITĂŢI DE MANAGEMENT │ │ FEOGA-O, │ ││ | │ ├──────┬┬──────┬┬──────┬┬──────┬┬──────┬┬──────┤ │ IFOP │ ││ | │ │ MEC ││ MTCT ││MMGA ││MMSSF ││MAPDR ││ MIE │ └───┬─┬─────┘ ││ | │ │Minis-││Minis-││Minis-││Min. ││Min. ││Minis-│ ^^ │ │ ││ | │ │terul ││terul ││terul ││Muncii││Agric.││terul │┌┘| │ │ │v | │ │Econo-││Tran- ││Mediu-││Soli- ││Padu- ││Inte- ││ | │ │ │ | │miei ││spor- ││ lui ││dari- ││rilor ││grarii││ | │ │ │ | │ şi ││turi- ││ şi ││tatii ││ şi ││Euro- ├┘ | │ │ │ | │Comer-││lor ││Gospo-││Soci- ││Dez- ││pene │ | │ │ v | │tului ││Con- ││dari- ││ale ││volta-││ │ | │ │ ┌──────────────────┐ │ ││struc-││rii ││ şi ││ rii ││ │ | │ │ │ ORGANISME │ │ ││tiilor││Apelor││Fami- ││Rurale││ │ | │ │ │ INTERMEDIARE │ │ ││ şi ││ ││liei ││ ││ │ | │ │ ├────────┬┬────────┤ │ ││Turis-││ ││ ││ ││ │ | │ │ │Proiecte││Proiecte│ │ ││mului ││ ││ ││ ││ │ | │ │ │ de ││ de │ └──────┘└──────┘└──────┘└──────┘└──────┘└──┬───┘ | │ │ │ tran- ││ mediu │    ^ │ | │ │ │ sport ││ │    │ v | │ │ │ ││ │ ┌──┴───────────────────────────────────────────┐ | │ │ │ MTCT ││ MMGA │ │ ORGANISME INTERMEDIARE (vor fi desemnate │ | │ │ │ ││ │ │ după intrarea în vigoare a HG privind │-- │ │ └─┬──────┴┴────────┘ │ stabilirea cadrului instituţional) │ │ │ v ^ ├──────┬┬──────┬┬──────┬┬──────┬┬──────┬┬──────┤ │ │ ┌──────────────┴───┐ │ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ │ │ BENEFICIARI │ │ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ └─>│ FINALI │ │ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ └──────────────────┘ │ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ └──────┴┴──────┴┴──────┴┴──────┴┴──────┴┴──┬───┘ │    ^ V │ ┌──┴───────────────────────────────────────────┐ │ │ BENEFICIARI FINALI │<────┘ └──────────────────────────────────────────────┘-------------