LEGE nr. 90 din 5 aprilie 2004privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1 - Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin restrângerea fumatului în spaţii publice închise, prin inscripţionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziţioneze, prin indicarea în produsele finale a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, precum şi unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România."2. La articolul 2, literele b) şi j) vor avea următorul cuprins:"b) tutun de uz oral se înţelege toate produsele destinate uzului oral, cu excepţia celor care se fumează sau se mestecă, fabricate în totalitate sau parţial din tutun, sub formă de pudră, de particule fine sau orice altă combinaţie a acestora, în special cele prezentate în pliculeţe porţionate sau poroase, precum şi cele având orice formă care aminteşte de un produs alimentar;.................................................................................... j) gudron se înţelege condensatul anhidru brut de fum fără nicotină;"3. La articolul 2, după litera k) se introduce litera k^1 ) cu următorul cuprins:"k^1 ) substanţe de plecare se înţelege arome, solvenţi, umectanţi, adezivi şi agenţi de îngroşare, aditivi, sosuri, coloranţi şi agenţi de colorare, conservanţi;"4. La articolul 3, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Se interzice comercializarea produselor din tutun prin automate."5. La articolul 3, alineatul (8^1 ) se abrogă.6. La articolul 3, alineatul (9) va avea următorul cuprins:"(9) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs din tutun care nu poartă inscripţionate avertismentele prevăzute de prezenta lege privind pericolul consumării acestuia asupra sănătăţii individuale şi publice."7. După articolul 3 se introduc articolele 3^1 , 3^2 , 3^3 şi 3^4 cu următorul cuprins:"Art. 3^1 - Tutunul, produsele din tutun, precum şi ingredientele utilizate la fabricarea produselor din tutun trebuie să îndeplinească cel puţin nivelul minim al condiţiilor prevăzute în reglementările legale în vigoare.Art. 3^2 - (1) Ţigaretele puse în circulaţie comercializate sau fabricate nu vor avea un conţinut mai mare de: a) 10 mg/ţigaretă, pentru gudron; b) 1 mg/ţigaretă, pentru nicotină; c) 10 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon. (2) Este permis importul de ţigarete fabricate în statele membre ale Uniunii Europene care respectă reglementările comunitare privind conţinutul maxim de gudron, nicotină şi monoxid de carbon. (3) Măsurarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor se realizează în laboratoare agreate şi monitorizate de Ministerul Sănătăţii. (4) Ministerul Sănătăţii va face publică lista laboratoarelor agreate, specificând criteriile utilizate la aprobare, precum şi metodele de monitorizare aplicate. (5) Determinarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor se face pe baza standardelor următoare: ISO 4387 - pentru gudron, ISO 10315 - pentru nicotină, ISO 8454 - pentru monoxid de carbon. Acurateţea indicaţiilor privind gudronul şi nicotina de pe pachete se verifică în conformitate cu ISO 8243. (6) Ministerul Sănătăţii poate să solicite producătorilor sau importatorilor efectuarea oricăror teste suplimentare în vederea determinării concentraţiei altor substanţe conţinute de produsele din tutun, pentru fiecare marcă sau tip, în scopul evaluării efectului acestor substanţe asupra sănătăţii, în mod special a potenţialului acestora de a provoca dependenţă. (7) Rezultatele testelor efectuate conform prevederilor alin. (6) vor fi transmise anual Ministerului Sănătăţii. (8) Ministerul Sănătăţii poate solicita rezultatele testelor efectuate conform prevederilor alin. (6) la un interval mai mare decât cel prevăzut la alin. (7) atunci când caracteristicile produselor din tutun nu se modifică. (9) Ministerul Sănătăţii este notificat de fiecare dată când caracteristicile produselor din tutun se modifică. (10) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Asociaţia de Standardizare din România - ASRO - vor asigura adoptarea standardelor ISO ca standarde române până la data intrării în vigoare a prezentei legi.Art. 3^3 - La fabricarea produselor din tutun se utilizează numai substanţe de plecare din lista aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, emis până la 31 decembrie 2004.Art. 3^4 - (1) Producătorii sau importatorii de produse din tutun întocmesc un dosar al produsului care conţine următoarele: a) lista cu toate ingredientele utilizate în procesul de fabricaţie a produselor din tutun, precum şi cantităţile acestora, după tipul şi marca produsului. Lista va fi redactată în ordinea descrescătoare a cantităţii fiecărui ingredient din produs; b) declaraţie cu privire la motivul utilizării ingredientelor listate în produsele din tutun, cu indicaţii referitoare la categoria şi funcţia lor; c) date toxicologice disponibile producătorului sau importatorului referitoare la ingredientele utilizate, indiferent de forma lor de prezentare, cu referiri speciale la efectul lor asupra sănătăţii, menţionând orice efect de inducere a dependenţei. (2) Dosarul întocmit în conformitate cu prevederile alin. (1) se depune anual de către producător sau importator, pentru notificare, la Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat a Ministerului Sănătăţii. Primul dosar se va depune până cel mai târziu la 31 decembrie 2004. (3) Informaţiile cu privire la conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, rezultatul testelor suplimentare efectuate la solicitarea Ministerului Sănătăţii, precum şi declaraţia, datele toxicologice din dosarul produsului, lista cu ingredientele utilizate în procesul de fabricaţie, cu excepţia celor care conţin formule specifice de produs, indicate de producător drept secret de fabricaţie, sunt informaţii publice. (4) Ministerul Sănătăţii asigură informarea consumatorilor cu privire la datele prevăzute la alin. (3), prin orice mijloc adecvat. Lista de ingrediente a fiecărui produs, precum şi conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon vor fi făcute publice de către Ministerul Sănătăţii."8. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Fiecare pachet care conţine produse din tutun, cu excepţia tutunului de uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumează, se inscripţionează, în limba română, cu un avertisment general, precum şi cu unul adiţional, după cum urmează: a) avertismentul general se tipăreşte alternativ, astfel încât să se asigure apariţia regulată, folosindu-se unul dintre cele două texte, precum: «Fumatul ucide», cu varianta: «Fumatul poate să ucidă» şi «Fumatul dăunează grav sănătăţii tale şi a celor din jur»; b) avertismentul general se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului, precum şi pe orice ambalaj exterior, cu excepţia celui transparent folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului; c) prin cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului se înţelege una dintre cele două suprafeţe vizibile mari, aleasă ca referinţă; d) avertismentul general acoperă cel puţin 30% din aria externă a suprafeţei vizibile a pachetului pe care este tipărit; e) avertismentul adiţional se tipăreşte alternativ, astfel încât să se asigure apariţia regulată a unuia dintre cele 14 texte prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege; f) avertismentul adiţional se tipăreşte pe cealaltă suprafaţă vizibilă mare a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului; g) avertismentul adiţional acoperă cel puţin 40% din aria externă a suprafeţei pachetului pe care este tipărit; h) folosirea imaginilor fotografice sau a desenelor care ilustrează consecinţele fumatului asupra sănătăţii va fi stabilită conform reglementărilor comunitare în vigoare, prin ordin al ministrului sănătăţii, emis până la data intrării în vigoare a prezentei legi; i) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât ţigaretele, la care cea mai vizibilă suprafaţă depăşeşte 75 cm^2 , avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de 22,5 cm^2 pe fiecare suprafaţă."9. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc alineatele (2^1 ) şi (2^2 ) cu următorul cuprins:"(2^1 ) Produsele din tutun care nu se fumează se inscripţionează, în limba română, cu următorul avertisment: «Acest produs din tutun poate dăuna sănătăţii şi provoacă dependenţă».(2^2 ) Textul avertismentului de la alin. (2) se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia celui transparent, folosit la vânzarea cu amănuntul a produsului din tutun."10. La articolul 6, partea introductivă şi litera d) a alineatului (3) vor avea următorul cuprins:"(3) Textul avertismentelor, precum şi conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon este:........................................................................................ d) cu excepţia produselor din tutun care nu se fumează, textul avertismentelor este încadrat cu un chenar negru, lat de 3 mm, şi va fi inclus în suprafeţele alocate de 30%, 40%, respectiv 10%, care nu se interferează cu textul avertismentului sau cu informaţiile prezentate."11. La articolul 6, alineatul (3^2 ) se abrogă.12. La articolul 6, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(4) Se interzice tipărirea textului avertismentelor, precum şi a conţinutului de gudron, nicotină sau monoxid de carbon pe timbru. (5) Textul se tipăreşte astfel încât să nu poată fi mutat sau şters şi să nu devină neclar sau să fie ascuns ori întrerupt de alte texte sau desene ori în momentul deschiderii pachetului."13. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce alineatul (5^1 ) cu următorul cuprins:"(5^1 ) În cazul produselor din tutun, altele decât ţigaretele, textele avertismentelor pot fi fixate cu ajutorul adezivilor, astfel încât textul avertismentelor să nu poată fi înlăturat."14. La articolul 6, alineatele (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:"(6) Pentru a se asigura identificarea produsului, produsele din tutun vor fi marcate în mod corespunzător, prin indicarea numărului lotului sau a unui echivalent pe pachetele cu produse din tutun, făcând posibilă determinarea locului şi a datei producerii acestora. (7) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs din tutun care poartă inscripţionat orice text, denumire, însemne ale mărcii, desene, fotografii sau orice alt semn care sugerează că un produs din tutun este mai puţin nociv decât altele."15. La articolul 6, alineatul (7^1 ) se abrogă.16. La articolul 7, alineatul (1^1 ) se abrogă.17. La articolul 7, alineatul (1^2 ) va avea următorul cuprins:"(1^2 ) La data intrării în vigoare a prezentei legi*), producţia, importul şi comercializarea produselor din tutun care nu îndeplinesc condiţiile prezentei legi sunt interzise."18. La articolul 7, după alineatul (1^2 ) se introduce alineatul (1^3 ) cu următorul cuprins:"(1^3 ) Stocul de produse din tutun aflat deja în circuitul comercial la data intrării în vigoare a legii*), care nu îndeplineşte condiţiile prezentei legi, va fi lichidat în termen de 12 luni."________ Notă *) Data intrării în vigoare a textelor este data intrării în vigoare a Legii nr. 90/2004.19. După articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu următorul cuprins:"Art. 7^1 - Orice produs din tutun importat dintr-un stat membru al Uniunii Europene este admis pe teritoriul României dacă produsul a fost în mod legal fabricat sau comercializat în statul membru de origine şi oferă un grad echivalent de protecţie."20. După articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu următorul cuprins:"Art. 9^1 - Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională civilă sau penală, după caz, potrivit legii."21. După litera d) a articolului 10 se introduc literele e) şi f) cu următorul cuprins:"e) încălcarea dispoziţiilor art. 3^2 alin. (1), (2), (3), (5), (7) şi (9), ale art. 3^3 şi ale art. 3^4 alin. (1)-(3) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, actualizată anual prin hotărâre a Guvernului; f) încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (7) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei, actualizată anual prin hotărâre a Guvernului."22. După articolul 10 se introduce articolul 10^1 cu următorul cuprins:"Art. 10^1 - Tutunul şi produsele din tutun care rezultă din săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 10 se confiscă, în vederea distrugerii, conform prevederilor legale în vigoare."23. Articolul 13 se abrogă.24. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14 - Prevederile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor din prezenta lege se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."25. După articolul 14 se introduce articolul 14^1 cu următorul cuprins:"Art. 14^1 - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, conform prevederilor legale în vigoare."  +  Articolul IIPână la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă prin Ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului normele tehnice privind depozitarea, ambalarea şi comercializarea produselor din tutun.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia prevederilor pct. 6 şi 7, respectiv art. 3 alin. (9) şi art. 3^1 -3^4 , şi ale art. 3 alin. (5), (5^1 ), (8) şi (10) din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 5 aprilie 2004.Nr. 90.------