REGULAMENT din 23 martie 2004privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 aprilie 2004  În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (1) lit. b) şi al art. 21 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.IntroducereElaborarea unui cadru juridic care reglementează materia ajutorului de stat reprezintă continuarea armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană, parte a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.Scopul notificării şi autorizării ajutoarelor de stat acordate de autorităţile publice sau de organismele care administrează surse ale statului este de a urmări măsura în care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal într-o economie de piaţă în care preţurile produselor şi tarifele serviciilor sunt reglate de cerere şi ofertă.Orice intenţie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie să fie notificată Consiliului Concurenţei. Fără autorizarea Consiliului Concurenţei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.Întreprinderile mici şi mijlocii joacă un rol determinant în crearea de locuri de muncă şi reprezintă, în sens larg, un factor de stabilitate socială şi de creştere economică. Dezvoltarea acestei categorii de întreprinderi poate să fie totuşi limitată de imperfecţiunile pieţei. Deseori, accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la capital sau credit este dificil datorită reticenţelor înregistrate pe pieţele financiare în asumarea riscurilor precum şi datorită garanţiilor limitate pe care aceste întreprinderi le pot oferi. Resursele limitate ale acestora pot, de asemenea, reduce accesul la informaţii, mai ales la cele referitoare la noi tehnologii şi potenţiale pieţe. Ajutoarele de stat ce au ca scop facilitarea dezvoltării activităţilor economice ale întreprinderilor mici şi mijlocii nu trebuie totuşi să modifice condiţiile comerciale într-o măsură contrară interesului comun.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDomeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici şi mijlocii din toate sectoarele de activitate. (2) Prezentul regulament nu se aplică: a) activităţilor legate de producţie, procesare sau comercializare a produselor prevăzute în anexa nr. 3; b) ajutorului de stat legat de activităţile de export, mai precis ajutorului legat direct de cantitatea exportată, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau a altor cheltuieli curente legate de activităţile de export; c) ajutorului de stat care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul produselor din import.Definiţii  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc, după cum urmează:1. Întreprinderile mici şi mijlocii sunt întreprinderi care: a) au mai puţin de 250 de angajaţi; b) au fie o cifră de afaceri anuală care nu depăşeşte echivalentul în lei a 8 milioane EURO fie un rezultat anual al bilanţului contabil care să nu depăşească echivalentul în lei a 5 milioane EURO; c) îndeplinesc criteriul independenţei.2. Întreprinderile mici sunt întreprinderi care: a) au mai puţin de 50 de angajaţi; b) au o cifră de afaceri anuală care nu depăşeşte echivalentul în lei a 7 milioane EURO sau situaţia financiară anuală a acestora nu depăşeşte echivalentul în lei a 5 milioane EURO; c) îndeplinesc criteriul independenţei.3. Criteriul independentei este îndeplinit cu excepţia situaţiei în care 25% sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot sunt deţinute de către o singura întreprindere, sau în comun de mai multe întreprinderi, care nu sunt întreprinderi mici şi mijlocii, după caz.Acest prag poate fi depăşit în două cazuri: a) dacă întreprinderea este deţinută de instituţii publice de investiţii, societăţi de capital de risc sau investitori instituţionali, cu condiţia să nu se exercite nici un control individual sau comun; b) dacă întreprinderea are capitalul repartizat într-o asemenea manieră încât nu este posibil să se determine cine este deţinătorul şi dacă întreprinderea declară pe propria răspundere că nu este deţinută în proporţie de 25% sau mai mult de către o singură întreprindere ori, în comun, de către mai multe întreprinderi care nu se încadrează la definiţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii.4. Investiţii în imobilizări corporale reprezintă orice investiţie în active fixe corporale ce se referă la crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală în produsul sau procesul de producţie al unei unităţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare.O investiţie în active fixe, realizată sub forma achiziţionării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată trebuie să fie de asemenea considerată o investiţie în imobilizări corporale.5. Investiţii în imobilizări necorporale reprezintă orice investiţie în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet, a licenţelor, a know-how sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate.6. Intensitatea brută a ajutorului de stat reprezintă cuantumul ajutorului de stat exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului.Toate cifrele utilizate reprezintă sume înainte de aplicarea impozitelor directe.Atunci când se acordă un ajutor de stat sub o altă formă decât subvenţie, cuantumul ajutorului de stat reprezintă echivalentul - subvenţie al acestuia.Ajutoarele de stat plătibile în mai multe tranşe sunt actualizate la valoarea lor din momentul în care au fost acordate.Ratele dobânzilor care trebuie să fie folosite pentru actualizare şi pentru calcularea cuantumului ajutorului de stat în cazul unui credit preferenţial, reprezintă rata de referinţă aplicabilă în momentul acordării ajutorului de stat.7. Intensitatea netă a ajutorului de stat reprezintă cuantumul ajutorului de stat net, după impozitare, exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului.8. Numărul de angajaţi reprezintă numărul de unităţi de muncă pe an, denumite în continuare UMA, adică numărul de angajaţi cu normă întreagă într-un an, muncă cu normă parţială şi cea sezonieră, reprezentând fracţii ale UMA. (2) Pentru calcularea pragurilor la care se face referire la pct. 1 şi 2 va fi cumulat numărul de angajaţi al întreprinderii beneficiare cu numărul de angajaţi al întreprinderilor pe care aceasta le controlează, în mod direct sau indirect, prin deţinerea a 25% sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot. (3) Dacă la data încheierii bilanţului anual, o întreprindere depăşeşte sau îndeplineşte pragurile stabilite la pct. 1 şi 2, aceasta va conduce la pierderea sau la obţinerea statutului de întreprindere mică şi mijlocie, după caz, numai în situaţia în care fenomenul se repetă 2 ani financiari consecutivi. (4) Pragurile pentru cifra de afaceri şi totalul bilanţului sunt cele ale ultimelor 12 luni ale perioadei contabile aprobate, în cazul întreprinderilor nou înfiinţate a căror evidenţă contabilă nu a fost încă aprobată, pragurile care se vor aplica trebuie să aibă ca origine o estimare efectuată în cursul anului financiar de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat. (5) Acolo unde este necesar să se distingă microîntreprinderile de alte întreprinderi mici şi mijlocii, acestea sunt definite ca acele întreprinderi care au mai puţin de 10 salariaţi. (6) Plafonul cifrei de afaceri prevăzut la alin. (1) pct. 1 poate fi modificat, în funcţie de evoluţia indicatorilor macroeconomici, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.Ajutoare de stat considerate a fi autorizate  +  Articolul 3Ajutoarele de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii sunt considerate a fi autorizate şi, în consecinţă, nu sunt supuse cerinţelor de notificare dacă: a) orice ajutor de stat individual sau alocare specifică care ar putea să fie acordată în cadrul unei scheme de ajutor de stat, îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de prezentul regulament; b) actele administrative sau normative care instituie scheme de ajutor de stat ori ajutoare de stat individuale şi care conţin o referire expresă la prezentul regulament, prin citarea titlului sau/şi a referinţei publicaţiei în Monitorul Oficial al României.  +  Capitolul II Ajutor de stat pentru investiţiiInvestiţiile  +  Articolul 4 (1) Ajutoarele de stat pentru investiţii în imobilizări corporale şi necorporale sunt compatibile cu un mediu concurenţial normal şi sunt exceptate de la obligaţia de notificare dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) intensitatea brută a ajutorului de stat nu depăşeşte 15 % pentru întreprinderile mici; b) intensitatea brută a ajutorului nu depăşeşte 7,5% pentru întreprinderile mijlocii. (2) Atunci când investiţiile se fac în regiuni eligibile de a primi ajutor de stat regional, intensitatea nu va depăşi pragul pentru ajutorul de stat regional, cu mai mult de 15% procentul brut, cu condiţia ca intensitatea netă a ajutorului să nu depăşească 75%. (3) Consiliul Concurenţei poate aproba majorarea intensităţilor prevăzute la alin. (1), conform normelor privind ajutorul de stat regional, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile cu privire la menţinerea investiţiei în regiunea beneficiară o perioadă de cel puţin cinci ani şi la contribuţia beneficiarului la finanţarea investiţiei de cel puţin 25%. (4) Plafoanele stabilite la alin. (1) şi (2) se aplică intensităţii ajutoarelor calculate ca procent din cheltuielile de investiţii eligibile sau ca procent din cheltuielile salariale aferente locurilor de muncă create prin realizarea investiţiei, ori prin combinarea celor două, astfel încât ajutorul să nu depăşească cuantumul cel mai favorabil ce rezultă din aplicarea unuia sau altuia dintre aceste moduri de calcul. (5) În cazul în care ajutorul este calculat pe baza costurilor de investiţii, costurile eligibile ale investiţiilor în imobilizări corporale vor fi costurile legate de investiţia în terenuri, clădiri şi echipamente.În sectorul transporturilor, cu excepţia costului materialului feroviar rulant, cheltuielile destinate mijloacelor de transport şi a echipamentelor de transport şi bunurilor mobile nu sunt incluse în costurile eligibile.Costurile eligibile ale investiţiilor în imobilizări necorporale vor fi costurile de achiziţie a tehnologiilor. (6) În cazul în care ajutorul este calculat pe baza locurilor de muncă create, cuantumul ajutorului este exprimat ca procent din costurile salariale aferente locurilor de muncă create pe o perioadă de doi ani conform următoarelor criterii: a) crearea de locuri de muncă trebuie să fie legată de executarea unui proiect de investiţii în imobilizări corporale sau necorporale; locurile de muncă trebuie să fie create într-o perioadă de trei ani de la finalizarea investiţiei; b) proiectul de investiţii trebuie să conducă la o creştere netă a numărului de salariaţi din unitatea respectivă, în raport cu media ultimelor douăsprezece luni; c) locurile de muncă trebuie să fie menţinute pe o perioadă de minim cinci ani.  +  Capitolul III Ajutor pentru servicii de consultanţă, alte servicii şi activităţi  +  Articolul 5Ajutoarele de stat acordate întreprinderilor mici şi mijlocii pentru servicii de consultanţă şi alte servicii şi activităţi sunt compatibile cu un mediu concurenţial normal, şi sunt exceptate de la obligaţia de notificare dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) pentru serviciile furnizate de către consultanţii externi, ajutorul brut nu depăşeşte 50% din costurile aferente serviciilor prestate; serviciile în cauză nu constituie o activitate permanentă sau periodică şi nu sunt legate de cheltuielile de funcţionare normală a întreprinderii, cum sunt serviciile obişnuite de consultanţă fiscala, juridică sau de publicitate; b) pentru participarea la târguri şi expoziţii, ajutorul brut nu depăşeşte 50% din costurile suplimentare ce rezultă din închirierea, amenajarea şi organizarea standului. În acest caz, exceptarea de la obligaţia notificării se va aplica numai la prima participare a unei întreprinderi la un târg sau expoziţie.  +  Capitolul IV Ajutoare individuale de valoare mare/ridicată  +  Articolul 6Prezentul regulament nu exceptează de la notificare ajutoarele de stat individuale care ating unul din următoarele două praguri: a) valoarea totală brută a ajutorului de stat să fie de cel puţin echivalentul în lei a 3 milioane Euro; b) totalul costurilor eligibile pentru întregul proiect este de cel puţin echivalentul în lei a 5 milioane Euro şi este îndeplinită una din condiţiile de mai jos:b^1) în regiunile care nu beneficiază de ajutoare de stat regionale, intensitatea brută a ajutorului de stat este de cel puţin 50% din plafonul prevăzut la art 4 alin. (2);b^2) în regiunile care beneficiază de ajutoare de stat regionale, intensitatea netă a ajutorului este de cel puţin 50% din plafonul prevăzut la art. 4 alin. (2).  +  Capitolul V Alte condiţii de exceptare  +  Articolul 7Prezentul regulament exceptează de la notificare ajutoarele de stat menţionate la art. 4 şi art. 5 dacă este îndeplinită una din următoarele condiţii: a) beneficiarul a transmis furnizorului o solicitare în scopul primirii unui ajutor de stat; b) există prevederi legale în vigoare ce stabilesc dreptul de a acorda ajutoare de stat cu condiţia respectării prevederilor legale din domeniul ajutorului de stat.  +  Capitolul VI Reguli generale privind cumulul ajutoarelor de statCumulul ajutoarelor  +  Articolul 8 (1) Plafoanele de intensitate prevăzute la art. 4 - 6 se aplică indiferent dacă proiectul este finanţat integral sau parţial din surse ale statului sau este parţial finanţat de Uniunea Europeană. (2) Ajutoarele de stat exceptate de la notificare prin prezentul regulament nu pot fi cumulate cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte fonduri ale Uniunii Europene raportate la aceleaşi costuri eligibile, dacă această cumulare ajunge la o intensitate a ajutorului de stat superioară celei prevăzute de prezentul regulament.  +  Capitolul VII Transparenţă şi monitorizare  +  Articolul 9 (1) În cazul punerii în aplicare a unor scheme de ajutor sau a acordări unui ajutor de stat individual, exceptate de prezentul regulament, furnizorii de ajutor de stat trebuie să prezinte Consiliului Concurenţei, în termen de 20 zile lucrătoare, informaţii referitoare la aceste ajutoare, conform Formularului pentru schemele de ajutor de stat şi ajutoare de stat individuale pentru IMM-uri, exceptate de la notificare în condiţiile prezentului regulament, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte din prezentul regulament. (2) Furnizorii de ajutor de stat vor păstra dosare detaliate referitoare la schemele de ajutor de stat, la alocările specifice acordate în cadrul schemelor de ajutoare şi la ajutoarele individuale exceptate de prezentul regulament.Aceste dosare trebuie să fie complete, pentru a putea stabili dacă condiţiile de exceptare prevăzute de prezentul regulament sunt îndeplinite, ele incluzând, de asemenea, informaţii referitoare la statutul agenţilor economici consideraţi întreprinderi mici şi mijlocii. (3) Furnizorii de ajutor de stat trebuie să păstreze dosarele referitoare la ajutoarele individuale o perioadă de 10 ani începând de la data la care ajutorul a fost acordat, iar în ceea ce priveşte schemele de ajutor, o perioadă de 10 ani de la data acordării ultimei alocări specifice în cadrul schemelor de ajutor în cauză. (4) Furnizorii de ajutor de stat vor transmite Consiliului Concurenţei, la solicitarea scrisă a acestuia, în termen de 20 zile lucrătoare sau în alt termen stipulat în solicitare, toate informaţiile pe care Consiliul Concurenţei le consideră necesare pentru a evalua dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru exceptarea de la notificare. (5) Furnizorii de ajutor de stat trebuie să întocmească un raport cuprinzând ajutoarele de stat ce intră sub incidenţa prezentului regulament pe parcursul unui an calendaristic sau pe o perioadă mai mică conform anexei nr. 2.Furnizorii de ajutor de stat trebuie să înainteze aceste rapoarte în maxim 3 luni de la data expirării perioadei la care raportul face referire.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 10 (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României. (2) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în conformitate cu Regulamentul privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat şi în conformitate cu Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare, puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurentei. (3) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat notificate după intrarea sa în vigoare, precum şi atunci când ajutoarele de stat au fost notificate înainte de intrarea sa în vigoare, dar decizia Consiliului Concurenţei este ulterioară acestei date sau Consiliul Concurenţei nu a emis încă o decizie. (4) Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1────────la Regulamentul privind ajutorul de stat pentru IMM-uri────────────────────────────────────────────────────────     Formular pentru schemele de ajutor de stat şi ajutoare de stat         individuale pentru IMM-uri exceptate de la notificare                   în condiţiile prezentului regulament───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sinteza informaţiilor care vor fi Observaţii explicativefurnizate/comunicate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Societatea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Regiunea Indicaţi numele regiunii dacă ajutorul de                                     stat este acordat de o autoritate                                     subcentrala───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Titlul schemei de ajutor de stat Indicaţi numele schemei de ajutor de statsau numele întreprinderii sau în cazul unui ajutor de statbeneficiara a unui ajutor de individual, numele beneficiarului;stat individual În ultimul caz, nu este necesară şi                                     înaintarea unui raport anual.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Baza legala Indicaţi referinţa legala naţionala                                     precisa pentru schema de ajutor sau pentru                                     ajutorul de stat individual.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cheltuielile anuale prevăzute în Sumele vor fi exprimate în EURO sau, dacăcadrul schemei de ajutor sau suma este aplicabil, în moneda naţionala,totala a unui ajutor acordat unei În cazul unei scheme de ajutor de stat:întreprinderi beneficiare Indicaţi suma globală Indicaţi a alocărilor                                     bugetare sau scutirile de taxe estimate,                                     pe an, pentru toate instrumentele ajuto-                                     rului de stat conţinute de schema;                                     În cazul unui ajutor de stat individual:                                     Indicaţi suma totala a ajutorului/                                     scutirilor de taxe. Dacă este cazul,                                     indicaţi de asemenea, dacă ajutorul este                                     acordat în transe.                                     Pentru garanţiile din ambele cazuri,                                     indicaţi suma (maxima) a împrumuturilor                                     garantate.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Intensitatea maxima a ajutorului Indicaţi intensitatea maxima a ajutorului                                     sau suma maxima a ajutorului per bunuri                                     eligibile───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Data punerii în aplicare Indicaţi data de la care ajutorul poate fi                                     acordat în cadrul schemei sau la care                                     ajutorul de stat individual este acordat───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Durata schemei de ajutor de stat Indicaţi data (an şi luna) până la caresau a ajutorului individual acordat ajutorul poate fi acordat în cadrul                                     schemei sau în cazul unui ajutor de stat                                     individual, şi dacă este cazul, data (an,                                     luna) ultimei rate de plată───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Obiectivul ajutorului Se înţelege ca obiectivul primar este                                     ajutorul către IMM-uri,. Acest domeniu                                     permite indicarea obiectivului următor                                     (secundar) care este urmărit (de ex. doar                                     întreprinderile mici sau IMM-urile; ajutor                                     pentru investiţii/consultanţă)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sectoarele economice avute în Alegeţi din lista, atunci când estevedere relevant   ● Toate sectoarele   sau   ● Industria carboniera   ● Toate ramurile de producţie/     sectoarele manufacturiere   sau   ● Oţel   ● Construcţie de nave   ● Fibre sintetice   ● Industria de automobile   ● Alte sectoare de producţie   ● Toate serviciile   sau   ● Servicii de transport   ● Servicii financiare    ● Alte serviciiobservaţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Numele şi adresa autorităţiifurnizoare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte informaţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2────────la Regulamentul privind ajutorul de stat pentru IMM-uri────────────────────────────────────────────────────────Formular de raport anual privind schemele de ajutor de stat care se supun unui grup de reguli de exceptări care trebuie furnizat Consiliului ConcurenteiFurnizorilor le este cerut sa utilizeze formatul de mai jos, atunci când raportează către Consiliul Concurentei.Raportul va fi furnizat şi pe suport magnetic.Informaţiile cerute pentru toate schemele de ajutoare de stat exceptate în cadrul unui grup de reguli adoptate în conformitate cu prezentul Regulament:1. TITLUL SCHEMEI IN CAUZA2. REGULILE DE EXCEPTARE CARE SE APLICA3. CHELTUIELIDate separate trebuie furnizate pentu fiecare ajutor de stat din cadrul unei scheme de ajutor de stat sau pentru fiecare ajutor de stat individual (de ex. alocări, împrumuturi preferenţiale, garanţii, etc.) Datele trebuie să fie exprimate în EURO şi în moneda naţionala. Scutirile de taxe anuale trebuie raportate. Dacă cifrele exacte nu sunt accesibile, trebuie estimate.Aceste cheltuieli trebuie furnizate după cum urmează:Pentru anul în curs trebuie indicat separat, pentru fiecare ajutor de stat din cadrul schemei (de ex. alocări, împrumuturi preferenţiale, garanţii):3.1. sumele implicate, scutirile de taxe (estimative) sau alte venituri scutite, date privind garanţiile, etc. pentru proiectele nou asistate. În cazul schemelor de garanţii, suma totala a noilor garanţii acordate ar trebui furnizata;3.2. plăţile efective, scutirile de taxe (estimativ) sau alte venituri scutite date privind garanţiile, etc. pentru proiectele nou asistate, cat şi pentru cele în curs. În cazul schemelor de ajutor privind garanţiile, trebuie furnizate următoarele date: suma totala a garanţiilor acordate, venituri suplimentare (premii), recuperări, indemnizaţii plătite, rezultate de operare ale schemei în timpul anului financiar aflat în analiza;3.3. numărul proiectelor nou asistate;3.4. numărul global estimat, al locurilor de muncă create sau menţinute prin noile proiecte (dacă este cazul);3.5. suma globală a investiţiilor estimate făcute în cadrul noilor proiecte;3.6. diminuarea sumelor menţionate la punctul 3.1. fie pe regiuni, fie pe zone;3.7. diminuarea sumelor de la punctul 3 pe sectoarele de activitate ale beneficiarilor (dacă sunt implicate mai mult decât un sector, trebuie indicate cotele pentu fiecare în parte);- minerit;- producţie, din care:- otel;- construcţii de nave;- fibre sintetice;- vehicule motorizate;- alte sectoare de producţie (urmează a fi specificate).- servicii, din care:- servicii de transport;- servicii financiare;- alte servicii (urmează a fi specificate)- alte sectoare (urmează a fi specificate).4. ALTE INFORMAŢII ŞI OBSERVAŢII.  +  Anexa 3────────la Regulamentul privind ajutorul de stat pentru IMM-uri────────────────────────────────────────────────────────     Lista produselor agricole cărora nu li se aplică dispoziţiile prezentului regulament
    Codul corespondent din Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor din economia naţională (CPSA)Numărul din nomenclatorDescrierea produselor nomenclator
    Clasele 0121.1, 0122.1, 0123, 0124.1, 0125.1, 0126.1, 0127.1, 0128.1Capitolul 1Animale vii
    Clasa 1511 (exclusiv 1511.2, 1511.3, 1511.4)Capitolul 2Carne şi resturi de carne comestibile
    Clasa 1512 (exclusiv 1512.2)    
    Clasa 0500Capitolul 3Peşte, crustacee şi moluşte
    Clasa 1551, 0125.2, 0126.2Capitolul 4Produse lactate, ouă de pasăre, miere naturală
    Clasele 1511.4, 1511.19,Capitolul 5Maţe, băşici şi stomacuri de animale (altele decât de peşte), întregi sau bucăţi ale acestora;
    1512.14   Produse de origine animală nespecificate sau incluse în altă parte; Animale moarte improprii consumului uman
    Clasa 0116Capitolul 6Arbori şi alte plante; bulbi, rădăcini şi altele; flori tăiate şi ornamente
    Clasa 0115Capitolul 7Legume comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi
    Clasa 0117.1Capitolul 8Fructe comestibile şi nuci, alune, etc.; coji de pepeni sau fructe citrice
    Clasa 0117.2Capitolul 9Cafea, ceai şi mirodenii, exclusiv maţe
    Clasa 0117.3    
    Clasa 0111Capitolul 10Cereale
    Clasa 1561 (exclusiv 1561.5)Capitolul 11Produse ale industriei de morărit; malţ şi amidon, gluten, inulină
    Clasele 0113.3, 0113.5, 0113.61, 0113.62, 0113.7, 0114Capitolul 12Seminţe uleioase şi fructe oleaginoase; diferite grăunţe, seminţe şi fructe;
        plante industriale şi medicinale; paie şi furaje uscate
    -Capitolul 13Pectină
    Clasele 1511.32Capitolul 15Untură (slănină) şi alte tipuri de grăsime de porc tranşată; grăsime de pasăre tranşată
    1511.31   Grăsimi netranşate de bovine, oaie, capră; seu; produse din aceste grăsimi
    1541 (exclusiv 1541.11) 1541.11,   Stearină din untură, oleostearină şi stearină din seu; ulei din untură, şi ulei din seu, neemulsionate amestecate sau preparate în orice mod
    1542.11,   Grăsimi şi ulei de peşte şi mamifere marine, rafinate sau nu;
    1542.12,   Uleiuri vegetale, lichide sau solide, nerafinate, rafinate sau purificate;
    1542.13,   Grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale, hidrogenate, rafinate sau nu, dar neprelucrate în continuare;
    1543,   Margarină, untură artificială şi alte grăsimi comestibile prelucrate;
    1542.2,   Reziduuri ce rezultă din prelucrarea substanţelor grase, sau ceruri vegetale sau animale
    Clasele 1513, 1520 (exclusiv 1520.2)Capitolul 16Prelucrarea cărnii, peştelui, crustaceelor şi moluştelor
    Clasele 1583.1Capitolul 17Zahăr solid din sfeclă şi zahăr solid din trestie de zahăr. Alte tipuri de zahăr;
    1562.21   zahăr sub formă de sirop, miere artificială (amestecată sau nu cu miere naturală)
    1583.14   Melasă, decolorată sau nu
    1583.13   Zahăr aromatizat sau colorat, siropuri şi melasă, fără sucuri de fructe ce conţin zahăr în orice proporţie.
    Clasele 1584.1Capitolul 18Cacao boabe, întregi sau sparte, crudă sau prăjită
    1584.3   Cacao coji (pleavă), coji şi deşeuri
    Clasa 1533 (exclusiv 1533.3)Capitolul 20Prelucrarea legumelor, fructelor şi a altor părţi ale plantelor
    -Capitolul 22Must de struguri, în fermentaţie sau oprit din fermentaţie altfel decât prin adăugarea de alcool;
    1593   Vin din struguri proaspeţi; must de struguri oprit din fermentaţie prin adăugarea de alcool;
    1594   Alte băuturi fermentate (de ex. cidru, cidru de pere şi mied);
    1592   Alcool etilic sau băuturi spirtoase, denaturate sau nu, de orice tărie, obţinute din produse agricole, exclusiv lichiorurile şi alte băuturi spirtoase şi preparate alcoolice compuse (cunoscute ca "extracte concentrate") pentru fabricarea băuturilor;
    1587.11   Oţet şi înlocuitori de oţet.
    Clasele 1520.2, 1533.3, 1562.3, 1583.2, 1596.2Capitolul 23Reziduuri şi deşeuri din industria alimentară; furaje de origine animală;
    Clasa 0113.4Capitolul 24Tutun neprelucrat, deşeuri de tutun;
    Clasa 0212.2Capitolul 45Plută naturală, neprelucrată, zdrobită, granulată sau măcinată; deşeuri de plută;
    Clasa 0113.63Capitolul 54In, crud sau prelucrat dar nefilat; in Indicaţi şi deşeuri;
    Clasa 0113.63Capitolul 57Cânepă, crudă sau prelucrată dar nefilată; câlţi şi deşeuri de cânepă.
  ---------