HOTĂRÂRE nr. 432 din 23 martie 2004privind dosarul profesional al funcţionarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează modul de întocmire şi de gestionare a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.  +  Articolul 2 (1) În scopul asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcţionarului public, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund de întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. În cazul în care nu există un astfel de compartiment, întocmirea şi gestionarea dosarelor profesionale şi a registrului de evidenţă ale funcţionarilor publici vor fi realizate de persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, prevăzute în fişa postului. (3) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund de asigurarea condiţiilor pentru satisfacerea operativă a cererilor privind eliberarea documentelor care să ateste activitatea profesională desfăşurată de funcţionarul public, vechimea în muncă, în specialitate şi în funcţia publică.  +  Articolul 3În vederea gestiunii unitare şi coerente, la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, a evidenţei dosarelor profesionale, fiecărui funcţionar public i se atribuie un număr de referinţă. Numărul de referinţă este numărul sub care funcţionarul public este înregistrat în registrul de evidenţă a funcţionarilor publici şi se regăseşte în formularul A al dosarului profesional al acestuia.  +  Capitolul II Întocmirea şi actualizarea dosarului profesional  +  Articolul 4 (1) Dosarul profesional al funcţionarului public, denumit în continuare dosar profesional, se întocmeşte în formatul standard prevăzut în anexa nr. 1. (2) Pentru fiecare funcţionar public se întocmeşte un singur dosar profesional. (3) Dosarul profesional se întocmeşte în termen de 10 zile de la intrarea în corpul funcţionarilor publici. (4) Persoanele responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale sunt obligate să certifice înscrierile efectuate, în termenele prevăzute de lege, prin semnătură şi prin menţionarea în clar a numelui şi funcţiei deţinute.  +  Articolul 5 (1) Dosarul profesional conţine actele administrative şi documentele care evidenţiază cariera funcţionarului public de la naşterea raporturilor de serviciu până la încetarea acestora, în condiţiile legii. (2) Dosarul profesional cuprinde date cu caracter personal şi profesional. (3) Datele cu caracter personal cuprinse în dosarul profesional sunt: a) numele, prenumele şi, după caz, numele deţinut anterior; b) data şi locul naşterii; c) codul numeric personal; d) adresa de domiciliu şi, după caz, reşedinţa; e) numărul de telefon personal şi, după caz, de serviciu; f) numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei de contact, pentru situaţii de urgenţă, în situaţia în care se consideră necesar; g) numele şi prenumele soţului/soţiei, precum şi numele, prenumele şi data naşterii copiilor minori ai funcţionarului public respectiv; h) situaţia serviciului militar, dacă este cazul. (4) Datele cu caracter profesional cuprinse în dosarul profesional se referă la: a) pregătirea profesională; b) experienţa în muncă; c) activitatea desfăşurată în cadrul autorităţii sau instituţiei publice; d) situaţia disciplinară; e) activitatea desfăşurată în afara autorităţii sau instituţiei publice. (5) Dosarul profesional cuprinde în mod obligatoriu: a) copie de pe cartea de identitate sau buletin; b) copii de pe actele de stare civilă; c) copie de pe livretul militar, dacă este cazul; d) adeverinţa medicală care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei publice; e) copii de pe actele de studii; f) copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfecţionare; g) copie de pe carnetul de muncă şi/sau copie de pe fila din registrul general de evidenţă a salariaţilor şi/sau copie de pe fila sau filele din registrul de evidenţă a funcţionarilor publici; h) recomandări de la locurile de muncă anterioare; i) cazierul administrativ, dacă este cazul; j) cazierul judiciar; k) actul administrativ de numire şi documentul care atestă depunerea jurământului; l) fişa postului; m) actul administrativ prin care a fost modificat raportul de serviciu; n) cererile de suspendare a raportului de serviciu, actul administrativ de aprobare/constatare a suspendării, actul administrativ prin care se dispune reluarea activităţii; o) actele administrative care atestă modificările salariale; p) actele administrative de desemnare în comisii, colective de lucru mixte; q) actul administrativ prin care se stabileşte participarea la activităţi în cadrul unor proiecte/programe; r) actul administrativ de încetare a raportului de serviciu; s) declaraţie pe propria răspundere a titularului dosarului că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite de lege;ş) cererile de concediu pentru ultimii 3 ani; t) raportul de evaluare pentru ultimii 5 ani;ţ) declaraţia de avere, actualizată în condiţiile legii; u) declaraţia de interese, actualizată în condiţiile legii. (6) Funcţionarul public are obligaţia de a aduce la cunoştinţă persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului modificările privind domiciliul sau, după caz, reşedinţa, precum şi schimbările intervenite în starea civilă, în termen de 5 zile de la producerea acestor modificări.  +  Articolul 6Documentele se îndosariază în dosarul profesional în ordinea cronologică a emiterii acestora.  +  Capitolul III Gestionarea dosarului profesional  +  Secţiunea 1 Evidenţa dosarelor profesionale şi registrul de evidenţă a funcţionarilor publici  +  Articolul 7Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a întocmi evidenţa dosarelor profesionale şi a funcţionarilor publici pe suport hârtie şi, acolo unde este posibil, şi în format electronic.  +  Articolul 8 (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică va întocmi un registru de evidenţă a funcţionarilor publici, denumit în continuare registru. (2) Registrul se întocmeşte în regim tipizat, conform formatului standard prevăzut în anexa nr. 2. La solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici registrul se întocmeşte şi în format electronic.  +  Articolul 9 (1) Prima pagină a registrului cuprinde elementele de identificare a autorităţii sau instituţiei publice, precum şi numărul de înregistrare la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. (2) Registrul se numerotează şi poartă ştampila Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pe fiecare pagină. (3) Registrul devine document oficial de la data înregistrării şi se păstrează la sediul autorităţii sau instituţiei publice.  +  Articolul 10 (1) Registrul cuprinde elementele de identificare a funcţionarilor, data numirii în funcţia publică, data şi temeiul legal al modificării, suspendării, încetării suspendării şi, respectiv, încetării raporturilor de serviciu, drepturile salariale, numele şi prenumele, funcţia deţinută şi semnătura persoanei care a făcut înregistrarea. (2) Registrul se completează în ordinea numerelor de referinţă. (3) Pentru fiecare funcţionar public se completează o filă din registru. În cazul în care pentru o nouă înregistrare nu mai există numere curente pe fila iniţială, funcţionarului public i se alocă o nouă filă cu acelaşi număr de referinţă însoţit de câte un indice cifric în ordine crescătoare. Ultimul număr curent din fila completată va face trimitere la pagina din registru unde sunt continuate înregistrările privind funcţionarul public în cauză. (4) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici eliberarea unui nou registru la data la care se constată că în registrul curent mai există 20 de file necompletate. (5) Corectarea erorilor materiale se face prin bararea acestora, astfel încât să se poată citi vechea înregistrare, înscriindu-se la următorul număr curent, în culoare roşie, datele exacte.  +  Secţiunea a 2-a Accesul la dosarul profesional şi la registru  +  Articolul 11 (1) Funcţionarul public are dreptul de acces la datele cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul său profesional şi la fila sau, după caz, filele personale din registru. (2) Funcţionarul public poate solicita în scris compartimentului de resurse umane sau persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului eliberarea unor copii de pe documentele din dosarul profesional, eliberarea unei adeverinţe care să certifice informaţii cuprinse în acesta şi eliberarea unor copii de pe fila sau, după caz, filele personale din registru.  +  Articolul 12 (1) La dosarul profesional au acces, în prezenţa persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, şi pot solicita în scris şi motivat o certificare a datelor cuprinse în acesta, în condiţiile legii, următoarele persoane şi autorităţi sau instituţii publice: a) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; b) conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public sau, după caz, alt funcţionar public care are calitatea de evaluator al funcţionarului public; c) persoanele împuternicite ale unor autorităţi sau instituţii publice cu atribuţii de control; d) preşedintele şi/sau membrii comisiei de disciplină; e) consilierii juridici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public titular al dosarului profesional, în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică este parte într-un proces cu acesta, iar datele prezentate sunt relevante pentru soluţionarea cauzei; f) funcţionarii publici din cadrul compartimentului de resurse umane care au atribuţii în acest sens; g) instanţele judecătoreşti şi organele de cercetare penală. (2) Accesul la dosarul profesional al persoanelor prevăzute la alin. (1) se face în prezenţa titularului dosarului profesional. Accesul la dosarul profesional, în condiţiile alin. (1), se notifică funcţionarului public în cauză, atunci când nu este posibilă prezenţa acestuia. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d), e) şi g), accesul la dosarul profesional, precum şi eliberarea unor copii de pe documentele conţinute în acesta se aprobă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. (4) Fotocopierea documentelor cuprinse în dosarul profesional este permisă numai în situaţiile prevăzute de prezenta hotărâre. (5) Persoanele care au acces la datele cuprinse în dosarul profesional au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 3-a Rectificarea şi completarea datelor cuprinse în dosarul profesional şi în registru  +  Articolul 13 (1) Datele cuprinse în dosarul profesional sau în registru pot fi rectificate sau completate în următoarele situaţii: a) la solicitarea scrisă şi motivată a funcţionarului public; b) la solicitarea scrisă şi motivată a conducătorului compartimentului de resurse umane sau, după caz, a persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, prevăzute în fişa postului, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi cu înştiinţarea funcţionarului public în cauză; c) pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. (2) În cererea de solicitare a rectificării sau completării se menţionează informaţia considerată a fi incorectă sau incompletă. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) operaţiunile de rectificare sau de completare a datelor pot fi efectuate cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, iar în situaţia prevăzută la lit. c), cu înştiinţarea acestuia. (4) Rectificarea, completarea datelor din dosarul profesional sau, după caz, refuzul efectuării acestor operaţiuni se aduce la cunoştinţă funcţionarului public în cauză.  +  Articolul 14 (1) Rectificarea sau completarea datelor din dosarul profesional se face pe baza documentelor prezentate în original. (2) Actele originale doveditoare se restituie titularului. Copiile de pe acestea, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, se păstrează în dosarul profesional.  +  Secţiunea a 4-a Păstrarea dosarelor profesionale şi a registrului  +  Articolul 15În vederea păstrării dosarelor profesionale şi a registrului în bune condiţii, conducătorii instituţiilor sau instituţiilor publice sunt obligaţi să ia măsuri pentru organizarea în mod special a locului unde se păstrează aceste documente. Locul trebuie să îndeplinească condiţiile necesare pentru păstrarea corespunzătoare, în condiţii de siguranţă.  +  Articolul 16 (1) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau instituţia publică va păstra o copie de pe dosarul profesional şi va înmâna dosarul profesional, pe bază de semnătură, funcţionarului public. (2) În cazurile de transfer sau de încetare a raportului de serviciu al funcţionarului public, conducătorul compartimentului de resurse umane sau, după caz, persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului certifică valabilitatea şi exactitatea înregistrărilor. (3) Funcţionarul public are obligaţia să predea originalul dosarului profesional autorităţii sau instituţiei în care se transferă, în termen de 5 zile de la realizarea transferului.  +  Articolul 17 (1) Funcţionarul public din corpul de rezervă, redistribuit potrivit legii, are obligaţia, la data începerii raporturilor de serviciu, să predea originalul dosarului profesional instituţiei sau autorităţii publice la care a fost redistribuit. (2) Dosarul profesional al funcţionarului public al cărui raport de serviciu este suspendat în condiţiile legii se păstrează de către autoritatea sau instituţia publică.  +  Articolul 18În cazul reorganizării autorităţii sau instituţiei publice, dosarele profesionale ale funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu cu autoritatea sau instituţia publică nu se modifică sau nu încetează, precum şi registrul/registrele de evidenţă ale funcţionarilor publici se păstrează de către aceasta.  +  Articolul 19 (1) În cazul desfiinţării autorităţii sau instituţiei publice şi al preluării atribuţiilor acesteia de către o autoritate sau instituţie publică nou-înfiinţată, dosarele profesionale ale funcţionarilor publici preluaţi de către autoritatea sau instituţia publică nou-înfiinţată, precum şi registrul/registrele de evidenţă a funcţionarilor publici vor fi transmise acesteia pe bază de protocol de către autoritatea sau instituţia publică supusă reorganizării. (2) În cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unei autorităţi sau instituţii publice, fără ca activitatea acesteia să fie continuată de o altă autoritate ori instituţie publică, copiile de pe dosarele profesionale, precum şi de pe registre, în baza cărora se eliberează copii certificate şi extrase privind drepturile individuale ale funcţionarilor publici, sunt preluate şi păstrate la casele judeţene de pensii sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 20În cazul detaşării funcţionarului public, dosarul profesional se păstrează de către autoritatea sau instituţia publică de la care funcţionarul public este detaşat. Eventualele completări intervenite pe perioada detaşării sunt transmise sub semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care funcţionarul public a fost detaşat.  +  Articolul 21În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau instituţia publică va înmâna o copie de pe fila/filele personale din registru.  +  Secţiunea a 5-a Reconstituirea şi arhivarea documentelor cuprinse în dosarele profesionale  +  Articolul 22 (1) Copiile dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu cu o autoritate sau instituţie publică încetează se arhivează, în condiţiile legii. (2) Documentele prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. s) şi t) se arhivează în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, după 5 ani de la întocmirea lor.  +  Articolul 23În caz de furt, pierdere sau distrugere a dosarului profesional, se va întocmi şi se va elibera funcţionarului public în cauză un duplicat, de către ultima autoritate sau instituţie publică cu care acesta a avut raporturi de serviciu. În cazul în care autoritatea sau instituţia publică a fost supusă reorganizării, duplicatul se va elibera de către autoritatea sau instituţia publică care deţine arhivele autorităţii sau instituţiei supuse reorganizării.  +  Capitolul IV Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 24 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei următoarele fapte: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi ale art. 4 alin. (3); b) fotocopierea şi/sau transmiterea unor fotocopii de pe documentele aflate în dosarul profesional către terţe persoane, fizice sau juridice, în alte situaţii decât cele prevăzute de prezenta hotărâre; c) refuzul de a înscrie, la solicitarea întemeiată a funcţionarului public şi în condiţiile legii, modificările în dosarul profesional; d) refuzul de a elibera dosarul profesional la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de transfer; e) refuzul de a elibera copii de pe fila/filele din registru la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de transfer; f) refuzul accesului la dosarul profesional în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre; g) întocmirea defectuoasă, netransmiterea sau transmiterea cu întârziere nejustificată temeinic a documentelor cuprinse în dosarul profesional, solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ori de celelalte persoane fizice sau juridice îndreptăţite, în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 25 (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă asistenţă de specialitate, coordonează metodologic şi controlează modul de aplicare a prezentei hotărâri. (2) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate solicita sprijinul compartimentelor de resurse umane din cadrul consiliilor judeţene, pentru coordonarea modului de aplicare a prezentei hotărâri de către consiliile locale. (3) Consiliile locale pot solicita sprijinul consiliilor judeţene pentru întocmirea evidenţei dosarelor profesionale şi a funcţionarilor publici în format electronic.  +  Articolul 26Modificările aduse documentelor din dosarul profesional se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termenele prevăzute de lege.  +  Articolul 27Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a actualiza dosarele profesionale în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 28Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 29Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  +  Articolul 30Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, care intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Joszef BirtalanBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 432.  +  Anexa 1 Format standard dosar profesionalCopertaDOSAR PROFESIONAL Nr........Funcţionar public..........Formular A*)__________ Notă *) În situaţia în care nu mai există spaţiu pentru completare se utilizează un nou formular numerotat cu A1, A2, e.t.c., după caz.DATE REFERITOARE LA DOSARUL PROFESIONAL1. DOSAR PROFESIONAL NR....................2. Funcţionar public.......................3. Număr de referinţă......................4. Data întocmirii dosarului profesional:................5. Autoritatea sau instituţia publică care a întocmit dosarul profesional.........6. Persoana care a întocmit dosarul profesional:
  nume şi prenume funcţia semnătura
  7. Persoana (persoanele) autorizate să opereze modificări, completări, rectificări**):________ Notă **) se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană este desemnată să opereze modificări, completări, rectificări în dosarele profesionale.
  nume şi prenume funcţia semnătura
  8. Persoana (persoanele) autorizate să certifice datele cuprinse în dosarul profesional***):_________ Notă ***) se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană este desemnată să certifice datele cuprinse în dosarele profesionale.
  nume şi prenume funcţia semnătura
  Formular B*)__________ Notă *) În situaţia în care nu mai există spaţiu pentru completare se utilizează un nou formular numerotat cu B1, B2, e.t.c., după caz.DATE CU CARACTER PERSONAL1. Numele:2. Numele deţinut anterior:3. Prenumele:4. Data şi locul naşterii:5. Cod numeric personal:6. Adresa de domiciliu**):7. Adresa de reşedinţă**):8. Număr de telefon personal**):9. Număr telefon de serviciu**):10. Persoane de contact, pentru situaţii de urgenţă**): Notă ***)__________ Notă **) se actualizează ori de câte ori este nevoie Notă ***) se completează în situaţia în care se consideră necesar
  Nume prenume adresa numar de telefon
  11. Numele şi prenumele soţului/soţiei:12. Numele, prenumele şi data naşterii copiilor minori:13. Situaţia serviciului militar:Formular C*)__________ Notă *) În situaţia în care nu mai există spaţiu pentru completare se utilizează un nou formular numerotat cu B1, B2, e.t.c., după caz.    1. Studii liceale: 
  instituţia de învăţământ profil/ specializare perioada data absolvirii media de absolvire
      2. Studii postliceale: 
  instituţia de învăţământ profil/ specializare perioada data absolvirii media de absolvire
      3. Studii superioare de scurtă durată: 
  instituţia de învăţământ speciali- tate forma de învăţământ durată perioada specia- lizare data absolvi- rii media de absolvire
      4. Studii superioare de lungă durată: 
  institu- ţia de învăţă- mânt specia- litate forma de învăţă- mânt durată perioada specia- lizare data absol- virii data licenţă media de licenţă
      5. Studii postuniversitare: 
  institu- ţia de învăţă- mânt specia- litate forma de învăţă- mânt Tip**) durată perioada specia- lizare data absolvi- rii media de absol- vire
  __________    **) tip: aprofundate de specialitate, masterat, academice postuniversitare,        doctorat, postuniversitare de specializare, cursuri de perfecţionare        postuniversitare    6. Cursuri de formare sau specializare: 
  instituţia organiza- toare denumire curs Tip***) durată perioada specia- lizare cheltu- ieli su- portate de: certifi- cat de absolvire
  ________    ***) tip: iniţiere, perfecţionare, specializare şi alte tipuri stabilite         prin lege    7. Limbi străine cunoscute: 
  limba străină scris vorbit citit atestat
  Notă: Datele înscrise în acest formular se actualizează, la cererea funcţionarului public, ori de câte ori este nevoie. Modificările intervenite privind pregătirea profesională se dovedesc cu acte originale. Actele originale doveditoare se restituie titularului. Copiile ce se fac după aceste acte se certifică pentru conformitate cu originalul la data prezentării lor de către titularul dosarului profesional.Formular DEXPERIENŢA ÎN MUNCĂ
  perioada angajator angajat pe bază de*) funcţia: responsa- bil de: atribu- ţii princi- pale: motivul încetă- rii/modi- ficării raportu- lui de serviciu sau a contrac- tului în- dividual de muncă alte menţiuni
  _________ Notă *) contract individual de muncă sau act administrativ de numire (pentru raport de serviciu)Formular EACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE1. Data numirii în cadrul autorităţii sau instituţiei publice:2. Denumirea funcţiei publice*)3. Compartiment*)4. Modalitatea de ocupare a funcţiei publice*)5. Tipul şi numărul act administrativ de numire*)6. fişa postului nr.*)7. Atribuţii delegate*):8. Alte activităţi desfăşurate*)_______ Notă *) se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ de:- numire în altă funcţie publică;- modificare a raporturilor de serviciu;- delegare de atribuţii;- numire în cadrul unei comisii, colectiv de lucru sau unitate de implementare programe;- suspendare a raporturilor de serviciu;- încetare a suspendării raporturilor de serviciu.8.1. participare în comisii 
  comisia calitate perioada nr. act administrativ
           8.2. participare în cadrul colectivelor de lucru mixte 
  scopul consti- tuirii colectivului calitate perioada nr. act administrativ
           8.3. participare în cadrul unor proiecte/programe 
  numar identificare proiect/program denumire proiect/program calitate perioada nr. act administrativ
      9. Exercitarea cu caracter temporar 
  funcţia publică: compartiment perioada nr. act administrativ nr.
      10. Promovare 
  funcţia publică: compartimentul data nr. act administrativ
      11. Mutare în cadrul altui compartiment 
  funcţia publică: compartimentul data nr. act administrativ
      12. Suspendarea raporturilor de serviciu 
  modalitate motiv perioada nr. act administrativ
      13. Încetarea suspendării raporturilor de serviciu 
  data motiv cerere nr. nr. act administrativ
  Formular FSituaţia privind acordarea drepturilor salariate în anul......*)__________ Notă *) se completează anual1. Salariul:
  Componente**): cuantum data stabilirii/ modificării temei legal motivul modificării nr. act administrativ
  __________ Notă **) se completează conform actului normativ care reglementează salarizarea funcţionarilor publici2. Alte drepturi salariale:2.1. Salariul de merit,Acordat în temeiul....................., prin actul administrativ nr......,începând cu data................2.2.Sporuri specifice:2.2.1...................... în procent de .............. acordat în temeiul2.2.2...................... în procent de .............. acordat în temeiul2.3. Prime:2.3.1. lunare...........................2.3.2 trimestriale .....................2.3.3. anuale............................2.3.4. de concediu .....................2.4.Stimulente:acordate în temeiul..............., având o valoare medie de ............./trimestru2.5. Alte drepturi salariale***):__________ Notă ***) se va indica: tipul, temeiul legal, actul administrativ pe baza căruia se acordă, cuantumFormular GSituaţia concediilor
  nr. crt. tip concediu perioada nr. cerere/ certificat aprobat de/ certificat eliberat de
  Formular HSITUAŢIA DISCIPLINARĂ
  nr. crt. abatere disciplinară cercetată de nr. raport comisie de disciplină/ propunere superior ierarhic act adminis- trativ de sanc- ţionare sancţiune discipli- nară aplicată anulată prin*): act ad- minis- trativ privind radierea sancţi- unii disci- plinare
  ________ Notă *) actul, numărul şi dataFormular IACTIVITATEA DESFĂŞURATĂÎN AFARA AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE
  nr. crt. activitate/funcţie*) desfăşurată în cadrul desfăşurată pe bază de desfăşurată începând cu data data încetării
  _______* activităţi permise de lege, desfăşurate de funcţionarii publici în afara autorităţii sau instituţiei publice.Formular J*)________ Notă *) se completează ori de câte ori este nevoie, la data accesului la dosarul profesionalAccesul la dosarul profesionalPersoane care au avut acces la dosarul profesional:
  nr. crt. nume şi prenume funcţia semnătura motiv acces autorizat de luat la cunoştinţă, de funcţionarul public (data/semnătura)
   +  Anexa 2 REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
  1 2 3 Date iden- tificare 7 8 *) 9 **) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  4 5 6
  ________1 = nr. crt.2 = nr. referinţă3 = nume şi prenume4 = domiciliul/reşedinţă5 = act identitate6 = CNP7 = funcţia publică8 = nr. act administrativ de numire*)9 = modificarea raportului de serviciu**)10 = nr. act administrativ11 = compartiment12 = suspendarea raportului de serviciu13 = durată14 = nr. act administrativ15 = încetarea raportului de serviciu16 = nr. act administrativ17 = drepturi salariale18 = persoana care a efectuat înregistrarea19 = funcţia deţinută20 = semnătura________ Notă *) În cazul funcţionarilor publici redistribuiţi pe durată determinată se va completa şi durata Notă **) În cazul delegării, detaşării, mutării temporare în cadrul altui compartiment şi exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere se va menţiona şi durata-----