ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 7 aprilie 2004privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 16 aprilie 2004    Având în vedere prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că veniturile proprii pot fi folosite în anumite scopuri, şi întrucât pentru majorarea de salarii legea nu conţine prevederi exprese, se impune ca, de urgenţă, aceste venituri să poată fi utilizate inclusiv pentru salarizarea personalului didactic.Luând în considerare că nivelul de salarizare al profesorilor se situează sub nivelul mediu de salarizare al personalului din celelalte unităţi bugetare, se impune ca, în cel mai scurt timp, această situaţie să se îndrepte, date fiind rolul şi importanţa acestei categorii profesionale în societatea românească.În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii, potrivit legii, pot acorda salariaţilor care participă la realizarea acestor activităţi, în limita veniturilor realizate, următoarele drepturi salariale suplimentare: a) un supliment de până la 30% din salariul de bază al funcţiei, pentru personalul didactic calificat, didactic auxiliar şi nedidactic; b) o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază al funcţiei, pentru personalul didactic necalificat, care desfăşoară activitate didactică în mediul rural, localităţi izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate. (2) Drepturile salariale suplimentare prevăzute la alin. (1) nu fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi.  +  Articolul 2Instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii pot acorda salariaţilor în limita veniturilor încasate şi următoarele drepturi: a) o indemnizaţie la nivelul unui salariu de bază al funcţiei de încadrare pentru salariaţii care se pensionează; b) în caz de deces al unui salariat din rândul personalului din instituţia/unitatea de învăţământ, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a salariatului decedat; c) completarea finanţării pentru formarea profesională solicitată de salariat în cazul în care aceasta se face şi în interesul instituţiei/unităţii de învăţământ.  +  Articolul 3 (1) Personalul instituţiilor şi unităţilor de învăţământ care participă la realizarea activităţilor finanţate integral din venituri proprii poate beneficia de premii speciale acordate din veniturile nete realizate suplimentar, potrivit prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Salariaţii care au obţinut premii speciale conform alin. (1) pot beneficia şi de prevederile art. 1 şi 2.  +  Articolul 4Fondurile provenite din contractele instituţionale şi complementare încheiate de instituţiile de învăţământ superior cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu pot fi utilizate pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5Persoanele, criteriile şi condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc trimestrial de către consiliul de administraţie al unităţii/senatul instituţiei de învăţământ împreună cu reprezentanţii salariaţilor, după caz, şi în prezenţa liderilor sindicatelor afiliate la organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură din învăţământ semnatare ale contractului colectiv de muncă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:----------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 17.----------------