LEGE nr. 108 din 7 aprilie 2004pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 16 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Litera d) a articolului 16 va avea următorul cuprins:"d) stabilirea şi urmărirea modului de prestare a activităţilor din domeniul serviciilor publice de interes local, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor agenţi economici specializaţi ori servicii publice de interes local, urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul colectivităţilor locale;"2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Controlul financiar preventiv propriu şi auditul public intern se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice locale şi/sau patrimoniul public şi privat şi sunt exercitate conform reglementărilor legale în domeniu. (2) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice locale se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către contabil, cu excepţia prevederilor art. 50 alin. (7)."3. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"(2) Sumele reprezentând amortizarea calculată pentru aceste mijloace fixe se colectează într-un cont distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului, se utilizează exclusiv pentru realizarea de investiţii în domeniul respectiv şi se evidenţiază distinct în programul de investiţii ca sursă de finanţare a acestora."4. La articolul 57, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Membrii şi secretarul Comisiei de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale vor primi o indemnizaţie de şedinţă egală cu 20% din salariul brut al unui secretar de stat. Indemnizaţia se suportă de la bugetul statului, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice."5. Articolul 70 va avea următorul cuprins:"Infracţiuni şi pedepse Art. 70. - (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3); b) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate; c) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentaţiei prezentate, în vederea obţinerii autorizării pentru contractarea/garantarea de împrumuturi externe. (2) Infracţiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei, iar infracţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 108.--------------