LEGE nr. 98 din 7 aprilie 2004pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 16 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Mijloacele de măsurare şi măsurările care sunt utilizate în domenii de interes public privind sănătatea şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, protecţia consumatorilor, perceperea taxelor şi impozitelor şi corectitudinea tranzacţiilor comerciale, care afectează direct sau indirect viaţa cetăţenilor, se supun controlului metrologic legal, conform prevederilor prezentei ordonanţe.Activităţile agenţilor economici, care au ca obiect mijloacele de măsurare şi măsurările prevăzute la alin. 1, sunt supuse controlului metrologic legal, prin autorizare/avizare şi supraveghere, conform prevederilor prezentei ordonanţe."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Unităţile de măsură legale sunt: a) unităţi aparţinând Sistemului Internaţional de Unităţi, denumite în continuare unităţi ŞI, şi multiplii şi submultiplii lor zecimali; b) unităţi care sunt definite pe baza unităţilor ŞI, dar nu sunt multipli sau submultipli zecimali ai acestora; c) unităţi utilizate împreună cu ŞI, ale căror valori în unităţi ŞI sunt obţinute experimental; d) unităţi admise numai în domenii specializate; e) unităţi compuse.Unităţile de măsură legale se aprobă prin hotărâri ale Guvernului care stabilesc denumirile, simbolurile şi definiţiile unităţilor de măsură legale, valorile unităţilor de măsură legale, prevăzute la alin. 1 lit. b)-d), exprimate în unităţi ŞI, şi, după caz, domeniile în care acestea pot fi utilizate."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În măsurările efectuate în domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1 este obligatoriu să se utilizeze unităţi de măsură legale.Se admite utilizarea tranzitorie a indicaţiilor suplimentare exprimate în unităţi de măsură, altele decât cele prevăzute la art. 6 alin. 1, numai în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului."4. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Înainte de introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, cu excepţia aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, controlul metrologic legal se exercită în conformitate cu prevederile din instrucţiunile de metrologie legală, prin următoarele modalităţi: a) aprobare de model; b) aprobare de model CEE; c) verificare metrologică iniţială; d) verificare iniţială CEE; e) aviz metrologic.Aprobarea de model pentru mijloacele de măsurare fabricate şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia, într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European sau într-un stat cu care România a încheiat un acord de recunoaştere în acest sens nu este obligatorie dacă aceste mijloace de măsurare au obţinut aprobare de model în statul respectiv şi cerinţele în baza cărora aceasta a fost acordată sunt echivalente celor impuse în România pentru acordarea aprobării de model respective.Pentru mijloacele de măsurare fabricate şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia, într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European sau într-un stat cu care România a încheiat un acord de recunoaştere în acest sens, care fac obiectul unei cereri de aprobare de model, încercările efectuate în acel stat sunt acceptate dacă ele sunt echivalente cu încercările cerute în România şi dacă rezultatele acestor încercări sunt puse la dispoziţie Biroului Român de Metrologie Legală.Verificările metrologice iniţiale pentru mijloacele de măsurare fabricate şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia, într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European sau într-un stat cu care România a încheiat un acord de recunoaştere în acest sens nu sunt obligatorii dacă aceste mijloace de măsurare au fost supuse verificărilor metrologice iniţiale în statul respectiv şi cerinţele în baza cărora acestea au fost efectuate sunt echivalente celor impuse în România pentru efectuarea verificărilor metrologice iniţiale respective.Condiţiile de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată şi a mijloacelor de măsurare care fac obiectul normelor de metrologie legală CEE se stabilesc prin reglementări tehnice specifice adoptate prin hotărâre a Guvernului.Procedurile prin care se stabileşte dacă fabricarea şi comercializarea s-au realizat în mod legal, precum şi dacă există echivalenţa cerinţelor şi încercărilor acestor mijloace de măsurare se prevăd prin norme de aplicare, care se aprobă prin ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; procedurile respective vor fi conforme cu practicile europene.Prevederile alin. 2, 3, şi 4 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană."5. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Pentru mijloacele de măsurare care au corespuns la controlul metrologic legal prevăzut la art. 16 alin. 1 şi la art. 16 1 lit. a) şi b) se emit, după caz, documente specifice şi li se aplică, după caz, următoarele marcaje metrologice: a) marcajul aprobării de model; b) marcajul de verificare metrologică; c) marcajul aprobării de model CEE; d) marcajul de verificare iniţială CEE.Mijloacele de măsurare prevăzute la alin. 1 sunt mijloace de măsurare legale.Reprezentarea grafică, condiţiile de aplicare şi/sau de recunoaştere a marcajelor metrologice se stabilesc prin instrucţiuni de metrologie legală.Marcajele metrologice aplicate sub formă de sigiliu se supun şi dispoziţiilor legale referitoare la sigiliile statului şi beneficiază de aceeaşi protecţie juridică."6. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Persoanele fizice sau juridice care fabrică, importă, repară, modifică, verifică, închiriază, vând sau montează mijloace de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, cu excepţia aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, solicită emiterea de către Biroul Român de Metrologie Legală, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice, a următoarelor documente, după caz: a) avize pentru fabricarea, importul, repararea/modificarea, închirierea, vânzarea şi montarea mijloacelor de măsurare; b) certificate de aprobare de model sau, după caz, certificate de aprobare de model CEE; c) autorizaţii pentru persoane juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, precum şi de verificator metrolog persoană fizică; d) avize metrologice.În cazuri speciale, prevăzute de reglementările specifice, responsabilitatea obţinerii aprobării de model revine deţinătorului.Persoanele fizice sau juridice care repară, modifică, verifică, închiriază, vând sau montează aparate de cântărit cu funcţionare neautomată, după ce acestea au fost puse în funcţiune, solicită emiterea de către Biroul Român de Metrologie Legală, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice, a următoarelor documente, după caz: a) avize pentru repararea/modificarea, închirierea, vânzarea şi montarea mijloacelor de măsurare; b) autorizaţii pentru persoanele juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, precum şi de verificator metrolog persoană fizică.Persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. 1 şi 3 trebuie să respecte în cursul desfăşurării activităţii cerinţele iniţiale care au stat la baza deciziei de acordare a autorizaţiilor/avizelor şi să asigure condiţiile necesare realizării supravegherii conform prevederilor instrucţiunilor de metrologie legală.De la data aderării României la Uniunea Europeană, mijloacelor de măsurare fabricate şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European nu le sunt aplicabile prevederile alin. 1 lit. a) referitoare la import, închiriere şi vânzare."7. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Producătorul de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal prin aprobare de model sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, are responsabilitatea aplicării marcajului aprobării de model, în condiţiile prevăzute prin reglementări specifice.În cazul în care sunt impuse unele condiţionări prin certificatul aprobării de model, producătorul sau reprezentantul său autorizat, importatorul, deţinătorul unui mijloc de măsurare, după caz, este obligat să respecte şi să aducă integral la cunoştinţă clienţilor aceste condiţionări."8. Literele f) şi g) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:"f) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 1 şi 3, cu amendă contravenţională de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei; g) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 4, cu amendă contravenţională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi restrângerea/suspendarea sau retragerea autorizaţiei/ avizului, după caz, conform prevederilor instrucţiunilor de metrologie legală;"  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 20/1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------