ORDIN nr. 169 din 1 aprilie 2004privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simplă motoare şi semiremorci specializate basculante
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Nr. 618 din 29 martie 2004
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 169 din 1 aprilie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 13 aprilie 2004    MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 13 aprilie 2004În temeiul prevederilor art. 2 pct. 50 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă reglementările privind controlul în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simplă motoare şi semiremorci specializate basculante, în vederea eliminării efectelor distructive produse de aceste ansambluri asupra infrastructurii rutiere.  +  Articolul 2Echipajele mobile mixte de control al traficului rutier, constituite din reprezentanţi ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., Regiei Autonome "Registrul Auto Român", Direcţiei de Poliţie Rutieră şi ai Direcţiei de Poliţie Transporturi, vor efectua activitatea de control prin deplasare permanentă pe întreaga reţea de drumuri naţionale din România, zilnic, 24 de ore, inclusiv în zilele nelucrătoare, potrivit programelor de control comune.  +  Articolul 3Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va stabili pe reţeaua de drumuri naţionale amplasamente fixe de control prin cântărire, având dotare corespunzătoare, astfel încât să fie permisă scoaterea din trafic a vehiculelor rutiere supuse controlului fără a fi perturbate fluenţa traficului rutier şi siguranţa circulaţiei.  +  Articolul 4 (1) În trafic, stabilirea situaţiilor de depăşire a masei maxime admise pe axa motoare a ansamblului de vehicule se face pe baza graficelor orientative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, iar a situaţiilor de depăşire a masei totale maxime admise se face pe baza documentelor de control. (2) Vehiculele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi îndrumate şi însoţite de echipajul de poliţie împreună cu un reprezentant al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., până la cel mai apropiat amplasament fix de control, în vederea efectuării cântăririi.  +  Articolul 5 (1) În condiţiile în care la cântărire se constată depăşirea limitelor masice autorizabile pe axe sau totale maxim admise, prevăzute pentru categoria de drum naţional pe care s-a circulat, echipajele mobile mixte de control al traficului rutier vor aplica sancţiunile prevăzute de reglementările specifice în vigoare. (2) O dată cu întocmirea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se vor lua şi următoarele măsuri administrative: a) eliberarea autorizaţiei speciale de transport, valabilă pentru traseul parcurs până la locul controlului; b) imobilizarea vehiculului respectiv în afara părţii carosabile şi descărcarea sa în vederea încadrării în greutatea admisă; c) suspendarea pentru o perioadă de 6 luni a licenţei de execuţie pentru vehicul, în cazul repetării abaterii. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate continua traseul de către ansamblurile de vehicule menţionate numai după transbordarea parţială sau totală a încărcăturii de către operatorul de transport în unul sau mai multe vehicule, astfel încât acestea să se încadreze în limitele masice maxime admise pe axe.  +  Articolul 6În primul proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se va menţiona în mod expres suspendarea de către reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. a licenţei de execuţie pentru vehicul pentru o perioadă de 6 luni, în cazul repetării abaterii.  +  Articolul 7În cazul sancţiunilor aplicate conform art. 5, numerele de înmatriculare ale vehiculelor şi datele de identificare a operatorilor de transport vor fi înscrise, prin grija Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în baza de date proprie.  +  Articolul 8În cazul unor abateri repetate, sancţionate conform art. 5 prin suspendarea licenţelor de execuţie ale vehiculelor, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va suspenda licenţa de transport rutier public, licenţa de transport rutier în interes propriu sau autorizaţia de transport în interes propriu, după caz, pentru o perioadă de 3 luni la prima aplicare a sancţiunii şi pentru o perioadă de 6 luni la o a doua aplicare a sancţiunii.  +  Articolul 9Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor specifice de control, unităţile din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor vor asigura dotarea cu mijloace de deplasare şi instalaţii portabile de cântărire.  +  Articolul 10Prevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului de interne nr. 29/206/2002 pentru înfiinţarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanţi ai regiilor autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" şi "Registrul Auto Român", precum şi ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., împreună cu organe de control aparţinând Inspectoratului General al Poliţiei şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului de interne nr. 852/289/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi efectuarea activităţilor de control de către echipajele mixte de control al traficului rutier şi ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.842/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare şi efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Ioan Rus  +  Anexă---------