PROCEDURĂ din 5 ianuarie 2004de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 aprilie 2004     +  Articolul 1 (1) Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de reglementare şi control stabilite prin prezentul act normativ. (2) Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri se aplică deşeurilor periculoase şi deşeurilor nepericuloase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. (3) Transportul deşeurilor poate fi local, judeţean sau interjudeţean. (4) Instalaţia la care se transportă deşeurile pentru valorificare sau eliminare trebuie să deţină autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare.1. Transportul deşeurilor periculoase  +  Articolul 2 (1) Transportul deşeurilor periculoase, indiferent de cantitatea anuală în care acestea se generează, se desfăşoară în concordanţă cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ale Regulamentului privind Transportul Internaţional Feroviar al Mărfurilor Periculoase RID - Apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin protocolul ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 728/2003 pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportă mărfuri periculoase, substanţe dăunătoare şi/sau poluanţi marini şi ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată. (2) Prevederile art. 3-11 se aplică transporturilor deşeurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase.  +  Articolul 3Transportul deşeurilor periculoase se efectuează de la producător sau deţinător, denumit în continuare expeditor, către valorificator sau eliminator, denumit în continuare destinatar, respectându-se următoarele prevederi:1. Expeditorul completează un formular pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase, a cărui machetă este prezentată în anexa nr. 1, cu următoarele date şi informaţii: a) numele şi adresa expeditorului, persoană responsabilă desemnată de acesta, cod unic de înregistrare; b) numele şi adresa transportatorului, numărul autorizaţiei transportatorului, cod unic de înregistrare; c) numele şi adresa destinatarului, persoana responsabilă desemnată de acesta, cod unic de înregistrare; d) numele şi adresa amplasamentului instalaţiei de eliminare/valorificare, numărul autorizaţiei de mediu, data de expirare a autorizaţiei; e) aprobare pentru un transport sau mai multe transporturi; motivul şi felul transportului: pentru valorificare/eliminare; operaţia de valorificare/eliminare, aşa cum acestea sunt definite în anexa II A, respectiv II B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 426/2001; f) numărul de transporturi planificate; g) cantitatea de deşeuri planificată a fi transportată; h) denumirea şi compoziţia chimică a deşeurilor, codificarea deşeurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002; i) modalităţile de transport; j) tipurile de ambalare a deşeurilor; k) traseul propus pentru transportul deşeurilor.2. Formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase este semnat de către expeditor şi transmis către destinatarul deşeurilor.3. Destinatarul deşeurilor periculoase, la primirea formularului pentru aprobarea transportului, poate accepta efectuarea transportului sau poate solicita informaţii suplimentare din partea expeditorului.4. Dacă destinatarul acceptă efectuarea transportului, semnează şi ştampilează documentul pentru aprobarea transportului.5. Documentul pentru aprobarea transportului, semnat şi ştampilat de către destinatar, se transmite la agenţia pentru protecţia mediului sub jurisdicţia căreia se află instalaţia de valorificare/eliminare, pentru a se obţine din partea acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului.6. a) Dacă agenţia pentru protecţia mediului este de acord cu operaţiile de valorificare sau eliminare aplicate deşeurilor periculoase de către destinatar, aprobă efectuarea transportului prin semnarea şi ştampilarea documentului pentru aprobarea transportului. b) La aprobarea efectuării transportului deşeurilor periculoase de către agenţia pentru protecţia mediului se respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite.7. Documentul pentru aprobarea transportului, care conţine aprobările date de către agenţia pentru protecţia mediului şi acceptarea de către destinatar a deşeurilor periculoase, se transmite expeditorului, care îl prezintă inspectoratului de protecţie civilă sub a cărui jurisdicţie se află, pentru avizarea rutei transportului de deşeuri periculoase.8. a) Stabilirea rutei de transport al deşeurilor periculoase se face de către expeditor şi transportator, se avizează de către inspectoratul de protecţie civilă judeţean şi se înscrie în documentele de însoţire a transportului. b) La stabilirea rutei de transport, în cazul transportului rutier, se va avea în vedere ocolirea localităţilor mari (oraşelor).9. Formularele pentru aprobarea transportului, completate conform anexei nr. 1, se întocmesc în 5 exemplare şi se îndosariază după cum urmează:- un exemplar la expeditor;- un exemplar la destinatar;- un exemplar la transportator;- un exemplar la agenţia pentru protecţia mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului;- un exemplar la inspectoratul de protecţie civilă judeţean sub a cărui jurisdicţie se află expeditorul.10. În cazul în care expeditorul deşeurilor periculoase, transportatorul acestora şi destinatarul deşeurilor sunt acelaşi operator economic, pentru aprobarea efectuării transportului trebuie respectate prevederile alin. (1)-(9).  +  Articolul 4Aprobarea pentru efectuarea transportului poate fi o aprobare simplă dată pentru o singură categorie de deşeuri periculoase şi un singur transport sau poate fi o aprobare generală dată pentru o anumită categorie de deşeuri periculoase şi pentru mai multe transporturi efectuate într-un interval de maximum 2 ani.  +  Articolul 5Fiecare transport de deşeuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an din aceeaşi categorie de deşeuri trebuie să fie însoţit de un formular de expediţie/de transport (anexa nr. 2) şi de aprobarea simplă valabilă pentru un singur transport (anexa nr. 1) sau de o copie a aprobării generale valabile pentru mai multe transporturi (anexa nr. 1).  +  Articolul 6Expeditorul completează şi semnează formularul de expediţie/transport, a cărui machetă este prezentată în anexa nr. 2, cu următoarele date şi informaţii: a) denumirea deşeurilor, codificare conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002; b) precizarea clară că transportul se referă la deşeuri periculoase generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an; c) numărul formularului de aprobare a transportului; d) numele şi adresa expeditorului, transportatorului, destinatarului; e) cantitatea deşeurilor transportate; f) data preluării deşeurilor de către transportator; g) tipul mijloacelor de transport; h) numărul de ambalaje expediate.  +  Articolul 7Transportatorul semnează şi ştampilează la primirea deşeurilor periculoase formularul de expediţie/de transport.  +  Articolul 8Transportatorul transportă deşeurile periculoase pe ruta aprobată în formularul de aprobare a transportului şi le predă expeditorului.  +  Articolul 9 (1) Destinatarul, la primirea deşeurilor periculoase, semnează formularul de expediţie/de transport confirmând acceptarea deşeurilor. (2) Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase, cu excepţia celor pentru care, fizic, nu se poate realiza o prelevare de probă, pe care să o păstreze un interval de cel puţin trei luni.  +  Articolul 10 (1) Destinatarul, după efectuarea operaţiilor de valorificare/eliminare, semnează formularul de expediţie/de transport, menţionând că valorificarea/eliminarea deşeurilor periculoase a fost făcută în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi transmite o copie a acestuia la agenţia pentru protecţia mediului din jurisdicţia căreia se află instalaţia de valorificare/eliminare. (2) Pentru transporturile deşeurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an, formularele de expediţie/de transport completate conform anexei nr. 2 se întocmesc în 5 exemplare şi se îndosariază la fel ca formularele pentru aprobarea transportului de deşeuri, după cum este prevăzut la art. 3 alin. (9).  +  Articolul 11 (1) Inspectoratul de protecţie civilă judeţean care primeşte câte un exemplar din formularul pentru aprobarea transportului (anexa nr. 1) şi formularul de expediţie/de transport (anexa nr. 2) va notifica toate inspectoratele de protecţie civilă, precum şi inspectoratele judeţene de poliţie din judeţele care vor fi tranzitate şi cel de destinaţie despre executarea transportului deşeurilor periculoase şi despre caracteristicile acestuia. (2) În cazul în care se realizează transporturi de deşeuri periculoase din aceeaşi categorie către acelaşi destinatar, urmând aceeaşi rută de transport stabilită în aprobarea generală a transporturilor, cu o frecvenţă mai mare de un transport pe lună, expeditorul este obligat să transmită către inspectoratul de protecţie civilă formularul de expediţie/de transport numai la efectuarea primului transport. (3) Începând cu cel de-al doilea transport de deşeuri periculoase menţionat la alin. (2), expeditorul este obligat să informeze prin fax, notă telefonică sau e-mail inspectoratul de protecţie civilă cu 48 de ore înaintea efectuării fiecărui transport. În informarea transmisă inspectoratului de protecţie civilă se precizează cantitatea de deşeuri periculoase care se transportă, numărul formularului de aprobare generală a transportului în baza căruia se realizează acesta şi date pentru identificarea transportatorului, aşa cum sunt cerute în coloana a doua din anexa nr. 2. (4) Formularele de expediţie/de transport întocmite pentru transporturile de deşeuri care intră sub incidenţa alin. (2) se îndosariază numai la expeditor şi destinatar, acesta din urmă având obligaţia să raporteze anual agenţiei pentru protecţia mediului în subordinea căruia se află că deşeurile au fost valorificate sau eliminate în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 12 (1) Transportul deşeurilor periculoase care se generează într-o cantitate mai mică de 1 tonă/an din aceeaşi categorie de deşeuri se efectuează în baza formularului de expediţie/de transport prezentat în anexa nr. 2, în care se precizează clar că aceste deşeuri sunt generate într-o cantitate mai mică de 1 tonă/an. (2) În cazul transporturilor menţionate la alin. (1), formularul de expediţie/de transport se îndosariază astfel: o copie la expeditorul deşeurilor periculoase şi o copie la destinatarul deşeurilor periculoase. (3) Formularul de expediţie/de transport se prezintă de către expeditor sau destinatar, la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor.  +  Articolul 13 (1) În cazul transportului de deşeuri periculoase pe calea ferată, agenţia pentru protecţia mediului aprobă efectuarea transportului numai dacă a obţinut în prealabil acceptul transportatorului. (2) În situaţiile în care în Regulamentul RID nu sunt trecute condiţii speciale de transport pentru o anumită marfă periculoasă, agenţia pentru protecţia mediului stabileşte condiţii speciale de transport pentru deşeurile periculoase, aşa încât să fie protejată sănătatea populaţiei şi mediul.  +  Articolul 14Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase.2. Transportul deşeurilor periculoase pentru colectare sau pentru depozitare temporară  +  Articolul 15 (1) În cazul în care deşeurile periculoase sunt transportate către un deţinător temporar în vederea unei colectări generale sau a unei depozitări temporare realizate în condiţiile legii, atunci transportul deşeurilor periculoase cuprinde două etape:1. transportul deşeurilor de la expeditor la deţinătorul temporar al deşeurilor care realizează colectarea generală sau depozitarea temporară a acestora;2. transportul deşeurilor de la deţinătorul temporar al deşeurilor periculoase către destinatarul final al deşeurilor care realizează valorificarea sau eliminarea deşeurilor periculoase.În prima fază deţinătorul temporar al deşeurilor periculoase este destinatar, iar în ceea de-a doua etapă deţinătorul temporar al deşeurilor este expeditor. (2) Pentru fiecare etapă dintre cele două menţionate la alin. (1) transportul deşeurilor periculoase se realizează cu respectarea prevederilor art. 2-14. Pentru fiecare etapă se completeză în mod corespunzător formularele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.3. Transportul deşeurilor nepericuloase  +  Articolul 16 (1) Deşeurile nepericuloase destinate depozitării se transportă de la expeditor la destinatar şi se controlează, pe baza formularului de expediţie/de transport prezentat în anexa nr. 2, în care se precizează clar că deşeurile sunt nepericuloase, sau pe baza Formularului de înregistrare a transportului de deşeuri prevăzut în anexa nr. 4 la Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor construirea, exploatarea, monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.147/2002 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 şi 150 bis din 7 martie 2003, care este prezentat în anexa nr. 3. (2) Formularul de expediţie/de transport se completează şi se semnează de către expeditorul, transportatorul şi destinatarul deşeurilor nepericuloase, în conformitate cu cerinţele stabilite în rubricile formularului.  +  Articolul 17Transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate operaţiilor de sortare, tratare, valorificare şi compostare se efectuează pe baza formularului de expediţie/de transport prezentat în anexa nr. 2, completat şi semnat de către expeditorul, transportatorul şi destinatarul deşeurilor nepericuloase.  +  Articolul 18 (1) Formularul de expediţie/de transport în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate sortării, tratării, valorificării, compostării sau depozitării se îndosariază astfel: o copie la expeditorul deşeurilor şi o copie la destinatarul acestora. (2) Formularul de expediţie/de transport se prezintă de către expeditor sau destinatar, la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor.  +  Articolul 19Transportatorul deşeurilor nepericuloase trebuie să deţină toate aprobările necesare cerute conform prevederilor legale pentru desfăşurarea acestei activităţi.4. Transportul deşeurilor din sectorul sanitar  +  Articolul 20 (1) Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale. (2) Transportul deşeurilor de la unitatea medicală în care acestea se produc şi care este expeditorul deşeurilor şi până la destinatarul deşeurilor, care este instalaţia în care acestea sunt tratate sau eliminate, se realizează cu respectarea prevederilor prezentului act normativ.5. Sancţiuni  +  Articolul 21 (1) Încălcarea prevederilor prezentului act normativ atrage răspunderea civilă sau contravenţională, după caz. Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 3, 5, 6, 12, 16 şi 17; b) cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7, 8, 9, 10, art. 11 alin. 3 şi 4 şi ale art. 18. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Garda Naţională de Mediu, precum şi din cadrul Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor Ministerul Economiei şi Comerţului. (3) Prevederile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data încheierii acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.6. Dispoziţii finale  +  Articolul 22Semnificaţia unor termeni specifici utilizaţi în prezentul act normativ este prezentată în anexa nr. 4.  +  Articolul 23Documentul pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase se transmite directorului executiv al agenţiei pentru protecţia mediului. Datele de identificare a agenţiilor pentru protecţia mediului, respectiv adresă, telefon, fax, e-mail, sunt prezentate în anexa nr. 5.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1 ────────la procedură─────────────            Formular pentru aprobarea transportului                       de deseuri periculoase                                                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                               Nr.*1)│ │ │ │ │ │ │                                                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘──────────────────────────────────────────────────────────────────    1. Date privind expeditorul/       generatorul de deseuri    Firma/Compania    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Strada Nr.    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|    Cod postal Localitatea    |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Persoana responsabila    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Telefon Telefax E-mail    |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                                 │ │ │ │ │ │ │ │ │    Cod unic de înregistrare └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    ──────────────────────────────────────────────────────────────    2. Date privind transportul deseurilor    Firma/Compania    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Strada Nr.    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|    Cod postal Localitatea    |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Persoana responsabila    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Telefon Telefax E-mail    |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    Numărul autorizatiei transportatorului │ │ │ │ │ │ │ │ │                                                 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                                 │ │ │ │ │ │ │ │ │    Cod unic de înregistrare └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    ──────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Numar inscris de către Agentia pentru Protectia Mediului              Formular pentru aprobarea transportului de                           deseuri periculoase    ──────────────────────────────────────────────────────────────    3. Date privind destinatarul deseurilor    Firma/Compania    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Strada Nr.    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|    Cod postal Localitatea    |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Persoana responsabila    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Telefon Telefax E-mail    |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                                 │ │ │ │ │ │ │ │ │    Cod unic de înregistrare └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    ──────────────────────────────────────────────────────────────    4. Date privind amplasamentul instalatiei de       eliminare/valorificare     Numele    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Strada Nr.    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|    Cod postal Localitatea    |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Persoana responsabila    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Telefon Telefax E-mail    |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                                 │ │ │ │ │ │ │ │ │    Numărul autorizatie de mediu └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Data la care expira autorizatia |_|_|_|_|_|_|    ──────────────────────────────────────────────────────────────              Formular pentru aprobarea transportului de                           deseuri periculoase    ──────────────────────────────────────────────────────────────    5. Aprobare pentru:    A. (i) Un singur transport (expeditie) []       (îi) Mai multe transporturi (expeditii) []            (Aprobare generală)    B. (i) Valorificare []       (îi) Eliminare fără valorificare []    C. Operatia de valorificare/de eliminare Nr. ______       (conform anexei II. A respectiv II. B din Ordonanţa        de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul        deseurilor aprobat prin Legea nr. 426/2001)    ──────────────────────────────────────────────────────────────    6. Numărul total de transporturi planificate _________    ──────────────────────────────────────────────────────────────    7. Cantitatea de deseuri planificata a fi transportata       (în tone) |_|_|_|_|_|_| t    ──────────────────────────────────────────────────────────────    8. Denumirea şi compozitia chimica a deseurilor:    Denumirea deseurilor (conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002)    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Codul deseurilor    (conform H.G. nr. 856/2002) |_|_|_|_|_|_|    Conţinutul deseurilor în: 1. Arsen |_|_|_|_|_| mg/l 21. Fenoli |_|_|_|_|_| mg/l 2. Plumb |_|_|_|_|_| mg/l 22. PCB / PCT |_|_|_|_|_| mg/l 3. Cadmiu |_|_|_|_|_| mg/l 23. Consum Chimic                                       de Oxigen (CCO) |_|_|_|_|_| mg/l 4. Crom-Vl |_|_|_|_|_| mg/l 24. valoare pH |_|_|_|_|_| 5. Cupru |_|_|_|_|_| mg/l 25. conductibilitate |_|_|_|_|_| æS/cm 6. Nichel |_|_|_|_|_| mg/l 26. materiale                                       lipofile greu                                       volatile |_|_|_|_|_| mg/l 7. Mercur |_|_|_|_|_| mg/l 27. componenta                                       extractibila a                                       substanţei de                                       baza |_|_|_|_|_| Greu% 7. Seleniu |_|_|_|_|_| mg/l 28. materiale                                       lipofile                                       extractibile |_|_|_|_|_| Greu% 9. Staniu |_|_|_|_|_| mg/l 29. pierderi la                                       calcinare |_|_|_|_|_| Greu%10. Stibiu |_|_|_|_|_| mg/l 30. componenta                                       dizolvabila                                       în apa |_|_|_|_|_| Greu%11. Taliu |_|_|_|_|_| mg/l 31. conţinut de apa |_|_|_|_|_| %12. Telur |_|_|_|_|_| mg/l 32. rezistenta la                                       forfecare |_|_|_|_|_| kN/m"13. Sulfuri |_|_|_|_|_| mg/l 33. deformare                                       axiala |_|_|_|_|_| %14. Cloruri |_|_|_|_|_| mg/l 34. rezistenta la                                       presare                                       uniaxiala |_|_|_|_|_| kN/m"15. Floruri |_|_|_|_|_| mg/l 35. punct de topire |_|_|_|_|_| °C16. Bromuri |_|_|_|_|_| Greu% 36. punct de                                       inflamabilitate |_|_|_|_|_| °C17. Ioduri |_|_|_|_|_| Greu% 37. punct de                                       condensare /                                       domeniu de                                       condens |_|_|_|_|_| °C18. Nitriti |_|_|_|_|_| Greu% 38. putere calorica |_|_|_|_|_| kJ/KFormular pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase 40. Emisie de gaze prin reacţii ulterioare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 40.1 a) în contact cu ambalajul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 40.2 b) în contact cu aerul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 40.3 c) în contact cu roca de sare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 40.4 d) la temp. de °C |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 41. Menţionarea componentelor periculoase |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 41.1a) ale deşeurilor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 41.2b) ale produselor rezultate din |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         valorificarea / eliminarea deşeuriloralţi parametri valoare dimensiune alţi parametri valoare dimensiune42.|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| 47.|_|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|43.|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| 48.|_|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|44.|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| 49.|_|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|45.|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| 50.|_|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|46.|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| 51.|_|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|    52. alte menţiuni      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|La completarea punctelor de la 41 la 52 se au în vedere prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 856, privind proprietăţile periculoase ale deşeurilor    9. Modalităţi de transport      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    10. Tipuri de ambalare      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Formular pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ 11. Declaraţia expeditorului / generatorului: ││ ││ Declar pe propria răspundere ca datele şi informaţiile de mai sus sunt ││ complete şi corecte. Declar de asemenea ca imi asum obligaţiile ││ contractuale stabilite conform legii. ││ ││ ││ Nume Semnătura / Stampila Data ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ 12. Acceptarea transportului de către destinatar ││ ││ Deseurile care au denumirea şi caracteristicile prezentate în caseta 8 ││ sunt acceptate pentru valorificare / eliminare. ││ ││ Suntem de acord sa preluam deseurile declarate. ││ ││ Asiguram ca deseurile vor fi valorificate / eliminate în instalaţia ││ noastră, conform legii ││ ││ ││ ││ Nume Semnătura/Stampila Data ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││13. Autorizarea transportului de deşeuri de către Agenţia pentru Protecţia ││ Mediului din judeţul pe teritoriul căruia are loc eliminarea / ││ valorificarea deşeurilor ││ ││Agenţia pentru protecţia mediului (Judeţul)autorizează ││ ││ ││ ││ Nume Semnătura/Stampila Data ││ ││Autorizaţia expira la data de: ││ ││Condiţii specifice nu da ││ ││Dacă se impun condiţii specifice acestea se trec pe verso ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                Formular pentru aprobarea transportului                        de deşeuri periculoase┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││14. Autorizarea rutei de transport de către Inspectoratul de Protecţie Civila││ ││ ││ ││ ││ Următoarea ruta trebuie utilizata pentru transportul deşeurilor: ││ ││ ││ ││ ││ Dacă aceasta ruta nu poate fi utilizata din motive obiective, ││ va fi utilizata următoarea ruta: ││ ││ ││ ││ ││ ││ Nume Semnătura/Stampila Data ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 ────────la procedură─────────────Formular de expediţie / de transport──────────────────────────────────────────────────────────────────                                                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                               Nr.*1)│ │ │ │ │ │ │ Denumirea deseurilor*2) └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                    ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐Codul deseurilor │ Deşeuri periculoase > 1t/a [] Nr. Formularului de │|_|_|_|_|_|_|_|_| │ Deşeuri periculoase < 1t/a [] aprobare a transportului │                    │ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │                    └──────────────────────────────────────────────────────────┘                      Deşeuri nepericuloase [] ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│Nr. de înregistrare al │Nr. de înregistrare al │Nr. de înregistrare al ││expeditorului │transportatorului │destinatarului ││|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ │ │ ││ │ │ ││În calitate de: │ │În calitate de: ││Generator [] │ │Colector/ Detinator ││Colector/ Detinator [] │ │temporar [] ││temporar │ │Valorificator [] ││ │ │Eliminator [] ││ │ │ ││ │ │ ││Cantitatea predata în │Cantitatea primita în │Cantitatea receptionata în││tone |_|_|_|_|_|_|_| │tone |_|_|_|_|_|_| │tone |_|_|_|_|_| ││ │ │ ││ │ │Cantitatea respinsa în ││ │ │tone |_|_|_|_|_| ││ │ │ ││ │ │ ││Data predarii │Data predarii │Data primirii ││(zi/luna/an) │(zi/luna/an) │(zi/luna/an) ││|_|_|_|_|_|_| │|_|_|_|_|_|_| │|_|_|_|_|_|_| ││ │ │ ││ │ │ ││ Denumirea firmei, adresa│Denumirea firmei, adresa,│Denumirea firmei, adresa ││ ┌─────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └─────────────────────┘ │ └─────────────────────┘ │ └──────────────────────┘ ││ │ │ ││ │ │ ││ Autorizatie numărul: │ Autorizatie numărul: │ Autorizatie numărul: ││ ────────────────── │ ───────────────── │ ───────────────── ││ │ │ ││ │ │ ││Semnatura şi stampila │Semnatura şi stampila │Semnatura şi stampila ││(asigurare pentru o │(asigurare pentru │(asigurare pentru preluare││ declaratie corecta) │transport regulamentar) │în vederea unei colectari ││ │ │sau depozitari temporare/ ││ │ │valorificari/ eliminari ││ │ │conform prevederilor ││ │ │legale) ││ │ │ ││ │ │ ││ ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐ ││ └────────────────────┘ │ └────────────────────┘ │ └─────────────────────┘ │ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Tipul mijloacelor de transport ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numar de ambalaje expediate __________ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Declaratia reprezentantului instalatiei/ facilităţi de colectare sau │ │depozitare temporara/ valorificare/ eliminare ca operatia desfăşurată │ │a fost facuta în conformitate cu legislatia în vigoare │ │ │ │ │ │ Nume Semnatura Stampila Data │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Observatii │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘───────────────*1) Numar inscris de către Agentia pentru Protectia Mediului*2) Conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002  +  Anexa 3 ────────la procedura──────────────Formular de înregistrare a transportuluide deseuri┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ┌─────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ ││ │ │ │ │ ││ │ Dalele de identificare │ │ Numărul contractului încheiat │ ││ │ a depozitului │ │ între operatorul depozitului │ ││ │ - nume │ │ şi transportatorul de deseuri │ ││ │ - adresa, telefon, fax │ └──────────────────────────────────┘ ││ │ - nunele proprietarului │ ││ │ - numele operatorului │ ┌──────────────────────────────────┐ ││ │ - numărul autorizaţiei │ │ Data / Ora │ ││ │ de mediu │ └──────────────────────────────────┘ ││ └─────────────────────────────┘ ││ ││ ┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ ││ │ Numele operatorului de la │ Numele conducătorului vehiculului, │ ││ │ punctul de recepţie/ │ de transport deşeuri │ ││ │ platforma, de cântărire │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ Numărul vehiculului şi al remorcii, │ ││ │ │ dacă este cazul │ ││ └───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌───────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ ││ │ Date despre deseuri │ │ │ ││ │ - provenienţa │ │ │ ││ │ - tip │ │ Observaţii │ ││ │ - cantitate │ │ │ ││ │ - conformare cu condiţiile │ │ │ ││ │ din autorizaţia de mediu │ │ │ ││ └───────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘ ││ ││ Transportatorul confirmă Operator punct de recepţie / ││ exactitatea datelor platformă de cântărire ││ ││ ---------------- ---------------- ││ (semnătura) (semnătura) ││ ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4 ────────la procedură──────────────Semnificaţia unor termeni:1. Următorii termeni sunt definiţi conform anexei nr. IA din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 426/2001:- colectare- eliminare- reciclare- valorificare- depozitare temporară- producător- deţinător2. Următorii termeni:- colector- reciclator- valorificator- eliminatorse referă la operatorii economici care sunt autorizaţi să desfăşoare operaţii de colectare, depozitare, reciclare, valorificare şi eliminare.  +  Anexa 5 ────────la procedură──────────────AGENŢIILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI┌──┬──────────────┬───────────────────────────┬────────────┬───────────────────┐│Nr│Judeţul/ │ Adresa │ Tel/fax │ E-mail ││ │Localitate │ │ │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│ 1│Alba │Str.Lalelelor, nr. 7A │ 0258/813248│ apmalba@apulum.ro││ │(Alba-Iulia) │ │ │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│ 2│Arad │B-dul General │ 0257/280996│ apmar@arad.ro││ │(Arad) │Dragaiina,16 │ 280331 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│3 │Argeş │Str. Egalităţii, nr. 50A │ 0248/213200│ apmpit@easynet.ro││ │(Piteşti) │ │ │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│4 │Bacău │Str. Oituz, nr.23 │ 0234/171056│ ipmbacău@mido.ro││ │(Bacău) │ │ 124691 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│5 │Bihor │Str. Ion Bogdan, nr. 35 │ 0259/444590│ipmoradea@comser.ro││ │(Oradea) │ │ │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│6 │Bistriţa │Str. Parcului, nr. 20 │ 0263/225442│ monitor@diqitec.ro││ │Năsăud │ │ 224064 │ rombat@rombatt.ro ││ │(Bistriţa) │ │ │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│7 │Braşov │Str. Politehnicii, nr. 3 │ 0268/417292│ ipmbv@fx.ro││ │(Braşov) │ │ 419013 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│8 │Botoşani │B-dul Mihai Eminescu, │0231/584135,│ apmbt@mappm.ro ││ │(Botoşani) │nr. 64 Bis │584139 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│9 │Brăila │B-dul Independenţei, │0239/616609;│apm br@byte-net.ro ││ │(Brăila) │bl. B5 │616899 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│10│Bucureşti │Aleea Lacul Morii nr. 1 │021/4906172;│ bucur@mappm.ro ││ │ │sector 6 │4906175 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│11│Buzău │Str. Democraţiei nr.11 │0238/427100,│ apmbz@buzau.ro ││ │(Buzău) │ │414551 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│12│Călăraşi │Sos. Chiciu, nr. 2 │0242/311926 │ sgacl@dtc.ro ││ │(Călăraşi) │ │ │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│13│Caras Severin │Str. Căminelor, nr.5-9 │0255/226730,│ environ@cs.ro││ │(Reşiţa) │ │226729 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│14│Cluj │Calea Dorobanţilor nr. 99 │0264/410720,│epaci@mail.dntcj.ro││ │(Cluj-Napoca) │ │410716 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│15│Constanţa │Str.Unirii, nr. 23 │0241/546696 │ apmcta@tomrad.ro ││ │(Constanţa) │ │ │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│16│Covasna │B-dul. Grigore Bălan, │0267/324181,│ apmcov@planet.ro ││ │(Sfântu- │nr. 10 │067/323701 │ ││ │Gheorghe) │ │ │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│17│Dâmboviţa │Str. Calea Ialomiţei, nr. 1│0245/213959,│ apm@softex.ro ││ │(Târgovişte) │ │213944 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│18│Dolj │Str. Brestei, nr. 3 │0251/412021,│ apm cv@sico.ro ││ │(Craiova) │ │419035 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│19│Galaţi │Str.Regiment 11 Şiret, │0236/413170,│ mediuql@galaţi. ││ │(Galaţi) │nr. 2 │461650 │ astral.ro │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│20│Giurgiu │Sos. Bucureşti, bl. 111, │0246/214760,│inspm@xnet.ro ││ │(Giurgiu) │sc. A + B │ 211410 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│21│Gorj │Str. Unirii, nr. 76 │0253/215384 │apm@interqorj.ro ││ │(Tg- Jiu) │ │ │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│22│Harghita │Str. George Cosbuc │0266/312766,│apmciuc@kabelkon.ro││ │(Miercurea │nr.43 │371313 │ ││ │Ciuc) │ │ │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│23│Hunedoara │Str. Aurel Vlaicu, nr. 25 │0254/212914,│apmdeva@mail. ││ │(Deva) │ │215445 │recep.ro │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│24│Ialomiţa │Str. Mihai Viteazu, nr. 1 │0243/231252,│apmil@bx.logicnet. ││ │(Slobozia) │ │215949 │ro │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│25│Iaşi │Str. Teodor │0232/215497,│ipmis@mail.dntis.ro││ │(Iaşi) │Văscăuţeanu, nr.10 bis │214357 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│26│Ilfov │Str. Splaiul │021/2215753,│ipm-ilfov@xnet.ro ││ │Bucureşti) │Independenţei, nr. 294 │2238430 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│27│Maramureş │Str. Iza, nr.1A │0262/276304,│ office@apmbm.ro ││ │(Baia-Mare) │ │275222 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│28│Mehedinţi │Str. Băile Române, │0252/320396 │drobeta@mappm.ro ││ │(Drobeta Turnu│nr.3 │ │ ││ │ Severin) │ │ │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│29│Mureş │Str. Podeni, nr. 10 │0265/121371,│apmtqm@netsoft.ro ││ │(Tg-Mureş) │ │219773, │ ││ │ │ │121432 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│30│Neamţ │Str. Mihail Sadoveanu, │0233/218954,│ apm@ambra.ro ││ │(Piatra-Neamţ)│nr. 21 │219690 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│31│Olt Str. │Ion Moroşanu, nr. 2 │0249/439166,│ apm@slatina.ro ││ │(Slatina) │ │438094 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│32│Prahova │Str. Gheorghe Grigore │0244/144495,│ apmph@interplus.ro││ │(Ploieşti) │Cantacuzino, nr. 306 │115811 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│33│Sălaj │Str. Parcului, nr. 2 │0260/662619,│ envpa@fastmaqic.ro││ │(Zalău) │ │662622 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│34│Satu Mare │Str. Mircea cel Bătrân, │0261/736003,│mediu@ipmsm.datec. ││ │(Satu Mare) │nr. 8B │733500 │ro │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│35│Sibiu │Str. Hipodromului, │0269/422653,│ipmsibiu@ipmsb.ro ││ │(Sibiu) │nr. 2A │444145 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│36│Suceava │Str. Bistriţei, nr. 1A │0230/514056 │apmsv@easynet.ro ││ │(Suceava) │ │ │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│37│Teleorman │Str. Dunării, nr. 1 │0247/316229,│ipmalex@artelecom. ││ │(Alexandria) │ │316228 │net │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│38│Tulcea │Str. 14 Noiembrie, nr.5 │0240/515505,│mailto:ipmtl@x3m.ro││ │(Tulcea) │ │514608 │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│39│Timiş │B-dul Mihai Viteazul, │0256/191848,│garboni@ipmtm.ro ││ │(Timişoara) │nr. 32, et 2 │ │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│40│Vâlcea │Str.Remus Belu, Nr. 6 │0250/735859,│apmvl@unet.ro ││ │(Rm-Vâlcea) │ │737921, │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│41│Vaslui │Str. Ştefan cel Mare, │0235/312602,│mediuvs@spectral.ro││ │(Vaslui) │nr. 191 │361842, │ │├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤│42│Vrancea │Str. Dinicu Golescu, nr. 2 │0237/216812,│ipmfoc@ardeleanu. ││ │(Focşani) │ │ │net │└──┴──────────────┴───────────────────────────┴────────────┴───────────────────┘