CONTRACT-CADRU din 18 martie 2004de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 14 aprilie 2004     +  Capitolul I Părţi contractanteÎntre Consiliul Judeţean/Consiliul Local/Instituţia publică de interes local ......., cu sediul în ......., str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ......, reprezentat/reprezentată prin .........., având funcţia de ......, în calitate de concedent, pe de o parte,şiSocietatea Comercială/Regia Autonomă (actul constitutiv al agentului economic) ........., codul unic de înregistrare ......., cu sediul principal în ........., str. ...... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ......., reprezentată prin .........., având funcţia de ........, în calitate de concesionar,la data de ........, la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) ......, în temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi al Hotărârii (Guvernului, consiliului judeţean, orăşenesc sau comunal) de aprobare a concesionării nr. ......... din ....., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.  +  Capitolul II Obiectul contractului de concesiuneArt. 1. - Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului public de salubrizare în conformitate cu obiectivele beneficiarului.Art. 2. - Serviciile publice de salubrizare cuprind următoarele activităţi: a) precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special; b) înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de reziduuri şi producerea de compost; c) măturatul, spălatul căilor publice, întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor; d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei, îngheţ sau ninsoare; e) preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor; f) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.Art. 3. - Obiectivele concedentului sunt: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii; b) promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; d) protecţia mediului înconjurător.Art. 4. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele: a) bunuri de retur ..........................; b) bunuri de preluare .......................; c) bunuri proprii ........................... .  +  Capitolul III Dispoziţii generaleArt. 5. - Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele: a) caietul de sarcini; b) inventarul bunurilor proprietate publică şi privată, aferente serviciului public de salubrizare; c) procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de salubrizare delegat.Art. 6. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare: a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de salubrizare; b) calitatea serviciilor prestate/furnizate; c) parametrii serviciilor furnizate/prestate; d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredinţată prin contractul de concesiune; e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;................................................................... (2) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (A.N.R.S.C.) are sarcina de a monitoriza modul de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, în special cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, asigurarea protecţiei utilizatorilor şi exploatarea eficientă a patrimoniului public şi/sau privat afectat serviciilor. (3) La încheierea contractelor de prestări de servicii se vor menţiona standardele, normativele, preţurile şi tarifele în vigoare la data încheierii contractelor.  +  Capitolul IV TermenulArt. 7. - Durata contractului de concesiune este de ...... ani, începând de la data de ....... .Art. 8. - Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul de voinţă al părţilor, care vor încheia un act adiţional cu cel puţin ........ ani/luni înainte de încetarea lui.  +  Capitolul V RedevenţaArt. 9. - Redevenţa este de .... lei şi va fi plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini.Art. 10. - Redevenţa anuală/lunară se va indexa în fiecare an/lună cu nivelul mediu al indicatorului ratei inflaţiei sau deflaţiei, prevăzută în Buletinul Statistic de Preţuri.Art. 11. - Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, să depună cu titlu de garanţie o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de activitate; garanţia se depune de către concesionar la o bancă comercială care are sediul sau filiale în localitatea ...., într-un cont purtător de dobândă din care concedentul va putea preleva penalităţile şi sumele datorate de concesionar în baza contractului.Art. 12. - Această sumă cu titlu de garanţie este de ........ lei.  +  Capitolul VI Plata redevenţeiArt. 13. - Suma prevăzută la art. 10 va fi plătită prin filă cec, ordin de plată, în contul nr. ....., deschis la ........ .Art. 14. - Suma prevăzută la art. 10 se face până la data de ....... a anului/lunii în curs, pentru anul/luna precedent/precedentă.  +  Capitolul VII Drepturile părţilorDrepturile concesionaruluiArt. 15. - Operatorul are următoarele drepturi:1. de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune;2. de a încasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat;3. de a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea administraţiei publice locale, conform legislaţiei în vigoare;4. de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;5. de a aplica tariful aprobat sau actualizat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost.Drepturile concedentuluiArt. 16. - Concedentul are următoarele drepturi:1. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune;2. de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local;3. de a stabili programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente;4. de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului;5. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;6. de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de salubrizare şi/sau prin asociere intercomunală;7. de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de salubrizare;8. de a contracta şi a garanta, în condiţiile legii, împrumuturi pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciilor publice de salubrizare;9. de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri.În termen de ........ concedentul este obligat să-şi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii.  +  Capitolul VIII Obligaţiile părţilorObligaţiile concesionaruluiArt. 17. - Concesionarul are următoarele obligaţii:1. să obţină de la autorităţile competente: a) autorizaţia de funcţionare, potrivit legii; b) autorizaţia de operare eliberată de autoritatea administraţiei publice locale; c) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului;2. să respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune;3. să respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare a localităţilor;4. să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;5. să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de concesiune;6. să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;7. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;8. să preia de la autorităţile administraţiei publice locale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum şi personalul angajat aferent realizării serviciilor de contractat;9. să efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă;10. să fundamenteze şi să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de salubrizare;11. să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;12. să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de concesiune;13. să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de salubrizare să fie cel puţin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului;14. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi din diferenţa de tarif pentru protecţie socială;15. să propună concedentului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare;16. să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea concedentului;17. să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;18. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forţa majoră şi înţelegerea părţilor, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;19. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;20. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii;21. să predea la încheierea contractului de concesiune toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;22. să realizeze următoarele investiţii: a) bunurile aduse ca investiţii (datele de identificare a acestora, datele tehnice): ...................................................................................................................; b) termenele de realizare a investiţiilor.......................; c) investiţiile care nu se amortizează pe durata concesiunii ..................................................................; d) avizele ce trebuie obţinute în cazul în care nu sunt afectate bunuri cu regim special .........................................................................................................; e) standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice prestate ..................................................................;23. să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.)..................................................................;24. la încetarea contractului de concesiune să încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcini şi stabilite prin prezentul contract de concesiune, în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi;25. în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună cu titlu de garanţie o sumă de ..... lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate;26. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului public, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către concedent;27. în cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public;28. concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului, activităţii ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 16 pct. 2, fără a putea solicita încetarea acestuia;29. concesionarul va menţine un număr de .......... de angajaţi;30. concesionarul se obligă să plătească ..........% din prima de asigurare.Art. 18. - Clauze privind obligaţiile concesionarului în condiţiile caietului de sarcini anexat:..............................................................Obligaţiile concedentuluiArt. 19. - Concedentul are următoarele obligaţii:1. să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentele de funcţionare a prestatorilor de servicii care desfăşoară activităţi de salubrizare pe baza normelor-cadru prevăzute de lege;2. să stabilească şi să aprobe tarifele pentru serviciile publice de salubrizare, să stabilească subvenţia care se plăteşte de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de salubrizare şi sumele efectiv încasate ca urmare a prestării serviciilor;3. să predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;4. să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de concesiune;5. să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;6. să-şi asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin contractele de concesiune;7. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public de salubrizare;8. să nu-l tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;9. să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;10. să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.  +  Capitolul IX Cantitatea şi calitatea serviciilor, indicatori de performanţăArt. 20. - (1) Indicatorii de performanţă, cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzute în caietul de sarcini cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul contract de concesiune. (2) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciilor publice de salubrizare. (3) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de salubrizare, având în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare; d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării.Art. 21. - Indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare se referă la: a) situaţia îndeplinirii parametrilor din contractul de concesiune (orar de funcţionare pe ore şi zile, ritmicitatea serviciului); b) relaţiile generale operator-utilizator; c) situaţia personalului: număr, structură, accidente de muncă, stare de sănătate; d) relaţiile sociale patronat-sindicate; e) starea tehnică a infrastructurii şi a vehiculelor; f) analiza comparativă a costurilor de exploatare; g) stadiul de realizare a programului de investiţii; h) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; i) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:- modului respectării şi îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate;- calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de concesiune;- modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană, încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;- modului de formare şi de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;- stadiului de realizare a investiţiilor;- modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice; j) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin fiecărei părţi.Art. 22. - Indicatorii de performanţă minimali, generali şi garantaţi pentru serviciile publice de salubrizare sunt stabiliţi în anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare a localităţilor.  +  Capitolul X Tarife practicate şi formulele de actualizare a acestora.Modul de încasare a facturilorArt. 23. .........................................................  +  Capitolul XI Încetarea contractuluiArt. 24. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii; b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; f) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune; g) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur ....................; b) bunuri de preluare .................; c) bunuri proprii .................... .  +  Capitolul XII Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual dat de rezultatele licitaţiei şi de prevenire a corupţieiArt. 25. ........................................................  +  Capitolul XIII Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionarArt. 26. ........................................................  +  Capitolul XIV Politica de menţinere şi recalificare a forţei de muncă, precum şi protecţia acesteia pe durata valabilităţii contractului de concesiuneArt. 27. ........................................................  +  Capitolul XV Forţa majorăArt. 28. - Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră.Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de ............ producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.Dacă în termen de ...... de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.  +  Capitolul XVI Rezilierea contractului de concesiuneArt. 29. .......................................................  +  Capitolul XVII Răspunderea contractualăArt. 30 ........................................................Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la daune-interese.Părţile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalităţile pentru neîndeplinirea fiecăreia dintre obligaţiile asumate în prezentul contract.  +  Capitolul XVIII LitigiiArt. 31. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun. (2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii părţile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.  +  Capitolul XIX Alte clauze(de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale)Art. 32. .......................................................  +  Capitolul XX Acte normative de referinţăArt. 33. - Prezentul contract-cadru de concesiune are la bază următoarele documente de referinţă: a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare; c) Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; e) Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările ulterioare; f) Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor; g) Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor; h) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; i) Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.Art. 34. - Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.Prezentul contract de concesiune împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor.Prezentul contract de concesiune intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în ........ exemplare.Concedent, Concesionar,.............. ................NOTĂ:Art. 23, 25, 26, 27, 29, 30 şi 32 vor fi completate în funcţie de interesele părţilor şi de situaţia concretă, în condiţiile legii.  +  Anexa -----la contractul-cadru-------------------CAIET DE SARCINI-CADRUpentru delegarea gestiunii serviciilor publice desalubrizare a localităţilor  +  Capitolul I Dispoziţii generaleArt. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru serviciul public de salubrizare aferent unei localităţi. (2) Caietul de sarcini se întocmeşte prin grija consiliului local competent care are obligaţia de a hotărî modul de gestiune şi obligaţia de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea soluţiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, precum şi documentele de pregătire a licitaţiei. (3) Caietul de sarcini şi studiul de oportunitate se aprobă prin hotărâre a consiliului local.Art. 2. - Caietul de sarcini este anexă la Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor.  +  Capitolul II Obiectul concesiuniiA. Datele de identificare a serviciului public de salubrizareArt. 3. - (1) Serviciul/serviciile public/publice de salubrizare care face/fac obiectul concesiunii este/sunt:- .................................................- ..................................................- ................................................ . (2) Autoritate concedentă a serviciului public de salubrizare este consiliul local/judeţean al localităţii/judeţului ........, situat în localitatea ........., str. ...... nr. ......, judeţul/sectorul ............ .B. Activităţi ale serviciilor publice de salubrizare a localităţilor  +  Secţiunea 1 Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special1. Descrierea activităţilorArt. 4. - Această activitate presupune următorul ciclu de operaţii: a) precolectarea; b) colectarea selectivă a deşeurilor municipale, inclusiv a celor de ambalaje şi a fracţiei biodegradabile; c) transportul deşeurilor municipale; d) verificarea/analiza deşeurilor la intrarea în depozit; e) sortarea deşeurilor la depozit; f) depozitarea deşeurilor; g) compactarea deşeurilor; h) monitorizarea factorilor de mediu la depozit; i) cântărirea autogunoierei la intrarea şi ieşirea în/din depozit; j) dezinfectarea autogunoierei.2. Condiţii tehnice2.1. Precolectarea deşeurilor municipaleArt. 5. - Precolectarea deşeurilor municipale se face de către producătorii acestora, în punctele de precolectare care vor fi dotate cu recipiente standardizate ce vor avea capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori şi ritmicitatea de ridicare. Punctele de precolectare vor fi amenajate astfel încât să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului, fără a produce disconfort vecinătăţilor, conform legislaţiei în vigoare.2.2. Colectarea deşeurilor municipaleArt. 6. - (1) Colectarea deşeurilor municipale se face numai din recipiente standardizate, prin descărcarea acestora în autogunoiere. (2) Recipientele folosite de către utilizatori vor fi standardizate şi vor fi asigurate de către operator prin dotare pe bază de contract de comodat pentru persoanele fizice şi asociaţiile de locatari/proprietari şi prin închiriere sau vânzare la agenţii economici. (3) Colectarea deşeurilor municipale se face în autogunoiere, iar acestea vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Este interzis să se răstoarne recipientele în curţi, pe stradă sau pe trotuare, în vederea reîncărcării deşeurilor municipale în autogunoiere.2.3. Transportul deşeurilor municipaleArt. 7. - (1) Deşeurile municipale se transportă cu autogunoiere, folosindu-se la maximum capacitatea de încărcare. (2) Autogunoierele vor avea o stare tehnică şi de întreţinere corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientelor de precolectare, benele de încărcare vor fi etanşe şi vor fi personalizate cu o inscripţie, vizibilă pe cel puţin două laturi ale sale şi nu mai mică de 1 mp. (3) Autogunoierele vor fi dotate cu dispozitive de agăţare pentru transportul lopeţilor sau al altor unelte utilizate la curăţarea locului de lucru. (4) Deplasarea de la zona de lucru către depozit se efectuează pe cel mai scurt traseu admis, fără staţionări intermediare. (5) Fiecare autogunoieră va deţine licenţă de execuţie emisă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.2.4. Depozitarea deşeurilor municipaleArt. 8. - (1) Deşeurile municipale, după colectare, se depun numai în depozitele .......... care sunt special realizate în acest scop şi care funcţionează cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. (2) La depozitele amenajate vor fi acceptate numai deşeurile municipale aduse în mijloace de transport autorizate. (3) Operatorul depozitului eliberează celui care predă deşeurile o confirmare-tip, conform prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.147/2002.3. Cantitatea de lucrăriArt. 9. - (1) Municipiul/oraşul/localitatea ............. are ......... locuitori înregistraţi în medie pe an, inclusiv flotanţii, din care .....% la case şi ......% în asociaţii de locatari/proprietari. (2) Cantitatea estimată de deşeuri municipale care se ia în calculul ofertei este:- deşeuri municipale: 0,5-0,8 kg/locuitor/zi, echivalentul a ...... tone/zi, ..... tone/lună, ...... tone/an, din care: ....... tone/lună de la case individuale şi ..... tone/lună de la asociaţii de proprietari/locatari;- deşeuri asimilabile cu deşeurile menajere, provenite de la agenţii economici: ........ tone/lună, din care ...... tone/lună de la agenţi economici cu profil alimentar şi ...... tone/lună de la agenţi economici cu profil nealimentar. (3) Greutatea medie specifică a deşeurilor este de ..... kg/mc. (4) Natura deşeurilor ce sunt colectate:- deşeuri menajere provenite din sectorul casnic;- deşeuri asimilabile celor menajere, provenite de la agenţi economici. (5) Colectarea acestor cantităţi de deşeuri se va face atât de la utilizatorii care au contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat cu un operator autorizat, cât şi de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform legilor în vigoare.4. Programul prestaţieiArt. 10. - (1) Activităţile prevăzute la art. 4 vor fi executate în conformitate cu programele de prestaţie ce se vor constitui ca anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare. (2) Programul de ridicare a deşeurilor municipale va fi stabilit prin contractul de prestare a serviciului de salubrizare, ce se încheie între operator şi utilizator. La stabilirea frecvenţei de ridicare a deşeurilor municipale se vor avea în vedere cantitatea medie de deşeuri produsă zilnic de fiecare locuitor şi menţinerea igienei la punctele de precolectare. (3) La completarea formularului de ofertă se va avea în vedere o frecvenţă de colectare a deşeurilor municipale după cum urmează: a) în anotimpul cald: 1 aprilie - 1 octombrie:- zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare, pieţe, cantine, restaurante, hoteluri, grădiniţe şi creşe;- la cel mult două zile, de la producătorii casnici; b) în anotimpul rece: 1 octombrie - 1 aprilie:- zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare, pieţe, cantine, restaurante, hoteluri, grădiniţe şi creşe;- la cel mult 3 zile, de la producătorii casnici. (4) În fiecare lună, anexat la factură, operatorul va prezenta utilizatorului modificarea programului de efectuare a prestaţiei pentru luna următoare, cu specificarea ritmului de colectare. (5) Prestaţia se va efectua de preferinţă pe timp de zi, iar în funcţie de necesităţi, după-amiaza şi pe timp de noapte, cu acordul utilizatorului. (6) Programul de prestaţie pentru deşeurile municipale va conţine împărţirea pe cantoane a zonei de autorizare, cu precizarea adreselor şi a numărului de persoane ale fiecărui utilizator, a zilelor săptămânii în care se efectuează prestaţia, traseului fiecărui utilaj în fiecare zi, itinerarului către depozitele de descărcare, a numărului total, tipului şi capacităţii utilajelor în activitate zilnic şi/sau în rezervă.5. Condiţii de calitateArt. 11. - Prestaţia va fi efectuată cu respectarea următoarelor condiţii de calitate: a) precolectarea deşeurilor municipale se va face numai în recipiente standardizate şi în număr suficient pentru depozitarea temporară a deşeurilor între două ridicări; b) dotarea locurilor de depozitare cu recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale, inclusiv a celor de ambalaje şi a fracţiei biodegradabile; c) personalul care deserveşte autogunoierele să nu lase resturi de deşeuri pe platforma de precolectare/locul de amplasare a recipientelor; d) operatorul să comunice graficul de colectare utilizatorului; e) să fie respectat graficul stabilit de ridicare a deşeurilor municipale; f) dezinfectarea periodică a recipientelor de precolectare; g) transportul deşeurilor municipale să se facă cu autogunoiere speciale, ce au o stare tehnică şi de întreţinere bună, personalizate cu numele operatorului; h) deşeurile municipale să fie depozitate numai în depozitele autorizate; i) autogunoierele să fie dezinfectate de operator conform normelor sanitare în vigoare.6. Dotări cu personal - utilajeArt. 12. - Operatorul îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor şi echipamentelor pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale, în funcţie de cantitatea de lucrări estimate la art. 9, având în vedere respectarea cu stricteţe a graficului de ridicare stabilit cu utilizatorul.7. TehnologiiArt. 13. - Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi funcţionare a prestaţiei de colectare şi transport al deşeurilor municipale, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora şi la planul de operare a depozitului de deşeuri.8. Verificări, recepţii, garanţiiArt. 14. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator, întocmind zilnic rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de deşeuri municipale transportate efectiv, în baza bonului de cântărire eliberat de depozit. (2) În rapoartele de constatare zilnică concedentul va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori şi, eventual, penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. (3) La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte un proces-verbal de recepţie, semnat de ambele părţi, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice. (4) Operatorul răspunde de şi garantează material şi financiar buna desfăşurare a prestaţiei, calitatea şi cantitatea stabilite. (5) Operatorul va completa şi va semna formularul de ofertă, prezentat în anexa nr. .... la caietul de sarcini.  +  Secţiunea a 2-a Măturatul şi spălatul căilor publice2.1. Descrierea activităţiiArt. 15. - (1) Activitatea de măturare şi spălare a căilor publice se desfăşoară în scopul aducerii domeniului public în stare de curăţenie. (2) Această activitate presupune următorul ciclu de operaţii: a) măturatul carosabilului, trotuarelor, pieţelor, locurilor de parcare, precum şi al suprafeţelor anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement; b) spălatul carosabilului şi al trotuarelor; c) stropitul carosabilului; d) colectarea deşeurilor stradale; e) transportul deşeurilor stradale; f) cântărirea deşeurilor stradale; g) descărcarea deşeurilor stradale în depozitele autorizate; h) dezinfectarea autospecialelor folosite la transportul deşeurilor stradale de către operator. (3) Natura deşeurilor stradale ce trebuie colectate: deşeurile rezultate din măturarea manuală, răzuitul la rigolă, golirea coşurilor pentru hârtii, depuneri de deşeuri în locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe stradă, inclusiv animalele moarte. (4) Colectarea deşeurilor stradale se va efectua de pe suprafeţele domeniului public specificate în anexa nr. ...... . (5) Domeniul public ce urmează a fi menţinut în stare salubră cuprinde toată suprafaţa carosabilului şi a trotuarelor, pasajele subterane, pasajele supraterane, pieţele publice specificate în anexa nr. ...... . (6) Menţinerea în stare salubră a domeniului public se realizează prin efectuarea tuturor activităţilor specificate la art. 15 alin. (2).2.2. Condiţii tehnice2.2.1. Măturatul manualArt. 16. - (1) Măturatul manual se efectuează pe întreaga suprafaţă a străzilor şi trotuarelor, pieţelor, locurilor de parcare, suprafeţelor anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement. (2) Această activitate se desfăşoară în perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioadă ce se poate modifica în funcţie de condiţiile meteorologice, pe baza unui act adiţional la Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor. (3) Măturatul manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, dar nu când plouă. (4) Activitatea se desfăşoară în zona de autorizare, pe străzile şi cu frecvenţele de lucru prevăzute în anexa nr. ..... . (5) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: a) măturatul propriu-zis al carosabilului şi al trotuarelor cu mături de nuiele sau de plastic; urma măturii să fie uniformă şi să nu ridice praf; b) precolectarea deşeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale în europubele; c) depozitarea deşeurilor stradale în eurocontainere de 1,1 mc; d) golirea coşurilor pentru hârtii în saci de plastic sau europubele; e) spălarea coşurilor pentru hârtii şi a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public; f) descărcarea deşeurilor stradale în autogunoiere şi transportul zilnic al acestora la următoarele depozite autorizate: .................... .2.2.2. Măturatul mecanizatArt. 17. - (1) Măturatul mecanizat se realizează cu autoperii colectoare, echipate cu perii cilindrice şi/sau circulare care acţionează pe toată lăţimea străzilor. (2) Se mătură întreaga suprafaţă a carosabilului şi a trotuarelor care permit acest lucru. Activitatea se desfăşoară în zona de autorizare, pe străzile şi cu frecvenţele de lucru prevăzute în anexa nr. ....... . (3) Activitatea se desfăşoară ziua sau noaptea, dar nu când plouă. Durata sezonului de lucru este de la topirea zăpezii şi până la căderea primei ninsori. (4) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: a) măturatul mecanic efectiv al suprafeţelor de salubrizat; b) golirea coşurilor de hârtii prin tubul aspirator; c) descărcarea deşeurilor colectate în următoarele depozite autorizate:.......................................... .2.2.3. Întreţinerea curăţenieiArt. 18. - (1) Activitatea de întreţinere a curăţeniei constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafeţele salubrizate - carosabil şi trotuare. (2) Întreţinerea se execută de regulă în zonele care în prealabil au fost salubrizate. Lucrarea se efectuează pe toată durata anului, conform programului întocmit de operator, excepţie făcând zilele când drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă. (3) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: a) colectarea deşeurilor grosiere în europubele; b) golirea coşurilor de gunoi în saci de plastic sau europubele; c) încărcarea deşeurilor din sacii de plastic sau europubele în autogunoiere şi transportul zilnic al acestora la următoarele depozite autorizate:........................................... .2.2.4. Răzuitul rigolelorArt. 19. - (1) Activitatea de răzuit rigole se execută pe toată durata anului, ori de câte ori este nevoie, exceptând sezonul rece când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheaţă. (2) Răzuitul rigolelor este o lucrare de necesitate determinată de cauze obiective, accidentale (ploi torenţiale ce favorizează transport de aluviuni), avarii la reţelele subterane, lucrări de construcţii etc. (3) Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, nisipului, prafului sau a deşeurilor vegetale de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, în zona de autorizare, pe străzile şi cu frecvenţele de lucru prevăzute în anexa nr. ..... . (4) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: a) curăţatul rigolelor cu razul sau lopata; b) strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului sau prafului rezultat din răzuire; c) încărcatul grămezilor în europubele; d) golirea europubelelor în autogunoiere şi transportul zilnic al reziduurilor la următoarele depozite autorizate: ................. .2.2.5. Spălatul străzilorArt. 20. - (1) Lucrarea constă în spălatul suprafeţei străzilor, aleilor şi trotuarelor cu furtunul racordat la o cisternă sau la hidranţi şi se efectuează numai în zilele în care temperatura minimă nu este inferioară valorii de 5°C. (2) Spălatul se face cu jet puternic, după executarea măturatului. Pentru a se obţine o calitate cât mai bună a acestei prestaţii se pot folosi soluţii speciale (detergenţi) şi utilaje dotate cu perii. (3) Activitatea se desfăşoară în zona de autorizare, pe străzile şi cu frecvenţele de lucru prevăzute în anexa nr. ...... .2.2.6. Stropitul carosabiluluiArt. 21. - (1) Stropitul carosabilului se execută în perioada de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată în funcţie de condiţiile meteorologice reale, şi se practică pe suprafeţele în prealabil salubrizate. (2) Stropitul constă în dispersarea apei pe suprafaţa carosabilului, pentru evitarea formării prafului şi crearea unui climat favorabil îmbunătăţirii gradului de confort şi igienă citadin. (3) Lucrarea se efectuează numai cu utilaje specializate. În timpul operaţiei se va evita stânjenirea circulaţiei pietonale sau stropirea clădirilor, vitrinelor ori a altor dotări. (4) Activitatea se desfăşoară în zona de autorizare, pe străzile şi cu frecvenţele de lucru prevăzute în anexa nr. ........ . (5) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: a) încărcarea cisternei cu apă de la următoarele puncte de alimentare: .........., avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; b) stropitul efectiv al carosabilului.  +  Secţiunea a 3-a Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ3.1. Descrierea activităţiiArt. 22. - Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate, are ca scop menţinerea în stare practicabilă a arterelor de circulaţie şi cuprinde următorul ciclu de operaţii: a) curăţatul manual al zăpezii; b) curăţatul, încărcatul mecanizat şi pluguitul; c) combaterea poleiului; d) curăţarea gurilor de scurgere.3.2. Condiţii tehnice3.2.1. Curăţatul manual al zăpeziiArt. 23. - (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate. Prestaţia constă în strângerea zăpezii în grămezi, la distanţe de 10-15 m în zone unde nu se stânjeneşte circulaţia auto sau pietonală şi nu sunt afectate utilităţile domeniului public. (2) Curăţarea manuală a gheţii se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive şi scule speciale.3.2.2. Curăţatul, încărcatul mecanizat şi pluguitulArt. 24. - (1) Curăţatul mecanizat al zăpezii constă în periatul mecanic al zăpezii, pluguitul zăpezii, încărcatul, transportul şi descărcatul zăpezii în următoarele locuri autorizate: .................... . (2) Prin periatul mecanic al zăpezii se înţelege îndepărtarea acesteia de pe suprafeţele de circulaţie cu ajutorul periilor metalice montate pe autovehicule. (3) Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depăşeşte în general 10 cm; nu se aplică pe străzi cu denivelări. (4) Arterele de circulaţie vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii. (5) Încărcatul şi transportul zăpezii se vor face cu vehicule adecvate, până la asigurarea condiţiilor optime de circulaţie rutieră şi pietonală.3.2.3. Combaterea poleiuluiArt. 25. - (1) Activitatea se face cu scopul măririi coeficientului de aderenţă al autovehiculelor faţă de drum şi se desfăşoară în zona de autorizare, pe străzile şi cu frecvenţele de lucru prevăzute în anexa nr. ...... . (2) Combaterea poleiului se face astfel: a) cu amestec de sare şi nisip; b) cu emulsie de sare. (3) Prestaţia se face cu utilaje speciale sau manual şi se efectuează în special pe pante, poduri, în intersecţii, staţiile mijloacelor de transport în comun, pieţe, pe artere de circulaţie situate în apropierea cursurilor de apă ori a lacurilor.3.2.4. Curăţarea gurilor de scurgereArt. 26. - (1) Pentru colectarea apelor meteorice se foloseşte reţeaua de canalizare care este în exploatarea şi întreţinerea ........... . (2) Operatorul va curăţa de zăpadă - gheaţă gurile de scurgere în reţeaua de canalizare pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii.3.3. Cantităţi de lucruArt. 27. - (1) Se va salubriza un număr de ....... străzi, conform anexei nr. ....., cu o lungime totală de .... m, cu o suprafaţă totală de salubrizat a carosabilului şi trotuarelor de ...... mp, din care suprafaţa trotuarelor este de ...... mp, iar suprafaţa carosabilului este de ..... mp. (2) Suprafeţele de salubrizat, cantitatea de deşeuri stradale rezultate de pe acestea şi din coşurile de gunoi stradale, precum şi numărul gurilor de scurgere de pe domeniul public de salubrizat, care vor fi luate în calcul de operator la prezentarea ofertei, sunt prezentate în anexa nr. ... . (3) Cantităţile rezultate conform anexei nr. .... vor fi luate în calcul de către operator la completarea formularului de ofertă. (4) Alte detalii cu privire la fiecare stradă se vor prezenta operatorului la începerea lucrărilor.3.4. Programul prestaţieiArt. 28. - Programul prestaţiei se va stabili de operator, care va avea în vedere ca suprafeţele domeniului public cuprinse în program să fie zilnic în stare de curăţenie prin executarea tuturor lucrărilor necesare conform secţiunii 2 şi prezentei secţiuni - în funcţie de sezon -, şi va fi adus la cunoştinţă concedentului înainte de începerea lucrărilor astfel programate.3.5. Condiţii de calitateArt. 29. - Domeniul public (carosabil-trotuare) pentru care se contractează acest serviciu se consideră salubrizat când arată zilnic salubru prin efectuarea lucrărilor necesare, enumerate mai jos, cu o frecvenţă adecvată în acest scop (prevăzută în programul de prestaţie întocmit de operator), în funcţie de sezon şi de gradul de aglomeraţie urbană:- măturat manual;- întreţinerea curăţeniei pe străzi şi trotuare;- măturat mecanizat;- curăţatul rigolelor prin răzuire manuală;- stropitul aleilor şi al arterelor de circulaţie;- spălatul mecanizat al părţii carosabile şi al trotuarelor prin jet de apă de la autocisternă;- spălatul manual cu furtunul montat la autocisternă;- curăţatul mecanizat al zăpezii;- curăţatul manual al zăpezii;- combaterea poleiului prin împrăştierea antiderapantului, manual, din autobasculante şi remorci;- combaterea poleiului prin împrăştierea antiderapantului, mecanizat, din utilaje speciale;- colectarea, încărcarea şi transportul reziduurilor rezultate după salubrizarea stradală, din coşurile şi din eurocontainerele stradale;- curăţarea gurilor de scurgere.3.6. Dotări cu personal-utilajeArt. 30. - Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al utilajelor şi al echipamentelor pentru colectarea şi transportul deşeurilor stradale, în funcţie de volumul de lucrări estimate în secţiunea 2 şi în prezenta secţiune, având în vedere ca suprafeţele domeniului public cuprinse în programul de prestaţii să fie zilnic în stare de curăţenie prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare - în funcţie de anotimp -, în scopul obţinerii şi menţinerii calităţii cerute conform prevederilor prezentului capitol.3.7. TehnologiiArt. 31. - Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi funcţionare a prestaţiei de salubrizare a domeniului public şi de transport al deşeurilor stradale, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilităţile oferite etc.3.8. Verificări, recepţii, garanţiiArt. 32. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei, întocmind zilnic rapoarte de constatare, confirmate şi de operator, privind cantitatea şi calitatea prestaţiei, cantităţile de deşeuri stradale transportate efectiv şi stabilite în baza bonului de cântărire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate să transporte astfel de deşeuri. (2) În rapoartele de constatare zilnică concedentul va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la concedent şi, eventual, penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. (3) La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte un proces-verbal de recepţie, semnat de ambele părţi, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice. (4) Operatorul răspunde de şi garantează material şi financiar buna desfăşurare a lucrărilor, calitatea şi cantitatea stabilite prin programul de prestaţie. (5) Operatorul va completa şi va semna formularul de ofertă, prezentat în anexa nr. ........ la caietul de sarcini.3.9. Deszăpezirea3.9.1. Descrierea lucrărilorArt. 33. - (1) Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau gheţii şi de combatere a poleiului în scopul asigurării circulaţiei autovehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă. (2) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale şi forţă de muncă umană. (3) Operatorul de servicii va avea experienţă în domeniu şi va fi dotat cu utilaje performante. Toate utilajele de deszăpezire trebuie să fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (staţii de emisie-recepţie, telefoane mobile). (4) Programul de deszăpezire va fi stabilit de autoritatea administraţiei publice locale.3.9.2. Programe de execuţieArt. 34. - (1) Programul de deszăpezire va fi supus aprobării organelor autorităţii publice locale până la data de 1 octombrie şi se va pune în aplicare sub directa sa coordonare. (2) Programul va fi elaborat pentru arterele de circulaţie principale şi secundare, ce sunt cuprinse în anexa nr. ....., şi va cuprinde o parte descriptivă şi una grafică. (3) Programul va cuprinde algoritmul lucrărilor de deszăpezire care va trebui respectat cu stricteţe. În primă urgenţă vor fi executate lucrări de deszăpezire pe arterele care asigură accesul la instituţii publice, fabrici de pâine, facilităţile operatorilor de servicii publice, instituţii de învăţământ. (4) Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenţie directă (utilaje, materiale, forţă de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat. (5) Operatorul serviciilor va lua toate măsurile pentru a fi gata de acţiune la o oră de la primirea dispoziţiei de lucru şi în două ore la întreaga capacitate programată. Primele acţiuni vor viza combaterea formării poleiului pe arterele în pantă, poduri, în intersecţii mari de circulaţie, pieţe, staţii pentru pietoni. (6) Arterele principale de circulaţie vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii. (7) La nevoie va fi asigurată funcţionarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activităţii pe schimburi. (8) Confirmarea prestaţiei de deszăpezire se va face în baza planului de lucrări aprobat şi a fişelor zilnice de lucru ce vor fi întocmite de operator şi confirmate de concedent.3.9.3. Condiţii financiare de execuţie a lucrărilorArt. 35. - (1) Operatorul serviciilor va încasa lunar de la concedent, în baza contractului de prestaţie, contravaloarea prestaţiei efectuate (manoperă, utilaje, materiale) şi confirmate de concedent. (2) Tarifele pentru materiale se vor alege de către operator şi vor fi cele mai avantajoase din minimum 3 oferte care vor fi prezentate concedentului înaintea selectării ofertelor, până în data de 15 octombrie a fiecărui an.  +  Secţiunea a 4-a Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea4.1. Descrierea activităţiiArt. 36. - Activitatea presupune următorul ciclu de operaţii: a) stabilirea obiectivelor unde urmează să se aplice procedura; b) stabilirea materialelor şi a substanţelor ce urmează a fi folosite; c) stabilirea utilajelor şi a echipamentelor folosite; d) stabilirea echipamentelor de protecţie; e) confirmarea prestaţiei.Art. 37. - Dezinsecţia se efectuează în următoarele locuri:- clădiri ale instituţiilor publice;- părţi comune ale clădirilor tip condominii, case;- canale în care sunt amplasate reţele de alimentare cu apă, de canalizare, termoficare;- parcuri, cimitire, maluri de lac;- pieţe, târguri, oboare, bâlciuri;- zone demolate şi neconstruite;- pe suprafeţele parcurilor, cimitirelor, spaţiilor verzi şi malurilor de lac;- în subsoluri uscate, umede sau inundate.Art. 38. - Dezinfecţia se efectuează în următoarele locuri:- rampe de gunoi;- gropi de gunoi;- ghene de gunoi la clădirile tip condominii;- platforme de gunoi special amenajate;- mijloace de transport în comun;- unităţi de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;- în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi animalelor.Art. 39. - Deratizarea se efectuează în următoarele locuri:- clădiri ale instituţiilor publice;- părţi comune ale clădirilor tip condominii, case;- canale în care sunt amplasate reţele de alimentare cu apă, de canalizare, termoficare;- parcuri, cimitire, maluri de lac;- pieţe, târguri, oboare, bâlciuri;- zone demolate şi neconstruite;- pe suprafeţele parcurilor, cimitirelor, spaţiilor verzi şi malurilor de lac;- în subsoluri uscate, umede sau inundate.4.2. Executarea lucrăriiArt. 40. - (1) Activităţile se vor efectua conform normelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale. Materialele ce se folosesc şi consumurile specifice sunt specificate în anexa nr. .... . (2) Produsele ce se vor utiliza vor fi avizate de Ministerul Sănătăţii pentru profilaxia sanitar-umană. (3) Lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură obiectivului unde se aplică procedura şi nu vor afecta viaţa şi sănătatea oamenilor. (4) Înainte de începerea lucrărilor în teren operatorul va anunţa utilizatorul pe baza unui preaviz de execuţie.4.3. Cantităţi de lucrăriArt. 41. - Activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor aplica la un număr de .... clădiri ale instituţiilor publice, la un număr de ... condominii, case, la un număr de .... canale ale reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare, termoficare, la un număr de .... parcuri, la un număr de ..... cimitire, la un număr de .... pieţe, târguri, oboare, bâlciuri şi pe o suprafaţă de ..... mp, reprezentând suprafeţele parcurilor, cimitirelor, spaţiilor verzi, malurilor de lac. Clădirile şi suprafeţele ce vor fi luate în calcul la prezentarea ofertei sunt specificate în anexa nr. .... .4.4. Programul prestaţieiArt. 42. - (1) Programul prestaţiei se va stabili de operator avându-se în vedere numărul de clădiri şi suprafeţe specificate la art. 41 şi va fi adus la cunoştinţă concedentului înainte de începerea lucrărilor astfel programate. (2) Lucrările se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate. Pentru fiecare tip de lucrare efectuată se va întocmi bon de lucru.4.5. Dotări cu personal şi utilajeArt. 43. - Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al utilajelor şi al echipamentelor pentru efectuarea lucrărilor, în funcţie de cantităţile de lucrări estimate la art. 41.4.6. TehnologiiArt. 44. - Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi funcţionare a prestaţiei, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilităţile oferite etc.4.7. Verificări, recepţii, garanţiiArt. 45. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei, întocmind zilnic rapoarte de constatare, confirmate şi de operator, privind cantitatea şi calitatea prestaţiei, cantităţile de materiale şi substanţe folosite şi stabilite în baza bonului de lucru eliberat de operator. (2) În rapoartele de constatare zilnică concedentul va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la concedent şi, eventual, penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. (3) La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte un proces-verbal de recepţie, semnat de ambele părţi, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice. (4) Operatorul răspunde de şi garantează material şi financiar buna desfăşurare a lucrărilor, calitatea şi cantitatea stabilite prin programul de prestaţie. (5) Operatorul va completa şi va semna formularul de ofertă, prezentat în anexa nr. .... la caietul de sarcini.  +  Secţiunea a 5-a Înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de deşeuri5.1. Descrierea activităţiiArt. 46. - (1) Înfiinţarea şi administrarea unui depozit ecologic şi a unei staţii de transfer se fac în condiţii de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei şi ţinând cont de prevederile Strategiei şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor. (2) Înfiinţarea depozitului ecologic va avea ca scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafaţă, subterane, a solului, aerului, inclusiv efectul de seră, precum şi a oricărui risc pentru sănătatea populaţiei, pe întreaga durată de viaţă a depozitului, cât şi după expirarea acesteia.5.2. Condiţii tehnice de înfiinţare şi exploatare a unui depozit ecologicArt. 47. - (1) La alegerea amplasamentului unui depozit se va ţine seama de: a) planurile de urbanism general şi planurile de urbanism zonal; b) Strategia şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor; c) clasa depozitului care se intenţionează să se realizeze; d) amplasamentul favorabil realizării obiectivului; e) tipurile de deşeuri ce vor fi acceptate la depozitare. (2) Criteriile ce trebuie respectate la alegerea amplasamentului sunt precizate în anexa nr. .... . (3) Distanţele minime de amplasare faţă de anumite repere sunt stabilite pentru fiecare caz, pe baza unui studiu de impact asupra mediului şi sănătăţii oamenilor, şi sunt precizate în anexa nr. ...... . (4) Proiectul unui depozit trebuie să respecte cerinţele prezentate în anexa nr. ......, proiectantul asumându-şi răspunderea că depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu. Proiectul depozitului conţine şi închiderea depozitului, inclusiv suma necesară pentru închidere. (5) Depozitul trebuie să fie dimensionat astfel încât să permită depozitarea zilnică a ..... tone de deşeuri pe o perioadă de .... ani, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada de derulare a concesiunii, acestea constând din următoarele lucrări: .................... . (6) Inventarul complet al componentelor depozitului, staţiei de transfer, din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse în anexa nr. ................ . (7) Operatorul îşi va constitui "Fondul de închidere şi monitorizare postînchidere", având la bază costul calculat din proiect al închiderii depozitului.  +  Secţiunea a 6-a Preselectarea, organizarea reciclării deşeurilor şi valorificarea deşeurilor refolosibileArt. 48. - (1) În circuitul deşeurilor este/nu este prevăzută activitatea de preselectare la producător/selectare în depozite speciale/selectare în depozitul final, care se realizează în recipiente de colectare pe sortimente la producător ......../platforme de selectare specializate amplasate în ...../punct de selectare în depozitul final/alte măsuri de selectare care constau în separarea următoarelor materiale: sticlă/textile/carton, hârtie/PET-uri/alte materiale reciclabile nominalizate care se separă pentru valorificare, reprezentând ....% din cantitatea produsă, reprezentând pe categoriile selectate .... kg/tone/h, .... kg/tone/24h, fiind/nefiind necesare următoarele ...... dezvoltări ale capacităţilor de selectare separată şi valorificare, pe perioada de derulare a concesiunii ...... . (2) Platformele/instalaţiile de selectare sunt amplasate în ....... şi constau din ........, amplasate astfel: ....................... . (3) Platformele/instalaţiile de selectare au/nu au următoarele avize ........ din cele cerute de organele de sănătate publică şi de cele pentru protecţia mediului. (4) Materialele separate în acţiunea de preselectare şi selectare a deşeurilor se valorifică pe categorii astfel: a) ............. tone/an ............... lei; b) ............. tone/an ............... lei; c) ............. tone/an ............... lei; d) ............. tone/an ............... lei. (5) Sumele încasate prin valorificarea acestor materiale se vor folosi pe perioada de derulare a concesiunii pentru următoarele destinaţii:...................................................................................................................................................................................................... (6) Inventarul complet al componentelor sistemului de preselectare, reciclare şi valorificare a deşeurilor din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse în anexa nr. .......... .  +  Secţiunea a 7-a Producerea de compostArt. 49. - (1) Deşeurile menajere organice, separate de restul deşeurilor, se tratează şi se procesează într-o staţie specială de compost, cu tratare aerobă/anaerobă de tip ......., având capacitatea de procesare de .......... tone/h, ...... tone/24h şi care tratează .......% din cantitatea de deşeuri organice, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada de derulare a concesiunii, acestea constând în următoarele lucrări:.................................................................................................................................... (2) Staţia de producere a compostului este amplasată într-o clădire/mai multe clădiri cu următoarele caracteristici geometrice ............., iar compostul se depozitează/se valorifică astfel: ......................... şi are/nu are următoarele avize ............. cerute de organele de sănătate publică şi de cele pentru protecţia mediului. (3) Inventarul complet al componentelor staţiei de producere a compostului din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse în anexa nr. ........... .  +  Secţiunea a 8-a Incinerarea deşeurilorArt. 50. - (1) Incinerarea deşeurilor municipale se realizează printr-o instalaţie de ardere sau de oxidare a deşeurilor de tip ..............., cu recuperare/fără recuperare de energie termică/electrică, având capacitatea de procesare de ........ tone/h, ...... tone/24h şi care tratează .... % din cantitatea de deşeuri, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada de derulare a concesiunii, acestea constând în următoarele lucrări:................................................................................................................................................................................................ (2) Staţia de incinerare a deşeurilor este amplasată într-o clădire/mai multe clădiri cu următoarele caracteristici principale: .......................... şi are/nu are următoarele avize .................... cerute de organele de sănătate publică şi de cele pentru protecţia mediului. (3) În staţia de incinerare se/nu se produce energie termică/electrică la valoarea de ....... Gcal/24h, ...... Mw/h, aceasta fiind folosită/valorificată astfel: ................................................................................................................... (4) Inventarul complet al componentelor staţiei de incinerare a deşeurilor din punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi caracteristicile tehnice, dimensionale şi de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse în anexa nr. ........ .  +  Capitolul III Condiţii de exploatare a serviciilor publice de salubrizare a localităţilorA. Condiţii tehniceArt. 51. - Serviciile publice de salubrizare a localităţilor trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de autorizare, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.B. Obiective de exploatareArt. 52. - Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de salubrizare care face obiectul concesiunii sunt următoarele: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; b) promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de salubrizare; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; d) protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.C. Obiective de ordin economicArt. 53. - (1) Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. (2) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.D. Obiective de mediuArt. 54. - (1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condiţiile impuse de avizul de mediu nr. ....... . (2) Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu.  +  Capitolul IV Sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorilor în domeniul investiţiilorArt. 55. - (1) Finanţarea lucrărilor se asigură, după caz, din următoarele surse: a) fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la bugetul local, în valoare de ..... miliarde lei, pentru realizarea obiectivelor ......., cu termen de realizare ..................; b) credite bancare în valoare de ......... miliarde lei, garantate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către stat, pentru realizarea obiectivelor ........., cu termen de realizare ........; c) sprijin nerambursabil în valoare de ........ miliarde lei, obţinut prin aranjamente bi- sau multilaterale conform programului ......, pentru realizarea obiectivelor ......., cu termen de realizare .............; d) fonduri speciale în valoare de ...... miliarde lei, constituite pe baza unor taxe locale instituite în condiţiile legii, pentru realizarea obiectivelor ........, cu termen de realizare ...........; e) contribuţia de capital privat a operatorului, în valoare de ..... miliarde lei, pentru obiectivele ........, cu termen de punere în funcţiune .........; f) fonduri transferate de la bugetul de stat, în valoare de ........ miliarde lei, pentru realizarea obiectivelor ........, cu termen de punere în funcţiune ........, fondurile fiind ca participare la cofinanţarea programului extern ...... sau pentru realizarea programului de urgenţă privitor la ...... ori a programului cu caracter social ................; g) din economii în valoare de ......... miliarde lei, rezultate din dotarea cu următoarele echipamente de performanţă: ........................................................................................Economiile obţinute se folosesc pentru realizarea următoarelor obiective:................................................................................................................................ (2) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune, conform următorului program:................................................................................................................................ (3) Investiţiile străine în serviciile publice de salubrizare beneficiază de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii contractului de concesiune. Facilităţile obţinute se vor menţiona în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile pe perioada ............... . (4) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe perioada derulării contractului de concesiune, urmând ca la încetarea contractului acestea să se repartizeze astfel................................................................  +  Capitolul V Clauze financiare şi de asigurăriArt. 56. - (1) Investiţiile menţionate la art. 55 se supun obligaţiilor şi clauzelor impuse de finanţatori pentru fiecare modalitate de finanţare. (2) Prin aceste clauze se stabilesc modalităţile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii, modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor, clauze referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii, astfel încât la încheierea contractului capacitatea concedentului de realizare a serviciului să fie cel puţin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului. (3) Caietul de sarcini va cuprinde obligativitatea operatorului de a încheia şi onora contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public, conform legislaţiei în vigoare privind asigurările.  +  Capitolul VI Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiuniiArt. 57. - (1) Bunurile din patrimoniul public, enunţate în cap. II - Obiectul concesiunii, se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare. (2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, conform programului din anexa nr. ...... . (3) Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare, conform programului din anexa nr. ....., şi va înlocui aceste mijloace conform programului din anexa nr. ....... . (4) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului. (5) La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit şi libere de orice sarcină.6) La încetarea contractului de concesiune, operatorul va încheia cu concedentul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare din caietul de sarcini asupra cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi, care au o valoare de ....... miliarde lei şi care reprezintă ........ şi sunt cuprinse detaliat în anexa nr. ....... .  +  Capitolul VII Obligaţiile privind protecţia mediuluiArt. 58. - (1) În caietul de sarcini se menţionează obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor şi a parcului auto. (2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare, care se va introduce, cu termene scadente de realizare, în caietele de sarcini.  +  Capitolul VIII Durata concesiuniiArt. 59. - (1) Durata pentru care se concesionează serviciile publice de salubrizare a localităţilor este de ....... ani. (2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubrizare.  +  Capitolul IX RedevenţaArt. 60. - (1) Redevenţa este de ...... lei, plătită anual/trimestrial/lunar. (2) Plata redevenţei se face astfel: ............................................................................................. (3) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la: ...............................................................................................................................................................................  +  Capitolul X Cuantumul garanţiilor datorate de operatorArt. 61. - În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul se obligă să îi plătească concedentului o garanţie în valoare de ........ lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate.Art. 62. - (1) Pentru participarea la licitaţie se fixează o garanţie în valoare de ...... lei. (2) Garanţia de participare la licitaţie se supune condiţionărilor stabilite la art. 23 din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul XI Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiuneArt. 63. - Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului; b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii; c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; g) în cazul în care interesul naţional o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune; h) în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori licenţa sunt retrase.  +  Capitolul XII Clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socialăArt. 64. - (1) Personalul actual angajat în sistemul serviciilor publice de salubrizare a localităţilor este în număr de .......... salariaţi, a cărui structură completă, pe obiective şi pe profesii, este prezentată în anexa nr. ......... . (2) Personalul existent acoperă ......... % din necesarul de personal, fiind/nefiind necesară o suplimentare de personal. (3) Preluarea personalului angajat se face în condiţiile stipulate în contractul colectiv de muncă care este valabil până la data de ........ şi care prevede următoarele în privinţa personalului angajat:................................................................................................................................ (4) Disponibilizările de personal pot fi făcute în condiţiile stipulate în contractul colectiv de muncă, menţionate la art. ..... din acest contract de muncă.  +  Capitolul XIII Dispoziţii finaleArt. 65. - (1) La licitaţiile organizate pentru concesionarea serviciilor publice de salubrizare a localităţilor pot participa numai operatori atestaţi de către A.N.R.S.C. (2) Ofertantul ........ prezintă copia de pe licenţa A.N.R.S.C. nr. .../..., prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă.Art. 66. - (1) Caietul de sarcini este pus în vânzare de către autoritatea administraţiei publice locale ..... la sediul său ......... şi la următoarele sedii: ............, prevăzute în anunţul publicitar. (2) Preţul caietului de sarcini a fost stabilit de autoritatea administraţiei publice locale ......... la valoarea de ...... lei. (3) Modalităţile de plată pentru achiziţionarea caietului de sarcini sunt următoarele: ............................................................................................................Art. 67. - (1) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciilor publice de salubrizare. (2) Ofertanţii pot oferi şi alte condiţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu.Art. 68. - Caietul de sarcini-cadru se foloseşte împreună cu Regulamentul-cadru şi Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor.---------------