REGULAMENT-CADRU din 18 martie 2004de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 14 aprilie 2004   +  Capitolul I Acte normative de referinţă  +  Articolul 1Prezentul Regulament-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare regulament-cadru, a fost elaborat având în vedere prevederile Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.  +  Capitolul II Dispoziţii generale  +  Articolul 2Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalităţile ce trebuie îndeplinite în procedura de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică în toate cazurile în care autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc administrarea şi gestionarea serviciilor publice de salubrizare a localităţilor în sistemul gestiunii delegate. (2) Obiectul delegării de gestiune îl constituie gestiunea serviciului public de salubrizare a localităţilor. (3) În termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţilor prin modalitatea gestiunii delegate, autoritatea administraţiei publice locale competentă va elabora şi va aproba, pe baza regulamentului-cadru, propriul regulament de delegare a gestiunii serviciului, care face parte din documentaţia de pregătire a licitaţiei. (4) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, autoritatea administraţiei publice locale competentă are obligaţia de a elabora şi de a aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciului, un studiu de specialitate pentru stabilirea soluţiei de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţilor, precum şi documentaţia de pregătire a licitaţiei aferentă delegării. Procedurile de licitaţie vor fi demarate în termen de două luni de la aprobarea documentelor de licitaţie. (5) Delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor poate fi făcută numai către operatori atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C. (6) Monitorizarea procesului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor se face de către A.N.R.S.C.  +  Articolul 4Delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi competitivitate, prin următoarele modalităţi: a) contract de concesiune; b) contract de parteneriat public-privat.  +  Capitolul III Delegarea gestiunii prin contract de concesiune  +  Secţiunea 1 Proceduri prealabile delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin contract de concesiune  +  Articolul 5 (1) Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune are ca obiect serviciul public de salubrizare a localităţilor. (2) Delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor se face prin licitaţie publică deschisă, după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 3 alin. (3).  +  Articolul 6 (1) În scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi la derularea contractelor de concesiune, autoritatea administraţiei publice locale competentă, în calitate de concedent, va întocmi şi va păstra două registre: a) registrul "Candidaturi şi oferte", care va cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune; se vor preciza cel puţin datele şi informaţiile referitoare la studiul de oportunitate, la depunerea candidaturilor şi la oferte; b) registrul "Contracte", care va cuprinde date şi informaţii referitoare la încheierea şi derularea contractului de concesiune; se vor preciza cel puţin datele şi informaţiile referitoare la obiectul contractului de concesiune, durata acestuia, termenele de realizare a investiţiilor, termenele de plată a redevenţei, obligaţiile de mediu. (2) Registrele se întocmesc şi se păstrează la sediul autorităţii administraţiei publice locale competente.  +  Articolul 7 (1) Toate documentele licitaţiei publice, întocmite pe parcursul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică, se vor păstra de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, într-un dosar al delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, care se va întocmi pentru fiecare contract de concesiune. (2) Autoritatea administraţiei publice locale competentă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea documentelor din dosarul delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor.  +  Secţiunea a 2-a Iniţierea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesionare  +  Articolul 8Autoritatea administraţiei publice locale competentă, în calitate de concedent, poate iniţia procedura de concesionare prin întocmirea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi prin publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 şi a Hotărârii Guvernului nr. 216/1999, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Studiul de oportunitate  +  Articolul 9Iniţierea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor are la bază un studiu de oportunitate, efectuat în prealabil prin grija autorităţii administraţiei publice locale competente, care va cuprinde, în principal, elementele precizate în art. 7 lit. a)-h) din Legea nr. 219/1998.  +  Articolul 10Studiul de oportunitate va fi aprobat prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale.  +  Secţiunea a 4-a Caietul de sarcini  +  Articolul 11 (1) Caietul de sarcini va cuprinde condiţiile minime pentru desfăşurarea licitaţiei pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune. (2) Conţinutul caietului de sarcini împreună cu studiul de oportunitate se aprobă prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale.  +  Articolul 12 (1) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către autoritatea administraţiei publice locale la sediul său şi/sau în alte locuri stabilite de către aceasta şi prevăzute în anunţul publicitar. (2) Preţul caietului de sarcini se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale. (3) Conţinutul caietului de sarcini-cadru are caracter minimal şi este prezentat în anexa la contractul-cadru.  +  Articolul 13Caietul de sarcini va cuprinde, în mod obligatoriu: a) condiţiile de exploatare a serviciului public de salubrizare a localităţilor ce face obiectul concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar şi de mediu urmărite de autoritatea administraţiei publice locale privind exploatarea eficientă a serviciului ce face obiectul concesiunii; b) sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale concesionarului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor şi modalitatea de finanţare a acestora, inclusiv termenele de realizare a investiţiilor; c) clauzele financiare şi de asigurări; d) regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii; e) obligaţiile privind protecţia mediului, a sănătăţii publice şi siguranţa în exploatare, stabilite conform legislaţiei în vigoare; f) obiectul concesiunii: datele necesare identificării exacte a serviciului public de salubrizare a localităţilor ce face obiectul delegării de gestiune, care rezultă din fundamentarea tehnico-economică prevăzută în studiul de oportunitate, inventarul complet al bunurilor aferente sistemului public de salubrizare a localităţilor, din punct de vedere cantitativ, tehnic şi valoric, precum şi aria în care se desfăşoară activitatea concesionată; g) destinaţia bunurilor activităţilor serviciului public de salubrizare a localităţilor; h) obligativitatea funcţionării serviciului public de salubrizare a localităţilor delegat în regim de continuitate şi de permanenţă, în condiţiile îndeplinirii cel puţin a indicatorilor minimi de performanţă prevăzuţi de legislaţia în vigoare; i) interdicţia subdelegării gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţilor; j) durata pentru care se face delegarea gestiunii; k) redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia; l) condiţii specifice legate de natura bunurilor şi serviciilor ce fac obiectul delegării de gestiune, cu privire la aspecte precum: exploatarea în condiţii de siguranţă, folosirea şi conservarea patrimoniului public încredinţat prin delegarea de gestiune, protecţia mediului, protecţia muncii, sănătatea publică, condiţii impuse de acordurile şi de convenţiile internaţionale la care România este parte, condiţii de adaptare treptată la normele Uniunii Europene şi altele; m) cuantumul garanţiilor ce urmează a fi depuse de către concesionar în conformitate cu legislaţia în vigoare; n) clauze referitoare la încetarea contractului de delegare a gestiunii; o) în cazul serviciilor publice existente, clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socială; p) modalităţi de transfer a activităţii de la operatorul existent; q) controlul exercitat de concedent şi cerinţele de raportare; r) condiţiile de eligibilitate a operatorilor care participă la licitaţia publică de concesionare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţilor; s) criteriile de selecţie a ofertelor şi ponderea acestora pe o scală ce măsoară importanţa criteriilor.  +  Articolul 14 (1) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse: a) fonduri proprii ale concesionarului şi alocaţii de la bugetul local, conform obligaţiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor; b) credite bancare, inclusiv credite garantate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către stat; c) sprijin financiar nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; d) alte surse constituite în condiţiile legii; e) sume alocate de la bugetul de stat ca participare la cofinanţarea unor proiecte realizate din asistenţă financiară externă nerambursabilă şi/sau din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, precum şi pentru finanţarea unor programe aprobate prin legi speciale; f) economii rezultate din dotări cu echipamente de performanţă; g) alte surse. (2) Investiţiile efectuate de concesionar pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către concesionarul serviciului public de salubrizare a localităţilor, pe durata contractului de delegare a gestiunii. (3) Investiţiile străine în sistemele publice de salubrizare beneficiază de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacţiei. Facilităţile obţinute vor fi menţionate în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia. În situaţia obţinerii de către investitor a unor facilităţi ulterioare, contractul de delegare a gestiunii va fi modificat în mod corespunzător, prin act adiţional, semnat de ambele părţi, cu avizul A.N.R.S.C. (4) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; în contract se va menţiona modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice cauză a acestuia.  +  Secţiunea a 5-a Anunţul publicitar  +  Articolul 15 (1) După aprobarea caietului de sarcini, autoritatea administraţiei publice locale competentă va proceda la publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei. (2) În cazul procedurii licitaţiei publice deschise, se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de difuzare naţională şi într-un cotidian de difuzare locală anunţul licitaţiei publice deschise, care va conţine în mod obligatoriu: a) denumirea şi sediul autorităţii administraţiei publice care organizează licitaţia; b) descrierea bunului, a activităţii sau a serviciului public la care se referă delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi durata delegării; c) locul de unde poate fi achiziţionat, contra cost, caietul de sarcini şi de unde pot fi obţinute instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţilor; d) obiectivele pe care şi le propune autoritatea administraţiei publice; e) actele cerute ofertanţilor pentru dovedirea experienţei tehnice şi manageriale în gestionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capacităţii financiare de a răspunde la cerinţele specifice prevăzute în caietul de sarcini, inclusiv cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului; f) data şi locul de primire a ofertelor; g) durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor; h) data, ora şi locul de deschidere a ofertelor. (3) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va afişa şi la sediul autorităţii administraţiei publice locale competente, precum şi la locul unde se desfăşoară activitatea serviciului public de salubrizare a localităţilor propus spre concesionare.  +  Secţiunea a 6-a Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin contract de concesiune  +  Articolul 16Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, precum şi criteriile de selecţie vor fi elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale competentă şi vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi, o dată cu vânzarea caietului de sarcini, la sediul acesteia şi/sau la locul prevăzut în anunţul publicitar.I. Comisia de evaluare  +  Articolul 17 (1) Membrii comisiei de evaluare se numesc prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale competente. (2) Reprezentanţii concedentului vor fi specialişti în domeniul furnizării/prestării serviciului public de salubrizare a localităţilor. (3) Comisia de evaluare va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. (4) Din comisia de evaluare vor face parte: a) reprezentanţi ai concedentului, dintre care cel puţin unul cu pregătire juridică; b) reprezentanţi ai direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz; c) un reprezentant al autorităţii de mediu competente. (5) Preşedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentanţii acestuia în comisia de evaluare. (6) Secretarul comisiei de evaluare este numit de către preşedinte dintre membrii comisiei de evaluare. (7) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele poate invita pentru consultare personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domeniul activităţilor de salubrizare a localităţilor, în calitate de consultanţi. (8) Reprezentanţii autorităţilor publice centrale sau locale ori invitaţii care sunt soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele fizice participante la licitaţia publică, cu asociaţii, cu acţionarii care deţin poziţie de control în societăţile comerciale participante la licitaţia publică, precum şi cu administratorii sau cenzorii acestora ori care se găsesc în conflicte de interese nu pot fi membri ai comisiei de evaluare. (9) Membrii comisiei de evaluare şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor/candidaturilor, care se va păstra la dosarul concesiunii. (10) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe concedent despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile. (11) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: a) analizarea şi evaluarea candidaturilor; b) selectarea ofertelor, pe baza datelor, informaţiilor şi a documentelor cuprinse în plicul exterior; c) analizarea şi evaluarea ofertelor; d) întocmirea raportului de evaluare care cuprinde descrierea procedurii de concesionare şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii; e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de lege; f) desemnarea câştigătorului licitaţiei publice. (12) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. (13) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare. (14) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. (15) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi a documentelor cuprinse în candidaturile sau în ofertele analizate.II. Depunerea ofertelor  +  Articolul 18 (1) Ofertele vor fi redactate în limba română. (2) Ofertele se depun la locul precizat în anunţul publicitar, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi altul interior, care vor respecta condiţiile prevăzute la alin. (3) şi în termenul menţionat la alin. (4). (3) Ofertele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) plicul exterior trebuie să conţină documentele prin care se dovedeşte cumpărarea caietului de sarcini, precum şi documentele enumerate la art. 21 pct. 1; b) fiecare participant poate depune doar o singură ofertă; c) ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii, într-un registru special denumit "Candidaturi şi oferte", precizându-se data şi ora; d) ofertele primite şi înregistrate după termenul limită de primire prevăzut în anunţul publicitar vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise; e) oferta va fi depusă în numărul de exemplare stabilit de autoritatea administraţiei publice locale competentă şi prevăzut în anunţul publicitar. Fiecare exemplar trebuie să fie semnat de către ofertant. (4) Termenul de primire a ofertelor este între minimum 20 de zile calendaristice şi maximum 60 de zile calendaristice de la data publicării anunţului licitaţiei publice.  +  Articolul 19Oferta trebuie să conţină detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi alte obligaţii pe care ofertantul şi le asumă în cazul în care va câştiga licitaţia, precum şi date tehnice şi financiare referitoare la: a) investiţiile pe care se obligă să le realizeze, în condiţiile art. 13 lit. b) şi ale art. 14 alin. (1); b) perioada preconizată de amortizare a investiţiilor; c) standardele de calitate a bunurilor aduse ca investiţii; d) standardele de calitate şi indicatorii de performanţă a serviciului public de salubrizare a localităţilor ce urmează a fi prestat; e) preţurile şi/sau tarifele pe care şi le propune să le practice, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările ulterioare; f) redevenţa pe care se obligă să o achite autorităţii administraţiei publice locale competente.  +  Articolul 20 (1) Participanţii la licitaţie vor depune o garanţie de participare la licitaţie. (2) Garanţia de participare la licitaţie va fi stabilită de către concedent prin instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare. (3) Ofertantul va pierde garanţia de participare la licitaţie dacă îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigătorului. (4) Garanţia de participare la licitaţie a ofertantului declarat câştigător va fi reţinută de către concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune. (5) Concedentul este obligat să restituie celorlalţi ofertanţi garanţia de participare la licitaţie, în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câştigător.  +  Articolul 21Ofertele conţinând plicurile interior şi exterior sigilate vor îndeplini următoarele cerinţe:1. Pe plicul exterior se va indica licitaţia publică pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină pe lângă dovada cumpărării caietului de sarcini şi: a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; b) acte doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, precum şi garanţia de participare la licitaţie; c) atestarea A.N.R.S.C.2. Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia. Acest plic va conţine oferta propriu-zisă.3. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.III. Desfăşurarea licitaţiei publice deschise  +  Articolul 22 (1) Pentru desfăşurarea licitaţiei publice deschise este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi. (2) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin toate documentele şi datele prevăzute la art. 21 şi la art. 18 alin. (3), precum şi ale celor prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor. (3) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 21. (4) În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun cel puţin două oferte, autoritatea administraţiei publice locale competentă va proceda la republicarea anunţului publicitar, iar procedura licitaţiei publice va fi reluată de la etapa depunerii ofertelor.  +  Articolul 23După analizarea conţinutului plicului exterior secretarul comisiei de evaluare va întocmi procesul-verbal, în care se va menţiona rezultatul analizei.  +  Articolul 24Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.  +  Articolul 25După analizarea ofertelor, comisia de evaluare poate cere ofertanţilor, în scris, precizări cu privire la conţinutul ofertei.  +  Articolul 26 (1) Ponderea importanţei criteriilor de selecţie a ofertelor va fi stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, în funcţie de caracteristicile serviciului public de salubrizare a localităţilor care face obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune. (2) Criteriile de selecţie a ofertelor, prevăzute în anexa la prezentul regulament-cadru, au caracter minimal şi se stabilesc de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, prin instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune. (3) Criteriile de selecţie a ofertelor privesc cantitatea şi calitatea serviciilor prestate utilizatorilor. (4) Criteriile de selecţie a ofertelor au în vedere eficienţa economică, suma investiţiilor propuse, preţul prestaţiilor, costul lor de utilizare, valoarea lor tehnică, modul de rezolvare a obligaţiilor privind protecţia mediului şi a problemelor sociale, garanţiile profesionale şi financiare propuse de fiecare ofertant şi termenele de realizare a lucrărilor de investiţii.  +  Articolul 27 (1) Comisia de evaluare alege oferta pe care o consideră cea mai bună din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecţie. (2) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.  +  Articolul 28 (1) Pe baza evaluării ofertelor comisia de evaluare întocmeşte un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesiune şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii, precum şi procesul-verbal de evaluare a ofertelor. (2) Procesul-verbal de evaluare a ofertelor este întocmit de către secretarul comisiei de evaluare şi se semnează de către toţi membrii acesteia.  +  Articolul 29 (1) Comisia de evaluare transmite autorităţii administraţiei publice locale competente raportul, precum şi ofertele prezentate. (2) Raportul va fi depus la dosarul delegării de gestiune. (3) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea administraţiei publice locale competentă procedează la informarea ofertantului câştigător despre alegerea sa, precum şi la anunţarea celorlalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor.  +  Articolul 30În cazul în care licitaţia publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va consemna această situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 30 de zile se va organiza o nouă licitaţie.  +  Articolul 31În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea în scris a ofertanţilor respinşi, autoritatea administraţiei publice locale competentă le va transmite acestora o copie a procesului-verbal de evaluare a ofertelor.  +  Articolul 32 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei procesului-verbal de evaluare a ofertelor, ofertanţii pot face contestaţii cu privire la modul cum au fost respectate dispoziţiile legale care reglementează procedura concesiunii prin licitaţie publică deschisă, la sediul autorităţii administraţiei publice locale competente sau la locul depunerii ofertei, potrivit anunţului publicitar. (2) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestaţiei, autoritatea administraţiei publice locale competentă este obligată să soluţioneze contestaţia şi să comunice răspunsul său contestatorului.  +  Articolul 33 (1) Pentru soluţionarea contestaţiilor autoritatea administraţiei publice locale competentă va numi o comisia formată din 3 membri. (2) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt numiţi de autoritatea administraţiei publice locale competentă, prin hotărâre, dispoziţie sau decizie, după caz.  +  Articolul 34 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza toate documentele întocmite de către comisia de evaluare şi va verifica respectarea dispoziţiilor legale care reglementează procedura delegării de gestiune prin concesiune. (2) La verificarea documentelor comisia de soluţionare a contestaţiilor va avea în vedere aspectele contestate de către contestator cu privire la respectarea dispoziţiilor legale referitoare la: a) modul de alcătuire a comisiei de evaluare; b) incompatibilitatea membrilor comisiei de evaluare; c) condiţiile de întrunire legală a comisiei de evaluare; d) evaluarea ofertelor în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare; e) modul de luare a deciziilor în cadrul comisiei de evaluare; f) modul de întocmire a raportului comisiei de evaluare.  +  Articolul 35 (1) În cazul în care contestaţia este fondată, autoritatea administraţiei publice locale competentă va revoca decizia de desemnare a ofertantului câştigător şi o va notifica tuturor ofertanţilor. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autoritatea administraţiei publice locale competentă va decide anularea licitaţiei şi organizarea unei noi licitaţii.  +  Articolul 36În cazul unui răspuns negativ la contestaţia depusă de către ofertantul respins, acesta se poate adresa instanţei judecătoreşti competente de drept comun în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii administraţiei publice locale competente.  +  Capitolul IV Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune  +  Articolul 37Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor se încheie între autoritatea administraţiei publice locale competentă şi concesionarul căruia i se deleagă gestiunea, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Capitolul V Dispoziţii privind exercitarea dreptului de control  +  Articolul 38 (1) Dreptul de control asupra delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor se efectuează de către instituţiile abilitate de lege, precum şi de către A.N.R.S.C. (2) Controlul delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor va urmări, în special, respectarea prevederilor referitoare la: a) hotărârea de delegare a gestiunii; b) publicitate; c) conţinutul documentaţiei, în mod deosebit al caietului de sarcini; d) componenţa şi modul de lucru ale comisiei de evaluare a ofertelor; e) termenele prevăzute de prezentul regulament-cadru; f) informarea factorilor interesaţi despre acordarea sau încetarea concesiunii.  +  Articolul 39Activităţile de monitorizare şi control al modului de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor se realizează de către A.N.R.S.C. prin compararea continuă a fiecărui indicator de performanţă cu nivelul atins de cel mai performant operator în domeniu, precum şi de autoritatea administraţiei publice locale competentă.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 40 (1) Încredinţarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor fără licitaţie publică sau unui operator nelicenţiat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. (2) Prestarea serviciilor publice de salubrizare a localităţilor fără existenţa licenţei de operare sau fără contract de delegare a gestiunii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.  +  Capitolul VII Delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin contract de parteneriat public-privat  +  Articolul 41Delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin contract de parteneriat public-privat se efectuează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 621/2002.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 42Procedurile de licitaţie aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru îşi păstrează valabilitatea şi vor fi derulate până la finalizare, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale în vigoare în momentul începerii desfăşurării lor, în măsura în care clauzele contractului ce urmează a fi încheiat nu contravin prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 43Contractele de concesiune a serviciilor publice de salubrizare a localităţilor valabil încheiate îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 44Toţi indicatorii de performanţă cuprinşi în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare a localităţilor se vor realiza în baza planurilor de conformare elaborate de ofertant şi care fac parte din ofertă. Planurile de conformare vor face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor.  +  Anexa -----la regulamentul-cadru---------------------CRITERII DE SELECŢIEComisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse, pe baza criteriilor de selecţie prezentate mai jos şi în conformitate cu numărul maxim de puncte pentru fiecare criteriu.Criteriile de selecţie prezentate sunt minimale.    Aspecte economice şi financiare ale ofertei (60 de puncte):
    CriteriulNumărul de puncte
    ▪ Structura organizatorică a ofertantului şi, dacă este cazul, capitalul său social5
    ▪ Situaţia economică şi financiară, inclusiv bonitatea financiară a ofertantului10
    ▪ Experienţa ofertantului şi, dacă este cazul, a acţionarilor - membrilor grupului - acestuia în organizarea finanţării, în scopul dezvoltării şi exploatării serviciului public de salubrizare sau a altor servicii cu caracter similar10
    ▪ Nivelurile tarifelor propuse pentru serviciul public de salubrizare la începerea exploatării şi un sistem de determinare a nivelului tarifelor, ţinându-se seama de nivelurile maxime şi minime considerate adecvate pentru delegarea gestiunii, precum şi de condiţiile de introducere a acestora10
    ▪ Planul de finanţare pentru dezvoltarea şi exploatarea obiectivului ce face obiectul delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, ţinându-se seama de următoarele aspecte, dar fără a se limita la acestea:  
    1. investiţiile din fondurile proprii ale ofertantului, care pot fi utilizate imediat după semnarea contractului de delegare5
    2. metoda obţinerii finanţării externe - credite, împrumuturi5
    3. capacitatea ofertantului de a asigura finanţare fără garanţii privind rambursarea din partea autorităţii administraţiei publice locale5
    4. plăţi către autoritatea administraţiei publice locale şi formule propuse pentru repartizarea profitului generat de delegarea de gestiune5
    5. asigurarea financiară - de exemplu: acreditiv, garanţie de execuţie5
      Aspecte tehnice ale ofertei (60 de puncte):
    CriteriulNumărul de puncte
    ▪ Pregătirea organizatorică şi tehnică a ofertantului, precum şi procedurile şi soluţiile tehnice de eficientizare propuse20
    ▪ Programul de realizare a investiţiilor propuse în ofertă, precum şi aportul acestora în cadrul sistemului, după punerea în funcţiune10
    ▪ Programul şi sistemul de supraveghere, de organizare şi control al serviciului public de salubrizare ce face obiectul delegării de gestiune10
    ▪ Evoluţia indicatorilor de calitate ai serviciului public de salubrizare prestat pe perioada derulării delegării de gestiune10
    ▪ Programul de reabilitare a serviciului public de salubrizare şi de reducere a tarifelor10
  Condiţii generale ale ofertei (30 de puncte):
    CriteriulNumărul de puncte
    ▪ Condiţiile, nivelul costurilor şi procedurile privind protecţia mediului, precum şi cele de păstrare, întreţinere, modernizare şi returnare a patrimoniului public folosit pe perioada derulării contractului de delegare a gestiunii10
    ▪ Programul privind resursele umane preluate la data delegării de gestiune, inclusiv programul de pregătire, recalificare a personalului şi condiţiile de disponibilizare, dacă este cazul10
    ▪ Angajarea de antreprenori români şi folosirea de materiale şi produse fabricate pe plan local, propuse de ofertant10
      Aspecte juridice ale ofertei (30 de puncte):
    CriteriulNumărul de puncte
    ▪ Condiţiile delegării de gestiune acceptate de către ofertant şi prezentate în caietul de sarcini10
    ▪ Împărţirea riscului şi a răspunderii între autoritatea administraţiei publice locale şi ofertant5
    ▪ Forma de control, monitorizare şi dispecerizare cerută de autoritatea administraţiei publice locale competentă şi evoluţia indicatorilor de performanţă care vor fi realizaţi în derularea contractului de delegare a gestiunii5
    ▪ Sistemul de asigurare şi garanţiile propuse pentru implementarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare5
    ▪ Durata delegării de gestiune5
    Numărul maxim de puncte180
  ---------