ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 aprilie 2004privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 aprilie 2004    Având în vedere că prin proiectul Memorandumului de politici economice şi financiare convenit cu echipa de experţi ai F.M.I. s-a agreat ca, până la mijlocul lunii aprilie a.c., să se decidă graficul pentru privatizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. şi, până la finele lunii mai a.c., să se publice anunţul pentru angajarea consultantului de privatizare, precum şi necesitatea creării cadrului legal pentru demararea acţiunilor premergătoare lansării procesului de privatizare,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Pentru privatizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., cu sediul în Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3, Bucureşti, înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr. J40/155/1997, se constituie comisia de privatizare având în componenţă 11 membri: patru reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, trei reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, doi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, precum şi doi specialişti cu experienţă în domeniu. Preşedintele comisiei de privatizare va fi unul dintre reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice. (2) Componenţa comisiei de privatizare va fi stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice, incluzând şi persoanele nominalizate de ministrul justiţiei şi guvernatorul Băncii Naţionale a României. (3) Secretariatul tehnic al comisiei de privatizare este asigurat de doi specialişti din Ministerul Finanţelor Publice, numiţi prin ordin al ministrului finanţelor publice. (4) Atribuţiile comisiei de privatizare sunt cele prevăzute de Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Membrii comisiei de privatizare şi ai secretariatului tehnic nu vor putea deţine, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea funcţiei lor, funcţia de administrator, membru în comisia de supraveghere specială, administrator special sau membru în comitetul de direcţie la banca comercială care a fost privatizată sau la una dintre filialele ori sucursalele acesteia.  +  Articolul 3Membrii comisiei de privatizare beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 10% din salariul brut al preşedintelui Consiliului de administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., iar membrii secretariatului tehnic vor primi o indemnizaţie lunară într-un cuantum stabilit de Consiliul de administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. Cheltuielile cu indemnizaţiile membrilor comisiei de privatizare şi secretariatului tehnic al acesteia se suportă de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.  +  Articolul 4Cheltuielile de publicitate vor fi suportate de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.  +  Articolul 5Selectarea consultantului pentru privatizare se va face potrivit procedurilor Băncii Mondiale pentru selectarea şi angajarea consultanţilor, iar plata serviciilor prestate de către consultantul pentru privatizare se va face din Dutch grant TF 050477 administrat de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României vor face propuneri, la aprobarea strategiei privind privatizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., cu privire la statutul acestei instituţii de credit, precum şi la modul de transfer către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, la garantarea de către stat a sumelor depuse de persoanele fizice cu orice titlu, precum şi a dobânzilor şi câştigurilor cuvenite pentru acestea.  +  Articolul 7Consiliul de administraţie şi conducerea executivă ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. nu vor decide asupra vreunei investiţii majore noi mai mari de 1 milion euro sau asupra unor noi activităţi, cu excepţia celor autorizate de acţionar, până când nu va fi angajat consultantul de privatizare şi nu va fi elaborată şi aprobată strategia de privatizare.  +  Articolul 8Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 17 martie 2004, se abrogă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 19.----------