PROTOCOL din 25 martie 1972privind modificarea Convenţiei unice asupra stupefiantelor din 1961
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 213 din 31 decembrie 1973    PREAMBULPărţile la prezentul protocol,avînd în vedere prevederile Convenţiei unice asupra stupefiantelor din 1961, încheiat la New York la 30 martie 1961 (denumită în continuare convenţia unică),dorind să modifice convenţia unică,au căzut de acord asupra următoarelor:  +  Articolul 1Amendamentele la articolul 2 paragrafele 4, 6 şi 7 din convenţia unică1. Articolul 2 paragrafele 4, 6 şi 7 din convenţia unică vor fi modificate după cum urmează:"4. Preparatele din tabelul III sînt supuse aceloraşi măsuri de control ca şi preparatele conţinînd stupefiantele din tabelul II. Totodată, articolul 31 paragrafele 1 b) şi 3-15 şi, în ceea ce priveşte cumpărarea şi distribuirea lor cu amănuntul, articolul 34 alineatul b) nu trebuie să se aplice, iar pentru evaluări (articolul 19) şi statistici (articolul 20) informaţiile necesare vor fi restrânse la cantităţile de stupefiante folosite la fabricarea unor asemenea preparate.6. Pe lîngă măsurile de control aplicabile tuturor stupefiantelor din tabelul I, opiul este supus prevederilor articolului 19 paragraful 1 alineatul f) şi articolelor 21bis. 23 şi 24, frunzele de coca prevederilor articolelor 26 şi 27, iar cannabis prevederilor articolului 28.7. Macul opiaceu, coca, planta cannabis, paiul de mac şi frunzele de cannabis sînt supuse măsurilor de control prevăzute, respectiv, în articolul 19 paragraful 1 alineatul e), articolul 20 paragraful 1 alineatul g), articolul 21bis şi în articolele 22-24: 22, 26 şi 27; 22 şi 28; 25 şi 28."  +  Articolul 2Amendamente la titlul articolul 9 al convenţiei unice şi la paragraful 1 şi înserarea unor noi paragrafe 4 şi 51. Titlul articolului 9 din convenţia unică va fi modificat după cum urmează:"Componenţa şi atribuţiile organului"2. Articolul 9 paragraful 1 din convenţia unică va fi modificat după cum urmează:"1. Organul va fi alcătuit din treisprezece membri, care trebuie aleşi de consiliu după cum urmează: a) trei membri avînd o experienţă medicală, de farmacologie sau de farmacie şi aleşi de pe o listă de cel puţin cinci persoane desemnate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii; şi b) zece membri aleşi de pe o listă de persoane desemnate de către membrii Organizaţiei Naţiunilor Unite şi de către părţile care nu sînt membre."3. Noile paragrafe 4 şi 5 de mai jos vor fi inserate după paragraful 3 al articolului 9 din convenţia unică."4. Organul, în colaborare cu guvernele şi în funcţie de stipulaţiile prezentei convenţii, se va strădui să limiteze cultivarea, producerea, fabricarea şi utilizarea stupefiantelor la o cantitate adecvată necesară pentru scopuri medicale şi ştiinţifice, să asigure disponibilitatea lor pentru asemenea scopuri şi să împiedice cultivarea, producţia şi fabricarea ilicită, precum şi traficul ilicit şi întrebuinţarea ilicită a stupefiantelor.5. Măsurile luate de organ în baza prezentei convenţii vor corespunde intenţiei de a promova cooperarea guvernelor cu organul, de a face posibil un dialog permanent între guverne şi organ, astfel încît să ajute şi să înlesnească acţiuni eficiente ale guvernelor în scopul atingerii ţelurilor prezentei convenţii."  +  Articolul 3Amendamente la articolul 10 paragrafele 1 şi 4 din convenţia unică1. Articolul 10 paragrafele 1 şi 4 din convenţia unică vor fi modificate după cum urmează:"1. Membrii organului sînt aleşi pe o perioadă de 5 ani şi ei pot fi realeşi.4. Consiliul poate, la recomandarea organului, să revoce un membru al organului, care nu mai îndeplineşte condiţiile cerute de paragraful 2 al articolului 9. Această recomandare trebuie să fie formulată printr-un vot afirmativ a nouă membri ai organului."  +  Articolul 4Amendament la articolul 11 paragraful 3 din convenţia unică1. Articolul 11 paragraful 3 din convenţia unică va fi modificat după cum urmează:"3. Cvorumul necesar pentru reunirile organului este de opt membri."  +  Articolul 5Amendament la articolul 12 paragraful 5 din convenţia unică1. Articolul 12 paragraful 5 din convenţia unică va fi modificat după cum urmează:"5. Organul, în dorinţa de a limita utilizarea şi distribuirea stupefiantelor într-un volum adecvat necesar pentru scopuri medicale şi ştiinţifice şi de a asigura disponibilitatea lor în asemenea scopuri, va confirma cât mai grabnic posibil evaluările, inclusiv evaluările suplimentare, sau, cu consimţămîntul guvernului interesat, poate modifica asemenea evaluări. În cazul unui dezacord între guvern şi organ, acesta din urmă va avea dreptul de a stabili, comunică şi publică propriile sale evaluări, inclusiv evaluările suplimentare."  +  Articolul 6Amendamente la articolul 14 paragrafele 1 şi 2 din convenţia unică1. Articolul 14 paragrafele 1 şi 2 din convenţia unică vor fi modificate după cum urmează:"1. a) Dacă după examinarea informaţiilor prezentate de un guvern organului conform prevederilor prezentei convenţii sau a informaţiilor comunicate prin organele Naţiunilor Unite sau prin instituţiile specializate sau, cu condiţia ca ele să fie aprobate de comisie la recomandarea organului, de oricare alte organizaţii interguvernamentale care au competenţă directă în această problemă şi care, în raport cu consiliul economic şi social, au statut consultativ în baza articolului 71 din Carta Naţiunilor Unite sau care se bucură de un statut similar în baza unui acord special cu consiliul, organul are motive obiective să creadă că scopurile prezentei convenţii sînt serios periclitate din cauza omisiunii oricăreia dintre părţi sau teritorii de a îndeplini prevederile prezentei convenţii, organul va avea dreptul să propună guvernului interesat deschiderea de consultări sau să-i ceară explicaţii. Dacă, fără vreo omisiune în îndeplinirea prevederilor prezentei convenţii, o parte sau o ţară ori un teritoriu a devenit sau există un risc serios că ar putea deveni un centru important de cultivare, producţie sau prelucrare ilicită, ori de trafic sau consum ilicit de stupefiante, organul are dreptul să propună guvernului interesat deschiderea unor consultaţii, în funcţie de dreptul organului de a atrage atenţia părţilor, consiliului şi comisiei asupra problemei amintite în alineatul d) de mai jos, organul va considera drept confidenţială o cerere de informare şi o explicaţie furnizată de un guvern sau o propunere de consultaţiile avute cu un guvern în baza acestui alineat. b) După ce va iniţia acţiuni conform alineatului a) de mai sus, organul, dacă este convins că este necesar să procedeze astfel, se poate adresa guvernului interesat să adopte asemenea măsuri care, în împrejurările date, par să fie necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei convenţii. c) Organul poate, dacă consideră necesară o asemenea acţiune în scopul elucidării problemei menţionate la alineatul a) din acest paragraf, să propună guvernului interesat efectuarea unui studiu pe teritoriul său prin mijloacele pe care guvernul le consideră adecvate. Dacă guvernul interesat hotărăşte să întreprindă acest studiu, el poate cere organului să furnizeze mijloacele tehnice şi serviciile uneia sau mai multor persoane care au competenţa necesară pentru a ajuta oficialităţile însărcinate de guvern în efectuarea studiului propus. Persoanele pe care organul intenţionează să le pună la dispoziţie vor fi supuse aprobării guvernului. Modalităţile studiului şi termenul înăuntrul căruia acesta trebuie să fie terminat vor fi hotărâte prin consultaţii între guvern şi organ. Guvernul va comunică organului rezultatele studiului şi va indica măsurile de remediere pe care consideră că trebuie să le adopte. d) Dacă organul constată că guvernul interesat nu a dat explicaţiile satisfăcătoare atunci cînd i s-a cerut să facă acest lucru în baza alineatului a) de mai sus sau nu a adoptat vreuna dintre măsurile de remediere care i s-au cerut să le adopte în baza alineatului b) de mai sus, sau că ar exista o situaţie serioasă care necesită o acţiune de colaborare la nivel internaţional în vederea remedierii acestei situaţii, el poate atrage atenţia părţilor, consiliului şi comisiei în această privinţă. Organul va acţiona dacă scopurile prezentei convenţii sînt grav primejduite şi nu a fost posibil să se rezolve problema în mod satisfăcător în vreun alt mod. Organul va acţiona, în acelaşi mod dacă consideră că există o situaţie serioasă care necesită o acţiune de colaborare la nivel internaţional pentru remedierea ei şi că aducerea acestei situaţii la cunoştinţa părţilor, consiliului şi comisiei reprezintă metoda cea mai adecvată de facilitare a unei asemenea acţiuni de colaborare; după examinarea rapoartelor întocmite de organ şi eventual de comisie, cu privire la problema, consiliul poate atrage atenţia Adunării generale asupra acestei probleme.2. Cînd atrage atenţia părţilor, consiliului şi comisiei asupra unei probleme, în conformitate cu alineatul d) al paragrafului 1 de mai sus, organul poate, dacă socoteşte ca necesară o asemenea măsură, să recomande părţilor să oprească importul de stupefiante care au ca destinaţie această ţară sau teritoriu, sau, în acelaşi timp, importul şi exportul, fie pentru o perioadă determinată, fie pînă cînd situaţia din această ţară sau teritoriu va deveni satisfăcătoare. Statul interesat are dreptul de a prezenta această problemă în faţa consiliului."  +  Articolul 7Noul articol 14bis1. Următorul articol nou va fi inserat după articolul 14 din convenţia unică:"- Art. 14bisAsistenţa tehnică şi financiară.În cazul în care consideră indicat organul, cu acordul guvernului interesat, poate, fie paralel, fie în locul măsurilor prevăzute la paragrafele 1 şi 2 ale articolului 14, să recomande organelor competente ale Naţiunilor Unite şi instituţiilor specializate ca asistenţa tehnică sau financiară, sau şi una şi alta, să fie acordate guvernului în sprijinul eforturilor acestuia de a îndeplini obligaţiile sale în virtutea prezentei convenţiei, în special acelora care sînt stipulate sau menţionate în articolele 2, 35, 38 şi 38bis."  +  Articolul 8Amendament la articolul 16 din convenţia unică1. Articolul 16 din convenţia unică va fi modificat după cum urmează:"Serviciile de secretariat ale comisiei şi ale organului vor fi puse la dispoziţie de către secretarul general. În special secretarul organului va fi numit de secretarul general în consultaţie cu organul."  +  Articolul 9Amendamente la articolul 19 paragrafele 1, 2 şi 5 din convenţia unică1. Articolul 19 paragrafele 1, 2 şi 5 din convenţia unică vor fi modificate după cum urmează:"1. Părţile vor trimite organului, în fiecare an şi pentru fiecare dintre teritoriile lor, în modul şi forma prescrise de organ, evaluări de formulare ce au fost furnizate de acesta în legătură cu următoarele probleme: a) cantităţile de stupefiante care vor fi consumate în scopuri medicale şi ştiinţifice; b) cantităţile de stupefiante care vor fi utilizate pentru fabricarea altor stupefiante, a preparatelor din tabelul III şi a substanţelor neincluse în prezenta convenţie; c) stocurile de stupefiante pe care le vor deţine la 31 decembrie al anului la care se referă evaluările; d) cantităţile de stupefiante necesare pentru adăugarea la stocurile speciale; e) suprafaţa (în hectare) şi situaţia geografică a terenului care urmează să fie utilizat pentru cultivarea macului opiaceu; f) cantitatea aproximativă de opiu care va fi produsă; g) numărul de întreprinderi industriale care vor fabrica stupefiante sintetice; şi h) cantităţile de stupefiante sintetice care vor fi fabricate de fiecare dintre întreprinderile menţionate la alineatul precedent.2. a) În funcţie de scăzămintele menţionate în paragraful 3 din articolul 21, totalul evaluărilor pentru fiecare teritoriu şi fiecare stupefiant, exceptând opiul şi stupefiantele sintetice, va consta din totalul cantităţilor specificate la alineatele a), b) şi d) ale paragrafului 1 din prezentul articol, cu adăugarea oricărei cantităţi necesare pentru a aduce stocurile existente la 31 decembrie din anul precedent la nivelul evaluat. b) În funcţie de scăzămintele amintite la paragraful 3 din articolul 21 cu privire la importuri şi la paragraful 2 al articolului 21bis, totalul evaluărilor pentru opiu, pentru fiecare teritoriu, va consta fie din totalul cantităţilor specificate la alineatele a), b) şi d) ale paragrafului 1 din prezentul articol, cu adăugarea oricăror cantităţi necesare pentru a aduce stocurile existente la 31 decembrie al anului precedent la nivelul evaluat conform prevederilor alineatului c) al paragrafului 1, fie din cantitatea specificată la alineatul f) al paragrafului 1 din prezentul articol, dacă acesta este mai mare decât prima. c) În funcţie de scăzămintele amintite în paragraful 3 din articolul 21, totalul evaluărilor pentru fiecare teritoriu, pentru fiecare stupefiant sintetic, va trebui să constea fie din suma cantităţilor specificate la alineatele a), b) şi d) ale paragrafului 1 din prezentul articol, cu adăugarea cantităţii necesare pentru a aduce stocurile existente la 31 decembrie al anului precedent la nivelul evaluat conform alineatului c) al paragrafului 1, fie din totalul cantităţii specificate la alineatul h) al paragrafului 1 din prezentul articol, dacă acesta este mai mare decât prima. d) Evaluările furnizate în baza alineatelor precedente ale prezentului paragraf vor fi modificate în mod adecvat pentru a ţine seama de orice cantitate care a fost confiscată şi ulterior eliberată pentru utilizare licită, precum şi de orice cantitate prelevată din stocurile speciale pentru necesităţile populaţiei civile.5. În funcţie de scăzămintele amintite la paragraful 3 al articolului 21 şi ţinându-se seama, acolo unde este indicat, de prevederile articolului 21bis, evaluările nu trebuie să fie depăşite."  +  Articolul 10Amendamente la articolul 20 din convenţia unică1. Articolul 20 din convenţia unică va fi modificat după cum urmează:"1. Părţile vor transmite organului, pentru fiecare dintre teritoriile lor, în modul şi forma prescrise de organ, date statistice pe formulare pe care acesta i le-a furnizat, în privinţa următoarelor probleme: a) producţia şi fabricarea stupefiantelor; b) utilizarea stupefiantelor pentru fabricarea altor stupefiante, a preparatelor din tabelul III şi a substanţelor care nu sînt incluse în prezenta convenţie şi utilizarea paiului de mac pentru fabricarea stupefiantelor; c) consumul de stupefiante; d) importul şi exportul de stupefiante şi de pai de mac; e) confiscarea stupefiantelor şi destinaţia ce s-a dat acestora; f) stocurile de stupefiante existente la 31 decembrie al anului la care se referă statisticile respective; şi g) suprafaţa care poate fi determinată pentru cultivarea macului opiaceu.2. a) Datele statistice în legătură cu problemele amintite în paragraful 1, exceptând alineatul d), vor fi pregătite anual şi vor fi furnizate organului nu mai târziu de 30 iunie al anului următor celui la care se referă raportările. b) Datele statistice în legătură cu problemele amintite în alineatul d) al paragrafului 1 vor fi pregătite trimestrial şi vor fi trimise organului în interval de o lună după terminarea trimestrului la care ele se referă.3. Părţile nu trebuie să furnizeze date statistice referitoare la stocurile speciale, dar trebuie să furnizeze separat informaţii cu privire la stupefiantele importate în ţară sau teritoriu ori procurate în ţară sau teritoriu pentru scopuri speciale, precum şi cantităţile de stupefiante retrase din stocurile speciale pentru a satisface necesităţile populaţiei civile."  +  Articolul 11Noul articol 21bis1. Noul articol de mai jos va fi inserat după articolul 21 al convenţiei unice:"- Art. 21bis: Limitarea producţiei de opiu1. Producerea de opiu de către oricare ţară sau teritoriu va fi organizată şi controlată în aşa fel încît să se asigure că, pe cât posibil, cantitatea produsă în cursul unui an dat să nu depăşească pe cea evaluată, stabilită conform paragrafului 1 f) din articolul 19.2. Dacă organul constată, pe baza informaţiilor de care dispune în conformitate cu prevederile prezentei convenţii, că una dintre părţi care a trimis o evaluare conform paragrafului 1 f) din articolul 19 nu a limitat opiul produs în cuprinsul graniţelor sale la scopuri licite în conformitate cu evaluările respective şi că o cantitate importantă de opiu produs, fie licit, fie ilicit, în cuprinsul graniţelor acestei părţi, a fost introdusă în traficul ilicit, el poate, după studierea explicaţiilor părţii interesate care îi vor fi puse în interval de o lună după notificarea constatării amintite mai sus, să hotărască să scadă în întregime sau în parte o asemenea cantitate din cantitatea ce trebuie produsă şi din totalul evaluărilor aşa cum au fost definite în paragraful 2 b) din articolul 19, pentru anul următor în care o asemenea diminuare poate fi realizată din punct de vedere tehnic, ţinînd seama de anotimp şi de angajamentele contractuale privind exportul de opiu.Această hotărîre va intra în vigoare la 90 de zile după ce s-au notificat cele de mai sus părţii interesate.3. După ce a notificat părţii interesate hotărîrea pe care a adoptat-o în conformitate cu paragraful 2 de mai sus referitor la o diminuare, organul se va consulta cu acea parte spre a rezolva satisfăcător situaţia.4. Dacă situaţia nu este rezolvată satisfăcător, organul poate utiliza prevederile articolului 14 acolo unde este indicat.5. Adoptând hotărîrea sa cu privire la micşorarea prevăzută în paragraful 2 de mai sus, organul va ţine seama nu numai de împrejurările respective, inclusiv cele care dau naştere problemei traficului ilicit amintită în paragraful 2 de mai sus, dar şi orice măsuri noi de control pe care partea respectivă le-ar putea adopta."  +  Articolul 12Amendament la articolul 22 din convenţia unică1. Articolul 22 din convenţia unică va fi modificat după cum urmează:"1. Ori de câte ori situaţia într-o ţară sau într-un teritoriu al unei părţi este de aşa natură încît interzicerea culturii macului opiaceu, de coca sau plantei cannabis este, după părerea sa, măsura cea mai adecvată pentru ocrotirea sănătăţii publice şi pentru preîntâmpinarea deturnării stupefiantelor spre trafic ilicit, partea interesată va interzice cultivarea.2. Partea care interzice cultivarea macului opiaceu sau plantei cannabis va adopta măsuri adecvate de confiscare a oricăror plante cultivate ilicit şi de distrugere a lor, exceptând micile cantităţi necesare părţii în scopuri ştiinţifice sau de cercetare."  +  Articolul 13Amendament la articolul 35 din convenţia unică1. Articolul 35 din convenţia unică se modifică după cum urmează:"Ţinînd cont de regimul lor constituţional, juridic şi administrativ, părţile: a) vor asigura, pe plan naţional, o coordonare a acţiunii preventive şi represive împotriva traficului ilicit; în vederea acestui scop, ele vor putea să desemneze un serviciu adecvat însărcinat cu această coordonare; b) se vor asista, în mod mutual, în lupta împotriva traficului ilicit; c) vor coopera, în mod strâns, între ele şi cu organizaţiile internaţionale competente ale căror membri sînt, în scopul de a duce o luptă coordonată contra traficului ilicit; d) vor supraveghea ca această cooperare internaţională a serviciilor adecvate să fie efectuată prin căi rapide; e) se vor asigura că, atunci cînd documente juridice sînt transmise între ţări, în vederea urmăririi unei acţiuni judiciare, transmiterea să fie efectuată prin căi rapide, pe adresa instanţelor desemnate de către părţi; această dispoziţie nu atinge dreptul părţilor de a cere ca documentele juridice să le fie trimise pe cale diplomatică; f) vor furniza, dacă ele consideră oportun, organului şi comisiei, prin intermediul secretarului general, pe lîngă informaţiile cerute de articolul 18, informaţii referitoare la activităţile ilicite din cuprinsul graniţelor lor, privind cultivarea, producţia, fabricarea, utilizarea şi traficul ilicit de stupefiante, şi g) vor furniza informaţii referitoare la paragraful precedent, pe cât posibil, într-un astfel de mod şi pînă la datele pe care le va fixa organul; la cererea unei părţi, organul va putea să o ajute să furnizeze informaţiile cerute şi să-i sprijine eforturile în vederea reducerii activităţilor ilicite cu stupefiante în cuprinsul graniţelor acesteia."  +  Articolul 14Amendamente la articolul 36 paragrafele 1 şi 2 din convenţia unică1. Articolul 36 paragrafele 1 şi 2 din convenţia unică vor fi modificate după cum urmează:"1. a) Sub rezerva dispoziţiilor sale constituţionale, fiecare parte va adopta măsurile necesare, pentru ca cultura şi producţia, fabricaţia, extracţia, prepararea, deţinerea, oferirea, punerea în vânzare, distribuirea, procurarea, vînzarea, livrarea, indiferent sub ce formă, mijlocirea, trimiterea, expedierea prin tranzit, transportul, importul şi exportul stupefiantelor, care nu sînt conforme cu dispoziţiile prezentei convenţii, sau orice alt act care, după avizul părţii amintite, ar fi contrariu dispoziţiilor prezentei convenţii, să constituie infracţiuni, pasibile de pedeapsă dacă s-au comis în mod intenţionat, şi pentru ca infracţiunile grave să fie pasibile de o pedeapsă adecvată, şi anume de pedepse cu închisoarea sau cu alte pedepse privative de libertate. b) În pofida prevederilor enunţate la alineatul precedent, dacă cel ce utilizează abuziv stupefiante au comis asemenea delicte, părţile vor putea, în loc de a le condamna sau de a pronunţa o sancţiune penală împotriva lor sau ca o alternativă la condamnare sau pedeapsă, să supună aceste persoane unor măsuri de tratament, de educare, de postcură, de readaptare şi de reintegrare socială, în conformitate cu paragraful 1 al articolului 38.2. Sub rezerva dispoziţiilor constituţionale ale fiecărei părţi, a sistemului său juridic şi a legislaţiei sale naţionale; a)(i) fiecare dintre infracţiunile enumerate în paragraful 1 va fi considerată ca o infracţiune distinctă, dacă ele s-au comis în ţări diferite;(îi) participarea intenţionată la oricare dintre infracţiunile amintite, asocierea sau intenţia în vederea comiterii sau a tentativei de comitere, precum şi actele preparatorii şi operaţiunile financiare îndeplinite în mod intenţionat, relative la infracţiunile despre care este vorba în acest articol, vor constitui infracţiuni pasibile de pedepsele prevăzute în paragraful 1;(iii) condamnările pronunţate în străinătate, pentru aceste infracţiuni, vor fi luate în consideraţie, cu scopul stabilirii recidivei; şi(iv) infracţiunile grave, citate mai sus, fie că sînt comise de conaţionali fie de străini, vor fi urmărite de partea pe al cărei teritoriu s-a comis infracţiunea sau de partea pe teritoriul căreia se va găsi delincventul, dacă extrădarea sa nu este acceptabilă, conform legislaţiei părţii căreia i s-a adresat cererea de extrădare, şi delincventul amintit n-a fost încă urmărit şi judecat. b)(i) fiecare dintre infracţiunile enumerate la paragrafele 1 şi 2 a) îi) din prezentul articol va fi considerată ca fiind infracţiune pasibilă de extrădare în oricare tratat de extrădare existent între părţi. Părţile se obligă să includă aceste infracţiuni ca infracţiuni care dau loc la extrădare în fiecare tratat de extrădare ce va fi încheiat între ele;(îi) dacă o parte care condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat primeşte o cerere de extrădare de la o altă parte de care nu este legată printr-un tratat de extrădare, ea poate, dacă vrea, să considere prezenta convenţie drept bază legală pentru extrădare în legătură cu infracţiunile enumerate la paragrafele 1 şi 2 a) îi) din prezentul articol. Extrădarea este supusă celorlalte condiţii prevăzute de legea părţii căreia i se adresează;(iii) părţile care nu condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat vor recunoaşte infracţiunile enumerate la paragrafele 1 şi 2 a) îi) din prezentul articol drept infracţiuni pasibile de extrădare între ele, în funcţie de condiţiile prevăzute de legea părţii căreia i se adresează cererea;(iv) extrădarea va fi acordată în conformitate cu legea părţii căreia i se adresează cererea şi, în pofida alineatelor b) i), îi) şi iii) din prezentul paragraf, partea va avea dreptul să refuze acordarea extrădării în cazurile în care autorităţile competente consideră că infracţiunea nu este destul de gravă."  +  Articolul 15Amendament la articolul 38 din convenţia unică şi la titlul său1. Articolul 38 din convenţia unică şi titlul său vor fi modificate după cum urmează:"Măsuri împotriva abuzului de stupefiante1. Părţile vor acorda o atenţie specială şi vor lua toate măsurile practice pentru prevenirea abuzului de stupefiante şi pentru asigurarea cât mai urgentă a depistării, tratamentului, educaţiei, postcurei, readaptării şi reintegrării în societate a persoanelor implicate şi vor coordona eforturile lor în aceste scopuri.2. Părţile vor trebui să promoveze, pe cât posibil, formarea personalului în domeniul tratamentului, postcurei, readaptării şi reintegrării sociale a persoanelor care abuzează de stupefiante.3. Părţile vor adopta toate măsurile practice posibile pentru a ajuta persoanele care au nevoie în exercitarea profesiunii lor de cunoaşterea problemelor ridicate de abuzul de stupefiante şi de prevenire a acestuia şi le vor face cunoscute marelui public, dacă nu există un risc ca abuzul de stupefiante să se extindă foarte mult."  +  Articolul 16Noul articol 38bis1. Noul articol de mai jos va fi inserat după articolul 38 al convenţiei unice:"- Art. 38bisAcordurile prevăzând crearea centrelor regionale.Dacă o parte consideră oportun, în cadrul acţiunii sale împotriva traficului ilicit de stupefiante, ţinînd seama de regimul său constituţional, juridic şi administrativ, ea se va strădui - solicitînd dacă doreşte, avizele tehnice ale organului sau ale instituţiilor specializate - să stabilească, prin consultaţii cu alte părţi interesate din acea regiune, acorduri care să prevadă crearea de centre regionale pentru cercetări ştiinţifice şi educaţie menite să rezolve problemele rezultate din utilizarea ilicită şi din traficul ilicit de stupefiante."  +  Articolul 17Limbile protocolului şi procedura pentru semnare, ratificare şi aderare1. Prezentul protocol, ale cărui texte englez, chinez, spaniol, francez şi rus au putere legală, va fi deschis pentru semnare pînă la 31 decembrie 1972 tuturor părţilor la convenţia unică sau tuturor semnatarilor ei.2. Prezentul protocol este supus ratificării statelor care l-au semnat şi care au ratificat sau aderat la convenţia unică. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general.3. Prezentul protocol va fi deschis după 31 decembrie 1972, pentru aderare, părţilor la convenţia unică, care nu au semnat protocolul. Instrumentele de aderare vor fi depuse la secretarul general.  +  Articolul 18Intrarea în vigoare1. Prezentul protocol şi amendamentele pe care le conţine vor intra în vigoare în a treizecea zi după data la care cel de-al patruzecilea instrument de ratificare sau de aderare va fi depus în conformitate cu articolul 17.2. Pentru oricare alt stat care depune instrumentul de ratificare sau de aderare după data depunerii celui de-al patruzecilea instrument amintit, prezentul protocol va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi după depunerea de către acel stat a instrumentului de ratificare sau de aderare.  +  Articolul 19Efectul intrării în vigoareOricare stat care devine parte la convenţia unică după intrarea în vigoare a prezentului protocol conform paragrafului 1 din articolul 18 de mai sus va trebui, dacă nu există exprimarea unei intenţii diferite din partea acestui stat: a) să fie considerat drept parte la convenţia unică astfel cum a fost amendată; şi b) să fie considerat drept parte la convenţia unică neamendată în raport cu oricare parte la această convenţie, care nu este legată de prezentul protocol.  +  Articolul 20Dispoziţii tranzitorii1. Funcţiile Organului internaţional pentru controlul stupefiantelor prevăzute în amendamentele cuprinse în prezentul protocol vor trebui, începînd de la data intrării în vigoare a prezentului protocol (articolul 18 paragraful 1), să fie îndeplinite de organ aşa cum a fost el constituit prin convenţia unică neamendată.2. Consiliul economic şi social va fixa data la care organul care va fi constituit în baza amendamentelor conţinute în prezentul protocol îşi va începe funcţiile. De la acea dată organul astfel constituit va trebui, faţă de părţile la convenţia unică neamendată şi faţă de părţile la tratatele enumerate în articolul 44 al convenţiei, care nu sînt părţi la prezentul protocol, să îndeplinească funcţiile organului aşa cum a fost el constituit în baza convenţiei unice neamendate.3. Cu privire la membrii aleşi la primele alegeri după majorarea numărului membrilor organului de la unsprezece la treisprezece, termenul pentru şase membri va expira după 3 ani, iar termenul pentru ceilalţi şapte membri va expira după 5 ani.4. Membrii organului, al căror termen urmează să expire după perioada iniţială mai sus menţionată de 3 ani, vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi de către secretarul general imediat după ce s-a procedat la prima alegere.  +  Articolul 21Rezerve1. Oricare stat are dreptul, în momentul semnării, ratificării sau aderării la prezentul protocol, să facă rezerve în legătură cu oricare amendament conţinut în el, altul decât amendamentele la articolul 2 paragrafele 6 şi 7 (articolul 1 din prezentul protocol), articolul 9 paragrafele 1, 3 şi 5 (articolul 2 din prezentul protocol), articolul 10 paragrafele 1 şi 4 (articolul 3 din prezentul protocol), articolul 11 (articolul 4 din prezentul protocol), articolul 14bis (articolul 7 din prezentul protocol), articolul 16 (articolul 8 din prezentul protocol), articolul 22 (articolul 12 din prezentul protocol), articolul 35 (articolul 13 din prezentul protocol), articolul 36 paragraful 1 alineatul b) (articolul 14 din prezentul protocol), articolul 38 (articolul 15 din prezentul protocol) şi articolul 38bis (articolul 16 din prezentul protocol).2. Un stat care a formulat rezerve poate în orice moment, prin notificare în scris, să retragă toate sau o parte din rezervele sale.  +  Articolul 22Secretarul general va transmite copii certificate de pe prezentul protocol tuturor părţilor şi semnatarilor convenţiei unice. Atunci cînd prezentul protocol va intra în vigoare conform paragrafului 1 din articolul 18 de mai sus, secretarul general va pregăti textul convenţiei unice aşa cum a fost amendată prin prezentul protocol şi va transmite copii certificate tuturor statelor părţi sau care au dreptul să devină părţi la convenţie în forma sa modificată.Întocmit la Geneva în a 25-a zi a lunii martie una mie nouă sute şaptezeci şi doi într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite.Drept care subsemnaţii autorizaţi legal au semnat prezentul protocol în numele guvernelor respective._______________