HOTĂRÂRE nr. 1.054 din 16 iulie 1962 (*republicată*)privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material studenţilor de la cursurile de zi
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 104 din 5 decembrie 1967    Consiliul de Ministri al Republicii Populare Române hotaraste:1. Studentii de la cursurile de zi ale instituţiilor de invatamint superior pot primi, pe timpul studiilor, burse sau alte forme de sprijin material, dacă obtin rezultate bune la invatatura, au frecventa regulata la cursuri şi lucrari practice, respecta disciplina de invatamint şi dacă parintii, sustinatorii legali sau ei insisi au venituri care se încadrează în plafoanele stabilite.2. Situaţia scolara a studenţilor, necesară pentru obtinerea burselor, precum şi plafoanele de venituri ale parintilor, sustinatorilor legali sau studenţilor insisi, vor fi propuse anual de către Ministerul Învăţămîntului, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii şi aprobate de Consiliul de Ministri.3. Numărul burselor şi repartizarea lor pe ramuri de invatamint vor fi aprobate anual de Consiliul de Ministri, la propunerea Ministerului Învăţămîntului, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii şi al Ministerului Finanţelor.4. Bursa pentru studenti consta din: a) alocatia de hrana în valoare de 9 lei pe zi; b) cheltuielile de întreţinere şi functionare a caminelor şi cantinelor; c) 30 lei lunar, reprezentind cheltuieli personale.Pentru studentii Institutului de cultura fizica şi ai facultatilor de educatie fizica din cadrul institutelor pedagogice de 3 ani, alocatia de hrana este de 11 lei pe zi.5. Studentii bursieri, care nu au domiciliul în centrul universitar respectiv, primesc locuri în camine şi iau masa la cantine, în limita locurilor existente. De asemenea, pot locui în camine şi servi masa la cantine şi alti studenti, în limita locurilor disponibile. Cheltuielile pentru întreţinerea cantinei şi a caminului se suporta din bugetul statului. Studentii nebursieri care iau masa la cantine şi locuiesc în camine, vor plati costul mesei conform art. 4 lit a, precum şi o parte din cheltuielile de întreţinere şi functionare a caminelor şi cantinelor (25 lei, cantina şi 50 lei caminul). Sumele încasate pentru regia caminelor şi cantinelor se vor varsa ca venit la buget.Studentii bursieri, care nu au domiciliul în centrul universitar respectiv şi cărora, nu li se poate asigura loc în camin vor primi în numerar 50 lei reprezentind cheltuieli pentru asigurarea locuinţei.6. Bursa se acordă în natura sau în numerar, conform regulamentului elaborat de, Ministerul Învăţămîntului.7. Actualii studenti care primesc bursa - salariu în conformitate cu Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 882/1957, vor primi în continuare aceste drepturi, pînă la terminarea studiilor, de la intreprinderea cu care au incheiat contracte, cu condiţia promovarii fiecarui an de studii.Actualii studenti care primesc burse şi indemnizatii în conformitate cu Decretul nr. 188/1953, precum şi cei care au fost recrutati pe baza acestui Decret şi pe baza Hotărîrii Consiliului de Ministri nr. 882/1957 şi au reusit, la concursul de admitere din septembrie 1962 vor primi drepturile conform Decretului nr. 408/1956, pînă la terminarea studiilor, de la Ministerul Învăţămîntului.8. Bursele se atribuie pe perioada anului scolar, exclusiv în vacante şi în sesiunea de examene din septembrie.Pentru urmatoarele, categorii de studenti bursa se acordă pe toata durata anului (12 luni), dacă în timpul vacantelor nu le este asigurata întreţinerea pe cale:- Studentii prevăzuţi la art. 7;- Orfanii de ambii parinti şi lipsiti de întreţinere, care nu sînt în evidenta caselor de copii, studentii care au fost bolnavi T.B.C. şi sînt în evidenta dispensarelor de specialitate sau cei proveniti din mediul T.B.C., cei proveniti din familii care nu le pot asigura o educatie corespunzătoare, cei proveniti din plasament familial cit şi studentii care se afla în evidenta caselor de copii.9. Absolventii institutelor de invatamint superior orfani de ambii parinti sau lipsiti de posibilitati de întreţinere, repartizati în invatamint, pot primi bursa pînă la data începerii cursurilor categoriei de scoli la care au fost repartizati, fără a mai primi alte drepturi de la casele de copii din care provin.10. Acordarea bursei se intrerupe în timpul anului de studii, dacă studentul nu se prezinta, sau nu promovează, în condiţiile stabilite, examenele programate în sesiunile respective. Se acorda posibilitatea de a amina un examen din sesiunea de iarna şi cel mult două în urma sesiunii de vara.11. Studentii internati în spitale îşi mentin bursa maximum 15 zile, iar cei aflati în concediu medical vor primi bursa maximum 60 zile. În cazul depasirii acestor termene studentii vor primi bursa numai după reluarea activităţii scolare.Pe durata internarii în preventorii, studentii bursieri vor primi din bursa 30 lei reprezentind cheltuielile personale.12. Studentii orfani de ambii parinti, fără sustinatori legali şi cei aflati în evidenta caselor de copii, primesc la inceputul anului scolar suma de 200 lei pentru procurarea de manuale şi rechizite scolare.13. Ministerul Învăţămîntului, prin instituţiile de invatamint superior, poate acorda burse, pînă la 2% din numărul total al burselor atribuite, unor studenti care nu indeplinesc toate condiţiile pentru a primi bursa.Instituţiile de invatamint superior pot aproba cazarea gratuita în camin, dacă au locuri disponibile, unor studenti nebursieri, cu rezultate bune la invatatura, ai caror parinti nu domiciliaza în centrul universitar respectiv. Numărul acestora nu va putea depăşi 3% din numărul total al studenţilor bursieri.14. Studentii, fii ai inginerilor şi medicilor veterinari, care lucreaza în gospodariile agricole de stat, în gospodariile agricole colective, în statiunile de masini şi tractoare şi în circumscriptiile sanitare veterinare primesc bursa pe toata durata scolarizarii -conform Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin şi a Consiliului de Ministri nr. 427/1962, cu privire la redistribuirea cadrelor de specialisti din agricultura, cu condiţia promovarii fiecarui an de studii, indiferent de veniturile parintilor.Aceste burse sînt cuprinse în numărul total de burse stabilit.15. Studentii bursieri primesc în vacantele scolare costul integral al transportului de la unitatea de invatamint superior la domiciliul parintilor sau al sustinatorilor legali, dus şi intors, cu trenul de persoane clasa a II-a sau cu autobuze ale întreprinderilor regionale de transport auto, dacă aceasta distanta depăşeşte 100 km. Fac excepţie studentii orfani de ambii parinti şi fără sustinatori legali, cei proveniti din casele de copii şi plasament familial, care au dreptul la transport pe orice distanta.16. Studenţilor cu rezultate excepţionale la invatatura, li se acordă urmatoarele burse speciale, în valoare de 400 lei lunar fiecare:- 250 burse "Republicane";- 10 burse "Nicolae Balcescu";- 6 burse "Ion Andreescu";- 5 burse "George Enescu".Aceste burse se acordă în numerar, pe toata durata anului (12 luni), indiferent de veniturile parintilor şi indiferent dacă studentul primeste bursa prevăzută la art. 4 sau art. 7. Criteriile de repartizare a acestor burse se vor stabili prin regulament emis de Ministerul Învăţămîntului.17. Incepind cu anul universitar 1962-1963 bursele şi bursele speciale se acordă de către Ministerul Învăţămîntului, prin instituţiile de invatamint superior.18. Toţi studentii - bursieri şi nebursieri - vor incheia angajamente cu Ministerul Învăţămîntului, prin instituţiile de invatamint superior. Prin acestea studentii se angajează ca la terminarea studiilor sa lucreze 5 ani la locurile de muncă ce li se vor repartiza în această perioadă.Contractele anterior incheiate de către studenti cu comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, sau cu intreprinderile economice pentru burse în cuantum de 315 lei, se transfera pe data de 1 noiembrie 1962 Ministerului Învăţămîntului, în condiţiile prezentei hotărîri.19. Bursele şi bursele speciale pot fi retrase, în condiţiile stabilite de regulamentul emis de Ministerul Învăţămîntului.20. Punctul 6 din tabela mijloacelor speciale extrabugetare la dispoziţia ministerelor, celorlalte institutii centrale, sfaturilor populare şi unităţilor subordonate lor, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 1674/1960, se modifica conform prevederilor anexei la prezenta hotărîre.21. În termen de 30 zile, Ministerul Învăţămîntului, cu avizul Ministerului Finanţelor, va emite regulamentul de aplicare a prezentei hotărîri.22. Prezenta hotărîre se aplică incepind cu data de 1 octombrie 1963.Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 1215 din 8 noiembrie 1951, nr. 450 din 17 februarie 1953, nr. 882 din 5 iunie 1957, precum şi orice alte dispozitii contrarii prevederilor prezentei hotărîri, se abroga.  +  Anexa Privind modificarea punctului 6 din tabela mijloacelor specialeextrabugetare aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 1674/1960
      Nr. crt.Denumirea mijlocului special extrabugetar si sursele de alimentareOrganele si unitatile la dispozitia carora se instituie mijlocul special extrabugetarCheltuielile care se pot face din aceste
      6.Veniturile cantinelor studentesti, constind din contravaloarea meselor servite studentilor si personalului didactic si administrativ, precum si veniturile caminelor studentesti ce se vor realiza prin cazarea diferitelor persoane.Cantinele si caminele studentesti.Pentru acoperirea cheltuielilor ce se fac cu pregatirea mesei (exclusiv regim) precum si pentru reinnoirea mobilierului si cazarmamentului caminelor studentesti si efectuarea de reparatii curente la localurile acestora.
    -----------