HOTĂRÂRE nr. 470 din 1 aprilie 2004pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 13 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XIII alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă încheierea între Guvernul României şi Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria a contractului comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, în forma prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă încheierea între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operations Limited a contractelor tehnice relevante ale Microsoft, şi anume Microsoft Business Agreement, Microsoft Enterprise Subscription Agreement, Microsoft Select Agreement, şi formularele de înscriere aferente acestora, anexate la contractul comercial de închiriere de licenţe. (3) Se mandatează ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului să semneze, în numele Guvernului României, contractele prevăzute la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 2Plata ratelor prevăzute în contractul comercial de închiriere de licenţe se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual prin lege cu această destinaţie în bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor, prin Departamentul pentru informatizarea administraţiei publice, coordonează activitatea de distribuire către instituţiile publice beneficiare a licenţelor Microsoft achiziţionate în baza contractelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2). (2) Instituţiile publice beneficiare vor primi câte un kit de instalare pentru fiecare dintre produsele solicitate, acestea fiind responsabile de instalarea produselor software într-un număr corespunzător necesarului transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.  +  Articolul 4Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice şi Secretariatul General al Guvernului să emită o scrisoare de confort către finanţatorul firmei Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, în forma prevăzută în anexa la contractul comercial de închiriere de licenţe.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.473/2003 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul-cadru de licenţiere referitor la produsele Microsoft, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 19 decembrie 2003, se abrogă.-------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 bis în afara abonamentului şi se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Dan NicaMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Eugen BejinariuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 1 aprilie 2004.Nr. 470.------------