LEGE nr. 105 din 7 aprilie 2004pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 13 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Partea introductivă a articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Patrimoniul cultural naţional mobil cuprinde:"2. La articolul 3 punctul 2, după litera e) se introduce litera e^1) cu următorul cuprins:"e^1) monumente de for public, componente artistice expuse în aer liber;"3. La articolul 3 punctul 3, după litera h) se introduce litera h^1) cu următorul cuprins:"h^1) construcţii tradiţionale care nu sunt conservate în situ sau elemente dezmembrate din acestea;"4. La articolul 3 punctul 5, litera f) va avea următorul cuprins:"f) matriţele de compact-discuri, de CD-ROM, de DVD şi altele asemenea;"5. Partea introductivă a articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Bunurile aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil fac parte, în funcţie de importanţa sau de semnificaţia lor istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din:"6. Alineatele (1) şi (7) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Clasarea se va efectua pe baza unui raport de expertiză întocmit de experţi sau specialişti acreditaţi de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor........................................................................................ (7) Contestarea expertizei bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare se face la Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor în termen de 10 zile de la primirea înştiinţării expertului sau specialistului. Soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 20 de zile."7. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare şi deţinătorii cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite examinarea bunurilor respective de către experţi sau specialişti acreditaţi."8. Alineatul (7) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"(7) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligaţi ca, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul propriu a bunurilor clasate în tezaur, să comunice în scris direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi au sediul, punerea acestora în vânzare, precum şi, după caz, să transmită un exemplar al catalogului editat în scopul organizării unei licitaţii publice, indiferent dacă bunurile scoase la licitaţie sunt sau nu sunt clasate în patrimoniul cultural naţional mobil."9. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIRegimul juridic al bunurilor arheologice mobiledescoperite întâmplător sau prin cercetări arheologice"10. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite în cadrul unor cercetări sistematice cu scop arheologic sau geologic, precum şi cele descoperite întâmplător, efectuate în locuri care fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, conform art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, intră în proprietate publică, potrivit dispoziţiilor legale."11. Alineatul (1) al articolului 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Cercetările arheologice sistematice, precum şi cele preventive sau de salvare, efectuate de persoane juridice, sunt autorizate, coordonate şi controlate de Comisia Naţională de Arheologie şi de Ministerul Culturii şi Cultelor."12. Alineatul (6) al articolului 47 va avea următorul cuprins:"(6) Emiterea certificatului de eliberare de sarcină arheologică a unui teren, indiferent de regimul proprietăţii acestuia, este obligatorie înaintea începerii oricăror lucrări care pot afecta situl."13. Alineatul (1) al articolului 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Persoanele fizice care au descoperit în mod întâmplător bunuri din categoria celor prevăzute la art. 45 alin. (1) sunt obligate să le predea, în termen de 72 de ore de la descoperire, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost făcută descoperirea."14. Alineatul (1) al articolului 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Finanţarea activităţilor de descoperire, cercetare, expertizare, clasare, evidenţă, depozitare, conservare, restaurare, protejare şi de punere în valoare a bunurilor culturale mobile, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale şi de titularii dreptului de administrare, se poate face de Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, Academia Română, alte instituţii publice, după caz, din venituri gestionate de acestea în regim extrabugetar şi din alocaţii bugetare."15. La articolul 53, literele a), f) şi l) vor avea următorul cuprins:"a) evaluează rapoartele de expertiză şi hotărăşte asupra clasării bunurilor culturale mobile, inclusiv a celor aflate în biblioteci;........................................................................................ f) avizează normele de acreditare a experţilor, normele de acreditare a specialiştilor, normele de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor, precum şi normele privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare;....................................................................................... l) acreditează experţii, specialiştii, conservatorii şi restauratorii;"16. După articolul 55 se introduce articolul 55^1 cu următorul cuprins:"Art. 55^1 . - Ministerul Culturii şi Cultelor asigură finanţarea editării şi publicării Revistei muzeelor, precum şi a altor publicaţii de specialitate în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil."17. Litera a) a articolului 58^2 va avea următorul cuprins:"a) tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, conform art. 4 lit. a);"18. Alineatul (1) al articolului 58^5 va avea următorul cuprins:"Art. 58^5 . - (1) Orice stat membru al Uniunii Europene poate cere statului român, în condiţiile Legii nr. 704/2001, efectuarea de cercetări în vederea descoperirii locului unde se află, precum şi a posesorului sau detentorului unui bun cultural determinat. Cererea trebuie să cuprindă date cu privire la identificarea şi descrierea bunului cultural care face obiectul cererii, precum şi informaţii cu privire la localizarea efectivă sau prezumtivă a bunului cultural."19. La articolul 77 alineatul (1), după litera b) se introduce litera b^1), iar după litera c) se introduce litera c^1), cu următorul cuprins:"b^1) Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale aflate în colecţii publice;.......................................................................................c^1) Normele de acreditare a specialiştilor;"20. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78. - În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor va institui următoarele registre: a) Registrul experţilor, în care vor fi înscrise persoanele acreditate ca experţi pentru domeniile prevăzute la art. 3; b) Registrul specialiştilor, în care vor fi înscrise persoanele acreditate ca specialişti pentru domeniile prevăzute la art. 3; c) Registrul conservatorilor şi restauratorilor; d) Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 105.----------------