DECRET nr. 467 din 28 decembrie 1979privind evaluarea construcţiilor, terenurilor şi plantaţiilor ce se preiau, cu plata, în proprietatea statului prin expropriere sau în alte cazuri prevăzute de lege
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 3 din 4 ianuarie 1980    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pentru construcţiile ce se preiau în proprietatea statului prin expropriere de la persoanele fizice sau juridice, altele decît unităţile socialiste, despăgubirile se stabilesc pe baza normelor de evaluare şi a condiţiilor prevăzute în anexa nr. 1*.* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 2Despăgubirile pentru construcţiile expropriate realizate cu sprijinul statului în credite şi execuţie sau cumpărate din fondul locativ de stat, în condiţiile Legii nr. 4/1973, se stabilesc la valoarea înscrisă în contractul de construire sau cumpărare, diminuată cu uzura aferentă calculată potrivit tabelului nr. 4 din anexa nr. 1.Pentru cazurile în care creditele acordate de stat nu au fost rambursate în întregime pînă la data exproprierii, din despăgubirile cuvenite se reţin sumele datorate Casei de Economii şi Consemnaţiuni, care se virează acesteia.  +  Articolul 3În cazul exproprierii construcţiilor aparţinînd organizaţiilor cooperatiste sau obşteşti, despăgubirile vor fi stabilite la nivelul valorii de inventar a acestor bunuri, existenta în evidenţa contabilă, mai puţin uzura.  +  Articolul 4Imobilele expropriate trec în proprietatea statului pe data preluării efective a acestora în vederea demolarii.  +  Articolul 5Pentru terenurile şi plantaţiile vitipomicole care se preiau în proprietatea statului prin expropriere, despăgubirile se stabilesc pe baza normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 2*.* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 6Construcţiile, terenurile şi plantaţiile vitipomicole ce se preiau prin expropriere trec în proprietatea statului libere de orice sarcini.  +  Articolul 7Evaluarea construcţiilor, terenurilor şi plantaţiilor vitipomicole care se preiau în proprietatea statului se face de către comisii de evaluare stabilite prin decizii ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, care vor avea componenta prevăzută în anexa nr. 3*.* Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 8Împotriva procesului-verbal de evaluare întocmit de comisia prevăzută la art. 7, foştii proprietari pot face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării în scris a sumei stabilite ca despăgubire.Contestaţiile se soluţionează de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, în cel mult 30 de zile de la data depunerii lor.  +  Articolul 9Plata despăgubirilor cuvenite ca urmare a preluării în proprietatea statului a bunurilor imobile expropriate se face de unităţile cărora li s-au atribuit aceste bunuri, din fondurile de investiţii sau din alte fonduri prevăzute de lege, după caz.Materialele rezultate din demolarea construcţiilor expropriate pot fi predate fostului proprietar pentru reconstruirea locuinţei sau pentru alte nevoi gospodăreşti, scăzîndu-se valoarea lor din despăgubirea cuvenită. Valoarea materialelor se determina la preţul cu amănuntul, din care se deduce uzura aferentă, stabilită de comisia de evaluare prevăzută la art. 7.  +  Articolul 10Foştii proprietari care continua sa locuiască în imobilele expropriate anterior datei intrării în vigoare a prezentului decret vor plati, de la această dată şi pînă la preluarea efectivă a imobilelor în vederea demolarii, o chirie anuală egala cu impozitul pe clădiri şi primele de asigurare prin efectul legii.Foştii proprietari ai imobilelor expropriate, care figurează cu debite din chirii pentru perioade anterioare prezentului decret, vor achită aceste debite, fără majorări de întîrziere.  +  Articolul 11Prevederile prezentului decret se aplică şi în cazurile de preluare, cu plata, în proprietatea statului a unor bunuri imobile în baza Legii nr. 4/1973, Legii nr. 58/1974, Decretului nr. 223/1974, Decretului nr. 221/1960 şi Decretului nr. 841/1964.  +  Articolul 12Articolul 6 din Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasarii construcţiilor, precum şi a trecerii în proprietatea statului a terenurilor şi a construcţiilor necesare efectuării unor lucrări sau a unor acţiuni de interes de stat, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1676/1959 pentru aplicarea art. 6 al Decretului nr. 545/1958, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.------------------