LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2004privind înfiinţarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacşa, judeţul Covasna
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Dalnic, judeţul Covasna, având în componenţă satul Dalnic, prin reorganizarea comunei Moacşa din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Dalnic se stabileşte în satul Dalnic.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Moacşa are în componenţă satele Moacşa şi Pădureni. (2) Reşedinţa comunei Moacşa rămâne în satul Moacşa.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Dalnic, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Dalnic.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Covasna şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Covasna şi Consiliul Local al Comunei Moacşa, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Moacşa între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii şi ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Dalnic se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate în anul 2004 pe ansamblul judeţului Covasna. (3) Bugetul comunei Dalnic pe anul 2004 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Covasna. (4) Operaţiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Moacşa şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Dalnic.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Moacşa funcţionează în componenţa avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 5 aprilie 2004.Nr. 85.---------------