LEGE nr. 91 din 5 aprilie 2004pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 8 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, se modifică după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - În susţinerea activităţii externe a Institutului, prin intermediul institutelor culturale româneşti din străinătate, Ministerul Afacerilor Externe asigură: a) cuprinderea în bugetul de stat a fondurilor necesare funcţionării administrative a acestor institute; b) condiţiile necesare pentru derularea programelor şi proiectelor stabilite de Consiliul de conducere al Institutului, în conformitate cu obiectivele acestuia şi pentru fiecare institut cultural în parte; c) transportul, în regim de curier diplomatic, al materialelor documentare, necesare activităţii acestor institute."2. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:"(2) Veniturile proprii ale Institutului se constituie din vânzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize şi programe pe bază de contracte de cercetare, precum şi din proiecte realizate în parteneriat public-privat şi se utilizează de către Institut, integral, pentru finanţarea activităţii proprii. Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului se reportează în anul următor, cu excepţia subvenţiilor de la bugetul de stat.................................................................... (4) Institutele culturale româneşti din străinătate sunt finanţate de la bugetul de stat, pentru cheltuieli administrative, printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, iar cheltuielile cu programele şi proiectele culturale sunt finanţate de la bugetul de stat, printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Institutului Cultural Român."3. La articolul 24 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Limitele minime şi maxime ale salariilor de bază ale personalului contractual şi indemnizaţiile personalului care ocupă funcţii de demnitate publică din cadrul Institutului sunt cu 30% mai mari decât cele stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 5 aprilie 2004.Nr. 91.-------------