DECRET nr. 466 din 28 decembrie 1979privind regimul produselor și substanțelor toxice
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 1980  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Producerea, deținerea sau orice activitate privind circulația produselor și substanțelor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin astfel de substanțe, precum și experimentarea produselor sau substanțelor toxice, sînt supuse regimului stabilit prin prezentul decret.Prin producerea, deținerea sau orice activitate privind circulația produselor sau substanțelor toxice se înțelege, după caz: fabricarea, prepararea, experimentarea, condiționarea, livrarea, procurarea, folosirea, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, importul și exportul acestor produse sau substanțe.  +  Articolul 2Lista substanțelor toxice și a plantelor care conțin substanțe toxice se stabilește de Ministerul Sănătății, cu acordul Ministerului Industriei Chimice, pe baza propunerilor ministerelor și celorlalte organe centrale interesate și se aduce la cunoștința generală prin publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Produsele și substantele toxice folosite în scop medical sînt cele prevăzute în tabelele "Venena" și "Separanda" din Farmacopeea română în vigoare, cu excepția substanțelor și produselor stupefiante și a pesticidelor, care au un regim legal propriu.  +  Articolul 3Activitatea cu produse și substanțe toxice este permisă unităților socialiste în scop medical, sanitar-veterinar, industrial, agricol, silvic, de învățămînt, de cercetare științifică și comercial, pe baza autorizației de funcționare eliberata de centrele sanitaro-antiepidemice și inspectoratele județene de protecție a muncii sau al municipiului București.Pentru unitățile Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne autorizația se emite de organele sanitaro-antiepidemice din rețeaua sanitară a acestor ministere.Autorizația pentru cultivarea plantelor care conțin substanțe toxice se eliberează de Ministerul Sănătății, la cererea Trustului "Plafar" din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în calitate de principal beneficiar al culturilor și florei spontane.  +  Articolul 4Unitățile autorizate potrivit art. 3, cu excepția unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne, sînt obligate să se înregistreze, în termen de 10 zile de la data eliberării autorizației, la militia județului, respectiv a municipiului București, pe raza căreia își au sediul. Autorizația pentru cultivarea plantelor care conțin substanțe toxice se înregistrează de Trustul "Plafar" la Inspectoratul General al Militiei.La încetarea activității cu produse și substanțe toxice, unitatea este obligată să depună, în termen de 30 de zile, autorizația la organele de la care a obținut-o și sa înștiințeze despre aceasta și militia la care a fost înregistrată. Totodată, unitatea va preda cantitatea de toxice rămasă nefolosita în stoc la data încetării activității, în condițiile stabilite de organul ierarhic superior.Autorizația poate fi retrasă în situația în care se constată că unitatea nu mai îndeplinește condițiile de funcționare corespunzătoare prevenirii intoxicatiilor ori a încălcat dispozițiile legale privind regimul produselor și substanțelor toxice.  +  Articolul 5Persoanele fizice pot deține și folosi numai produse sau substanțe toxice prescrise în scopuri medicale, precum și cele autorizate a fi desfăcute prin rețeaua comercială către populație.  +  Articolul 6Unitățile socialiste care fabrica produse și substanțe toxice sînt obligate sa întocmească, pentru fiecare produs, norme tehnice specifice privind ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestuia, precum și antidotul în caz de intoxicare, stabilit cu acordul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 7Unitățile socialiste care produc, prepara sau condiționeaza substanțe toxice sînt obligate să le livreze în ambalaje confectionate din materiale adecvate, în raport cu gradul de toxicitate și inflamabilitate, potrivit normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Unitățile socialiste care desfășoară activitate cu produse și substanțe toxice sau cu plante care conțin substanțe toxice sînt obligate:a) sa țină evidenta intrării și livrării produselor și substanțelor toxice, în registre speciale, potrivit normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 1; se exceptează unitățile comerciale de desfacere a produselor și substanțelor toxice, condiționate și autorizate pentru folosință publică;b) să aplice și să respecte normele tehnice, prevăzute în anexa nr. 2, privind cultivarea plantelor care conțin substanțe toxice, fabricarea, condiționarea, depozitarea, ambalarea, transportul și manipularea produselor și substanțelor toxice, precum și a normelor tehnice privind distrugerea acestora, prevăzute în anexa nr. 3;c) să asigure utilaje și instalații corespunzătoare, echipament de protecție necesar pentru prevenirea pericolului de intoxicare, precum și pentru prevenirea poluarii ori reducerea poluantilor la limitele admise potrivit legii;d) sa manipuleze produsele și substantele toxice numai în încăperile sau locurile destinate acestui scop;e) să asigure, potrivit dispozițiilor legale, securitatea locurilor în care se desfășoară activitate cu produse și substanțe toxice;f) să aplice măsurile de protecție a muncii în conformitate cu legislația în vigoare și să asigure instruirea personalului cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru protecția muncii și intervenții antidot de urgenta;g) sa ambaleze și sa transporte produsele și substantele toxice în astfel de condiții încît să se înlăture posibilitatea de sustragere sau imprastiere, în vederea prevenirii intoxicatiilor la om și animale și poluarii mediului înconjurător;h) sa ia măsurile corespunzătoare pe terenurile de cultivare a plantelor care conțin substanțe toxice, pe terenurile agricole sau forestiere și în locurile unde se desfășoară activitate cu produse și substanțe toxice, pentru prevenirea intoxicatiilor la om și animale și a contaminarii bazinelor naturale de apa;i) sa retina, sa neutralizeze sau sa depoziteze reziduurile nerecuperabile, în condițiile stabilite prin normele legale de protecție a calității mediului înconjurător.  +  Articolul 9Unitățile socialiste sînt obligate ca, la proiectarea, realizarea și exploatarea instalațiilor de fabricație a produselor și substanțelor toxice, sa prevadă și sa ia, potrivit legii, măsuri pentru protejarea oamenilor, animalelor și a mediului înconjurător.  +  Articolul 10Transportul produselor și substanțelor toxice, precum și al plantelor care conțin substanțe toxice, se poate efectua numai în baza unui ordin de transport emis de conducerea unității sau de persoanele împuternicite de aceasta pentru fiecare transport în parte. Ordinul de transport cuprinde datele înscrise la pct. 21 din anexa nr. 2.Transportul plantelor care conțin substanțe toxice se poate efectua, fără ordin de transport, de la producător la contractantul de culturi.  +  Articolul 11Transportul produselor și substanțelor toxice se efectuează cu însoțitor desemnat de conducerea unității, de regula din rindul chimistilor sau tehnicienilor, care va fi instruit asupra modului de transport, proprietăților nocive ale produselor și substanțelor respective, precum și asupra măsurilor ce trebuie luate în caz de deteriorare a ambalajelor sau de raspindire a produselor și substanțelor toxice. Transportul de plante care conțin toxice se efectuează cu însoțitor instruit în acest scop.Condițiile de efectuare a transportului sînt prevăzute la pct. 22 și 23 din anexa nr. 2.  +  Articolul 12Este interzis transportul produselor și substanțelor toxice cu vehiculele cu care se transporta persoane, alimente, animale sau materiale ce pot fi contaminate.De asemenea, este interzisă staționarea vehiculelor care transporta substanțe toxice ce emana gaze ori prezintă pericol de explozie, în centrele populate.  +  Articolul 13Controlul respectării dispozițiilor prezentului decret în unitățile socialiste care desfășoară activitate cu produse și substanțe toxice se exercită, potrivit atribuțiilor ce le revin în domeniile lor de activitate, de către Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Consiliul Național al Apelor.De asemenea, celelalte ministere, organe și organizații centrale, precum și comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, sînt obligate sa exercite controlul privind activitatea cu produse și substanțe toxice în unitățile ce le sînt subordonate.Organele Ministerului de Interne pot efectua control la aceste unități, însoțite de un specialist din partea organului ierarhic superior al unității.În unitățile subordonate Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, controlul se exercită de către organele de specialitate ale acestora.  +  Articolul 14Producerea, deținerea sau orice operație privind circulația produselor ori substanțelor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin astfel de substanțe, ori experimentarea produselor sau substanțelor toxice, toate acestea fără drept, constituie infracțiune și se pedepsesc potrivit art. 312 alin. 1 din Codul penal.  +  Articolul 15Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 500 la 1.000 lei, încălcarea prevederilor art. 4 alin. 1, art. 6 și art. 11 din prezentul decret, precum și ale pct. 1 și 39 din anexa nr. 2;b) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, încălcarea prevederilor art. 7 din prezentul decret, ale pct. 2, 3, 4, 19, 20, 22, 23, 26 alin. 1 lit. a)-f) din anexa nr. 2, precum și ale pct. 7 din anexa nr. 3;c) cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei, încălcarea prevederilor art. 12 din prezentul decret, precum și ale pct. 7, 17 și 26 alin. 1 lit. g) din anexa nr. 2.  +  Articolul 16Constatarea contravențiilor la regimul produselor și substanțelor toxice se face de către:a) personalul de specialitate din Ministerul Sănătății, din direcțiile sanitare județene și a municipiului București, precum și din oficiile farmaceutice, împuternicit în acest scop de către conducerile acestora;b) personalul de specialitate din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne, împuternicit de conducerile acestora, pentru unitățile din subordine;c) inspectorii sanitari, medicii igienisti, medicii dispensarelor medicale urbane, comunale și de întreprinderi, medicii veterinari de circumscripție;d) personalul de specialitate din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, inspectoratele sanitare-veterinare județene și Inspectoratul agrozooveterinar al municipiului București, precum și personalul de specialitate din rețeaua sanitară a Ministerului Transporturilor și Telecomunicatiilor, împuternicit de conducerile acestora;e) personalul Ministerului Industriei Chimice împuternicit de conducerea acestuia;f) ofițerii și subofiterii de militie;g) inspectorii pentru protecția muncii.Agenții consumatori, cu excepția medicilor dispensarelor medicale urbane, comunale și de întreprinderi și a medicilor veterinari de circumscripție, aplica sancțiunea odată cu întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenției.Procesele-verbale de constatare încheiate de persoanele exceptate potrivit alineatului precedent se trimit, după caz, centrului sanitaro-antiepidemic județean sau al municipiului București, respectiv Inspectoratului sanitar-veterinar județean ori Inspectoratului agrozooveterinar al municipiului București, pentru aplicarea sancțiunii de către conducătorii acestor unități.  +  Articolul 17Împotriva procesului-verbal se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia. Plîngerea se depune la organul din care face parte agentul constatator.  +  Articolul 18Contravențiilor prevăzute la art. 15 li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.  +  Articolul 19Prevederile prezentului decret nu se aplică substanțelor și produselor stupefiante și pesticidelor, al căror regim este stabilit prin reglementare specială.  +  Articolul 20Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 21Prezentul decret intră în vigoare după 60 de zile de la publicare. Pe aceeași dată, Decretul nr. 496/1952 pentru reglementarea regimului substanțelor și produselor toxice, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 21 septembrie 1953, precum și orice alte dispoziții contrare, se abroga.  +  Anexa nr. 1I. REGISTRUpentru evidenta miscarii produselor și substanțelor toxice în fabrici, laboratoare, depozite, subdepozite
               
        Denumirea toxiculuiU/M = grame, fiole, cutii etc.
    DataNumarul documentului de intrare sau iesireU/MCantitateaUnitatea de unde s-a primit sau careia i s-a livrat produsulLoc pentru verificari sau observatii
    intrari, iesiri, sold
  II. REGISTRUpentru evidenta miscarii produselor și substanțelor toxice în unitățile sanitare și farmaceutice umane și veterinare de toate categoriile
               
      Denumirea toxiculuiU/M = grame, fiole, cutii etc.
    DataNumarul documentului de intrare sau iesireU/MCantitateaLoc pentru verificari sau observatii
    intrari, iesiri, sold
  III. EVIDENTA ȘI PĂSTRAREA DOCUMENTELOR1. Fabricile, laboratoarele, depozitele și subdepozitele, precum și unitățile sanitare și farmaceutice umane și veterinare de toate categoriile, sînt obligate sa păstreze evidenta miscarii produselor și substanțelor toxice în registre speciale, conform modelelor prevăzute la pct. I și II din prezenta anexa.Registrele vor fi numerotate, parafate, șnuruite și sigilate de unitate și apoi vizate anual de organele de militie competente.În unitățile prevăzute la alin. 1 se va delega de către conducere un chimist, farmacist sau tehnician pentru păstrarea evidentei produselor și substanțelor toxice.2. Evidenta produselor și substanțelor toxice folosite în farmacii se va tine de către un farmacist, iar în unitățile sanitare umane și veterinare care nu au farmacie, de către un medic desemnat în acest scop.3. Evidenta produselor și substanțelor toxice în farmacii, în depozitele de medicamente, în laboratoarele pentru controlul medicamentelor, laboratoarele de criminalistica, laboratoarele de cercetare științifică și cele uzinale, precum și laboratoarele din instituțiile de învățămînt primar, gimnazial, liceal și de învățămînt superior, se va tine pentru anhidrida arsenioasa, anhidrida arsenica și sarurile lor, oxicianura de mercur, stricnina și sarurile sale, atropina și sarurile sale, sublimatul corosiv, acidul cianhidric și sarurile lui, indiferent de forma sub care se prezintă (prescripții magistrale, preparate galenice sau specialități).Se exceptează de la obligația ținerii evidentei specialitatile farmaceutice ce conțin în formula, pe lîngă substanțe toxice în doze terapeutice, și alte ingrediente, precum și stricnina fiole și atropina fiole.4. Prescripțiile medicale în care sînt prevăzute toxice a căror evidenta este obligatorie vor fi reținute și păstrate de farmacie, eliberîndu-se, la cerere, o copie.Repetarea lor nu se poate efectua decît pe baza unei noi prescripții.Prescripțiile medicale în care se prevăd formule magistrale, specialități farmaceutice sau preparate galenice tipizate care conțin substanțe toxice în doze terapeutice, altele decît cele menționate la pct. 3, nu se vor retine de farmacie și se pot repeta. Excepție fac prescripțiile medicale în care se prevăd stricnina fiole și atropina fiole, acestea reținîndu-se de către unitate.5. Pentru produsele și substantele toxice a căror evidenta este obligatorie, unitățile farmaceutice de toate categoriile vor tine evidenta într-un registru special întocmit potrivit modelului prevăzut la pct. II, iar depozitele și subdepozitele de medicamente, în registrul întocmit potrivit modelului prevăzut la pct. I din prezenta anexa.6. În registrul de copiere a prescripțiilor medicale și în condicile de prescripții medicale și de aparat se vor sublinia cu creion colorat (albastru) produsele și substantele toxice a căror evidenta este obligatorie.
   +  Anexa nr. 2NORME TEHNICEprivind cultivarea plantelor care conțin substanțe toxice, fabricarea, condiționarea, depozitarea, ambalarea, transportul și manipularea produselor și substanțelor toxice Cultivarea1. Terenurile pe care se cultiva, în scop de prelucrare, plante ce conțin substanțe toxice vor fi marcate la loc vizibil cu tablite indicatoare care să prevadă caracterul toxic al plantelor: semnul "cap de mort" și inscripția "plante toxice" (otravitoare).2. Insamintarea, întreținerea și recoltarea (manuală sau mecanică) se vor efectua cu cea mai mare atenție, luindu-se măsurile necesare de protecție a muncitorilor pentru prevenirea intoxicatiilor.Pentru operațiunile prevăzute la alineatul precedent se vor folosi în mod obligatoriu, de către muncitori, manusi de protecție. Cînd recoltarea se executa cu mijloace mecanizate, muncitorii sînt obligați sa poarte masti contra prafului.3. Manipularea și condiționarea plantelor uscate care conțin substanțe toxice se vor efectua numai de muncitori instruiti și echipati cu halate de protecție și masti contra prafului pentru evitarea intoxicării lor.4. Muncitorii repartizați la culturile de plante care conțin substanțe toxice vor fi supuși la instructaje speciale de protecție a muncii, care cuprind: prezentarea caracterului toxic al culturii, norme de protecție generală (marcarea culturilor cu indicatoare speciale), norme de protecție individuală (spalarea miinilor după terminarea lucrului, precum și atenționarea pericolului ce-l prezintă alimentația și fumatul în timpul acestor operații). Fabricarea și condiționarea5. Efectuarea operațiilor de producție (fabricație prin extracție sau sinteza precum și condiționare) a produselor și substanțelor toxice se executa în conformitate cu prevederile proceselor tehnologice aprobate de către ministerele și celelalte organe sau organizații centrale în a căror subordine se afla unitățile respective.6. În timpul acestor operații, obligația luării tuturor măsurilor de protecție a muncii și răspunderea în legătură cu consecințele dăunătoare ce le pot provoca produsele și substantele toxice revin conducătorului unității și sefilor de ateliere sau secții.Apele reziduale rezultate din procesele de fabricare a substanțelor toxice vor fi epurate, înainte de evacuarea lor în apele de suprafața sau subterane, pînă la nivelul stabilit de organele de gospodărire a apelor prin acordurile sau autorizațiile ce se emit de acestea potrivit dispozițiilor legale. Depozitarea7. Depozitele în care se păstrează substanțe toxice care emana gaze vor fi amplasate numai în afară localităților și se folosesc în exclusivitate pentru acest scop, răspunderea revenind conducătorului unității.8. Depozitarea produselor și substanțelor toxice se va face în încăperi prevăzute cu uși metalice, grile de fier la ferestre, instalații de ventilație. În aceste încăperi nu se vor depozita și alte materiale. În unitățile care desfășoară activitate cu stupefiante, depozitarea toxicelor se poate face în aceeași încăpere cu acestea.În unitățile socialiste în care nu se pot realiza condițiile de depozitare prevăzute la alineatul precedent, depozitarea toxicelor se va face potrivit regulilor stabilite de organele ierarhic superioare ale acestora.Plantele care conțin toxice pot fi păstrate de furnizori și beneficiari și în condiții diferite de cele prevăzute la alin. 1 și anume: în magazii închise sau în ambalaje de pinza sub soproane acoperite, protejate cu foi de polietilena sau cu prelate.9. În fabrici și depozite, responsabil cu păstrarea produselor și substanțelor toxice, precum și a plantelor care conțin toxice, va fi desemnat de chimist, farmacist sau tehnician chimist, instruit special în acest scop.În depozitele unităților comerciale, responsabil va fi desemnat o persoană instruita în acest scop.10. Eliberarea din depozite a produselor și substanțelor toxice se face numai cu aprobarea conducerii unității respective și sub dovada ca unitatea primitoare este autorizata să le procure; primitorul va semna pe copia facturii de luare la cunoștința despre pericolul de intoxicare pe care-l prezintă produsele preluate cît și despre manipularea corespunzătoare a acestora.11. În laboratoarele de orice fel substantele toxice se vor păstra sub cheie în dulapuri speciale.Răspunderea pentru păstrarea acestora revine unui chimist sau farmacist, desemnat în acest scop de conducerea unității.12. Produsele și substantele toxice, folosite pentru analiza, precum și lucrările în curs de efectuare pentru care se întrebuințează toxice cu acțiune energica, se vor păstra în dulapuri închise.Produsele și substantele toxice trimise pentru analiza se vor păstra sub cheie; contraprobele se vor păstra în aceleași condiții timp de 9 luni, după care se distrug conform normelor în vigoare, iar în cazul cînd acestea sînt necesare laboratorului se vor întocmi formele legale de încărcare a gestiunii.13. Produsele și substantele toxice folosite în farmacii se vor păstra în conformitate cu prevederile Farmacopeei române în vigoare, în dulapuri speciale fără geam, sub cheie și vor fi prevăzute cu semnul "cap de mort" și inscripția "Separanda" sau "Venena", după caz.Ustensilele ce servesc la manipularea acestora se vor păstra în aceleași condiții.Se exceptează de la prevederile alin. 1 specialitatile farmaceutice ce conțin în formula, pe lîngă substanțe toxice în doze terapeutice și alte ingrediente, cu acțiune terapeutică, precum și preparate galenice oficiale elaborate în farmacie, inclusiv medicamentele sterile cu conținut toxic.Reactivii pot fi pastrati pe rafturile meselor de lucru în laborator, pentru maximum o saptamina de lucru conform specificului de muncă respectiv.14. În unitățile care lucrează în schimburi și în care se desfășoară activitate cu toxice se va stabili un responsabil cu toxicele pentru fiecare schimb.15. Răspunderea păstrării medicamentelor care conțin toxice în unitățile sanitare, umane și veterinare, cu excepția farmaciilor, o are medicul, respectiv medicul veterinar desemnat în acest scop de conducerea unității.Medicamentele se vor păstra în dulapuri speciale incuiate.16. Produsele și substantele toxice vor fi păstrate în ambalaje corespunzătoare, etichete cu denumirea toxicului și cu semnul "cap de mort".Sînt exceptate de la prevederile alineatului precedent medicamentele (toate formele farmaceutice) care sînt incluse în tabelul "Separanda" din Farmacopeea română în vigoare.17. Toate depozitele și încăperile în care se depozitează substanțe toxice, precum și perimetrele acestora stabilite de conducerea unității, vor fi marcate cu indicatoare avertizoare (pancarte cu semnul "cap de mort" și inscripția "otrava"); perimetrele depozitelor vor fi stabilite în raport cu gradul de toxicitate al substanțelor, vor fi considerate zone interzise și vor fi imprejmuite cu gard din sirma ghimpata sau zid înalt de cel puțin 2 metri. Ambalarea18. Ambalarea produselor și a substanțelor toxice se va face astfel încît să se asigure o etanseitate perfecta, în recipiente de sticlă sau masa plastica, închise cu capac sau dop, sau în recipiente metalice, după ce în prealabil au fost introduse în pungi de hirtie, captusite cu hirtie cerata sau cu material plastic.Recipientele fragile care conțin substanțe toxice, gazoase sau lichide, vor fi inconjurate de un cadru de metal sau lemn.Spațiul dintre recipiente și cadru se va umple cu cilti, vata, rumegus sau alte asemenea, încît în cazul cînd s-ar sparge ambalajul, conținutul să poată fi absorbit, fără ca să se distruga materialul absorbant.Fiecare ambalaj va fi prevăzut cu:a) o banderola de garanție, confectionata dintr-un material rezistent, pe care se va scrie "denumirea și adresa unității producătoare";b) o eticheta purtind denumirea produsului, cantitatea bruto și neto, numărul sarjei de fabricație, calitate, mențiunea "otrava" și semnul "cap de mort", numărul buletinului de analiza. Eticheta va fi semnată de persoana care a efectuat ambalarea și cintarirea sau va avea numărul indicativ al acesteia și care va răspunde de neconcordanta dintre datele înscrise pe eticheta și cele de pe ambalaj. Ambalajele în care se transporta plante care conțin toxice vor fi stantate cu semnul "cap de mort".Pentru toxicele în doze terapeutice (mici) ambalajul va purta mențiunea "atenție";c) măsuri de protecție în caz de deteriorare a ambalajului sau de raspindire ori evacuare a produsului sub forma de gaz;d) pe ambalajele produselor sau substanțelor toxice autorizate a fi desfăcute prin rețeaua comercială către populație se vor înscrie extrase din Normele tehnice privind modalitatea de distrugere sau neutralizare a produsului sau substanței în caz de nefolosire, precum și măsuri pentru intervenții antidot de urgenta;e) sigiliul unității;f) dacă ambalajul este recuperabil sau nerecuperabil, și modul de neutralizare al acestuia.Produsele sub forma de specialități farmaceutice vor avea o dunga albastra în diagonala atît pe eticheta produsului, cît și pe ambalajul exterior, precum și mențiunea "se eliberează numai pe bază de prescripție medicală".19. Unitățile beneficiare vor lua măsuri de neutralizare a ambalajelor recuperabile sau nerecuperabile în asa fel încît sa împiedice contaminarea mijloacelor de transport și a personalului ce le deservește.20. Unitățile care fac expediția de produse și substanțe toxice în vederea transportului vor lua măsuri de ambalare corespunzătoare și sigilare care să asigure păstrarea acestora în timpul transportului, pentru a nu contamina mijlocul de transport sau căile publice. Transportul21. Ordinul de transport ce se emite de conducerea unității, potrivit art. 10, cuprinde:a) denumirea produselor și substanțelor toxice precum și a plantelor care conțin toxice, care se transporta;b) cantitatea bruto și neto;c) locul de unde urmează a fi ridicate în vederea transportului;d) destinația;e) mijlocul de transport;f) perioada în care se efectuează transportul;g) numele delegatului care însoțește transportul.22. Transportul produselor și substanțelor toxice se va face în containere speciale care să asigure securitatea produselor, iar transportul plantelor uscate care conțin toxice se va face în saci-saltele, baloti presati sau lăzi.Plantele medicinale în stare proaspăta și cele care se livreaza pentru prelucrarea industriala se vor transporta în mod separat și fără persoane pe incarcatura.23. Mijloacele de transport contaminate cu substanțe toxice în timpul transportului vor fi denocivizate de către beneficiari imediat după descărcare. Manipularea24. Manipularea și folosirea produselor și substanțelor toxice se vor face în conformitate cu prevederile normelor departamentale de protecție a muncii.25. În fabrici, depozite și laboratoare de analize și control, răspunderea pentru manipularea toxicelor revine unui farmacist sau chimist, desemnat în acest scop de conducerea unității.În depozitele unităților comerciale, răspunderea revine unei persoane instruite și desemnate de conducere în acest scop.26. Conducerile unităților care desfășoară activitate cu toxice sînt obligate sa preintimpine intoxicatia personalului, populației, vegetatiei, animalelor și pasarilor din interiorul în care se efectuează aceasta activitate, prin asigurarea următoarelor măsuri:a) dotarea muncitorilor cu echipament de protecție adecvat (costume speciale, sorturi, manusi, cizme, masca, ochelari), care să împiedice contactul organismului cu substantele toxice;b) instalații de imbaiere a muncitorilor și mijloace de prim-ajutor;c) folosirea aparaturii în perfecta stare de funcționare;d) păstrarea aparaturii în încăperi speciale și sub cheie;e) amenajarea locurilor de preparare a soluțiilor de substanțe toxice în asa fel încît să se evite pericolul de intoxicare;f) curățirea și decontaminarea locurilor de preparare a soluțiilor, aparaturii, a echipamentului de protecție și a ambalajelor;g) protecția bazinelor naturale de apa, a solului și a aerului.27. Eliberarea produselor și substanțelor toxice din unitățile producătoare cît și din depozite se va face numai pe baza cererii scrise sau notei de comanda a beneficiarului; furnizorul va elibera produsele și substantele toxice numai pe bază de facturi întocmite separat de alte produse.Documentele de eliberare a produselor și substanțelor toxice vor fi semnate citeț de însoțitorul transportului, atît originalul care însoțește transportul, cît și copia care rămîne în unitatea care a eliberat produsul.În unitățile comerciale autorizate sa desfaca către populație produse sau substanțe toxice, eliberarea acestora se face pe baza documentelor de livrare a mărfurilor în comerț.28. Produsele și substantele toxice deținute de unitățile farmaceutice de toate categoriile se vor elibera pe bază de prescripții medicale emise de medici.29. La prescrierea produselor și substanțelor toxice, medicul este obligat:a) sa completeze formularul (reteta) cu scris citeț, menționînd numele și prenumele, vîrsta, adresa bolnavului, numărul fisei de consultatie și diagnosticul;b) sa scrie denumirea medicamentului complet și nu prescurtat;c) sa scrie cantitatea atît în cifre cît și în litere;d) sa indice amănunțit modul de întrebuințare, nefiind admis a se scrie "după aviz" sau "după sfat";e) sa confirme prin semnatura și parafa eventualele corecturi;f) sa noteze pe prescripția medicală "sic volo", dacă doza prescrisă depășește doza maxima admisă.Prescripțiile vor fi scrise cu cerneala sau pix cu pasta, iar în cazul prescripțiilor care se întocmesc în mai multe exemplare, cu creion chimic sau pix și indigo și vor fi prevăzute cu ștampila unității, semnatura, parafa medicului și data eliberării.30. Eliberarea produselor și substanțelor toxice a căror evidenta este obligatorie în farmacii (conform pct. 3, partea a III-a din anexa nr. 1) se face sub semnatura primitorului, notăndu-se pe prescripție numărul, seria, data eliberării și organul emitent al buletinului de identitate.31. Pentru bolnavii spitalizati, eliberarea medicamentelor care conțin toxicele prevăzute la partea a III-a, pct. 3, din anexa nr. 1, se va face pe baza condicii de prescripții medicale sau de aparat. Înscrierea în condici se va face cu creion chimic sau pix cu pasta și indigo sau creion colorat, verificindu-se dacă pe copie scrisul apare vizibil, notăndu-se numărul patului, numele bolnavului și vîrsta, denumirea completa a medicamentului, cantitatea în cifre și litere, modul de întrebuințare cu menționarea dozei și a intervalului de administrat.Este interzis a se scrie "după aviz" sau "după sfat". Medicul este obligat sa confirme prin semnatura și parafa eventualele corecturi pe toate exemplarele.32. În cazul bolnavilor spitalizati, medicamentele toxice specialități și preparate în ambalaje originale, rămase neconsumate, se restituie farmaciei; restituirea se va face în baza unui proces-verbal, întocmit în 4 exemplare și semnat de către medicul șef al secției, sora medicală sefa și un delegat al compartimentului de contabilitate din unitate.Procesul-verbal va cuprinde: denumirea medicamentului, cantitatea și valoarea la preț de vînzare, aprobarea restituirii de către medicul director, viza contabilului unității sanitare și numărul de înregistrare la contabilitate.Un exemplar va rămîne medicului șef de secție, un exemplar se va depune la compartimentul de contabilitate al unității sanitare, un exemplar se va preda farmaciei unității și un exemplar se va depune la oficiul farmaceutic teritorial odată cu raportul de gestiune.Restul medicamentelor - formule magistrale, substanțe ca atare sau preparate galenice în ambalaje neoriginale - nu se vor restitui farmaciei și se vor propune pentru casare, în conformitate cu normele legale în vigoare.Procesul-verbal de casare va fi aprobat de medicul director și înregistrat la contabilitate; un exemplar se preda medicului șef de secție, iar un exemplar contabilității. Casarea se va efectua de către comisia pentru casare din unitate.33. Medicamentele toxice pentru uz veterinar se vor elibera pe bază de prescripții întocmite conform prevederilor pct. 29 din prezenta anexa, specificîndu-se animalul pentru care sînt prescrise, numele și adresa posesorului.34. La primirea unei prescripții cu medicamente toxice, farmacistul este obligat să constate dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 29 din prezenta anexa și, în caz contrar, sa refuze executarea prescripției.În situația în care dozele prescrise depășesc pe cele admise, farmacistul va lua legătură cu medicul care a prescris medicamentul, iar atunci cînd nu se poate realiza legătură sau în cazuri urgente, pentru depășiri care nu au mențiunea "sic volo" prescripția se va executa în limitele dozelor prevăzute de Farmacopeea română în vigoare.35. Farmacistul preparator este obligat să aplice pe fiecare prescriere, după executare, ștampila farmaciei cu numărul și data din registrul de copiere al retetelor și să semneze de executare.În registrul de copiere al retetelor, în condica de prescripții medicale, în condica pentru aparat și în extrasul zilnic se vor sublinia cu creion colorat (albastru) produsele și substantele toxice a căror evidenta este obligatorie. În condicile de prescripții aceste medicamente vor fi subliniate, atît pe unicat cît și pe duplicat, de către farmacistul care a executat prescripția.Prescripțiile medicale care conțin toxicele prevăzute în anexa nr. 1, partea a III-a, pct. 3, se rețin de către farmacia care a eliberat produsul, repetarea acestora nefiind permisă. La cerere se va putea elibera bolnavului o copie care va fi prevăzută cu ștampila farmaciei.Pentru prepararea medicamentului cu conținut toxic răspunde farmacistul care l-a preparat, iar pentru eliberarea lui, cel care l-a eliberat.Orice modificări făcute cu ocazia executării retetei prescrise vor fi menționate pe prescripție.Produsele și substantele toxice eliberate ca atare sau în soluții concentrate vor purta o eticheta "cap de mort" și mențiunea "otrava", iar medicamentele magistrale care conțin substanțe toxice în doze terapeutice vor fi prevăzute cu mențiunea "atenție".Soluțiile de sublimat corosiv preparate în farmacie pentru operații de dezinfecție trebuie colorate, în mod obligatoriu înainte de eliberare, cu o culoare vie (fuxina, albastru de metilen), avînd grija ca atît pe eticheta, cît și în registrul de transcriere al retetelor, să se indice substanța cu care s-a colorat soluția.36. Răspunderea folosirii medicamentelor care conțin toxice, în unitățile sanitare și veterinare, o are medicul care prescrie tratamentul. Administrarea la bolnavi se face în conformitate cu prescripția medicului și sub supravegherea acestuia. Aceleași măsuri trebuie respectate în serviciile de consultații cînd se executa diferite tratamente (injectii intramusculare și subcutanate, aplicari de unguente, administrare de medicamente pe cale bucala).37. Unitățile sanitare, umane și veterinare, care nu au farmacii, pot deține substanțe toxice sub forma de medicamente condiționate (fiole, comprimate, soluții), iar unitățile veterinare pot deține în plus și următoarele substanțe toxice ca atare:a) anhidrida arsenioasa și arseniti;b) cornul de secara (Secala cornutum);c) degetel (Digitalis purpurea) și alte specii de digitala;d) emetic (Stibium Kalium tartaricum);e) fluoruri;f) mercur (Hydrargyrum) și saruri;g) oleu de croton (Oleum crotenis);h) sulfura de carbon (Carboneum sulfuratum);i) stricnina sulfurica pînă la 20 g;j) strigoaie (Veratrum album și alte specii de Veratrum);k) veratrina (Veratrinum).Eliberarea și evidenta acestora se vor face sub răspunderea unui medic desemnat în acest scop.38. Substanțelor toxice primite de către farmacii sînt destinate numai scopurilor medicale umane și veterinare.Este interzisă eliberarea de către farmacii a acestor substanțe pentru alte scopuri.Școlile și muzeele vor putea cumpara, din depozite, substantele toxice prevăzute în programele de învățămînt sau necesare pentru conservarea preparatelor de muzeu, pe baza unei cereri din partea direcției școlii sau muzeului, care va purta viza organului local de specialitate al administrației de stat de pe lîngă consiliul popular județean sau al municipiului București și aprobarea conducerii oficiului farmaceutic teritorial.39. În unitățile care desfășoară activitate cu toxice, manipularea acestora se va face cu cea mai mare atenție, intrebuintindu-se echipament și ustensile destinate numai acestui scop și care vor fi păstrate într-un loc anume fixat.Spalarea și decontaminarea acestora se vor face separat, sub controlul direct al tehnicianului care răspunde de manipularea toxicelor.  +  Anexa nr. 3NORME TEHNICEprivind distrugerea produselor și substanțelor toxice 1. Produsele și substantele toxice ce au devenit improprii din cauza depozitarii indelungate, depășirii lor de către progresele științei, modificării în timpul conservării și care nu mai pot fi întrebuințate, se vor casa potrivit dispozițiilor legale în vigoare, luindu-se măsurile de securitate impuse de natura și proprietățile acestora.Substantele care nu au devenit improprii, dar care nu mai pot fi valorificate datorită schimbării profilului unității sau încetării activității acesteia, sau nu mai pot fi folosite, nu pot fi livrate altei unități ori restituite unității furnizoare, vor fi de asemenea casate.2. Casarea produselor și substanțelor toxice se va efectua de către comisia instituită în acest scop. Din componenta comisiei va face parte și un reprezentant al organului de militie competent, cu excepția comisiilor din unitățile din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne.3. După efectuarea casării se va încheia un proces-verbal în 3 exemplare ce va fi semnat de toți membrii comisiei. Procesul-verbal va cuprinde: data, locul și ora casării produselor și substanțelor toxice, cantitatea (greutatea neta și bruta), metoda de casare, mențiunea dacă ambalajele au fost casate sau neutralizate și felul cum vor putea fi utilizate ulterior, modul de neutralizare a mijloacelor de transport, precum și măsurile preventive luate la locul casării produselor și substanțelor toxice pentru înlăturarea oricăror posibilități de intoxicare a oamenilor sau animalelor ori de poluare a aerului, solului și a bazinelor naturale de apa.Un exemplar al procesului-verbal rămîne la unitatea care a efectuat distrugerea, al doilea exemplar se trimite organului care a aprobat distrugerea, iar al treilea exemplar se trimite organului de militie competent.4. Casarea produselor și substanțelor toxice și felul cum acestea trebuie să fie casate se stabilesc de către conducătorul unității, care va anunta în scris organul ierarhic superior solicitînd autorizația de casare.Cererea privind autorizarea casării trebuie să cuprindă următoarele date:a) denumirea și cantitatea produselor și substanțelor toxice ce urmează a fi casate, precum și numărul buletinului de analiza care atesta ca respectivele substanțe sau produse nu mai corespund condițiilor de calitate cerute;b) motivele casării;c) persoana care are conducerea directa a lucrărilor de casare și responsabilitatea organizării măsurilor de securitate individuală și colectivă;d) locul, felul distrugerii și măsurile de securitate prevăzute.5. După obținerea autorizației de casare se va solicita organului de militie competent sa desemneze un delegat care să ia parte la operațiunile de distrugere.6. Conducerea directa a lucrărilor de distrugere a produselor și substanțelor toxice se va incredinta unei persoane care cunoaște bine proprietățile fizico-chimice și toxice ale acestor substanțe sau produse, precum și procesele chimice care au loc în timpul neutralizarii sau casării lor.7. Întreg personalul desemnat a lua parte la lucrările de neutralizare și distrugere a produselor și substanțelor toxice trebuie să fie instruit de către conducătorul lucrării asupra metodelor de lucru și asupra pericolelor ce se pot ivi, precum și asupra mijloacelor de protecție din timpul acestor lucrări.Personalul care ia parte la lucrările de neutralizare și distrugere a produselor și substanțelor toxice va avea la dispoziție îmbrăcămintea, echipamentul și dispozitivele de protecție necesare, care vor fi curatate și neutralizate imediat după executarea lucrărilor, la locul operației de distrugere, cu luarea măsurilor de protecție.Personalului care a luat parte la efectuarea lucrărilor de distrugere a produselor și substanțelor toxice i se va asigura imbaierea imediat după executarea lucrărilor.8. Sînt interzise fumatul și consumarea de alimente în timpul lucrărilor de distrugere înainte de scoaterea imbracamintei speciale de lucru sau înainte de imbaiere.------------